Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 26)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 1 от 22.11.2019 г. за условията и реда за извършване на медицинските прегледи на лица, осъществяващи тренировъчна и състезателна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Наредба № 1 от 16.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по пневмология и фтизиатрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Наредба № 1 от 5.02.2020 г. за публичните регистри в Министерството на младежта и спорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-03

 Наредба № 1 от 7.07.2020 г. за условията и реда за съставяне и поддържане на регистъра на одитните комитети в предприятията от обществен интерес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба № 1 от 19.08.2020 г. за изискванията за дейността на здравните медиатори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба № 1 от 13.01.2021 г. за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти за риба и други водни организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № 1 от 28.01.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 1 от 5.02.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 1 от 16.02.2021 г. за реда за извършване на идентификация на движимите културни ценности и за водене на регистри на движимите културни ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 1 от 26.01.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог по качеството на храни и напитки"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Наредба № 1 от 10.06.2022 г. за условията и реда за финансиране на проекти по национални програми за младежта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 1 от 12.07.2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 1-03 от 9.07.2003 г. за удостояване със звания на спортисти и треньори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Наредба № 2 за организиране, планиране и финансиране развитието на масовата физическа култура, спорта и туризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 30.01.1987 г. за продължаване действието на Единните правилници по безопасността на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 01.02.1990 г. за условията и реда за изкуствено прекъсване на бременност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 12.09.1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 от 24.02.1992 г. за експлоатационните запаси на лечебните калонаходища (Загл. изм. - ДВ, бр. 16 от 1999 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 от 21.04.1993 г. за набиране и разходване на средствата по фонд "Социално подпомагане" към Министерството на труда и социалните грижи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 6.01.1995 г. за реда за определяне броя и разпределението на болничните легла и длъжностите за медицински и стоматологичен персонал в здравните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 от 7.08.1995 г. за удостоверяване на професионалната компетентност на експертите, извършващи оценки на въздействието върху околната среда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 22.11.1995 г. за условията и реда за предоставяне на средства от фонд "Развитие на промишлеността" към Министерството на промишлеността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 24.01.1996 г. за организацията и дейността на клубове за пенсионерите и инвалидите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 4.04.1996 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на държавни предприятия - еднолични търговски дружества с държавно имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 6.11.1997 г. за условията и реда за предоставяне на спешна социална помощ на лица и семейства с ниски доходи и на социално-образователни заведения на бюджетна издръжка по Програма В7-5000 на Европейския съюз за спешно социално подпомагане н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 19.02.1998 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Наредба № 2 от 5.03.1998 г. за условията и реда за разходване на средствата по Временния обезпечителен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 1.02.1999 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 10.03.1999 г. за правилата за полети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Наредба № 2 от 16.03.1999 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на кабелни далекосъобщителни мрежи за разпространение на радио- и телевизионни програми и други услуги без конкурс или търг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 от 7.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-16

 Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Наредба № 2 от 21.01.2002 г. за финансово подпомагане на сдруженията за напояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 5.03.2002 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Наредба № 2 от 23.09.2002 г. за придобиване на юридическа правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 от 10.01.2003 г. за измерване на кораби, плаващи по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Наредба № 2 от 18.06.2003 г. за условията и реда за провеждане на изпита за помощник-нотариуси по заместване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-10

 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-20

 Наредба № 2 от 27.02.2004 г. за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по Закона за акцизите и Закона за тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-12

 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-01

 Наредба № 2 от 29.10.2004 г. за условията и реда за провеждане на изпита за адвокати и младши адвокати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-15

 Наредба № 2 от 5.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Наредба № 2 от 10.01.2005 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-03

 Наредба № 2 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Тапицер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Наредба № 2 от 22.03.2005 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на водоснабдителни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Наредба № 2 от 21.04.2005 г. за воденето и съхраняването на имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Наредба № 2 от 1.07.2005 г. за условията и реда за оказване на медицинска помощ на чужденците, които не се ползват с правата на българските граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба № 2 от 3.01.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към суровините и храните от животински произход за лична консумация при внасянето им от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба № 2 от 6.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 2 от 5.04.2006 г. за дейността на националната система за мониторинг на шума в околната среда и за изискванията за провеждане на собствен мониторинг и предоставяне на информация от промишлените източници на шум в околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-11

 Наредба № 2 от 8.05.2006 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за премахване на незаконно строителство, за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите на Дирекцията за национале
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20

 Наредба № 2 от 18.12.2006 г. за условията и реда за създаването и функционирането на Националната система за мониторинг на състоянието на биологичното разнообразие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-12

 Наредба № 2 от 22.12.2006 г. за лицензите, одобренията и разрешенията, издавани от Българската народна банка по Закона за кредитните институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 2 от 31.01.2007 г. за условията и реда за носене на униформено облекло от служителите на контролно-техническа инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Наредба № 2 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Наредба № 2 от 11.04.2007 г. за награждаването на български културни дейци за постигнати високи творчески резултати или принос в развитието и популяризирането на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Наредба № 2 от 24.08.2007 г. за приемане на ученици в спортните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Наредба № 2 от 9.01.2008 г. за определяне на ветеринарномедицинските изисквания при търговия и внасяне на продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Наредба № 2 от 5.02.2008 г. за изискванията към събирането, потвърждаването и предоставянето на информация за нежелани лекарствени реакции и към съдържанието и формата на спешните доклади за съобщения за нежелани лекарствени реакции и периодичните доклади
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-04

 Наредба № 2 от 17.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на конкурсите за дипломатически служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-11

 Наредба № 2 от 21.01.2009 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Центра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 2 от 11.02.2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Наредба № 2 от 8.06.2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-19

 Наредба № 2 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Наредба № 2 от 11.02.2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Наредба № 2 от 22.03.2010 г. за условията и реда за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба № 2 от 30.07.2010 г. за дефиниране, реализация и поддържане на Българската геодезическа система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Наредба № 2 от 7.01.2011 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник пътен строител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-11

 Наредба № 2 от 21.04.2011 г. за здравните изисквания към гробищни паркове (гробища) и погребването и пренасянето на покойници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба № 2 от 27.04.2011 г. за конкурсите и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Наредба № 2 от 8.06.2011 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-27

 Наредба № 2 от 26.10.2011 г. за условията и реда за извършване на съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи, включително и за заплащането на разходите на лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-31

 Наредба № 2 от 30.01.2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 2 от 18.05.2012 г. за реда, по който телата на починали лица могат да се използват за целите на обучението и научните изследвания във висшите медицински училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-01

 Наредба № 2 от 20.06.2012 г. за условията и реда за осъществяване на програми за лечение с агонисти и агонисти-антагонисти на лица, зависими към опиоиди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Наредба № 2 от 06.02.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 2 от 25.02.2014 г. за реда за издаване на разрешения за износ, временен износ и временно изнасяне на движими културни ценности и на сертификата по чл. 128, ал. 3 от Закона за културното наследство за изнасяне и временно изнасяне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-21

 Наредба № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Наредба № 2 от 23.07.2014 г. за класификация на отпадъците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 2 от 24.10.2014 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване на дейността на акредитираните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 2 от 26.10.2015 г. за единните стандарти и за организацията на дейността на туристическите информационни центрове (ТИЦ) и Националната мрежа на туристическите информационни центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Наредба № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 2 от 14.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Сондажен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 26)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 2553 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА