Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 15)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 3 от 15.11.2022 г. за прилагане на подмярка 22.1 "Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани, които са особено засегнати от последиците от руското нашествие в Украйна" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-03

 Наредба № 3 от 10.03.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Наредба № 4 от 9.02.1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 4 от 10.02.2000 г. за ветеринарномедицинските изисквания за хуманно отношение към животните по време на транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Наредба № 4 от 21.06.2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 20.10.2000 г. за качеството на водите за рибовъдство и за развъждане на черупкови организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 4 от 11.01.2001 г. за обращение на фуражните суровини (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 4 от 19.03.2001 г. за условията и реда за организиране, провеждане и участие в курсове за мотивация и квалификационни курсове на кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от кадрова военна служба, и уволнените от наборна военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Наредба № 4 от 14.01.2003 г. за условията и реда за лицензиране на производството на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Наредба № 4 от 10.05.2004 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Наредба № 4 от 10.05.2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Наредба № 4 от 15.02.2007 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-18

 Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Наредба № 4 от 12.01.2009 г. за мониторинг на почвите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Наредба № 4 от 11.03.2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 4 от 15.02.2012 г. за условията и реда за регистрация на горски разсадници, както и за производство на фиданки в горските разсадници - държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба № 4 от 19.02.2013 г. за защита на горските територии срещу ерозия и порои и строеж на укрепителни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Наредба № 4 от 3.02.2015 г. за изискванията към използване на добавки в храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 4 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 11 "Биологично земеделие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Наредба № 4 от 3.02.2016 г. за реда за пускане на пазара на употребяваната техника по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 4 от 8.08.2017 г. за прилагане на мярка 14 "Хуманно отношение към животните" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-13

 Наредба № 4 от 28.05.2019 г. за условията и реда за използване на незадължителния термин за качество "планински продукт" и за осъществяването на контрол върху неговата употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-03

 Наредба № 4 от 23.09.2020 г. за надзор и мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Наредба № 4 от 30.03.2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-03

 Наредба № 5 за хигиенните норми за пределно допустимите количества от химични и биологични замърсители в хранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси, пътнически таксиметрови автомобили, тролейбуси, трамваи и други моторни превозни средства за превоз на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 27.02.1996 г. за ограничаване разпространението на болестта огнен пригор по овощните култури с причинител бактерията Erwinia amylovora
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 5 от 25.01.2001 г. за горска селекция и семепроизводство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Наредба № 5 от 16.01.2003 г. за условията и реда за регистрация на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Наредба № 5 от 1.08.2003 г. за условията и реда за разработване на планове за действие за растителни и животински видове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-19

 Наредба № 5 от 5.02.2004 г. за производство и търговия на горски репродуктивни материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Наредба № 5 от 19.07.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят билкозаготвителните пунктове и складовете за билки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № 5 от 26.04.2005 г. за необходимата земя, условията за отглеждане на културите и техниката за сортоизпитване, за реда за издаване на разрешения за сортоизпитване за биологични и стопански качества и за издаване на удостоверения за сортоизпитатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 5 от 24.01.2006 г. за установяване на максимално допустими граници на остатъчни субстанции от ветеринарномедицински продукти в суровини и продукти от животински произход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 5 от 10.03.2008 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произх
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 5 от 27.02.2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-01

 Наредба № 5 от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 5 от 4.04.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, прер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Наредба № 5 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3. "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Операт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Наредба № 5 от 08.10.2013 г. за сертифициране и проверка на мощността на двигателите на риболовните кораби, вписани в регистъра на риболовните кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-18

 Наредба № 5 от 23.01.2014 г. за регулиране на цените на топлинната енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-22

 Наредба № 5 от 31.07.2014 г. за строителството в горските територии без промяна на предназначението им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Наредба № 5 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 12 "Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 5 от 08.09.2017 г. за условията и реда за прилагане на временна извънредна мярка за подпомагане на пазара в сектора на плодовете
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Наредба № 5 от 3.09.2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-24

 Наредба № 5 от 13.08.2019 г. за подготовка и представяне на искания до Европейската комисия относно земеделските продукти и храни със защитени географски означения и традиционно специфичен характер, за контрол за съответствие с продуктовата спецификация и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-03

 Наредба № 5 от 30.09.2020 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 5 от 2.05.2023 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Наредба № 6 от 12.02.2001 г. за родословната книга и зоотехническия сертификат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-14

 Наредба № 6 от 18.02.2000 г. за условията и реда на регистрация на договорите за аренда в поземлените комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 28.03.2002 г. за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Наредба № 6 от 25.07.2002 г. за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Наредба № 6 от 16.01.2003 г. за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, в които те се отглеждат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 6 от 5.02.2004 г. за устройство на горите и земите от горския фонд и на ловностопанските райони в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 6 от 24.01.2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-09

 Наредба № 6 от 20.03.2007 г. за условията и реда за пасищно отглеждане на свине от източнобалканската порода и нейните кръстоски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Наредба № 6 от 12.03.2008 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Наредба № 6 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки" по приоритетна ос № 3 "Мерки от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Наредба № 6 от 12.03.2010 г. за условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 6 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-07

 Наредба № 6 от 8.10.2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните и използването им, условията, реда и контрола по събиране, въвеждане, поддържане и използване на информацията в Интегрираната информационна система на Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба № 6 от 28.08.2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Наредба № 6 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 13 "Плащания за райони с природни или други специфични ограничения" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 6 от 29.09.2017 г. за прилагане на подмярка 4.1.2. "Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-13

 Наредба № 6 от 26.10.2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 - 2023 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-18

 Наредба № 6 от 7.10.2019 г. за изискванията и контрола върху дървесината, която се използва за битово отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба № 6 от 5.10.2020 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта антракс по животните и за условията и реда за прилагането им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Наредба № 6 от 30.05.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-02

 Наредба № 7 от 1984 г. за хигиенните изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 19.03.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 7 от 8.04.2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-07

 Наредба № 7 от 6.02.2004 г. за профилактика и борба с болестта африканска чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 7 от 14.06.2005 г. за условията и реда за определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително и от внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Наредба № 7 от 27.01.2006 г. за условията и реда за ползването, поддържането и съхранението на системата за наблюдение и контрол на риболовните кораби и бордовото оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-02

 Наредба № 7 от 20.03.2007 г. за правилата за производство и търговия с чистопороден и хибриден разплоден материал при зайци и реда за водене на регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-06

 Наредба № 7 от 13.03.2008 г. за условията и реда за упражняване на контрол върху дейността на развъдните организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 7 от 23.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на информация за пуснатите на пазара биоциди и/или химични препарати, класифицирани като опасни въз основа на физико-химичните и токсикологичните си свойства, и на информация за всеки случай
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-13

 Наредба № 7 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Наредба № 7 от 23.03.2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 7 от 3.05.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, прер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба № 7 от 28.10.2013 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 7 от 24.02.2015 г. за прилагане на мярка 10 "Агроекология и климат" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Наредба № 7 от 5.05.2016 г. за прилагане на подмярка 2.1.2. "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-13

 Наредба № 7 от 28.12.2017 г. за реда за одобряване типа на земеделски и горски превозни средства, системи, компоненти и отделни технически възли за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 7 от 22.11.2018 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на продукти от риболов и на продукти от аквакултури, асоциации на организации на производители и междубраншови организации в сектора на рибарството и за одобрен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-18

 Наредба № 7 от 21.11.2019 г. за водене на регистрите по чл. 16, ал. 1 от Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 7 от 9.10.2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 7 от 30.05.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на Република Българи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-02

 Наредба № 8 от 12.03.2001 г. за качество, класификация, съхранение и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 8 от 14.06.2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Наредба № 8 от 3.10.2002 г. за безмитна търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 8 от 21.01.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на охлюви, жабешки бутчета и желатин, предназначен за човешка консумация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 8 от 12.12.2003 г. за реда и условията за издаване на разрешителни за изключенията от забраните, въведени със Закона за биологичното разнообразие за животинските и растителните видове от приложение № 3, за животинските видове от приложение № 4,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-27

 Наредба № 8 от 10.02.2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Наредба № 8 от 28.01.2006 г. за условията и реда за отпечатване и разпространяване на билети за любителски риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-16

 Наредба № 8 от 20.03.2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения - зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 8 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Модернизиране на земеделските стопанства" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Наредба № 8 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, пре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 15)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1489 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА