Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 26)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Наредба № 3 от 18.11.2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06

 Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Наредба № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 3 от 07.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба № 3 от 14.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на обредно-ритуални дейности"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Наредба № 3 от 26.05.2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Наредба № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 3 от 23.02.2017 г. за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Наредба № 3 от 6.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Наредба № 3 от 31.07.2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба № 3 от 06.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба № 3 от 29.03.2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Наредба № 3 от 04.07.2018 г. за условията и реда за водене на Регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен "доктор" и/или научната степен "доктор на науките", на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Наредба № 3 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 3 от 28.03.2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-09

 Наредба № 3 от 2.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Наредба № 3 от 10.07.2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-07

 Наредба № 3 от 5.03.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Наредба № 3 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Актьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба № 3 от 14.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на регистрираните одитори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № 3 от 3.09.2020 г. за условията и реда за осъществяване на контрол върху дейността на развъдните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Наредба № 3 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гръдна хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 3 от 27.01.2021 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, извън обектите, регистрирани в областните дирекции по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 3 от 23.02.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 3 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Стругар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Наредба № 3 от 3.02.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Озеленител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Наредба № 3 от 28.04.2022 г. за обслужване на безекипажни кораби, плаващи по вътрешни водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба № 04-14 от 9.10.2019 г. за условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "Уелнес център" и "Таласотерапевтичен център"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 4 за хигиенните изисквания при използуването на язовири за питейно-битово водоснабдяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 за буферните зони около резерватите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 1.08.1988 г. за разработване и утвърждаване на транспортни технологии за товарите, подлежащи на пригаждане за механизирана обработка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 3.12.1991 г. за работата на бюрата за социална дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Наредба № 4 от 18.04.1994 г. за приемане на български граждани, обучавали се в чуждестранни училища, и на чужденци в държавните и общинските училища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 27.03.1997 г. за железопътните прелези
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 3.07.1998 г. за набиране на извънбюджетни приходи и реда за тяхното разходване в системата на Министерството на околната среда и водите по чл. 18 от Закона за опазване на околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 8.07.1998 г. за управлението, стопанисването, отдаването под наем и разпореждането с жилища, ателиета, гаражи и паркоместа от Ведомствения фонд на Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 16.03.1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 25.06.1999 г. за изтегляне от пазара и унищожаване на опасни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 21.06.2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 19.03.2001 г. за условията и реда за организиране, провеждане и участие в курсове за мотивация и квалификационни курсове на кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от кадрова военна служба, и уволнените от наборна военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Наредба № 4 от 12.03.2002 г. за граничен ветеринарномедицински контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-15

 Наредба № 4 от 31.05.2002 г. за реда за инвестиране извън страната на активите на пенсионноосигурителни дружества и на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Наредба № 4 от 7.02.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-18

 Наредба № 4 от 8.07.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни животински и растителни видове в природата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба № 4 от 8.08.2003 г. за условията и реда за вписване в регистъра и изискванията към дейността на обменните бюра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 4 от 3.02.2004 г. за условията и реда за поставяне на забранителни знаци на горските пътища и места в горския фонд и определяне на техните образци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-13

 Наредба № 4 от 30.03.2004 г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита срещу д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Наредба № 4 от 14.09.2004 г. за условията и реда за присъединяване на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 4 от 31.01.2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 4 от 17.06.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на сградни водопроводни и канализационни инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Наредба № 4 от 2006 г. за поддържане и повишаване квалификацията на адвокатите и адвокатите от Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 4 от 13.01.2006 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Наредба № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 4 от 6.04.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Наредба № 4 от 28.06.2006 г. за нормите на пределните размери на естествените фири на акцизните стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Наредба № 4 от 27.12.2006 г. за ограничаване на вредния шум чрез шумоизолиране на сградите при тяхното проектиране и за правилата и нормите при изпълнението на строежите по отношение на шума, излъчван по време на строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба № 4 от 15.02.2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Наредба № 4 от 25.04.2007 г. за аеронавигационните карти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-14

 Наредба № 4 от 10.01.2008 г. за правилата и нормите за безопасност и охрана при проектиране, строителство, реконструкция, модернизация и експлоатация на обектите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-25

 Наредба № 4 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-озеленител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 4 от 12.01.2009 г. за мониторинг на почвите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Наредба № 4 от 6.03.2009 г. за определяне на правилата за обучение на кучета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20

 Наредба № 4 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Биотехнолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Наредба № 4 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

 Наредба № 4 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Микробиология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 4 от 8.03.2010 г. за здравните изисквания към говеда и свине при транспортирането им между Република България и другите държави - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произхождат тези жи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-24

 Наредба № 4 от 21.12.2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Наредба № 4 от 11.03.2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба № 4 от 27.05.2011 г. за условията и реда за допускане и явяване на изпит по чл. 186, ал. 3, т. 3 от Закона за здравето на граждани на трети държави, придобили професионална квалификация по медицинска професия и/или специалност в областта на здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 4 от 15.12.2011 г. за оправомощаване и оттегляне на предоставените правомощия за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Наредба № 4 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабен монтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 4 от 15.02.2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Наредба № 4 от 5.04.2013 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 4 от 05.11.2013 г. за присъединяване към газопреносните и газоразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 4 от 3.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба № 4 от 12.06.2015 г. за условията и реда за осъществяване на дейностите по консервация и реставрация на движими културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Наредба № 4 от 3.02.2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 4 от 25.05.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Маркшайдер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 4 от 21.12.2016 г. за обхвата и съдържанието на документации за извършване на консервационно-реставрационни дейности на недвижими културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Наредба № 4 от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Наредба № 4 от 8.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-25

 Наредба № 4 от 16.05.2018 г. за условията и реда за унищожаването на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-31

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 26)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 2544 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА