Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 26)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>
 Наредба № 7 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 7 от 19.07.2017 г. за издаване, прехвърляне и отмяна на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от високоефективно комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-22

 Наредба № 7 от 28.09.2017 г. за съдебните заседатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-10

 Наредба № 7 от 28.12.2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 7 от 27.04.2018 г. за укрепване на превозваните товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-11

 Наредба № 7 от 18.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гастроентерология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 7 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Спедитор-логистик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Наредба № 7 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Спортен масажист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Наредба № 7 от 2.08.2019 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на туберкулозата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Наредба № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-06

 Наредба № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 7 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Строителен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Наредба № 7 от 9.10.2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 7 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неврохирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 7 от 18.02.2021 г. за условията и реда за издаване на стикер за удостоверяване регистрацията на превозните средства за транспортиране на храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 7 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по комуникационни системи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Наредба № 7 от 31.03.2021 г. за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 7 от 27.05.2021 г. за реда за придобиване, признаване и отнемане на правоспособност на брокерите на финансови инструменти и инвестиционните консултанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 7 от 7.04.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Здравен асистент"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба № 8 за определяне произхода на стоките, внасяни в Народна република България от юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8 за условията и реда за определяне на български превозвачи за осъществяване на дейности по превоз на пътници и товари по силата на международен договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 9.12.1987 г. за определяне видовете стопанска дейност, извършвана в страната от чуждестранни юридически и физически лица, доходът от която се облага (с данък) съгласно чл. 19, ал. 1, буква "в" от Закона за данък върху общия доход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8 от 30.11.1988 г. за условията и реда за продажба на търг на сгради, машини или съоръжения, придобити с банков кредит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8 от 12.06.1991 г. за реда на приемане и за някои специфични условия за обучение на чуждестранни граждани в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8 от 1.07.1992 г. за устройството и работата на управителния съвет на фонд "Ядрени изследвания и ядрена радиационна безопасност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 8 от 6.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 22.12.1997 г. за реда за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Стандартизация и метрология" към Комитета по стандартизация и метрология при МС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 14.01.1999 г. за определяне на летателната годност на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 8 от 28.07.1999 г. за правила и норми за разполагане на технически проводи и съоръжения в населени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 25.01.2001 г. за качеството на крайбрежните морски води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Наредба № 8 от 9.06.2004 г. за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Наредба № 8 от 19.10.2004 г. за допълнителните правила за тарифно класиране на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Наредба № 8 от 23.12.2004 г. за капиталовата адекватност на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 8 от 28.01.2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-16

 Наредба № 8 от 25.04.2006 г. за платените услуги, извършвани от регионалните инспекции за опазване и контрол на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-14

 Наредба № 8 от 9.03.2007 г. за изтегляне от употреба, унищожаване или предоставяне за учебни или научно-медицински нужди на кръв и кръвни съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 8 от 20.03.2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба № 8 от 26.11.2007 г. за условията и реда за финансиране на диагностиката на професионалните болести от фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Наредба № 8 от 26.02.2008 г. за функциите и организацията на дейността на бюрата за съдимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-21

 Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Наредба № 8 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Животновъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Наредба № 8 от 23.03.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична хематология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 8 от 17.12.2009 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост, на досие на имот - общинска собственост, и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраня
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Наредба № 8 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за психосоциална рехабилитация на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Наредба № 8 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Пътен строител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № 8 от 31.10.2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба № 8 от 8.05.2014 г. за условията и реда за внос, износ и обмен на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-20

 Наредба № 8 от 19.11.2015 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Наредба № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 8 от 3.11.2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 8 от 18.12.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Бродировач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-29

 Наредба № 8 от 27.06.2018 г. за дейностите по здравно консултиране, профилактични прегледи и изследвания на лица, навършили 16 години, за които не е необходимо съгласието на родителя или попечителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба № 8 от 8.11.2018 г. за организацията и дейността на Съвета за партньорство към Висшия съдебен съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Наредба № 8 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 8 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ушно-носно-гърлени болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Наредба № 8 от 13.11.2019 г. за изискванията към лечебните заведения, които извършват обучение на студенти и специализанти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Наредба № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 8 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Модист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 8 от 27.04.2020 г. за преместваемите обекти и за информационните, рекламните и монументално-декоративните елементи на територията на пристанищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-08

 Наредба № 8 от 3.09.2020 г. за изискванията към дейността на централните депозитари на ценни книжа, централния регистър на ценни книжа и други лица, осъществяващи дейности, свързани със сетълмента на ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Наредба № 8 от 05.11.2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Наредба № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Наредба № 8 от 31.03.2021 г. за условията и реда за провеждане на неинтервенционални проучвания на лекарствени продукти на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба № 8 от 8.04.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Библиотекар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба № 8 от 27.04.2021 г. за капиталовите буфери, комбинираното изискване за буфер, ограниченията върху разпределенията и препоръката за допълнителен собствен капитал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 8 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист на роботи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Наредба № 9 за професионалната квалификация на стенографите и машинописците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 14.01.1991 г. за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Материално стимулиране и подобряване на материалната база" на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 2.07.1992 г. за изследване на продукти от човешка кръв за повърхностен антиген на вируса на хепатит Б и антитела срещу вирусите на синдрома на придобитата имунна недостатъчност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 9 от 9.09.1993 г. за въвеждане на електронни касови апарати с фискална памет в търговските обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 9 от 28.05.1994 г. за здравно-хигиенните изисквания при използването на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 29.12.1996 г. за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка към националната служба по заетостта за изплащане на еднократни обезщетения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 16.12.1997 г. за общи правила за управление на дейността по осигуряване на безопасността и опазване здравето на работещите в мините
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-04

 Наредба № 9 от 29.05.1998 г. за набиране на извънбюджетни приходи и реда за тяхното разходване в Министерството на здравеопазването и бюджетните организации в системата на здравеопазването по реда на § 8 от Закона за народното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 9 от 14.08.1998 г. за условията и реда за заплащане на възнагражденията на вещите лица от списъка по § 4 от Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-06-10

 Наредба № 9 от 26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Наредба № 9 от 15.02.2001 г. за реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-09

 Наредба № 9 от 16.03.2001 г. за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 26.03.2002 г. За изискванията за качество и контрол на съответствие на пресни плодове и зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Наредба № 9 от 18.04.2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 9 от 29.12.2002 г. за дейността по сертифициране на сметки на функционални структури, разпореждащи се със средства от фондове и програми на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-18

 Наредба № 9 от 11.02.2003 г. за медицинското обслужване на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-22

 Наредба № 9 от 29.07.2003 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при добиване на подземни богатства чрез сондиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-05

 Наредба № 9 от 19.11.2003 г. за начина и реда за оценка на активите и пасивите на пенсионноосигурителното дружество и на управляваните от него фондове, на стойността на нетните активи на фондовете, за изчисляване и обявяване на стойността на един дял, за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 9 от 25.11.2003 г. за реда, начина и сроковете за предоставяне на информация за състоянието и движението на дълга на общините и социалноосигурителните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 9 от 9.06.2004 г. за техническата експлоатация на електрически централи и мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 9 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при експлоатация и поддържане на водоснабдителни и канализационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Наредба № 9 от 21.03.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 26)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА