Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 15)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Конвенция между правителството на Република България и правителството на Социалистическа република Виетнам за сътрудничество в областта на карантината и защитата на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция относно процедурата по предварително обосновано съгласие при международната търговия с определени опасни химични вещества и пестициди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-24

 Международна конвенция за защита на растенията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за уеднаквяване методите за анализ на вината в международната търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция относно вноса и износа на произведения от животински произход (други, освен месото, месните продукти, пресните животински продукти, млякото и неговите деривати)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция относно транзитния превоз на животните, месото и другите продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция по растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-16

 Меморандум за разбирателство за сътрудничество в областта на земеделието между Министерството на земеделието на Република България и Министерството на климатичните промени и околната среда на Обединените арабски емирства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Меморандум за разбирателство между Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия, Република България, и Агенцията за развитие на малкия и средния бизнес, Република Азербайджан, като основа за водене на преговори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Генералната администрация за надзор на качеството, инспекция и карантина на Китайската народна република за сътрудничество в областта на санитарните и фитос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието, горите и развитието на селските райони на Република Косово в областта на селското стопанство и развитието на селските райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-02-06

 Меморандум за разбирателство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Грузия за сътрудничество в областта на селското стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-18

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Република Кипър в сферата на селското стопанство и развитието на селските райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за предоставяне на техническа помощ - проект "Управление на горски пожари в Република България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и Световната банка за партньорство и оказване на техническа подкрепа във връзка с изпълнението на Структурните инструменти на Европейския съюз и Европейския земеделски фонд за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Меморандум за разбирателство по отношение сътрудничеството в областта на селското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на селското стопанство на Азербайджанската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-19

 Методика за определяне на минимални изкупни цени на тютюна и за тяхното индексиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Методика за определяне на размера на финансови корекции по проекти, финансирани от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство", съфинансирана от Европейския фонд за рибарство за програмен период 2007 - 2013 г. (ОПРСР)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Методика за прилагане на предварителните условия за подпомагане по Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-08

 Методика по мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони на Република България за периода 2014 - 2020 г. (ПРСР 2014 - 2020 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-28

 Методика по мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Методика по мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Методология за определяне на финансови корекции, които се прилагат спрямо разходите, свързани с изпълнението на оперативните програми, съфинансирани от структурните инструменти на Европейския съюз, Европейския земеделски фонд за развитие на селските район
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Многогодишно финансово споразумение между Европейската комисия от страна на Европейската общност и Република България (Специална предприсъединителна Програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Нaредба № ДВ-103 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № I-153 от 23.07.1999 г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба № IV-33 за прилагане на Постановление № 106-то и № 113-то на Министерския съвет от 1963 г. за уреждане на някои въпроси по укрепване на държавния монопол за вината, ракиите и тютюна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-19

 Наредба № КО-02-56 от 12.12.1997 г. за лицензиране на изпълнители при прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № Н-12 от 16.05.2018 г. за издаване, водене на отчет, сдаване и унищожаване на служебните карти на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-3 от 12.03.2021 г. за регистрация и контрол на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба № РД-001 от 18.01.1994 г. за условията и реда за отпускане на целеви кредити за отглеждане на племенни и местни (аборигенни) стада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба № РД-04-1 от 11.02.2021 г. за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Наредба № 1 по опазването на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 09.05.1989 г. за обновяване на жилищата и жилищните структурни единици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 31.03.1990 г. за стимулиране водачите на моторни превозни средства, сервизните работници, механизаторите в строителството и селското стопанство и други за икономия на горива, смазочни материали и гуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 6.02.1991 г. за реда и начина за придобиване правоспособност от частни производители на семена и посадъчен материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 6.03.1998 г. за набиране, разходване, управление, отчитане и контрол на средствата по фонд "Защита на растенията и растителните ресурси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 4.01.2002 г. за условията, при които вредители, растения, растителни и други продукти се използват за научноизследователски цели и селекция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-26

 Наредба № 1 за специфичните изисквания към материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-08

 Наредба № 1 от 20.02.2002 г. за реда за акредитация на САПАРД агенция по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за здравните изисквания към животните при внос на говеда, овце, кози и свине и ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход за човешка консумация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-21

 Наредба № 1 от 11.05.2004 г. за състава, задачите и работата на педагогическите съвети към поправителните домове в местата за лишаване от свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Наредба № 1 от 11.01.2005 г. за окачествяване на кланични трупове от говеда по скалата (S)EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 1 от 19.01.2007 г. за условията и реда за провеждане на контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 1 от 22.12.2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 1 от 26.01.2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Наредба № 1 от 11.03.2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-12

 Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Наредба № 1 от 5.01.2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,3 тегловни процента на тетрахидрокан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-11

 Наредба № 1 от 13.01.2021 г. за ветеринарномедицинските изисквания и мерките за биосигурност към животновъдните обекти за риба и други водни организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба № 1 от 12.07.2022 г. за условията и реда за предоставяне на извънредна финансова помощ на земеделските стопани от определени сектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-12

 Наредба № 1 от 25.01.2023 г. за условията и реда за извършване на национално одобряване на типа за ремаркета и сменяема прикачна техника и за издаване на сертификат за национално одобряване на типа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-07

 Наредба № 1 от 27.03.2024 г. за условията и реда за предоставяне на подпомагане по техническа помощ от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г., както и реда за налагане на административни санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Наредба № 2 от 10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 2 от 7.03.2002 г. за условията и реда за отнемане на разрешенията за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Наредба № 2 от 11.01.2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Наредба № 2 от 31.01.2007 г. за условията и реда за носене на униформено облекло от служителите на контролно-техническа инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Наредба № 2 от 13.09.2007 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-09

 Наредба № 2 от 23.01.2008 г. за материалите и предметите от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Наредба № 2 от 2.02.2009 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 2 от 11.02.2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-20

 Наредба № 2 от 11.02.2010 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане за 2010 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-15

 Наредба № 2 от 21.02.2011 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания и за специфично подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-11

 Наредба № 2 от 30.01.2012 г. за условията, начините и реда за прилагане на продукти за растителна защита в горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 2 от 07.02.2013 г. за условията и реда за залесяване на горски територии и земеделски земи, използвани за създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии, инвентаризация на създадените култури, тяхното отчитане и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 2 от 4.04.2014 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2014 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Наредба № 2 от 23.01.2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Наредба № 2 от 3.02.2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Наредба № 2 от 26.03.2018 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 2 от 5.08.2020 г. за прилагане на мярка 21 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19" от Програмата за развитие на селските райони за пе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Наредба № 2 от 28.02.2023 г. за прилагане на подмярка 22.2 "Извънредно временно подпомагане за малки и средни предприятия, засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-29

 Наредба № 2 от 27.03.2024 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № 3 от 11.01.2001 г. за фуражните добавки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-26

 Наредба № 3 от 10.01.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания в млекодобивните стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 3 от 18.02.2005 г. за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Наредба № 3 от 6.02.2007 г. за реда за предоставяне на обезпечения в областта на земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 3 от 4.06.2007 г. за специфичните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-23

 Наредба № 3 от 16.01.2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Наредба № 3 от 1.08.2008 г. за нормите за допустимо съдържание на вредни вещества в почвите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Наредба № 3 от 31.10.2008 г. за маркирането и етикетирането на екземпляри от видовете съгласно Регламент 338/97 за опазване на видовете от дива фауна и флора чрез регулиране на търговията с тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-11

 Наредба № 3 от 25.02.2009 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Наредба № 3 от 23.02.2011 г. за условията и реда за прилагане на мярка 213 "Плащания по Натура 2000 и плащания, свързани с Директива 2000/60/EО - за земеделски земи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Наредба № 3 от 19.02.2013 г. за прилагане на точкова система за извършени тежки нарушения по смисъла на Регламент (ЕО) № 1005/2008 на Съвета от 29 септември 2008 година за създаване на система на Общността за предотвратяване, възпиране и премахване на нез
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Наредба № 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за извършване на техническите прегледи на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 15)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 1495 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА