Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 26)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  16  17  18  следваща> последна>>
 Наредба № 13 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Аниматор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 13 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Ри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 13 от 23.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 13 от 19.05.2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Наредба № 13 от 18.08.2016 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за БАЕ кодове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 13 от 16.12.2016 г. за осигуряване на радиационна защита при работа с рентгенови уредби за медицински цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба № 13 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по спортно-туристическа дейност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Наредба № 13 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 13 от 7.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нефрология и диализа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Наредба № 13 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на електронна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-27

 Наредба № 13 от 26.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Заварчик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 13 от 30.11.2021 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Наредба № 13 от 06.12.2021 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Наредба № 13 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в производството на облекло"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Наредба № 13а-10403 за пределните размери на естествените фири, брака и липсите на стоково-материалните ценности при съхраняването и транспортирането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-22

 Наредба № 14 от 3.08.1987 г. за курортните ресурси, курортните местности и курортите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-10

 Наредба № 14 от 22.07.1991 г. за медицинските документи, които могат да издават медицинските специалисти по чл. 25е от Закона за народното здраве
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 24.07.1991 г. за водене и съхраняване на регистрите за вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-22

 Наредба № 14 от 22.04.1998 г. за условията и реда за предоставяне на средства от държавния бюджет и от други целеви източници за издръжка на дейностите по създаване, съхраняване, опазване, отглеждане, обновяване и възпроизводство на генофонд от риби и дру
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 27.07.1999 г. за реда, процедурата и режима на възстановените земеделски земи по чл. 10, ал. 5 и § 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 15.09.1999 г. за митническото оформяне на стоки, внасяни и изнасяни от дипломатически представителства, консулства, представителства на международни организации и от членовете на техния персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба № 14 от 6.04.2001 г. за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества - лечебни заведения с над 50 на сто държавно или общинско участие, през 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 14 от 1.04.2003 г. за определяне на населените места в селски и планински райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Наредба № 14 от 15.04.2004 г. за медицинските критерии и реда на установяване на смърт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 14 от 27.07.2004 г. за условията и реда за извършване на далекосъобщения чрез радиосъоръжения и мрежи от радиосъоръжения за собствени нужди чрез използване на радиочестотен спектър за общо ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Наредба № 14 от 14.09.2004 г. за оборудването, регистрацията и използването на радиотелефонната служба в корабоплаването по вътрешните водни пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-02

 Наредба № 14 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Дърводелец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-16

 Наредба № 14 от 15.06.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и ползване на обектите и съоръженията за производство, преобразуване, пренос и разпределение на електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 14 от 19.07.2005 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Наредба № 14 от 27.10.2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба № 14 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Наредба № 14 от 19.04.2007 г. за реда за издаване на документи, необходими за упражняване на здравноосигурителни права съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 14 от 2.08.2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, търговия и участие в конно-спортни състезания на регистрирани еднокопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 14 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-лесовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Наредба № 14 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Наредба № 14 от 8.05.2009 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти при животни, от които се добиват суровини и храни, предназначени за консумация от хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 14 от 18.11.2009 г. за реда и начина за предоставяне достъп на органите на съдебната власт до Регистъра на населението - Национална база данни "Население"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Наредба № 14 от 4.02.2010 г. за съдържанието на одиторския доклад за надзорни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 14 от 5.05.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по ортопедична техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Наредба № 14 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Каменоделец"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 14 от 11.09.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 421 "Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 14 от 15.10.2012 г. за летищата и летищното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-07

 Наредба № 14 от 28.07.2014 г. за определяне на подробни правила за представяне на информацията по чл. 19, пар. 4 на Регламент (ЕО) № 1223/2009 относно козметичните продукти, изисквания за ефикасност на слънцезащитните козметични продукти и химичните метод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Наредба № 14 от 19.09.2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за представителното облекло на лицата от институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 14 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 14 от 22.05.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Съдебен служител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 14 от 14.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по ревматология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Наредба № 14 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Социален асистент"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба № 14 от 4.06.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-15

 Наредба № 14 от 9.12.2021 г. за хигиената на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Наредба № 14 от 28.06.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 15 за използуване и контрол на тахографите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 за пожарната безопасност при извършване на огневи работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 2.06.1986 г. за стопанисване, поддържане и ремонтиране на жилищния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 21.08.1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 16.08.1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по специалната предприсъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 15 от 28.06.2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-09

 Наредба № 15 от 20.04.2004 г. за условията и реда за използване на животински органи, тъкани и клетки за трансплантация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 15 от 5.05.2004 г. за воденето и съхраняването на регистрите от Комисията за финансов надзор и за подлежащите на вписване обстоятелства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациите в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Наредба № 15 от 28.07.2005 г. за технически правила и нормативи за проектиране, изграждане и експлоатация на обектите и съоръженията за производство, пренос и разпределение на топлинна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба № 15 от 4.10.2007 г. за контрол върху сделките с държавни ценни книжа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № 15 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Рибовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Наредба № 15 от 7.04.2008 г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Наредба № 15 от 2.07.2008 г. за придобиване на специалност "Обща медицина" от общопрактикуващите лекари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 15 от 17.04.2009 г. за принципите и изискванията за добра производствена практика на всички видове лекарствени продукти, на лекарствени продукти за клинично изпитване и на активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 15 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабостроителен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-09

 Наредба № 15 от 13.04.2011 г. за аеронавигационното информационно обслужване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 15 от 1.10.2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Наредба № 15 от 24.07.2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

 Наредба № 15 от 31.10.2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 - 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 15 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по фитнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 15 от 22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-05

 Наредба № 15 от 21.11.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на гастроентерологичните заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-21

 Наредба № 15 от 18.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 15 от 8.07.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Електромонтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 15 от 28.06.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Наредба № 16 за определяне на увеличената стойност и вписване на законна ипотека върху недвижими имоти - паметници на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 16 за хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания за съхраняване и използуване на особено бързоразвалящите се хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 16 от 9.06.1995 г. за начина и реда на регистриране на цените на лекарствените средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 16 от 21.08.1996 г. за организацията на болничната медицинска помощ в държавните болнични заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 16 от 14.01.1999 г. за авиационния шум и за газовите емисии на авиационните двигатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 16 от 12.08.1999 г. за ограничаване емисиите на летливи органични съединения при съхранение, товарене или разтоварване и превоз на бензини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-06

 Наредба № 16 от 19.07.2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд и на гори и земи от държавния горски фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-09

 Наредба № 16 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 16 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Лесовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Наредба № 16 от 21.04.2004 г. за производство и търговия с посевен и посадъчен материал от декоративни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Наредба № 16 от 9.06.2004 г. за сервитутите на енергийните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 26)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  16  17  18  следваща> последна>>

Общо: 2547 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА