Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 15)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  следваща> последна>>
 Постановление № 177 на МС от 10.07.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-14

 Постановление № 177 на МС от 12.07.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 178 на МС от 6.08.1998 г. за забрана на временния внос на зеленчуци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 178 на МС от 9.08.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 178 на МС от 24.06.2011 г. за закриване на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Постановление № 179 от 20.09.1995 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за защита на земеделските производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 180 на МС от 1.08.2005 г. за създаване на Съвет за координация и обмен на информация между органите, осъществяващи контрол на пазара на стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 180 на МС от 31.07.2020 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. за изплащане на обезщетения за умрели/eвтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животинск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Постановление № 181 на МС от 16.09.1991 г. за създаване на Държавен фонд "Зърно" за регулиране производството, изкупуването и реализацията на хлебно и фуражно зърно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 181 на МС от 21.07.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Постановление № 183 на МС от 12.09.2000 г. за приемане на Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 184 на МС от 6.09.1994 г. за създаване на Национална инспекция по зърното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 184 на МС от 4.07.2014 г. за приемане на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 185 на МС от 15.08.2003 г. за приемане на Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и за контрола върху тяхната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 187 на МС от 28.07.2008 г. за приемане на Наредба за реда за плащане на вноската при превишение на Националната млечна квота
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-05

 Постановление № 187 на МС от 23.07.2009 г. за приемане на Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Постановление № 188 на МС от 29.08.2013 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Постановление № 191 на МС от 2.09.2003 г. за осигуряване на средства за субсидиране покупката на семена от пшеница за реколта 2004 г. и покупката на фуражи (Загл. доп. - ДВ, бр. 111 от 2003 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 193 на МС от 5.09.2003 г. за временна забрана на износа на пшеница и брашно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-06

 Постановление № 194 на МС от 3.10.1991 г. за организация на мерките срещу насекоми и гризачи вредители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 194 на МС от 10.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 196 на МС от 20.08.1998 г. за индексиране на минималните изкупни цени на едролистните тютюни - реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 196 на МС от 28.08.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 198 на МС от 29.08.2002 г. за създаване на стоков фонд от пшеница и осигуряване на средства от държавния бюджет на Република България за 2002 г. за интервениране на зърнения пазар и субсидиране на експортно ориентирани зърнопроизводители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 201 на МС от 14.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Постановление № 201 на МС от 4.08.2016 г. за приемане на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Постановление № 202 на МС от 26.09.1994 г. за приемане на тарифи за таксите, които се събират в системата на Комитета по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 202 на МС от 11.08.2008 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-14

 Постановление № 203 на МС от 10.11.1999 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и горите и за преобразуване и закриване на административни структури към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Постановление № 206 на МС от 15.07.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 206 на МС от 30.08.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Постановление № 207 на МС от 13.08.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяване, овлад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Постановление № 208 от 17.09.2001 г. за приемане на Наредба за придружителните документи при превоз на местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 208 на МС от 9.08.2006 г. за приемане на Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Постановление № 209 на МС от 11.09.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 209 на МС от 12.09.2013 г. за предоставяне на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-20

 Постановление № 209 на МС от 28.08.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за изплащане на обезщетения за умрели/евтаназирани животни, унищожени суровини и храни от животинск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Постановление № 210 на МС от 17.09.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа, за регистрация на търговците на зърно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 211 на МС от 26.11.1999 г. за индексиране на минималните изкупни цени на ориенталските тютюни - реколта 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 211 на МС от 4.10.2005 г. за приемане на Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Постановление № 212 на МС от 5.09.2007 г. за предоставяне на държавна помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители на зърнени култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Постановление № 213 на МС от 16.09.2002 г. за приемане на Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 213 на МС от 19.08.2016 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Постановление № 215 на МС от 5.10.2018 г. за условията и реда за отпускане на временни безлихвени заеми от централния бюджет по бюджетите на общините за финансиране на разходи за междинни и окончателни плащания по одобрени проекти по Програмата за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-12

 Постановление № 216 на МС от 3.11.1992 г. за определяне на размера на предоставените земеделски земи за нуждите на отбраната на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 217 на МС от 29.07.2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 218 на МС от 18.10.2000 г. за приемане на Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 218 на МС от 25.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 218 на МС от 29.07.2022 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 219 на МС от 24.09.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към напитките от плодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Постановление № 220 на МС от 20.08.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-28

 Постановление № 221 на МС от 26.10.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията към съдържанието на етикетите и етикетирането на потребителските опаковки на тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 223 на МС от 29.08.2016 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Постановление № 225 на МС от 7.11.1991 г. за приемане на Наредба за набиране, разходване и контрол на средствата на Държавния фонд "Зърно" за регулиране производството, изкупуването и реализацията на хлебно и фуражно зърно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 226 на МС от 12.10.1998 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Постановление № 226 на МС от 15.09.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-23

 Постановление № 227 на МС от 5.09.1996 г. за индексиране на минималните изкупни цени на тютюна - реколта 1996 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 230 на МС от 25.09.2009 г. за назначаване на допълнителен персонал за нуждите и в срока на прилагане на Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. със средства от техническата помощ на програмата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Постановление № 231 на МС от 8.09.2016 г. за приемане на Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-13

 Постановление № 232 на МС от 29.11.1993 г. за изпълнение на чл. 24, ал. 3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 232 на МС от 2.11.2005 г. за приемане на Наредба за контрола и координацията на контрола върху вината, спирта, дестилатите и спиртните напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-09

 Постановление № 234 на МС от 16.10.2001 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от Националната лозаро-винарска камара и регионалните лозаро-винарски камари по Закона за виното и спиртните напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 236 на МС от 25.09.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Постановление № 236 на МС от 3.08.2011 г. за приемане на Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Постановление № 237 на МС от 21.10.1998 г. за приемане на Наредба за лицензиране и контрол на публичните складове за зърно и зърнохранилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 238 на МС от 12.12.1995 г. за приемане на Тарифа № 8 за таксите, които се събират в системата на Министерството на земеделието и хранителната промишленост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 238 на МС от 3.09.2015 г. за определяне на реда за ликвидация на имуществото на Гаранционния фонд, прекратен на основание на Закона за закриване на Националната служба по зърното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-08

 Постановление № 239 на МС от 12.12.1995 г. за утвърждаване на приходно-разходната сметка на Държавен фонд "Земеделие" за 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 239 на МС от 8.09.2004 г. за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Постановление № 239 на МС от 26.09.2008 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Постановление № 239 на МС от 31.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 240 на МС от 30.11.1992 г. за преструктуриране на ветеринарното дело в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 240 на МС от 24.09.1996 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 240 на МС от 1.10.2008 г. за възобновяване плащанията на средства към крайни бенефициенти по мерките "Инвестиции в земеделски стопанства", "Подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти", "Развитие и разнообразя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Постановление № 244 на МС от 15.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 245 на МС от 28.05.1997 г. за закриване на Комитета по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 246 на МС от 31.10.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда, по които се образуват и прилагат цените на тютюневите изделия на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 247 на МС от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г. за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към жи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 248 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 248 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 248 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на ликвидността на земеделски стопани - животновъди, отглеждащи едри и дре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 249 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните със специално предназначение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Постановление № 251 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 252 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 252 на МС от 6.11.2003 г. за приемане на Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 253 на МС от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Постановление № 253 на МС от 9.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за обезпечаване изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 255 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Постановление № 256 на МС от 9.06.1997 г. за разрешаване на еднократен износ на слънчогледово олио от Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 258 на МС от 9.11.2001 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 258 на МС от 25.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 259 на МС от 25.09.2006 г. за приемане на Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 260 на МС от 27.11.1998 г. за индексиране на минималните изкупни цени на ориенталските тютюни - реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 260 на МС от 14.10.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Постановление № 260 на МС от 29.07.2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 261 от МС от 17.10.1996 г. за приемане на Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 262 на МС от 6.12.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 262 на МС от 27.09.2004 г. за изпълнение от 1 октомври 2004 г. на задълженията на Република България, произтичащи от новите търговски договорености със страните - членки на Европейския съюз, за преработени селскостопански стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-05

 Постановление № 265 на МС от 3.12.1998 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за ловното стопанство и по Закона за рибното стопанство, на Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на ловното стопанство и на Наредба за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 265 на МС от 12.11.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

Показани от 1001 до 1100 (стр. 11 от 15)
<<първа <предишна  6  7  8  9  10 11 12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 1441 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА