Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 2501 до 2553 (стр. 26 от 26)
<<първа <предишна  21  22  23  24  25 26 следваща> последна>>
 Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на отбраната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба за условията и реда за създаване на компенсационни фондове и техните функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за създаване, поддържане и ползване на информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, за достъпа до данните в тях и достъпа до данните в други специализирани информационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Наредба за условията и реда за съхраняване със задължение за поверителност от председателя на Държавната агенция за информационни технологии и съобщения на образци на криптографски ключове в случай на използването им от далекосъобщителни оператори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-01

 Наредба за условията и реда за уведомяване на Агенцията за ядрено регулиране за събития в ядрени съоръжения, в обекти и при дейности с източници на йонизиращи лъчения и при превоз на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба за условията и реда за унищожаване или предоставяне на отнетите в полза на държавата вещи по реда на Закона за далекосъобщенията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-01

 Наредба за условията и реда за управление на средствата от Фонда за безопасност на движението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за условията и реда за участие в приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за участие на граждански специалисти от Република България в операции и мисии на международни организации за управление на кризи извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-29

 Наредба за условията и реда за участие на държавата в заплащането на цената на услугата "водоподаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-30

 Наредба за условията и реда за участието на органите, които отговарят за защитата на икономическите интереси на потребителите в административното сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз, и с Европейската комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-15

 Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини в затруднено финансово положение през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-05

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на общини с обективен структурен дефицит през 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за условията и реда, по които кредиторите на приватизираното предприятие могат да придобиват дялове или акции срещу дълга на предприятието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда, по които се образуват и прилагат цените на тютюневите изделия на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Наредба за условията, реда и критериите за предоставяне на средства на общини в затруднено финансово състояние за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-20

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне и верификация на докладите на доставчиците на течни горива, алтернативни горива и енергия за транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на авиационните оператори и за изготвяне и проверка на заявления на нови участници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията, реда и правилата за изграждане и функциониране на смесена система за таксуване на различните категории пътни превозни средства на база време и на база изминато разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 1005/2009 относно вещества, които нарушават озоновия слой
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за устройството и дейността на Националния доверителен екофонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-05

 Наредба за устройството и правилата за дейността на клиринговата къща
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-18

 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-25

 Наредба за финансовите условия при командироване на военнослужещи и цивилни служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в международни организации или в други международни инициат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Наредба за формата и съдържанието на документите, необходими за издаване на разрешение за предоставяне на пазара на биоцид или на група биоциди по чл. 18 от Закона за защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за формата, съдържанието, сроковете, реда и начина за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба за форматите на данните и за условията и реда за предоставяне на достъп до информацията в Единната информационна точка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Наредба за хранителните добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Наредба за целево подпомагане на домакинствата с ниски доходи и на социални заведения на бюджетна издръжка при ползване на електрическа енергия, топлинна енергия, горива и вода за битови нужди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба от 14.12.1967 г. за изработване на държавното знаме на НРБ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Наредба относно съдържанието, структурата, условията и реда за предоставяне на информацията, предвидена в правото на Европейския съюз в областта на енергетиката, на институции на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

Показани от 2501 до 2553 (стр. 26 от 26)
<<първа <предишна  21  22  23  24  25 26 следваща> последна>>

Общо: 2553 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА