Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 26)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>
 Наредба № 6 от 19.3.2003 г. за реда и местата за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания и на периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Наредба № 6 от 17.05.2003 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-08

 Наредба № 6 от 23.10.2003 г. за минималните изисквания и условия за отглеждане на животни в зоологически градини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-22

 Наредба № 6 от 13.07.2004 г. за реда за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа, за видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Наредба № 6 от 25.11.2004 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за пренос, съхранение, разпределение и доставка на природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Наредба № 6 от 7.06.2005 г. за мониторинг на произведените и реализирани на пазара количества краве мляко и млечни продукти от краве мляко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 6 от 30.05.2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 6 от 26.06.2006 г. за показателите за шум в околната среда, отчитащи степента на дискомфорт през различните части на денонощието, граничните стойности на показателите за шум в околната среда, в помещенията на жилищни и обществени сгради, в зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-25

 Наредба № 6 от 21.07.2006 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез обособени далекосъобщителни мрежи от подвижната радиослужба за професионални цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба № 6 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Механизатор на горска техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 6 от 5.03.2007 г. за утвърждаване на медицински стандарт за трансплантация на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Наредба № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Наредба № 6 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Наредба № 6 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Портиер-пиколо"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 6 от 18.09.2009 г. за определяне на прилежащата площ към сгради в режим на етажна собственост в квартали с комплексно застрояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-02

 Наредба № 6 от 29.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Лъчелечение"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 6 от 5.05.2011 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официалния контрол върху употребата на защитени географски означения и храни с традиционно специфичен характер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Наредба № 6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 3 до 7 години в детски заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-05

 Наредба № 6 от 1.11.2011 г. за изискванията за пощенската сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

 Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Наредба № 6 от 27.08.2013 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 6 от 8.10.2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба № 6 от 11.04.2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-22

 Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 6 от 28.03.2016 г. за прилагане на подмярка 7.6. "Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба № 6 от 11.08.2016 г. за усвояването на българския книжовен език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 6 от 17.09.2016 г. за условията и реда за разпореждане чрез унищожаване на стоки по чл. 239, ал. 3 и 4 от Закона за митниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Наредба № 6 от 3.08.2017 г. за извършване на процесуални действия и удостоверителни изявления в електронна форма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-18

 Наредба № 6 от 29.09.2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Наредба № 6 от 10.10.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Плетач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 6 от 7.06.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Медицинска онкология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 6 от 14.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Агроеколог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Наредба № 6 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Еколог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-01

 Наредба № 6 от 13.06.2019 г. за сервитутите, които възникват в полза на операторите на електронни съобщителни мрежи по Закона за електронните съобщителни мрежи и физическа инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Наредба № 6 от 9.07.2019 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на отделни заразни болести на дихателната система
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-16

 Наредба № 6 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по медицинска паразитология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Наредба № 6 от 7.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба № 6 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник в строителството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-09

 Наредба № 6 от 23.07.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по психични заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Наредба № 6 от 5.10.2020 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по животните и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Наредба № 6 от 31.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Инфекциозни болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 6 от 11.02.2021 г. за условията и реда за провеждане на следдипломно обучение в областта на ветеринарната медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Наредба № 6 от 26.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Планински водач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-23

 Наредба № 6 от 26.03.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Детска клинична хематология и онкология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 6 от 17.06.2021 г. за компетентност на морските лица в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-21

 Наредба № 6 от 18.03.2022 г. за разследване на произшествия по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Наредба № 6 от 7.04.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Програмист на изкуствен интелект"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Наредба № 7 за определяне реда за снабдяване на фирми на граждани и лица, осъществяващи индивидуална и колективна стопанска дейност, със стоки за населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 1984 г. за хигиенните изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 6.09.1994 г. за акредитация на лаборатории за нуждите на строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 25.01.1995 г. за реда за заплащане на таксите по раздел II на Тарифа № 10 за таксите, които се събират в системата на Министерството на здравеопазването по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 7 от 15.04.1997 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени средства на ветерани от войните и лицата, станали инвалиди при изпълнение на служебния си дълг като военнослужещи във въоръжените сили или вследствие на заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 7 от 14.11.1997 г. за продажба на движими вещи - частна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 7 от 14.01.1999 г. за регистрация на гражданските въздухоплавателни средства в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Наредба № 7 от 3.05.1999 г. за оценка и управление качеството на атмосферния въздух
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 7 от 21.10.1999 г. за големите експозиции на банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Наредба № 7 от 14.11.2000 г. за условията и реда за заустване на производствени отпадъчни води в канализационните системи на населените места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 26.01.2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 7 от 23.05.2001 г. за реда за посещение, маневриране и престой на корабите в пристанищата и рейдовете, за товарене и разтоварване, за качване на кораба и слизане на брега на екипажа, на пътниците или други лица, както и за връзка на кораба с бре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 7 от 9.07.2003 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за извършване на дейност като оператор на ваучери за храна и осъществяване дейност като оператор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-18

 Наредба № 7 от 21.10.2003 г. за норми за допустими емисии на летливи органични съединения, изпускани в атмосферния въздух в резултат на употребата на разтворители в определени инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-06

 Наредба № 7 от 22.12.2003 г. за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Наредба № 7 от 30.07.2004 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-03

 Наредба № 7 от 4.10.2004 г. за условията и реда за издаване на индивидуални лицензии без конкурс или търг за осъществяване на далекосъобщения чрез далекосъобщителни мрежи от неподвижната радиослужба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Наредба № 7 от 1.03.2005 г. за изискванията към дейността на лицата, които упражняват неконвенционални методи за благоприятно въздействие върху индивидуалното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-31

 Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 7 от 27.01.2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Наредба № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Наредба № 7 от 4.07.2006 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Наредба № 7 от 5.03.2007 г. за изискванията към квалификацията и здравословното състояние на лицата, които извършват вземане, експертиза, обработка, преработка, етикетиране, съхраняване и присаждане на органи, тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 7 от 20.03.2007 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при зайци и реда за водене на регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-06

 Наредба № 7 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в текстилното производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 7 от 22.02.2008 г. за утвърждаване на образците на книжа, свързани с връчването по Гражданския процесуален кодекс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 7 от 23.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Наредба № 7 от 5.08.2008 г. за условията и реда за вземане на образци и проби от медицински изделия за изпитване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-15

 Наредба № 7 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в горското стопанство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 7 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Шивач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Наредба № 7 от 2.09.2010 г. за условията и реда за разпореждане и транспортиране на иззети и задържани, отнети и изоставени в полза на държавата стоки по Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба № 7 от 7.09.2011 г. за условията и реда за осъществяване на програми за намаляване на вредите от употребата на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-27

 Наредба № 7 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтажник на водоснабдителни и канализационни мрежи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, прер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Наредба № 7 от 24.04.2014 г. за организацията и управлението на рисковете в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-14

 Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Наредба № 7 от 6.11.2015 г. за критериите за определяне на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща напълно или частично лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Наредба № 7 от 5.05.2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Наредба № 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 26)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА