Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 26)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  16  17  18  19  следваща> последна>>
 Наредба № 16 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Мебелист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Наредба № 16 от 13.05.2005 г. за съдебно-психиатричните експертизи за задължително настаняване и лечение на лица с психични разстройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Наредба № 16 от 17.11.2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на Съюза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 16 от 3.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Наредба № 16 от 20.06.2006 г. за обработка и превоз на опасни и/или замърсяващи товари по море и на опасни товари по вътрешни водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № 16 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Текстилен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Наредба № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Наредба № 16 - 27 от 22.01.2008 г. за условията и реда за извършване на оценка за наличния и прогнозния потенциал на ресурса за производство на енергия от възобновяеми и/или алтернативни енергийни източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 16 от 30.05.2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-17

 Наредба № 16 от 4.10.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Наредба № 16 от 30.07.2014 г. за условията и реда за регистриране на редките заболявания и за експертните центрове и референтните мрежи за редки заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба № 16 от 29.03.2018 г. за издаване на лицензи и одобрения, за вписване в регистъра по чл. 19 от Закона за платежните услуги и платежните системи и за изискванията към дейността на операторите на платежни системи с окончателност на сетълмента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 16 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Наредба № 16 от 1.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Авиационен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 16 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ендокринология и болести на обмяната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Наредба № 16 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Фризьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба № 16 от 12.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация в жп инфраструктура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 16 от 1.07.2022 г. за провеждане на конкурси за заемане на длъжността "директор" в държавните и общинските институции в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-02

 Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 16-1399 от 11.10.2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който щ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-08

 Наредба № 16-437 от 4.05.2007 г. за условията и реда за извършване на дейности с токсичните химически вещества и техните прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 17 от 16.10.1992 г. за дейността на дезинфекционните станции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 17 от 22.02.2001 г. за установяване размера на вложенията на банките по чл. 30 от Закона за банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Наредба № 17 от 21.04.2004 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция и репродукция и за издаване на зоотехнически сертификат в зайцевъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-04

 Наредба № 17 от 27.05.2004 г. за условията и реда за включване на лица, нуждаещи се от присаждане на органи, в служебния регистър на Изпълнителната агенция "Медицински надзор" и за подбор на конкретен реципиент на орган, тъкан или клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-24

 Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 33
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № 17 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Дограмаджия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Наредба № 17 от 17.11.2005 г. за ветеринарномедицинските изисквания към карантинните депа за събиране за износ на едри и дребни преживни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба № 17 от 3.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Наредба № 17 от 11.07.2006 г. за платените услуги, извършвани от националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Наредба № 17 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Десенатор на текстил"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Наредба № 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Наредба № 17 от 30.07.2008 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на внасяните паразитни болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 17 от 3.06.2010 г. за контрол на картофените цистообразуващи нематоди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № 17 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по подемно-транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-16

 Наредба № 17 от 9.10.2012 г. за униформеното облекло и служебната карта на служителите в Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури, осъществяващи контрол върху ползването и опазването на рибните ресурси по реда на Закона за рибарството и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-19

 Наредба № 17 от 22.01.2013 г. за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 17 от 01.08.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична токсикология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 17 от 19.08.2015 г. за прилагане на мярка 20 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Наредба № 17 от 29.03.2018 г. за паричната и лихвената статистика и статистиката на финансовите сметки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-08

 Наредба № 17 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Наредба № 17 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 17 от 5.12.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на имуномедиирани заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Наредба № 17 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Ветеринарен лаборант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Наредба № 17 от 20.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в озеленяването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 17 от 21.07.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба № 18 за хигиенните изисквания за облеклото за деца до 14-годишна възраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Наредба № 18 за задачите, правата и задълженията на главния архитект и главния художник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 18 от 09.08.1991 г. за организацията и дейността на лабораториите за контрол на лекарствени средства към хигиенно-епидемиологичните инспекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба № 18 от 7.01.2000 г. за условията и реда за съгласуване на годишни проекти за търсене и/или проучване, добив и първична преработка на подземни богатства, на проекти за ликвидация и консервация на геологопроучвателни и миннодобивни обекти и на техн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 18 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор по комуникационни системи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Наредба № 18 от 21.04.2004 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по мярка "Техническа помощ" по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 18 от 10.06.2004 г. за условията и реда за извършване на диагностика, преработка и съхранение на кръв и кръвни съставки и качеството на кръвта от внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Наредба № 18 от 3.12.2004 г. за регистрация на пристанищните оператори в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 18 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в производство на облекло"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Наредба № 18 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-28

 Наредба № 18 от 17.10.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. "Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативната програма за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Наредба № 18 от 1.08.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-22

 Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Наредба № 18 от 04.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 18 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Хотелиер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Наредба № 18 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 18 от 3.10.2019 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в наличнопаричното обращение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Наредба № 18 от 5.12.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на урологични заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-17

 Наредба № 18 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Машинен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба № 18 от 9.09.2021 г. за инспектирането на детските градини и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Наредба № 18 от 31.08.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-металург"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-16

 Наредба № 19 от 19.09.1991 г. за приложение на водоразтворими йодни контрастни вещества за диагностични цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 19 от 07.12.1992 г. за профилактика на заболяванията на работилите в предприятията на уранодобива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 19 от 12.08.1996 г. за Централния депозитар за ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 19 от 7.07.1998 г. за условията и реда за лицензиране на сортоизпитване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 19 от 22.07.1999 г. за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Наредба № 19 от 3.10.2000 г. за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 19 от 2.07.2001 г. за борба с пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от бактерията Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-30

 Наредба № 19 от 28.12.2001 г. за контрол и приемане на кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Наредба № 19 от 5.05.2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от зеленчукови култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба № 19 от 8.12.2004 г. за пенсионните резерви и резервите за гарантиране изплащането на пожизнени пенсии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Наредба № 19 от 9.12.2004 г. за регистрация на пристанищата на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 19 от 14.12.2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Наредба № 19 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Шивач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 19 от 6.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 19 от 27.08.2008 г. за устройството и дейността на оптиките, здравните изисквания към тях и реда за водене на регистър на оптиките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-23

 Наредба № 19 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по железопътна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Наредба № 19 от 23.06.2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни и хибридни свине за разплод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 19 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Гувернантка"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-10

 Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба № 19 от 27.11.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на схемите за преходна национална помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Наредба № 19 от 20.10.2016 г. за кредитните посредници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 19 от 8.11.2016 г. за биологично изпитване на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 19 от 9.10.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Системен програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Наредба № 19 от 23.08.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 19 от 11.08.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор-декоратор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 26)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  16  17  18  19  следваща> последна>>

Общо: 2547 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА