Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 26)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>
 Наредба № 9 от 22.06.2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 9 от 25.04.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Трансфузионна хематология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-24

 Наредба № 9 от 4.08.2006 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на азбест при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 9 от 2.05.2007 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на енергийни култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Наредба № 9 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор по автоматизация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Наредба № 9 от 23.04.2008 г. за условията и реда за блокиране и изтегляне на лекарствени продукти, показали несъответствие с изискванията за качество, безопасност и ефикасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Наредба № 9 от 23.07.2008 г. за условията и реда, при които се признават на територията на Република България свидетелствата за управление на моторни превозни средства и регистрационните номера на моторните превозни средства на съюзнически и чужди въоръже
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Наредба № 9 от 3.10.2008 г. за определяне на условията и реда за допълнително материално стимулиране към основната заплата на служителите от централната администрация на Министерството на правосъдието, пряко ангажирани в подпомагане дейността на Търговски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-10

 Наредба № 9 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-растениевъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Наредба № 9 от 12.02.2010 г. за максимално допустимите стойности на вибрациите в жилищни помещения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 9 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.4. "Мерки, насочени към опазване здравето на животните" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Наредба № 9 от 17.11.2011 г. за реда за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване и реда за вземане на проби при провеждане на епидемиологичното проучване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба № 9 от 5.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакулт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 9 от 17.10.2013 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата и специализираните пристанищни обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-28

 Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Наредба № 9 от 12.06.2014 г. за определяне на реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-03

 Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Наредба № 9 от 26.05.2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 9 от 19.08.2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 9 от 26.07.2017 г. за информацията и документите, с които се доказва изпълнението на изискванията към временния и извънредния управител на банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 9 от 18.12.2017 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-12

 Наредба № 9 от 13.07.2018 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 9 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Козметик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Наредба № 9 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-технолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 9 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за използване на антимикробни лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Наредба № 9 от 5.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Наредба № 9 от 10.12.2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 9 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Графичен дизайнер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 9 от 6.11.2020 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителната агенция по горите, в нейните струк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Наредба № 9 от 26.02.2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба № 9 от 9.04.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Леяр"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Наредба № 9 от 27.04.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 9 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Кинолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Наредба № 10 за съдебните и арбитражните експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 2.04.1993 г. за реда за набиране, разходване и отчитане на средствата по Национален фонд "Борба с престъпността"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 10 от 28.09.1993 г. за набиране и разходване на средствата по фонд "Здравна профилактика" към Министерството на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 10 от 31.05.1994 г. за неотложната медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 21.12.1998 г. за реда за преминаване към новата система за данъчно облагане на организаторите на хазартни игри "Бинго" и лотарии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 10 от 27.07.2000 г. за издаване на индивидуални лицензии за изграждане, поддържане и използване на обособени VSAT мрежи с управляваща станция на територията на Република България без конкурс или търг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 22.05.2001 г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 29.06.2001 г. за прогнозиране на длъжностното развитие на кадровите военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 18.04.2002 г. за максимално допустимото радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска продукция след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 10 от 10.02.2003 г. за извършване на превози на пътници и товари между български пристанища от кораби, плаващи под чуждо знаме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-25

 Наредба № 10 от 17.02.2003 г. за фуражите със специално предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-04

 Наредба № 10 от 6.10.2003 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и общ прах, изпускани в атмосферния въздух от големи горивни инсталации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-08

 Наредба № 10 от 9.06.2004 г. за реда за въвеждане на ограничителен режим, временно прекъсване или ограничаване на производството или снабдяването с електрическа енергия, топлинна енергия и природен газ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 10 от 7.12.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с електрокари и мотокари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 10 от 21.12.2006 г. за системите и средствата за комуникация, радионавигация и обзор и процедурите за комуникация в гражданското въздухоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-17

 Наредба № 10 от 30.03.2007 г. за условията и реда за съобщаване, регистриране, докладване и предаване на информация за сериозните нежелани реакции и сериозните инциденти и за блокиране, изтегляне и унищожаване на органите, тъканите и клетките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 10 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в обувно и кожено-галантерийно производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба № 10 от 2008 г. за документацията, представяна от главния/координиращия изследовател или възложителя за получаване на становище от съответната комисия по етика и за процедурата по проследяване на безопасността на медицинските изделия в хода на кли
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-17

 Наредба № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Наредба № 10 от 2009 г. за условията, реда, механизма и критериите за заплащане от Националната здравноосигурителна каса на лекарствени продукти, медицински изделия и на диетични храни за специални медицински цели и на помощни средства, приспособления, съ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 10 от 3.04.2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Наредба № 10 от 4.03.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Анестезия и интензивно лечение" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-19

 Наредба № 10 от 27.09.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Наредба № 10 от 17.11.2011 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, лекарствени продукти, прилагани извън условията на разрешението за употреба, и лекарствени продукти за състрадателна употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-31

 Наредба № 10 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтажист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-07

 Наредба № 10 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 10 от 20.12.2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът за извърш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-17

 Наредба № 10 от 31.03.2014 г. за обхвата и съдържанието, изработването, одобряването и изменението на генералните планове на пристанищата за обществен транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Наредба № 10 от 19.06.2014 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 10 от 1.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба № 10 от 10.06.2016 г. за прилагане на подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-01

 Наредба № 10 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-28

 Наредба № 10 от 27.08.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-треньор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 10 от 8.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Карвинг-декоратор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Наредба № 10 от 24.04.2019 г. за организацията, управлението и вътрешния контрол в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № 10 от 10.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по детска клинична хематология и онкология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Наредба № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 - 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Наредба № 10 от 2.06.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Компютърен график"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № 10 от 26.04.2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 10 от 5.05.2021 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Хирургия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 10 от 11.05.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-28

 Наредба № 10 от 29.06.2021 г. за изискванията към границата на платежоспособност и собствените средства на пенсионноосигурителното дружество, към неговата оздравителна програма и към минималните ликвидни средства на дружеството и на управляваните от него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Наредба № 10 от 28.10.2021 г. за реда за създаването на музеи по чл. 25, ал. 2 от Закона за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № 10 от 23.05.2022 г. за придобиване на квалификация по професията "Куриер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-07

 Наредба № 11 за реда и начина за установяване на трудов стаж, придобит от членове-кооператори в ТКЗС от 9 септември 1944 г. до 1 януари 1957 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 за установяване на щети от аварии при търговското мореплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 11 за реда за приемане на извършени консервационни и реставрационни работи по недвижими паметници на културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 11 от 1980 г. за реда и начина за установяване на трудов стаж, придобит от членове-кооператори в ТКЗС от 9 септември 1944 г. до 1.01.1957 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 2.03.1987 г. за стаите за лична хигиена на жените и за почивка на бременни жени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 28.09.1993 г. за набиране и изразходване на средствата по фонд "Здравна информация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 5.06.1995 г. за условията и реда за даване на съгласие за сключване на договори за застраховане на имуществото на държавните предприятия от земеделието и хранителната промишленост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 11 от 7.04.1998 г. за лицензиране на оценители на земеделски земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 5.05.1999 г. за обслужване на въздушното движение във въздушното пространство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-11

 Наредба № 11 от 9.01.2001 г. за безопасност при съхраняване на отработено ядрено гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 11 от 2.03.2001 г. за специалистите, които могат да ръководят оптически магазини, складове за материали за очна оптика, оптически магазини с кабинет за рефракция и магазини за медицинска аудиотехника и слухопротезиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 11 от 10.04.2001 г. за борба с бактериалното кафяво гниене по картофите, причинявано от бактерията Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Наредба № 11 от 25.02.2002 г. за качеството на водите за къпане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Наредба № 11 от 18.04.2002 г. за определяне на изискванията към границите на радиоактивното замърсяване на храните при радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-09

 Наредба № 11 от 27.02.2003 г. за изискванията при издаване на ветеринарномедицински документи за живи животни, суровини и продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 26)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  16  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА