Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 26)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  17  следваща> последна>>
 Наредба № 11 от 27.02.2003 г. за изискванията при издаване на ветеринарномедицински документи за живи животни, суровини и продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

 Наредба № 11 от 14.10.2003 г. за условията и реда за финансиране на проектите и дейностите на Социалноинвестиционния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-04

 Наредба № 11 от 3.12.2003 г. за лицензите за извършване на дейност като регулиран пазар, пазарен оператор, за организиране на многостранна система за търговия или организирана система за търговия, за извършване на дейност като инвестиционен посредник, инв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-19

 Наредба № 11 от 19.12.2003 г. за управление на тарифните квоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-30

 Наредба № 11 от 29.03.2004 г. за водене на регистрите на Изпълнителната агенция по трансплантация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Наредба № 11 от 26.04.2004 г. за прегледите на корабите и корабопритежателите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Наредба № 11 от 10.06.2004 г. за резерви от горива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 11 от 27.12.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасността и здравето на работещите при потенциален риск от експлозивна атмосфера
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-04

 Наредба № 11 от 18.04.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-19

 Наредба № 11 от 27.09.2005 г. за бонитиране на дивечовите местообитания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-07

 Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба № 11 от 16.08.2006 г. за дейността на Централния орган по Хагската конвенция за гражданските аспекти на международното отвличане на деца, Европейската конвенция за признаване и изпълнение на решения за упражняване на родителски права и възстановяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 11 от 6.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Художник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба № 11 от 1.03.2007 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 11 от 14.05.2007 г. за норми за арсен, кадмий, никел и полициклични ароматни въглеводороди в атмосферния въздух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Наредба № 11 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Обущар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Наредба № 11 от 16.09.2009 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистъра на имуществените отношения на съпрузите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Наредба № 11 от 1.03.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-геолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-16

 Наредба № 11 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3. "Мерки за опазване здравето на потребителя" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-04

 Наредба № 11 от 17.11.2011 г. за реда за предоставяне на яйцеклетки, сперматозоиди и оплодени яйцеклетки, които не са използвани за създаване на потомство, на научни, учебни и лечебни заведения в страната и в чужбина за медицински, научни и лечебни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 11 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Фотограф"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 11 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г. на Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 11 от 30.06.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 11 от 02.04.2015 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои заразни болести по пчелите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Наредба № 11 от 15.07.2016 Г. за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 11 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на здравноинформационни стандарти, прилагани от лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Наредба № 11 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Треньор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 11 от 22.10.2018 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Наредба № 11 от 08.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Военнослужещ - санитарен инструктор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 11 от 17.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска онкология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 11 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис мениджър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Наредба № 11 от 11.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Полиграфист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-01

 Наредба № 11 от 7.06.2021 г. за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Наредба № 11 от 14.07.2021 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 11 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в заведенията за хранене и развлечения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 12 за разглеждане на споровете по извършените от банките корекции на проектосметните документации, генералните сметки, разплащателните и други документи по капиталните вложения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 за документите, издавани на инвалиди за ползуване на привилегии при движение с някои моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 12 от 16.07.1992 г. за цените на кръв, серуми, ваксини и биопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 12 от 24.03.1994 г. за реда и условията, при които търговските банки предоставят кредити на държавни предприятия, фирми и търговски дружества, чиито задължения към държавата са отписани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, до
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 от 6.06.1994 г. за следдипломно обучение на специалистите със средно и полувисше медицинско и немедицинско образование в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 от 22.06.1999 г. за ползване на дървени материали без заплащане на такси на корен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 от 3.07.2001 г. за проектиране на геозащитни строежи, сгради и съоръжения в свлачищни райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 от 18.06.2002 г. за качествените изисквания към повърхностни води, предназначени за питейно-битово водоснабдяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 12 от 10.12.2003 г. за начина и реда за определяне на минималната доходност при управление на активите на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване, за покриване на разликата до минималната доходност и за формиране и използван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 12 от 15.04.2004 г. за условията и реда за предоставяне на органи, тъкани и клетки, които не могат да се използват за трансплантация по медицински причини, за други лечебни, диагностични и научно-медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 12 от 5.05.2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии за предоставяне на фиксирана гласова телефонна услуга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-28

 Наредба № 12 от 10.06.2004 г. за дейността на операторите на газопреносната и газоразпределителните мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 12 от 27.11.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-18

 Наредба № 12 от 5.04.2005 г. за условията и реда за приемане на иракски граждани за студенти и специализанти в държавните висши училища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-22

 Наредба № 12 от 19.10.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товарно-разтоварни работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-03

 Наредба № 12 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Дизайнер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Наредба № 12 от 5.01.2007 г. за изискванията за задължителна употреба на контролните уреди за регистриране на данните за движението на автомобилите и работата на екипажите, както и функционалните и техническите изисквания към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-21

 Наредба № 12 от 4.04.2007 г. за реда за установяване и удостоверяване на обстоятелствата, при които може да се извърши вземане на органи, тъкани и клетки от починало лице
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 12 от 1.06.2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения - овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба № 12 от 8.04.2009 г. за условията и реда за провеждане и оценяване на стажа за приспособяване и на изпита за правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-01

 Наредба № 12 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. "Социално-икономически компенсации за управлението на флота" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-04

 Наредба № 12 от 15.07.2010 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици, олово, бензен, въглероден оксид и озон в атмосферния въздух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Наредба № 12 от 16.12.2010 г. за проверките по реда на държавния пристанищен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-24

 Наредба № 12 от 16.12.2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Наредба № 12 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Тоноператор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 12 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 12 от 21.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-14

 Наредба № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-12

 Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба № 12 от 29.09.2016 г. за Регистъра на банковите сметки и сейфове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 12 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по спортно-туристическа дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 12 от 16.11.2018 г. за здравните изисквания към обществените перални
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба № 12 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Сервитьор-барман"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Наредба № 12 от 24.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по неонатология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Наредба № 12 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор интернет приложения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Наредба № 12 от 11.09.2020 г. за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Наредба № 12 от 11.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-животновъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-04

 Наредба № 12 от 10.11.2021 г. за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 12 от 18.11.2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № 12 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Касиер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 13 от 24.07.1992 г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във въздуха на работната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-30

 Наредба № 13 от 8.11.1993 г. за образуване и разходване на фонд "Професионална квалификация и безработица"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 13 от 28.06.1996 г. за определяне на индивидуалните работни заплати на висшия персонал в здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба № 13 от 14.07.2000 г. за условията и реда за одобряване на рекламата на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 13 от 23.07.2001 г. за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-17

 Наредба № 13 от 22.12.2003 г. за определяне на видовете далекосъобщителни дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране и регистрация по обща лицензия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-04

 Наредба № 13 от 29.01.2004 г. за условията и реда за осъществяване на техническата експлоатация на язовирните стени и съоръженията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

 Наредба № 13 от 31.03.2004 г. за реда за регистрация на търговци на посевен и посадъчен материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-25

 Наредба № 13 от 15.04.2004 г. за условията, на които трябва да отговаря качеството на тъканите и клетките, предмет на внос от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 13 от 19.04.2004 г. за изискванията за задължителната употреба на устройства за ограничаване на скоростта, монтирани в моторните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-15

 Наредба № 13 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Наредба № 13 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-издател"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-20

 Наредба № 13 от 4.04.2007 г. за условията и реда за информиране на българските граждани за дейностите по вземане и присаждане на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 13 от 2.08.2007 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция, репродукция и търговия с чистопородни животни от вида "говеда" и "биволи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 13 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Лозаровинар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Наредба № 13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Наредба № 13 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. "Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 26)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  16  17  следваща> последна>>

Общо: 2547 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА