Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 15)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>




 Наредба за набиране, разходване и контрол на средствата на Държавния фонд "Зърно" към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за оземляване на безимотни и малоимотни граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за означаването и търговското представяне на вината, спиртните напитки и продуктите от грозде и вино
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, видовете суровини и технологични операции, правилата за производство на спиртните напитки, разрешените добавки и условията за използването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-24

 Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки и условията за използването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-24

 Наредба за откриване на нови експериментални даляни или други специализирани обекти за стопански риболов в акваторията на Черно море
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за оценка на поземлени имоти в горски територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба за правилата за класифициране на винените сортове лози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за правилата за производство на пенливи и искрящи вина и реда за използване на разрешените подслаждащи средства, ароматни и вкусови добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за правилата и изискванията за производството на регионални вина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за придобиване и отнемане от сдруженията за напояване правото на ползване върху обектите от хидромелиоративната инфраструктура и обслужващата техника на територията на сдружението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за придружителните документи при превоз на грозде, местни и вносни вина, продукти от грозде и вино, спирт, дестилати и спиртни напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за прилагане на чл. 10, ал. 10 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за приходите и разходите и за реда, по който се съставя, изпълнява и отчита Националният фонд "Българска гора"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за разновидностите специални вина и правилата за тяхното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Наредба за разрешените енологични практики и обработки и контрола по тяхното извършване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за реда за издаване на лицензии за внос на земеделски продукти в рамките на тарифни квоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Наредба за реда за лицензиране на публичните складове за зърно, регистрация на зърнохранилищата и деклариране на другите обекти за съхранение на зърно и за контрола върху тяхната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба за реда за плащане на вноската при превишение на Националната млечна квота
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба за реда и начина за инвентаризация, проучвания, извършване и поддържане на необходимите възстановителни мероприятия на площи с увредени почви
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба за специфичните изисквания към мазнините за мазане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба за статистическите изследвания на структурата на насаждения с определени овощни видове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството, говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдството и в производството на месо, мляко и млечни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за стоките, имитиращи храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-03

 Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за условията и реда за дейността на животновъдните стопанства в планинските и другите необлагодетелствани райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за засаждане на нови лозя, презасаждане, присаждане и изкореняване на съществуващите лозя, попълването и управлението на Националния резерв от права на засаждане на винени сортове лози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за избор, изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба за условията и реда за класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално очертаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за обезщетяване на собствениците на животни в случаите по чл. 47, ал. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба за условията и реда за регистриране и заличаване от регистъра, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрола върху регистрираните лица и дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Наредба за условията и реда за събиране на пазарната информация за земеделски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба за условията и реда за създаване на компенсационни фондове и техните функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за определяне на цени на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за условията и реда, по които се образуват и прилагат цените на тютюневите изделия на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за условията, на които трябва да отговарят качествените вина, произведени в определен район, реда и начина за тяхното утвърждаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за хранителните добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Национална стратегия за регионално развитие на Република България за периода 2005 - 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-17

 Определение № 3866 от 5.04.2016 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Определение № 9818 от 29.09.2021 г. на ВАС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Постановление № 2 на МС от 11.01.2008 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Постановление № 2 на МС от 6.01.2017 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Постановление № 3 на МС от 18.01.1994 г. за поемане като държавен дълг на крайните задължения, които са просрочени кредити до 31 декември 1992 г., от организациите по § 12 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за собствеността и ползването н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 3 на МС от 10.01.2020 г. за създаване и функциониране на Механизъм за възлагането и изпълнението на научни консултации от Българската академия на науките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-09

 Постановление № 3 на МС от 6.01.2023 г. за приемане на Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Постановление № 4 на МС от 14.01.2002 г. за приемане на Наредба за правилата и изискванията за производство на регионални вина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 6 на МС от 13.01.2006 г. за приемане на Наредба за стоките, имитиращи храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Постановление № 8 на МС от 16.01.2002 г. за приемане на Наредба за условията и реда за класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално очертаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 10 на МС от 19.01.2004 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Постановление № 11 на МС от 18.01.1995 г. за структурни промени в системата на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 13 на МС от 21.01.2011 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Постановление № 14 на МС от 29.01.1996 г. за създаване на Национална инспекция за контрол на зърното и зърнените фуражи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 14 на МС от 19.01.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Постановление № 16 на МС от 31.01.2005 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-08

 Постановление № 16 на МС от 20.01.2017 г. за приемане на Методика за определяне цената на услугата "Доставяне на вода за напояване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Постановление № 17 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Постановление № 18 на МС от 8.02.2008 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2008 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Постановление № 18 на МС от 2.02.2015 г. за приемане на Национална програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради, за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмата и за определяне на органите, отговорни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-03

 Постановление № 18 на МС от 2.02.2023 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои захари, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Постановление № 19 на МС от 1.02.2002 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 21 на МС от 9.02.1999 г. за одобряване на тарифи за таксите, които се събират в системата на Министерството на земеделието, горите и аграрната реформа по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-03

 Постановление № 21 на МС от 6.02.2009 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2009 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-13

 Постановление № 23 на МС от 7.02.1996 г. за определяне на минимални изкупни цени на тютюн - реколта 1996 г., пряко стимулиране от фонд "Тютюн" на тютюнопроизводителите и осигуряване на средства във фонд "Тютюн"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 23 на МС от 30.01.2001 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 23 на МС от 14.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за финансиране на дейностите по българското национално участие в ЕКСПО 2015 в Милано, Италия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Постановление № 24 на MС от 2.02.2004 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-10

 Постановление № 25 от 29.01.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Постановление № 26 на МС от 13.02.2006 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Постановление № 26 на МС от 10.02.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Постановление № 26 на МС от 1.02.2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания за извършване на хранително банкиране и контрола върху тази дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Постановление № 27 на МС от 1.02.1995 г. за определяне на минимални изкупни цени на тютюна - реколта 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 27 на МС от 15.02.1999 г. за определяне на минималните изкупни цени на тютюн - реколта 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 28 на МС от 3.02.2004 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 29 на МС от 7.02.2013 г. за условията и реда за отпускане на безлихвени заеми на общини от централния бюджет за финансиране на разходи за окончателни плащания по одобрени проекти по Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 29 на МС от 10.03.2022 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на земеделието за 2022 г. във връзка с увеличаване на капитала на еднолично акционерно дружество с държавно участие в капитала "Сортови семена - Елит" - ЕАД, С
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-25

 Постановление № 30 на МС от 15.02.2008 г. за приемане на Наредба за определяне на критериите за необлагодетелстваните райони и териториалния им обхват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 15)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 1486 елемента в списъка



ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА