Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 16)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Наредба № 14 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и акваку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Наредба № 14 от 19.09.2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба № 14 от 9.12.2021 г. за хигиената на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Наредба № 14 от 11.09.2023 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по интервенциите в лозаро-винарския сектор, включени в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-21

 Наредба № 15 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие и разнообразяване на икономическите дейности, предоставяне на възможности за многостранни дейности и алтернативни доходи по специалната предприсъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 15 от 25.04.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към птиците, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно птиче месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 15 от 28.06.2002 г. за изискванията към използване на ароматизанти в храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-09

 Наредба № 15 от 1.04.2003 г. за ветеринарномедицинските изисквания при внос на птици и яйца за люпене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Наредба № 15 от 10.11.2005 г. за реда и условията за регистрация на земеделската и горската техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Наредба № 15 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Наредба № 15 от 3.08.2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба № 15 от 8.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 15 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области", подмярка 4.1.А. "Финансова подкрепа за прилагане на местните стратегии за развитие и покриване на текущите ра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 15 от 1.10.2012 г. за реда за предоставяне на обезпечения за издаване на лицензии за внос и износ, сертификати за предварително фиксиране и удостоверения за възстановяване за селскостопански продукти от или за трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-26

 Наредба № 15 от 24.07.2015 г. за търговия на предбазови, базови и сертифицирани семена картофи от съответните класи на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-26

 Наредба № 15 от 31.10.2016 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2017 - 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 16 от 2.03.1995 г. за плащанията с банкови карти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 16 от 19.07.2000 г. за организиране и провеждане на търгове за продажба на земеделски земи от държавния поземлен фонд и на гори и земи от държавния горски фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-09

 Наредба № 16 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 16 от 17.11.2005 г. за условията и реда за провеждане на курс за обучение и изпит и за издаване и отнемане на свидетелство на класификатори за класификация на кланични трупове по скалите на Съюза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 16 от 3.02.2006 г. за защита и хуманно отношение при отглеждане и използване на селскостопански животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Наредба № 16 от 14.09.2007 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-23

 Наредба № 16 от 20.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 16 от 28.05.2010 г. за изискванията за качество и контрол за съответствие на пресни плодове и зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-17

 Наредба № 16 от 4.10.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, ф
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-15

 Наредба № 16 от 30.07.2015 г. за прилагане на подмярка 19.1 "Помощ за подготвителни дейности" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба № 17 от 26.09.2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба № 17 от 10.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от животински произход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 17 от 3.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта шап по двукопитните животни и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-20

 Наредба № 17 от 16.06.2008 г. за здравните изисквания към стопанските водни животни, продуктите от тях и предпазването и контрола на болести по водните животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Наредба № 17 от 21.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 17 от 19.08.2015 г. за прилагане на мярка 20 "Техническа помощ" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Наредба № 18 от 5.10.1999 г. за нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 18 от 15.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 18 от 25.04.2003 г. за униформеното и работното облекло на работещите в националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена и държавните дивечовъдни станции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Наредба № 18 от 14.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 18 от 26.06.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Добавяне на стойност към земеделски и горски продукти" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 18 от 27.05.2009 г. за качеството на водите за напояване на земеделските култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-09

 Наредба № 18 от 7.10.2015 г. за инвентаризация и планиране в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Наредба № 18 от 04.11.2016 г. за съдържанието на технологичното описание и технологичната схема на производство на аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 19 от 7.07.1998 г. за условията и реда за лицензиране на сортоизпитване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 19 от 2.07.2001 г. за борба с пръстеновидното гниене по картофите, причинявано от бактерията Clavibacter michiganensis (Smith) Davis et al. ssp.sepedonicus (Spieckermann et Kotthoff) Davis et al. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 19 от 15.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 19 от 8.08.2002 г. за вземане на проби и методи за анализ на консерванти за повърхностна обработка на цитрусови плодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Наредба № 19 от 10.05.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при внос на някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 19 от 14.12.2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта син език по преживните животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-14

 Наредба № 19 от 10.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 19 от 6.11.2007 г. за ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и мерките срещу везикулозната болест по свинете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 19 от 23.06.2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни и хибридни свине за разплод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 19 от 25.10.2012 г. за строителство в земеделските земи без промяна на предназначението им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба № 19 от 12.10.2015 г. за реда за контрол на изискванията на интервенциите за преходна национална помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-24

 Наредба № 19 от 8.11.2016 г. за биологично изпитване на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 20 от 2.07.2001 г. за борба срещу рака по картофите, причиняван от гъбата Synchytrium endobioticum (Schilb.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 20 от 29.11.2002 г. за издаване на сертификати по чл. 9, ал. 2 от Закона за кредитните институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Наредба № 20 от 27.05.2003 г. за извършване на технически прегледи за проверка на техническата изправност на земеделската и горската техника и машините за земни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 20 от 30.09.2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 20 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен монтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 20 от 14.12.2005 г. за условията за производство, съхранение, отпускане, транспортиране, деконтаминация, детоксикация и унищожаване на медикаментозни фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Наредба № 20 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник в лозаро-винарството "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 20 от 10.02.2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 20 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 20 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.4. "Дребномащабен крайбрежен риболов" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оперативната програма за раз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-06

 Наредба № 20 от 23.06.2010 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност и предлагане на пазара на чистопородни овце и кози за разплод
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 20 от 27.10.2015 г. за прилагане на подмярка 4.2. "Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти" от мярка 4. "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Наредба № 20 от 18.11.2016 г. за съдържанието, условията и реда за създаването и поддържането на горскостопанските карти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 21 от 4.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-19

 Наредба № 21 от 15.05.2002 г. за обявяване и регистриране на заразните и паразитните болести по животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 21 от 14.12.2005 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Наредба № 21 от 10.02.2006 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Наредба № 21 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подобряване икономическата стойност на горите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 21 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.1. "Безвъзмездна финансова помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 21 от 12.11.2015 г. за условията и реда за предоставяне на извънредно подпомагане на производителите на животински продукти, засегнати от кризата в сектора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Наредба № 21 от 23.11.2016 г. за условията и реда за регистрацията, етикетирането и контрола на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Наредба № 22 от 16.12.1994 г. за установяване на норми за радиоактивност на храни в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 22 от 5.10.2000 г. относно здравните изисквания към аквакултури и продукти от тях при пласирането им на пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Наредба № 22 от 4.07.2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 22 от 15.05.2002 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правото на ползване и управление върху имущество, частна държавна собственост, от животновъдните организации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 22 от 14.12.2005 г. за намаляване до минимум страданията на животните по време на клане или умъртвяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Наредба № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 22 от 10.12.2007 г. за реда за предоставяне управлението на рибните ресурси в изкуствени водни обекти - държавна собственост, на сдружения за любителски риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба № 22 от 7.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Първоначално залесяване на неземеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 22 от 24.09.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.2. "Meрки, предназначени за опазване и развитие на водната фауна и флора" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативната програма за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11

 Наредба № 22 от 14.12.2012 г. за условията и реда за определяне на средствата за работната заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № 22 от 21.12.2016 г. за реда за воденето на регистър на тютюнопроизводителите и регистър на лицата, които притежават разрешение за изкупуване на суров тютюн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-30

 Наредба № 23 от 5.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-19

 Наредба № 23 от 17.05.2002 г. за профилактика и борба с болестта бяс при животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 23 от 14.12.2005 г. за реда и начина за обявяване и регистрация на заразните болести по животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 23 от 22.02.2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 23 от 13.12.2007 г. за управление на националната млечна квота
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-20

 Наредба № 23 от 14.07.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Професионално обучение, информационни дейности и разпространение на научни знания" по програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-17

 Наредба № 23 от 18.12.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Прилагане на стратегиите за местно развитие" и по мярка "Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена ак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 23 от 7.09.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5 "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 23 от 29.12.2015 г. за условията и реда за мониторинг на пазара на зърно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 24 от 20.10.1999 г.за условията и реда за одобряване и регистриране на производители и търговци на храни за животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 24 от 5.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Наредба № 24 от 17.05.2002 г. за условията и реда за определяне на зони за любителски и стопански риболов в държавните язовири и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и рибовъдство в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-21

 Наредба № 24 от 5.06.2003 г. за максимално допустими концентрации на нежелани вещества и продукти във фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-10

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 16)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1504 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА