Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 26)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Наредба № 2 от 15.08.2018 г. за условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност чрез гласни и негласни методи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба № 2 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 2 от 28.02.2019 г. за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Наредба № 2 от 25.03.2019 г. за ограничаване и ликвидиране на заразна плевропневмония по говедата, ентеровирусен енцефаломиелит по свинете (Тешенска болест), дурин и инфекциозна анемия по конете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Наредба № 2 от 27.03.2019 г. за медицинските и други услуги по чл. 82, ал. 1а и 3 от Закона за здравето и за реда и условията за тяхното одобряване, ползване и заплащане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Наредба № 2 от 1.07.2019 г. за реда за водене на регистъра на народните читалища и на читалищните сдружения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Наредба № 2 от 19.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на алергичните болести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба № 2 от 23.01.2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по кожни и венерически заболявания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-07

 Наредба № 2 от 10.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Ресторантьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № 2 от 7.07.2020 г. за формата и съдържанието на годишните доклади за дейността на одитните комитети на предприятията от обществен интерес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Наредба № 2 от 5.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Наредба № 2 от 23.12.2020 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Обща медицина"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Наредба № 2 от 20.01.2021 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 2 от 28.01.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 2 от 1.03.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Охранител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № 2 от 9.11.2021 г. за първоначално и последващо разкриване на информация при публично предлагане на ценни книжа и допускане на ценни книжа до търговия на регулиран пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-05

 Наредба № 2 от 26.01.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис-секретар"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-04

 Наредба № 3 за пределно допустимите концентрации на химични вещества, отделяни от полимерни строителни материали в жилищни и обществени сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Наредба № 3 от 24.11.1987 г. за осигуряване безопасността на атомните централи при проектиране, изграждане и експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 14.07.1988 г. за контролните пунктове за извършване прегледи на моторните превозни средства и на водачите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 25.09.1989 г. за нормиране разхода на горива и смазочни материали на автомобилите и мотоциклетите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 7.05.1993 г. за приемане на ученици с конкурсен изпит след завършен VII клас в профилирани паралелки по изобразително изкуство, музика, хореография и християнско изкуство и култура на средните общообразователни училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 11.05.1993 г. за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 7.06.1993 г. за митническо оформяне на стоки в съответствие с приетите на 26.04.1993 г. Правила за контрол на Комитета по санкциите на ООН
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 9.11.1994 г. за контрол и приемане на бетонни и стоманобетонни конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 25.01.1995 г. За условията и реда за ползване на сградата на студентски дом - софия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 16.02.1996 г. за организацията на извънболничната медицинска помощ на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 22.04.1997 г. за управление и контрол на дейността на Националната служба по заетостта към Министерството на труда и социалната политика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 16.06.1997 г. за пожарната безопасност на обектите в експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 25.02.1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти, свързани с националния горивно-енергиен баланс на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 5.05.1998 г. за условията и реда за предоставянето и осъществяването на дейностите и услугите на морските плажове на Република България през курортния сезон на 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 30.06.1998 г. за условията и реда за прилагане на Закона за възлагане на държавни и общински поръчки в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Наредба № 3 от 14.08.1998 г. за изискванията за представителност и условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на представителните регионални, местни и браншови туристически организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 19.08.1998 г. за настаняване в жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Наредба № 3 от 29.01.1999 г. за създаване и поддържане на регистър на земеделските стопани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 3 от 12.02.1999 г. за начините за определяне размера на лицензионните и други такси по глава единадесета, раздел II от Закона за далекосъобщенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 10.03.1999 г. за материално подпомагане в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.03.1999 г. за устройството и дейността на инспектората към Националната служба за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 14.06.1999 г. за защита на потребителите при обозначаване на цените на стоките и услугите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 18.06.1999 г. за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност, и за трансфер на състезателните права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.07.1999 г. за складовия регистър при публичен склад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 1.09.1999 г. за издаване на индивидуална лицензия за инсталиране и експлоатация на система от телефонни апарати за обществено ползване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.10.2000 г. за условията и реда за проучване, проектиране, утвърждаване и експлоатация на санитарно-охранителните зони около водоизточниците и съоръженията за питейно-битово водоснабдяване и около водоизточниците на минерални води, използ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 10.01.2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 3 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "монтьор по монтиране, поддържане и ремонтиране на асансьори"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Наредба № 3 от 10.05.2003 г. за определяне на критериите и методите за оценка на риска при въвеждане на превантивен контрол по Закона за държавния вътрешен финансов контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-18

 Наредба № 3 от 31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-13

 Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Наредба № 3 от 6.04.2004 г. за измерване тонажа на морските кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-25

 Наредба № 3 от 9.06.2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 3 от 21.07.2004 г. за основните положения за проектиране на конструкциите на строежите и за въздействията върху тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Наредба № 3 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Наредба № 3 от 2005 г. за възнагражденията, които се изплащат за изпълнение на задачи, свързани с дейността на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Наредба № 3 от 5.05.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-12

 Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 3 от 2006 г. за отчетите на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 3 от 3.01.2006 г. за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" в Република България на граждани и лица, придобили ветеринарномедицинско образование и/или правоспособност в държави-членки на европейското икономическо пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 3 от 18.04.2006 г. за вземането на проби и методите за анализ за целите на контрола върху акцизните стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-31

 Наредба № 3 от 25.04.2006 г. за изискванията за създаването, поддържането и съдържанието на регистрите на агломерациите, основните пътища, железопътни линии и летища в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 3 от 26.10.2006 г. за транслитерация на българските географски имена на латиница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-21

 Наредба № 3 от 5.02.2007 г. за здравните изисквания към детските градини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Наредба № 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-23

 Наредба № 3 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Бижутер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 3 от 11.12.2007 г. за реда за провеждане на изпити за помощник частни съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № 3 от 9.01.2008 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция "Охрана" при изпълнение на функциите й
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на службите по трудова медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Наредба № 3 от 4.03.2008 г. за критериите за класификация на лекарствените продукти и изискванията към документацията за извършване на промяна в класификацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Наредба № 3 от 24.03.2008 г. за условията и реда за изграждане, експлоатиране, контрол и закриване на информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № 3 от 17.07.2008 г. за условията и реда за организиране и провеждане на обучения от Дипломатическия институт към министъра на външните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Наредба № 3 от 1.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Наредба № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Наредба № 3 от 25.05.2009 г. за аварийно-спасителното осигуряване на гражданските летища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-24

 Наредба № 3 от 07.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № 3 от 25.02.2010 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Наредба № 3 от 23.02.2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Наредба № 3 от 11.05.2011 г. за изискванията за физическа годност към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от различните категории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 3 от 30.05.2011 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, прокурор, следовател, административен ръководител и заместник на административен ръководител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Наредба № 3 от 29.08.2011 г. за придобиване на правоспособност за провеждане на изпити на кандидатите за водачи на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Наредба № 3 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 3 от 7.03.2012 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-26

 Наредба № 3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на нез
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Наредба № 3 от 21.03.2013 г. за лицензиране на дейностите в енергетиката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба № 3 от 22.05.2013 г. за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Наредба № 3 от 05.08.2014 г. за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-22

 Наредба № 3 от 24.10.2014 г. за условията и реда за водене на регистрите при международно осиновяване и даване на съгласие от министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 3 от 18.11.2014 г. за съхраняването, ползването и разпореждането с документи от библиотечния фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-06

 Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-20

 Наредба № 3 от 27.11.2015 г. за условията и реда за планирането, разпределението и разходването на средствата от държавния бюджет за финансиране на присъщата на държавните висши училища научна или художественотворческа дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 26)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА