Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 24)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>
 Задължително тълкуване на чл. 5, чл. 6 и § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Наредба № 35 от 2012 г. за правилата и нормите за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на кабелни електронни съобщителни мрежи и прилежащата им инфраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Нaредба № ДВ-103 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Наредба № 0-31 от 1974 г. за работа с радиационни дефектоскопи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № H-1 от 09.01.2014 г. за регистрация, първоначално определяне, поддържане на летателната годност, експлоатация на свръхлеки въздухоплавателни средства, обучение и издаване на свидетелства за правоспособност на пилотите и контрола върху тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Наредба № H-1 от 22.01.2014 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване и контрол на акцизни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба № H-3 от 7.04.2009 г. за необходимите мерки за изпълнението и прилагането на Регламент (ЕС) № 165/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 4 февруари 2014 г. относно тахографите в автомобилния транспорт, за отмяна на Регламент (ЕИО) № 3821/85
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-23

 Наредба № H-33 от 9.12.2010 г. за реда за изготвяне на Регистър за отчитане на служебните дела и начина на определяне на уникалните инвентарни номера на служебните дела
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-11

 Наредба № H-6 от 17.04.2002 г. за лечебно-оздравителните и профилактичните мероприятия с наборниците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № H-6 от 20.05.2014 г. за средномащабните и дребномащабните държавни топографски карти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № H-7 от 20.05.2014 г. за Държавнaта геодезическа мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № H-9 от 16.12.2009 г. за възстановяването на данъка върху добавената стойност на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава - членка на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Наредба № H-9 от 20.05.2014 г. за Държавната гравиметрична мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № I-107 от 9.06.2004 г. за условията и реда за съгласуване на изискванията към прихващащите интерфейси и другите въпроси, свързани с тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-22

 Наредба № I-11 от 19.01.2005 г. за охраната на морския участък от държавната граница на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Наредба № I-121 от 24.06.2004 г. за реда за организиране охраната при транспортиране на ценни пратки и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-20

 Наредба № I-13 от 19.01.2005 г. за охраната на речния участък от държавната граница и вътрешните водни пътища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-01

 Наредба № I-141 от 18.09.2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Наредба № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Наредба № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Наредба № I-183 от 4.12.2002 г. за условията и реда за взаимодействието между контролните органи на Министерството на вътрешните работи и лечебните заведения при оказване на помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Наредба № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Наредба № I-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № I-69 от 19.05.2000 г. за условията и реда за установяването на психологичната пригодност за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № I-7 от 13.07.2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-31

 Наредба № IV-33 за прилагане на Постановление № 106-то и № 113-то на Министерския съвет от 1963 г. за уреждане на някои въпроси по укрепване на държавния монопол за вината, ракиите и тютюна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Iв-393 от 10.06.1998 г. за реда за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Ред и сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Iз-1031 от 15.04.2011 г. за реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия за културни цели и колекциониране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Наредба № Iз-1201 от 1.06.2010 г. за реда за временно настаняване на чужденци в специалните домове за временно настаняване на чужденци и в техните звена и за организацията и дейността им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-30

 Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-31

 Наредба № IЗ-1695 от 26.09.2006 г. за организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № Iз-2061 от 5.10.2012 г. за регистрацията и отчета на бронираната, колесната, верижната техника, влекачите и специалната техника на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-16

 Наредба № Iз-2205 от 26.10.2012 г. за условията и реда за извършване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне първоначалния максимален размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба № Iз-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Наредба № Iз-41 от 12.01.2009 г. за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия и реда за информиране между Министерството на вътрешните работи, Комисията за финансов надзор и Гаранционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба № Iз-575 от 2.03.2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-08

 Наредба № Iз-849 от 17.04.2014 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2014/2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Наредба № Iз-895 от 1.04.2011 г. за изскванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Наредба № PД-02-20-4 от 11.10.2016 г. за предоставяне на услуги от кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Наредба № V-12-1720 от 13.05.2014 г. за едромащабната топографска карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № V-12-299 от 16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-24

 Наредба № V-12-707 от 15.11.2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Наредба № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Наредба № АН-8 от 12.05.1999 г. за изискванията за летателна годност на въздухоплавателните средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Е-РД-04-05 от 8.09.2016 г. за определяне на показателите за разход на енергия, енергийните характеристики на предприятия, промишлени системи и системи за външно изкуствено осветление, както и за определяне на условията и реда за извършване на об
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-14

 Наредба № Е-РД-04-06 от 28.09.2016 г. за намаляване на тежестта, свързана с разходите за енергия от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба № Е-РД-04-1 от 22.01.2016 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № Е-РД-04-2 от 22.01.2016 г. за показателите за разход на енергия и енергийните характеристики на сградите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № Е-РД-04-3 от 4.05.2016 г. за допустимите мерки за осъществяване на енергийни спестявания в крайното потребление, начините на доказване на постигнатите енергийни спестявания, изискванията към методиките за тяхното оценяване и начините за потвържд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Наредба № Е-РД-04-4 от 14.07.2016 г. за публично оповестяване и оптимизиране на разходите на търговските дружества с 50 и над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала, извършващи дейности по Закона за енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № Е-РД-16-427 от 02.09.2015 г. за критериите, на които трябва да отговарят всеобхватната оценка, анализът на разходите и ползите и анализът на националния потенциал за високоефективно комбинирано производство на енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Наредба № Е-РД-16-647 от 15.12.2015 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 Наредба № ЕРД-16-301 от 30.06.2015 г. за условията и начина на изпълнение на задълженията на производителите на електрическа енергия от топлоелектрическите централи с комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Наредба № КО-02-56 от 12.12.1997 г. за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № Н-00-0001 от 14.02.2011 г. за извършване на теренни археологически проучвания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № Н-00-0005 от 8.06.2010 г. за условията и реда за възпроизвеждане на културни ценности в копия, реплики и предмети с търговско предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-23

 Наредба № Н-1 от 14.03.2007 г. за информационния регистър на културните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Наредба № Н-1 от 16.04.2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Наредба № Н-1 от 1.02.2012 г. за пренасянето през границата на страната на парични средства, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и водене на митнически регистри по чл. 10а от Валутния закон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № Н-1 от 14.01.2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българскат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Наредба № Н-1 от 16.05.2014 г. за съдебните преводачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-23

 Наредба № Н-1 от 20.02.2015 г. за извършване на финансов контрол върху дейността на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № Н-1 от 3.06.2016 г. за условията и реда за извършване на изследване за професионална и психологическа пригодност при назначаване и повишаване в длъжност в Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № Н-10 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни лица, които не са установени на територията на Общността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № Н-10 от 31.03.2010 г. за изготвяне, утвърждаване, изменение и съхраняване на длъжностните разписания и длъжностните характеристики в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Наредба № Н-10 от 18.03.2011 г. за организацията и дейността на военните клубове и представителните обекти на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Наредба № Н-11 от 30.04.2014 г. за определяне на изискванията за здравословна годност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-16

 Наредба № Н-12 от 24.08.2006 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на данъчно незадължени физически лица, които не са установени на територията на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-20

 Наредба № Н-12 от 12.04.2010 г. за условията и реда за изплащане на възнагражденията и обезщетенията на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № Н-12 от 18.05.2011 г. за психологичното осигуряване на военнослужещите от Министерството на отбраната, Българската армия и структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Наредба № Н-12 от 21.11.2012 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния регистър на недвижимите култур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-07

 Наредба № Н-12 от 17.07.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова или материална помощ и за предоставяне на помещения във военните клубове или в сгради в управление на Министерството на отбраната или структурите на пряко подчинение на минис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-01

 Наредба № Н-13 от 8.09.2006 г. за прилагане на системата Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № Н-14 от 27.09.2006 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба № Н-14 от 27.08.2009 г. за начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните начина на провеждане, обхвата и организацията на контролните проверки на пътя и в предприятията и за класифицирането на превозвачите и на лицата, извършващи пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-22

 Наредба № Н-15 от 27.04.2010 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите и за специфични условия на труд на цивилните служители от Министерството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Наредба № Н-15 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - инструктор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-17

 Наредба № Н-15 от 11.12.2015 г. за условията и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност от военнослужещите и от цивилните служители в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-12

 Наредба № Н-16 от 23.11.2006 г. за реда за осигуряване прозрачност на финансовите взаимоотношения между държавните органи и органите на местното самоуправление и държавните и общинските предприятия и финансовата прозрачност в рамките на определените предп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Наредба № Н-16 от 13.07.2009 г. за социалните дейности на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Наредба № Н-16 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - логистик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Наредба № Н-16 от 30.06.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Наредба № Н-17 от 25.05.2011 г. за придобиване на квалификация по професия "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - администратор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-19

 Наредба № Н-18 от 20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия, неговото отчитане извън нормалната му продължител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Наредба № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Наредба № Н-18 от 23.08.2016 г. за условията и реда за привличане за сътрудничество от служба "Военна информация" на български граждани или граждани на друга държава за изпълнение на разузнавателни задачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждания до 18-годишна възраст и до завършване на сре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-17

 Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-15

 Наредба № Н-19 от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Наредба № Н-2 от 30.05.2007 г. за техническите и функционалните изисквания към автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти за безмитна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Наредба № Н-2 от 6.03.2009 г. за униформеното облекло на служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и в териториалните дирекции "Гражданска защита" на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Наредба № Н-2 от 6.04.2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Наредба № Н-2 от 12.01.2012 г. за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

Показани от 1 до 100 (стр. 1 от 24)
<<първа <предишна 1 2  3  4  5  6  следваща> последна>>

Общо: 2384 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА