Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 16)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Наредба № 43 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от зеленчукови култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 44 от 26.11.2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 44 от 7.10.2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 44 от 29.10.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към пазарите за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба № 44 от 20.04.2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Наредба № 45 от 1.12.1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 45 от 26.11.2001 г. за условията и реда за издаване на билети за любителски риболов (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба № 45 от 4.11.2002 г. за борба с някои болести по двучерупчестите мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Наредба № 45 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от зърнени култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-01

 Наредба № 46 от 3.12.2001 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за правоспособност за извършване на стопански риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 46 от 4.11.2002 г. за профилактика и борба с някои екзотични болести по животните и специфичните мерки срещу везикулозната болест по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 46 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от маслодайни и влакнодайни култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 47 от 3.12.2001 г. за профилактика и контрол на трихинелозата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 47 от 4.11.2002 г. за профилактика и борба с инфлуенцата по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 47 от 11.11.2003 г. за производство и предлагане на пазара на елитни и племенни пчелни майки и отводки (рояци) и реда за водене на регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към добавките към храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 48 от 4.11.2002 г. за задължителните данни върху опаковките и упътванията за употреба на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Наредба № 48 от 11.11.2003 г. за реда и начините за вземане на проби и използваните методи за анализ на пчелния мед (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № 48 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Наредба № 49 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони при обмен между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и при внасянето им от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 50 от 17.11.2004 г. за ветеринарномедицинските изисквания към страничните продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 50 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към сперма от нерези при обмен между Република България и държавите - членки на Европейската общност, и при внасяне от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 51 от 3.01.2002 г. за изискванията за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 51 от 20.04.2006 г. за националния резерв, индивидуалните млечни квоти, одобрението на изкупвачи и изкупуването на краве мляко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 52 от 26.11.2002 г. за условията и реда за издаване на лицензия за търговия на едро с ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Наредба № 53 от 26.11.2002 г. за ветеринарномедицинските изисквания при придвижване и внос на еднокопитни животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 53 от 28.04.2006 г. за мерките за контрол върху остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 54 от 28.11.2002 г. за условията и реда за организиране на наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите по земеделските култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба № 54 от 28.04.2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 55 от 28.04.2006 г. за здравните изисквания към някои копитни животни при внасяне или транзитно преминаване през територията на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Наредба № 56 от 11.11.2003 г. за защита на горите от вредители, болести и други повреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Наредба № 56 от 9.05.2006 г. определяща образците на официалните фитосанитарни сертификати и на фитосанитарните сертификати за реекспорт, съпровождащи растения, растителни и други продукти от трети страни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-06

 Наредба № 58 от 9.05.2006 г. за борба срещу калифорнийската щитоносна въшка (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 59 от 30.12.2003 г. за производство и търговия на посевен материал от фуражни култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 60 от 9.05.2006 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на лиценз за употреба на ветеринарномедицински продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-12

 Наредба № 61 от 9.05.2006 г. за условията и реда за официална идентификация на животните, за които не са предвидени изисквания в регламент на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба № 62 от 9.05.2006 г. за изискванията към данните върху опаковката и в листовката за употреба на ветеринарномедицински продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-30

 Наредба № 63 от 16.05.2006 г. за условията и реда за определяне на квоти за производство на захар и изоглюкоза и реда за осъществяване на контрол върху производството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 64 от 16.05.2006 г. за условията и реда на подаване на информация по фармакологична бдителност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Наредба № 67 от 16.05.2006 г. за униформеното облекло и служебната карта на контролните органи на Национална служба за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 69 от 16.05.2006 г. за изискванията за Добрата производствена практика при производство на ветеринарномедицински продукти и активни субстанции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Наредба № 70 от 29.05.2006 г. за въвеждане на изисквания към етикета или документа, издаван от производителя на размножителен материал от декоративни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 73 от 31.05.2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на декоративни растения, които се поддържат от производителите и търговците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Наредба № 74 от 31.05.2006 г. за определяне на изискванията, на които трябва да отговарят списъците със сортове на овощен посадъчен материал и овощни растения, които се поддържат от производителите и търговците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 75 от 31.05.2006 г. за определяне на условия и списък с изисквания за здравно състояние на размножителния материал от декоративни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Наредба № 77 от 31.05.2006 г. за признаване за вписване на нови сортове земеделски растителни видове, сортове за консервация, сортове за съхранение и сортове, развити с цел отглеждане при специфични условия, в Официалната сортова листа на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 79 от 1.06.2006 г. за изискванията и реда за акредитация и годишно сертифициране на Разплащателната агенция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Наредба № 80 от 22.06.2006 г. за производство и търговия на размножителен материал от декоративни растения, извършвана между държавите - членки на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 81 от 22.06.2006 г. за определяне на условията и въвеждане на Списъка с изисквания за здравното състояние на посадъчния материал от овощни видове, който се предлага на пазара на Европейския съюз (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-19

 Наредба № 84 от 18.07.2006 г. за изготвяне на планове за ликвидиране на бруцелозата по говедата, туберкулозата по говедата и ензоотичната левкоза по говедата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Наредба № 91 от 4.08.2006 г. за хигиена на фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Наредба № 95 от 4.08.2006 г. за търговия на лозов посадъчен материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 96 от 8.08.2006 г. за търговия на посевен материал от зеленчукови култури на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 97 от 18.08.2006 г. за търговия на овощен посадъчен материал и овощни растения, предназначени за производство на плодове на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-12

 Наредба № 98 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от цвекло на пазара на Eвропейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 99 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от фуражни култури на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 100 от 18.08.2006 г. за търговия на посевен материал от маслодайни и влакнодайни култури на пазара на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 101 от 21.08.2006 г. за фуражните добавки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба № 102 от 21.08.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Наредба № 104 от 22.08.2006 г. за контрол върху предлагането на пазара и употребата на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Наредба № 105 от 22.08.2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-21

 Наредба № 106 от 23.08.2006 г. за условията и реда за предаването на вторичните продукти от винопроизводството за задължителна дестилация, изискванията, на които трябва да отговарят, и контрола върху тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Наредба № 107 от 23.08.2006 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за подпомагане на площ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Наредба № 108 от 12.09.2006 г. за изискванията за качество и контрола за съответствие на пресни плодове и зеленчуци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Наредба № 109 от 12.09.2006 г. за официалния контрол върху фуражите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Наредба № 110 от 18.09.2006 г. за специфични изисквания за осъществяване на официален контрол за трихинела в месо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 111 от 12.10.2006 г. за изпитване на продукти за растителна защита и одобряване на бази на физически и юридически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 113 от 17.10.2006 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за развитие на селскостопански дейности, целящи опазването на околната среда по Специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 114 от 25.10.2006 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на b-агонисти при животни, отглеждани във ферми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 119 от 21.12.2006 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни, суровини и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 5190 относно реда за издаване на разрешения от Държавната санитарна инспекция за производство и търговия със стоки, имащи значение за здравето на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Наредба за базисните цени на трайните насаждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за дейността, набирането и разходването на средствата по фонд "Тютюн" към Министерството на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба за изискванията към бързо замразените храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за изискванията към бързо замразените храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Наредба за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за изискванията към някои захари, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Наредба за изискванията към преработените храни на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Наредба за изискванията към плодовите конфитюри, желета, мармалади, желе-мармалади и подсладено пюре от кестени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-28

 Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Наредба за изискванията към стоките, имитиращи храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Наредба за изискванията към съдържанието на етикетите и етикетирането на потребителските опаковки на тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за изискванията към състава и характеристиките на солта за хранителни цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 16)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1504 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА