Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 15)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Наредба № 28 от 16.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните и условията и реда за прилагането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 28 от 5.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подпомагане на полупазарни стопанства в процес на преструктуриране" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Наредба № 29 от 20.11.2000 г. за общите изисквания за ветеринарните проверки при внос и транзит на животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Наредба № 29 от 6.07.2001 г. за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на чистопородните говеда и биволи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-14

 Наредба № 29 от 24.07.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при събирането и обезвреждането на отпадъци от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Наредба № 29 от 15.07.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на свине (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Наредба № 29 от 16.12.2005 г. за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници - държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 29 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 29 от 19.11.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Наредба № 30 от 2.12.1998 г. за ползване на дървесината от горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 30 от 29.11.1999 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Наредба № 30 от 20.11.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 30 от 6.07.2001 г. за контрол на продуктите, предназначени за хранене на животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба № 30 от 24.07.2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 30 от 23.03.2006 г. за здравните изисквания към птици и яйца за люпене при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, внасянето им от трети страни и за определяне на здравния статус н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 30 от 11.08.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Разнообразяване към неземеделски дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 30 от 11.12.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 "Техническа помощ" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България, финансир
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05

 Наредба № 31 от 29.11.1999 г. за общите ветеринарномедицински мерки за профилактика и борба със зоонозите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба № 31 от 6.07.2001 г. за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Наредба № 31 от 24.07.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на мляно месо и месни заготовки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 31 от 11.08.2003 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба № 31 от 29.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на Нюкясълската болест (псевдочума) по птиците и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 31 от 23.03.2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Наредба № 31 от 11.09.2008 г. за сертифициране на хмел и продукти от хмел и за регистриране на договорите за доставка на хмел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-19

 Наредба № 32 от 9.07.2001 г. за контрол на растения и растителни продукти, торове и хранителни среди и за изпитване, регистрация и контрол на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Наредба № 32 от 29.07.2002 г. за профилактика и борба с класическата чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Наредба № 32 от 23.03.2006 г. за окачествяване, съхраняване и предлагане на пазара на месо и черен дроб от домашни птици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 32 от 12.09.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Насърчаване на туристическите дейности" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 33 от 15.08.2002 г. за профилактика и борба с болестта син език по преживните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 33 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за подобряване на професионалното обучение по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Реп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 33 от 23.03.2006 г. за условията и реда за употреба на хормонални ветеринарномедицински продукти, бета-агонисти и тиреостатици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Наредба № 34 от 22.08.2002 г. за профилактика и борба с някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Наредба № 34 от 3.08.2004 г. за изискванията към информацията върху опаковките и в листовките на ветеринарно-медицинските продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 34 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по Операт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Наредба № 35 от 30.08.2001 г. за биологичното отглеждане на животни и биологично производство на животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 35 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за лесовъдство, залесяване на земеделски земи, инвестиции в горски стопанства, преработка и маркетинг на горски продукти по Специалната програма на Европейск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 35 от 12.08.2004 г. за условията и реда за извършване на дейностите по селекция и репродукция в пчеларството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Наредба № 35 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при осъществяване на официален контрол върху суровини и храни от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Наредба № 35 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Наредба № 36 от 19.09.2002 г. за профилактика и борба с болестта шап по чифтокопитните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Наредба № 36 от 23.03.2006 г. за специфичните изисквания при производство, транспортиране и пускане на пазара на суровини и храни от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-29

 Наредба № 36 от 21.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 "Техническа помощ" на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г. (от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Наредба № 37 от 7.11.2001 г. за водене на регистрите на разрешителните за стопански риболов, билетите за любителски риболов и на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Наредба № 37 от 26.09.2002 г. за биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита и одобряване на физически и юридически лица за неговото извършване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Наредба № 37 от 27.08.2003 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на признати организации на производители по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Репуб
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-28

 Наредба № 37 от 27.08.2004 г. за условията за издаване на разрешително за употреба на ветеринарномедицински продукти и изискванията към досието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Наредба № 37 от 31.03.2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 38 от 8.11.2001 г. за борба срещу листозавивачките по карамфила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Наредба № 38 от 4.10.2002 г. за изискванията за Добра производствена практика при производството на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Наредба № 38 от 27.08.2004 г. за условията и реда за издаване на разрешително за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 38 от 4.04.2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на салмонелозите, предаващи се чрез храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-19

 Наредба № 38 от 14.11.2008 г. за специалните изисквания за участие в схемите за национални доплащания за краве мляко и за овце майки през 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Наредба № 39 от 8.11.2001 г. за борба срещу картофените цистообразуващи нематоди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № 39 от 4.10.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 39 от 15.09.2003 г. за условията и реда за контрол за съответствие на зърнените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 40 от 4.10.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на яйчни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 40 от 15.09.2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 40 от 20.04.2006 г. за условията и реда за договаряне, изкупуване и окачествяване на захарно цвекло и за определяне и изплащане на субсидията за произведени и продадени количества захарно цвекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Наредба № 40 от 2.12.2008 г. за условията за отглеждане на селскостопански животни, съобразени с техните физиологически и поведенчески особености
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-12

 Наредба № 41 от 4.10.2002 г. за медикаментозните фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 41 от 24.09.2003 г. за ветеринарномедицинските изисквания при профилактика и борба със заразните и паразитни болести по свинете, отглеждани при пасищни условия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-06

 Наредба № 41 от 20.04.2006 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Наредба № 42 от 4.10.2002 г. за профилактика и борба със салмонелозите по птиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 42 от 24.10.2003 г. за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 42 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към сперма от животни от семейство "Bovidae" при обмена й между Република България и държавите - членки на Европейската общност, и при внасянето от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 43 от 26.11.2001 г. за реда за водене на риболовен дневник и реда за съставяне и предаване на декларация за произход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Наредба № 43 от 4.10.2002 г. за профилактика и борба с болестта африканска чума по конете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 43 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от зеленчукови култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 44 от 26.11.2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 44 от 7.10.2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № 45 от 1.12.1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 45 от 26.11.2001 г. за условията и реда за издаване на билети за любителски риболов (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба № 45 от 4.11.2002 г. за борба с някои болести по двучерупчестите мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Наредба № 45 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от зърнени култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба № 46 от 3.12.2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 46 от 4.11.2002 г. за профилактика и борба с някои екзотични болести по животните и специфичните мерки срещу везикулозната болест по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 46 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от маслодайни и влакнодайни култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 47 от 3.12.2001 г. за профилактика и контрол на трихинелозата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 47 от 4.11.2002 г. за профилактика и борба с инфлуенцата по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към добавките към храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 48 от 4.11.2002 г. за задължителните данни върху опаковките и упътванията за употреба на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Наредба № 48 от 11.11.2003 г. за реда и начините за вземане на проби и използваните методи за анализ на пчелния мед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-25

 Наредба № 48 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Наредба № 49 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 50 от 17.11.2004 г. за ветеринарномедицинските изисквания към страничните продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 50 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към сперма от нерези при обмен между Република България и държавите - членки на Европейската общност, и при внасяне от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 51 от 3.01.2002 г. за изискванията за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 51 от 20.04.2006 г. за националния резерв, индивидуалните млечни квоти, одобрението на изкупвачи и изкупуването на краве мляко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 52 от 26.11.2002 г. за условията и реда за издаване на лицензия за търговия на едро с ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Наредба № 53 от 26.11.2002 г. за ветеринарномедицинските изисквания при придвижване и внос на еднокопитни животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 15)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1441 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА