Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 25)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Наредба № 3 от 22.04.1997 г. за управление и контрол на дейността на Националната служба по заетостта към Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 16.06.1997 г. за пожарната безопасност на обектите в експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 25.02.1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти, свързани с националния горивно-енергиен баланс на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 5.05.1998 г. за условията и реда за предоставянето и осъществяването на дейностите и услугите на морските плажове на Република България през курортния сезон на 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 30.06.1998 г. за условията и реда за прилагане на Закона за възлагане на държавни и общински поръчки в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Наредба № 3 от 14.08.1998 г. за изискванията за представителност и условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на представителните регионални, местни и браншови туристически организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 19.08.1998 г. за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 3 от 12.02.1999 г. за начините за определяне размера на лицензионните и други такси по глава единадесета, раздел II от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 10.03.1999 г. за материално подпомагане в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.03.1999 г. за устройството и дейността на инспектората към Националната служба за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 14.06.1999 г. за защита на потребителите при обозначаване на цените на стоките и услугите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 18.06.1999 г. за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност, и за трансфер на състезателните права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при публичен склад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 1.09.1999 г. за издаване на индивидуална лицензия за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 10.01.2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Наредба № 3 от 10.05.2003 г. за определяне на критериите и методите за оценка на риска при въвеждане на превантивен контрол по Закона за държавния вътрешен финансов контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-18

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Наредба № 3 от 6.04.2004 г. за измерване тонажа на морските кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Наредба № 3 от 29.10.2004 г. за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Наредба № 3 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

 Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 3 от 2006 г. за отчетите на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 3 от 3.01.2006 г. за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" в Република България на граждани и лица, придобили ветеринарномедицинско образование и/или правоспособност в държави-членки на европейското икономическо пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-31

 Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 3 от 26.10.2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-21

 Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба № 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-23

 Наредба № 3 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Бижутер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 3 от 11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-19

 Наредба № 3 от 9.01.2008 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция "Охрана" при изпълнение на функциите й
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Наредба № 3 от 4.03.2008 г. за критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Наредба № 3 от 24.03.2008 г. за условията и реда за изграждане, експлоатиране, контрол и закриване на информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Наредба № 3 от 1.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Наредба № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 3 от 07.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Наредба № 3 от 23.02.2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 3 от 30.05.2011 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Наредба № 3 от 29.08.2011 г. за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Наредба № 3 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Наредба № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-26

 Наредба № 3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на нез
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба № 3 от 22.05.2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-22

 Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 3 от 18.11.2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06

 Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Наредба № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 3 от 07.03.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Планински водач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба № 3 от 14.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на обредно-ритуални дейности"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Наредба № 3 от 26.05.2016 г. за реда и условията за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на сифилис, гонорея и урогенитална хламидийна инфекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-07

 Наредба № 3 от 12.08.2016 г. за условията и реда за утвърждаване на държавния план-прием за училищата по изкуствата и училищата по културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 3 от 23.02.2017 г. за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Наредба № 3 от 6.04.2017 г. за условията и реда за приемане и обучение на лицата, търсещи или получили международна закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Наредба № 3 от 31.07.2017 г. за условията и реда за производство, пускане на пазара, търговия, преопаковане, транспортиране и съхранение на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба № 3 от 06.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба № 3 от 29.03.2018 г. за условията и реда за издаване на лицензия на вносител за внос на семена от коноп, непредназначени за посев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Наредба № 3 от 18.04.2018 г. за условията и реда за откриване на платежни сметки, за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Наредба № 3 от 04.07.2018 г. за условията и реда за водене на Регистъра на лицата, придобили образователна и научна степен "доктор" и/или научната степен "доктор на науките", на защитените дисертационни трудове и на хабилитираните лица в Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Наредба № 3 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 3 от 28.03.2019 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, и семена, предназначени за демонстративни и/или производствени опити, разрешените
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-09

 Наредба № 3 от 2.04.2019 г. за реда за финансово подпомагане на дейности в областта на физическата активност, физическото възпитание, спорта и спортно-туристическата дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба № 3 от 5.04.2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-25

 Наредба № 3 от 10.07.2019 г. за реда за идентифициране, деклариране, предоставяне на статут и за определяне на категорията на недвижимите културни ценности, за достъпа и подлежащите на вписване обстоятелства в Националния публичен регистър на недвижимите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-16

 Наредба № 3 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по клинична хематология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-08

 Наредба № 3 от 5.03.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба № 3 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Актьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба № 04-14 от 9.10.2019 г. за условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "Уелнес център" и "Таласотерапевтичен център"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 4 за хигиенните изисквания при използуването на язовири за питейно-битово водоснабдяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 за буферните зони около резерватите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 1.08.1988 г. за разработване и утвърждаване на транспортни технологии за товарите, подлежащи на пригаждане за механизирана обработка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 3.12.1991 г. за работата на бюрата за социална дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

 Наредба № 4 от 18.04.1994 г. за приемане на български граждани, обучавали се в чуждестранни училища, и на чужденци в държавните и общинските училища на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 27.03.1997 г. за железопътните прелези
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 25)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 2474 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА