Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 15)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>
 Постановление № 54 на МС от 6.04.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 5.03.1998 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ДВ, бр. 110 от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 55 на МС от 6.04.2000 г. за приемане на Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 57 на МС от 23.03.1999 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа при лицензиране на публични складове за зърно и зърнохранилища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 59 МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г. за подпомагане на земеделски стопани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 60 на МС от 11.03.1998 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 13.03.2001 г. за приемане на Наредба за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 13.03.2001 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 64 на МС от 27.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-03

 Постановление № 65 на МС от 26.03.2007 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2007 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-03

 Постановление № 66 на МС от 18.03.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 67 на МС от 25.03.1998 г. за идентификация на селскостопанските животни и регистрация на животновъдните обекти в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 68 на МС от 8.04.1999 г. за закриване на Националния център за изследвания и информационни системи в материалното стопанство "ИНФОМА" - София, и на Главната инспекция по лицензиране и контрол на производството на вино, спирт и спиртни напи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 69 на МС от 27.03.2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-01

 Постановление № 71 на МС от 27.02.1997 г. за определяне на минимални изкупни цени на тютюн - реколта 1997 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 71 на МС от 2.04.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 73 на МС от 2.04.2002 г. за приемане на Наредба за откриване на нови експериментални даляни и други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 30.03.2009 г. за плащане от Държавен фонд "Земеделие" по договори с крайни бенефициенти по Програма САПАРД
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Постановление № 78 на МС от 9.04.2002 Г. за преобразуване на Главна дирекция "Контрол на развъдната дейност в животновъдството" в Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 78 на МС от 12.04.2016 г. за одобряване на Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Постановление № 79 на МС от 6.04.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за събиране на пазарната информация за земеделски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Постановление № 79 на МС от 10.04.2014 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕСИФ, за програмен период 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Постановление № 80 на МС от 6.04.1998 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 81 на МС от 23.04.2010 г. за извършване на разходи от Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 -
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-04

 Постановление № 81 на МС от 27.04.2020 г. за приемане на Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Постановление № 82 на МС от 9.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 83 на МС от 14.05.1958 г. за залесяване с тополи 440 000 декара слабо производителни земи от горския фонд и крайречията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 83 на МС от 13.05.2022 г. за одобряване на допълнителни трансфери за Българската академия на науките за 2022 г. чрез бюджета на Министерството на образованието и науката
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-17

 Постановление № 85 на МС от 17.05.2000 г. за приемане на устройствени правилници на изпълнителни агенции към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 89 на МС от 18.04.2016 г. за създаване на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове" и за приемане на нейния устройствен правилник
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-24

 Постановление № 91 на МС от 12.05.2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Постановление № 93 на МС от 21.04.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-25

 Постановление № 95 на МС от 18.05.2010 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури и за закриване на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Постановление № 96 на МС от 17.04.2015 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 98 на МС от 23.04.2009 г. за осигуряване на допълнителни средства за изплащане на парични премии за произведения и изкупен тютюн сортови групи "Басми", "Каба Кулак" и "Бърлей" - реколта 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Постановление № 99 на МС от 5.06.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на център "Винарска изба Евксиноград"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 100 на МС от 13.04.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 108 на МС от 21.05.2002 г. за закриване на център "Винарска изба Eвксиноград"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 109 на МС от 15.05.1998 г. за определяне на хидромелиоративните такси за 1998 г. за поддържане и експлоатация на хидромелиоративните съоръжения - държавна собственост, за напояване и отводняване на селскостопанските площи, изградени до 31
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 111 на МС от 26.03.2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 112 на МС от 31.05.2002 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 116 на МС от 21.03.1997 г. за определяне на цена на хлебна пшеница от внос
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 116 на МС от 15.06.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Постановление № 117 на МС от 15.06.2012 г. за приемане на Правилник за организацията на дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-22

 Постановление № 118 на МС от 26.05.1998 г. за приемане на Наредба за условията и реда за установяване на текущи пазарни цени на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 118 на МС от 27.06.2000 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 119 на МС от 19.06.2012 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Постановление № 121 на МС от 2.06.2008 г. за закриване на Изпълнителна агенция "Сертификация и изпитване" към министъра на икономиката и енергетиката и на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки към министъра на икономиката и енергети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-10

 Постановление № 121 на МС от 1.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 122 на МС от 25.05.2009 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-05

 Постановление № 124 на МС от 20.05.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Постановление № 125 на МС от 14.05.2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към стоките, имитиращи храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 125 на МС от 6.06.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 125 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Постановление № 125 на МС от 23.05.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства по бюджета на Българската академия на науките за подпомагане на дейностите по научно обслужване с висока обществена и държавна значимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-04

 Постановление № 129 на МС от 18.06.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Постановление № 130 на МС от 29.06.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 130 на МС от 5.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2018 г. по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за обезпечаване изпълнението на мерки за предотвратяване появата на Африканска чума по свине
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-18

 Постановление № 131 на МС от 23.06.1999 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетиране на нехранителни стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 133 на МС от 5.06.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 133 на МС от 3.06.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г. за изплащане на минимални диференцирани размери на паричните средства за физическо възпитание и спорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-10

 Постановление № 134 на МС от 30.05.2001 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по хидромелиорации към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 134 на МС от 29.06.2005 г. за осигуряване на средства във връзка с увеличаване капитала на "Болгарпродукт" - АД, Хасково
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Постановление № 134 на МС от 9.07.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-13

 Постановление № 135 на МС от 10.06.1998 г. за приемане на Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита националният Фонд "Българска гора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 135 на МС от 30.05.2001 г. за приемане на Наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 136 на МС от 19.07.1994 г. за определяне икономически стимули при изкупуване на хлебна пшеница от реколта 1994 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 136 на МС от 19.07.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 136 на МС от 30.06.2005 г. за приемане на Наредба за реда за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Постановление № 139 на МС от 20.07.1994 г. за определяне границите между поземления и горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 140 на МС от 21.07.1994 г. за определяне на пределни цени на слънчогледово рафинирано масло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 141 на МС от 6.06.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Постановление № 142 на МС от 21.06.1996 г. за приемане на Методика за определяне на минимални изкупни цени на тютюна и за тяхното индексиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 144 на МС от 4.04.1997 г. за структурни промени в звена на бюджетна издръжка към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 145 на МС от 29.06.2022 г. за приемане на Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 146 на МС от 29.06.1998 г. за закриване на Главно управление "Поземлена собственост" към Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 146 на МС от 21.07.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2017 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Постановление № 147 на МС от 19.07.2018 г. за приемане на Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 148 на МС от 31.07.1992 г. за определяне икономически стимули при изкупуване на хлебна пшеница от реколта 1992 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 149 на МС от 13.06.2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 30.07.1991 г. за приемане на наредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 13.06.2001 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 151 на МС от 25.07.2018 г. за приемане на Устройствен правилник на Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Постановление № 152 на МС от 19.06.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-26

 Постановление № 155 на МС от 5.08.1991 г. за мерки за икономическо въздействие върху производството и реализацията на селскостопански и хранителни стоки от първа необходимост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 156 на МС от 21.07.1999 г. за определяне на годишната такса за експлоатация и поддържане на водностопанските съоръжения за напояване за 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 158 на МС от 28.07.1999 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на компенсационни фондове и техните функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 158 на МС от 15.06.2001 г. за приемане на Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки и условията за използването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 158 на МС от 26.06.2015 г. за създаване на Център за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Постановление № 161 на МС от 4.07.2016 Г. за определяне на правила за координация между управляващите органи на програмите и местните инициативни групи, и местните инициативни рибарски групи във връзка с изпълнението на Подхода "Водено от общностите местн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-30

 Постановление № 162 на МС от 9.08.2013 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Постановление № 166 на МС от 30.07.2002 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 167 на МС от 14.08.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Националното управление по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 167 на МС от 25.07.2003 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 168 на МС от 23.07.2007 г. за преобразуване на Националното управление по горите в Държавна агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-02

 Постановление № 170 на МС от 23.04.2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 173 на МС от 20.06.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Постановление № 176 на МС от 9.08.2002 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 177 на МС от 9.08.2002 г. за приемане на Наредба за правилата за класифициране на винените сортове лози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 177 на МС от 24.06.2011 г. за приемане на Тарифа за таксите за водовземане, за ползване на воден обект и за замърсяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 15)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 1441 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА