Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 26)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Наредба № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-10

 Наредба № 4 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по ергономия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба № 4 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Лаборант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 4 от 28.05.2019 г. за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество "планински продукт" и за осъществяването на контрол върху неговата употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 4 от 31.05.2019 г. за специализираната електронна система за проследяване и анализ на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Наредба № 4 от 8.07.2019 г. за финансово подпомагане на изграждането и обновяването на спортни обекти - държавна и общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 4 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по анестезиология и интензивно лечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Наредба № 4 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Наредба № 4 от 2.04.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по педиатрия - детска кардиология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № 4 от 23.09.2020 г. за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Наредба № 4 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Съдова хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 4 от 1.02.2021 г. за прилагане на Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България и за процедурите по нейното изпълнение, механизма на финансиране и отчетност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 4 от 24.02.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 4 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Икономист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Наредба № 4 от 18.06.2021 г. за реда за водене на публичния регистър на обществените библиотеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Наредба № 4 от 3.02.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Хлебар-сладкар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Наредба № 5 за реда за събиране, връщане и изразходване на депозитните такси по молбите за отмяна или преглед по реда на надзора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 за реда на предаване актовете за гражданско състояние от обредните домове (бюрата) на отделите за комплексно административно обслужване на общинските (районните) народни съвети (Загл. изм. - ДВ, бр. 11 от 1987 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси, пътнически таксиметрови автомобили, тролейбуси, трамваи и други моторни превозни средства за превоз на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 за общественото диетично хранене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 за осигуряване на ядрената безопасност при превоз на използувано ядрено гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 30.11.1988 г. за издаване разрешения за използуване на атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 27.02.1996 г. за ограничаване разпространението на болестта огнен пригор по овощните култури с причинител бактерията Erwinia amylovora
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 4.03.1996 г. за хигиенните изисквания към устройството, обзавеждането и експлоатацията на общежития
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 10.05.1999 г. за структурата на записа в цифров вид на кадастралните планове и карти, регулационните планове и плановете на почвените категории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Наредба № 5 от 25.06.1999 г. за изграждане, поддържане и ползване на Национален информационен регистър на търговците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 3.09.1999 г. за реда за установяване владеенето на български език при придобиване на българско гражданство по натурализация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 5 от 22.01.2001 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения, с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2000 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-25

 Наредба № 5 от 15.04.2003 г. за предотвратяване и намаляване на замърсяването на околната среда с азбест
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-25

 Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-19

 Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № 5 от 1.09.2004 г. за корабните документи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Наредба № 5 от 23.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 5 от 31.01.2005 г. за условията и реда за безвъзмездно предоставяне на медицински изделия за вземане и съхраняване на кръв и кръвни съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 5 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Лаборант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-25

 Наредба № 5 от 26.04.2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпитатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба № 5 от 6.04.2006 г. за диагностиката, профилактиката и контрола на местните паразитози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Наредба № 5 от 29.06.2006 г. за условията и реда за деклариране пред митническите органи по електронен път
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-23

 Наредба № 5 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 5 от 28.12.2006 г. за техническите паспорти на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № 5 от 22.02.2007 г. за организацията на граничния ветеринарномедицински контрол при внасяне и транзитно преминаване на животни от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 5 от 4.10.2007 г. за реда и условията за придобиване, регистриране, изплащане и търговия с държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 5 от 13.12.2007 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и за предоставяне на телефонни справочни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № 5 от 14.02.2008 г. за условията и реда за включване и изключване във/от списъка на вещите лица по чл. 151, ал. 4 от Закона за кредитните институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Наредба № 5 от 30.05.2008 г. за управление качеството на водите за къпане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Наредба № 5 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Дивечовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Наредба № 5 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Наредба № 5 от 6.07.2011 г. за условията и реда за получаване на разрешениe за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и лекари по дентална медицина и снабдяването им с лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 5 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 5 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Операт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Наредба № 5 от 08.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Наредба № 5 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Наредба № 5 от 21.03.2014 г. за условията и реда за упражняване правата на пациентите при трансгранично здравно обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба № 5 от 3.02.2016 г. за периодичните проверки на оборудването за прилагане на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 5 от 3.06.2016 г. за предучилищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-11

 Наредба № 5 от 1.06.2017 г. за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обраб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба № 5 от 08.09.2017 г. за условията и реда за прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Наредба № 5 от 15.09.2017 г. за регистъра на професионалните колежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Наредба № 5 от 6.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Урология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 5 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Изпълнител на термални процедури"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-28

 Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Наредба № 5 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Готвач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 5 от 17.06.2019 г. за утвърждаване на стандарти за финансова дейност, прилагани от държавните и общинските лечебни заведения за болнична помощ и комплексни онкологични центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 5 от 13.08.2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Наредба № 5 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по очни болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 5 от 29.10.2019 г. за критериите, условията и реда за награждаване на спортисти, треньори и длъжностни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Наредба № 5 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-възпитател"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-07

 Наредба № 5 от 02.07.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична токсикология - антидотна терапия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Наредба № 5 от 30.09.2020 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 5 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Детска хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 5 от 9.02.2021 г. за разрешаване пускането на пазара и употребата на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба № 5 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-оператор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Наредба № 5 от 26.03.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кардиохирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 5 от 7.04.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Камериер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 6 за устройството и дейността на Българския корабен регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 за осигуряване на нормална акустична обстановка в жилищни и обществени сгради и места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 25.05.1989 г. за критериите и изискванията за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на атомната енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 12.07.1993 г. за организиране сътрудничество с граждани за осъществяване функциите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 6 от 19.07.1993 г. за хигиенните норми и изисквания към устройството и експлоатацията на обществените сауни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 6 от 23.06.1994 г. за специфичните икономически правила за дейността на звената в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Наредба № 6 от 12.06.1995 г. за транскрипция и правопис на чужди географски имена на български език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 14.08.1995 г. за реда, условията и изискванията за организиране провеждането на квалификационно и мотивационно обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 22.03.1996 г. за набиране и разходване на средствата по фонд "Материална база и стимулиране на служителите в органите за контрол по цените на лекарствените средства" и за материалното стимулиране на служителите в органите за контрол по цени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 6 от 28.07.1997 г. за реда на издаване на документ (касова бележка) от регистрираните лица за всяка извършена от тях сделка в търговски обекти с използването на електронни касови апарати с фискална памет или електронни системи с фискална памет,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 6 от 12.12.1997 г. за извършване на превоз на трудноподвижни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 19.02.1998 г. за кредитиране на банки в левове срещу обезпечение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Наредба № 6 от 26.03.1999 г. за реда и начина за измерване на емисиите на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от обекти с неподвижни източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Наредба № 6 от 18.02.2000 г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 9.11.2000 г. за емисионни норми за допустимото съдържание на вредни и опасни вещества в отпадъчните води, зауствани във водни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-23

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 26)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА