Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 15)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 8 от 5.08.2011 г. за сечите в горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-31

 Наредба № 8 от 31.10.2013 г. за условията и реда за одобряване и издаване на разрешения за вземане на проби от семена от физически лица (пробовземачи) и за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качес
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 8 от 27.02.2015 г. за фитосанитарния контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-20

 Наредба № 8 от 5.05.2016 г. за условията и реда за изпълнение и контрол на промоционални програми за земеделски и хранителни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба № 8 от 4.12.2018 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения, училищните столове и обектите за търговия на дребно на територията на училищата и на детските заведения, както и към храни,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 8 от 21.11.2019 г. за условията и реда за управление на риболовния флот на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 8 от 05.11.2020 г. за условията и реда за извършване на дезинфекция, дезинсекция, дератизация и девастация при ограничаване и ликвидиране на болестите по животните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Наредба № 8 от 23.02.2021 г. за условията и реда за контрол върху продуктите за растителна защита, търговията, преопаковането, съхранението и употребата им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-02

 Наредба № 9 от 22.05.2001 г. за лицензиране на лицата, упражняващи строителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 18.04.2002 г. за изискванията към използването на екстракционни разтворители при производството на храни и хранителни съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-31

 Наредба № 9 от 22.06.2005 г. за условията и реда за одобряване и регистрация на предприятията за преработка на восък и производство на восъчни основи, както и на предприятията за производство и търговия с пчелен мед и пчелни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 9 от 28.01.2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Наредба № 9 от 2.05.2007 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на енергийни култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Създаване на стопанства на млади фермери" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Наредба № 9 от 31.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба № 9 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.4. "Мерки, насочени към опазване здравето на животните" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Наредба № 9 от 5.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакулт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 9 от 19.11.2013 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2014 - 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Наредба № 9 от 21.03.2015 г. за прилагане на подмярка 4.1 "Инвестиции в земеделски стопанства" от мярка 4 "Инвестиции в материални активи" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Наредба № 9 от 26.05.2016 г. за условията и реда за издаване на разрешения за засаждане на лозя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 9 от 5.12.2019 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Наредба № 9 от 26.02.2021 г. за интегрирано производство на растения и растителни продукти и контрола върху интегрираното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба № 9 от 26.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите "Биологично растениевъдство" и "Биологично пчеларство", включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Наредба № 10 от 22.05.2001 г. за регистрация на лицата, упражняващи технически контрол на конструктивната част на инвестиционните проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 10 от 18.04.2002 г. за максимално допустимото радиоактивно замърсяване при внос на селскостопанска продукция след аварията в Чернобилската атомна електроцентрала
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 10 от 17.02.2003 г. за фуражите със специално предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-27

 Наредба № 10 от 19.09.2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение наизкупено при намеса на пазара зърно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 10 от 7.05.2007 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 10 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Предоставяне на съвети и консултиране в земеделието в България и Румъния" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-21

 Наредба № 10 от 3.04.2009 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите и определяне на категориите фуражни суровини, които могат да бъдат използвани за етикетирането на храни за домашни любимци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-10

 Наредба № 10 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. "Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативната програма за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Наредба № 10 от 27.09.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка "Използване на консултантски услуги от фермери и собственици на гори" по Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-06

 Наредба № 10 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 10 от 20.12.2013 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за издаване на сертификат за регистрация, опаковката, листовката за употреба и производството на инвитро диагностично ветеринарномедицинско средство, и редът за извърш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-17

 Наредба № 10 от 1.04.2015 г. за условията за регистрация и реда за идентификация на пчелните семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба № 10 от 13.12.2019 г. за условията и реда за прилагане на мерките от Националната програма по пчеларство за периода 2020 - 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-08

 Наредба № 10 от 26.04.2021 г. за специфичните изисквания към производството на храни от животински произход в кланични пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 10 от 27.06.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в Стратегическия план за развитието на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Наредба № 11 от 12.04.1995 г. за санитарно-хигиенните изисквания към устройството и работата на селскостопанските аптеки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-27

 Наредба № 11 от 7.04.1998 г. за лицензиране на оценители на земеделски земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 11 от 4.05.2000 г. относно минималните хигиенни изисквания към рибните продукти, обработвани и съхранявани на борда на риболовните кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 11 от 11.07.2000 г. за нормите за максимално допустими количества на микотоксини в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 11 от 10.04.2001 г. за борба с бактериалното кафяво гниене по картофите, причинявано от бактерията Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi at al. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 11 от 25.04.2002 г. за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на свине (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-06

 Наредба № 11 от 27.02.2003 г. за изискванията при издаване на ветеринарномедицински документи за живи животни, суровини и продукти от животински произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-07

 Наредба № 11 от 2.03.2004 г. за производство и търговия на лозов посадъчен материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 11 от 27.09.2005 г. за бонитиране на дивечовите местообитания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-07

 Наредба № 11 от 15.05.2007 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци и на техните асоциации и за условията и реда за одобряване и изменение на одобрените оперативни програми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-12

 Наредба № 11 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 211 "Плащания на земеделски стопани за природни ограничения в планинските райони" и мярка 212 "Плащания на земеделски стопани в райони с ограничения, различни от планинските райони" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Наредба № 11 от 6.04.2009 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Наредба № 11 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.3. "Мерки за опазване здравето на потребителя" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-04

 Наредба № 11 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" 2007 - 2013 г. на Р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 11 от 02.04.2015 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои заразни болести по пчелите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Наредба № 11 от 15.07.2016 г. за условията, при които карантинни вредители, растения, растителни продукти и други обекти могат да се използват за научни изследвания и селекция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 11 от 7.06.2021 г. за условията и реда за обработване на храни с йонизиращо лъчение и за изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Наредба № 11 от 14.07.2021 г. за мерките за контрол върху определени субстанции и остатъци от тях в живи животни и храни от животински произход, предназначени за консумация от хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 11 от 28.07.2023 г. за условията и реда за предоставяне на спешна финансова помощ на земеделски стопани, отглеждащи слънчоглед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-13

 Наредба № 12 от 22.06.1999 г. за ползване на дървени материали без заплащане на такси на корен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 12 от 26.03.2001 г. за утвърждаване на добрата производствена практика на лекарства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-22

 Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Наредба № 12 от 25.04.2002 г. за контрол на продуктивните качества и определяне развъдната стойност на овце и кози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-06

 Наредба № 12 от 21.05.2002 г. за норми за максимално допустими количества от тежки метали като замърсители в храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 12 от 27.02.2003 г. за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на племенни коне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-14

 Наредба № 12 от 19.10.2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на регистър на лозарските стопанства и специализирана карта на лозята
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Наредба № 12 от 3.02.2006 г. за условията и реда за прилагане на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по двучерупчестите мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № 12 от 1.06.2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посадъчен материал от групите земеделски растения - овощни, лоза, декоративни и зеленчукови видове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Наредба № 12 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Наредба № 12 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.5. "Социално-икономически компенсации за управлението на флота" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" от Оп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-04

 Наредба № 12 от 16.12.2011 г. за защита на горските територии от болести, вредители и други повреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-13

 Наредба № 12 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 12 от 5.05.2015 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти, асоциации на организации на производители и междубраншови организации и на групи производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-12

 Наредба № 12 от 25.07.2016 г. за прилагане на подмярка 7.2. "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от мярка 7 "Основни услуги и обновяване на селата в селските райони" от Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба № 12 от 10.11.2021 г. за условията и реда за вземане на проби и извършване на лабораторни анализи на храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 12 от 18.11.2021 г. за специфичните изисквания при търговия с храни от разстояние
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № 12 от 23.08.2023 г. за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-29

 Наредба № 13 от 9.05.2001 г. за контрол върху субстанции с тиреостатично, хормонално действие и бета-агонисти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Наредба № 13 от 25.04.2002 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Наредба № 13 от 31.03.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при търговия и внос на ембриони от говеда и биволи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Наредба № 13 от 3.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на граничен ветеринарномедицински контрол при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 13 от 3.04.2008 г. за организацията по предоставяне на финансова помощ за изпълнение на дейностите по линия на техническа помощ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Наредба № 13 от 8.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Ри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 13 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.2. "Публична помощ за временно прекратяване на риболовни дейности" по Приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-08

 Наредба № 13 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4 "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Ри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 13 от 19.05.2015 г. за прилагане на подмярка 2.1. "Помощ за осигуряване на консултантски услуги" по мярка 2 "Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството" от Програмата за развитие на селските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Наредба № 13 от 26.08.2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-27

 Наредба № 13 от 30.11.2021 г. за условията и реда за осъществяване на първа продажба на продукти от риболов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-10

 Наредба № 13 от 1.09.2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенции от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г. в секторите "Плодове и зеленчуци" и "Мляко и млечни продукти"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-12

 Наредба № 14 от 12.04.1995 г. за държавните експерти по тютюна (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № 14 от 27.07.1999 г. за реда, процедурата и режима на възстановените земеделски земи по чл. 10, ал. 5 и § 9 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 14 от 19.07.2000 г. за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 14 от 18.05.2001 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в земеделски стопанства по специалната предприсъединителна програма на Европейския съюз за развитие на земеделието и селските райони в Републик
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 14 от 27.10.2005 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за въвеждане на неместни или повторно въвеждане на местни дървесни, храстови и ловни видове в природата и отчитане мнението на обществеността в района на повторно въвеждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба № 14 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Наредба № 14 от 2.08.2007 г. за условията и реда за извършване на развъдна дейност, търговия и участие в конно-спортни състезания на регистрирани еднокопитни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 14 от 3.04.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по подмярка "Придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответните територии за потенциални местни инициативни групи в селските райони" от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Наредба № 14 от 8.05.2009 г. за ограниченията за употребата на определени субстанции с хормонално или тиреостатично действие и на бета-агонисти при животни, от които се добиват суровини и храни, предназначени за консумация от хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 14 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и акваку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 14 от 28.05.2015 г. за прилагане на подмярка 6.1 "Стартова помощ за млади земеделски стопани" от мярка 6 "Развитие на стопанства и предприятия" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-02

 Наредба № 14 от 19.09.2016 г. за опазване на растенията и растителните продукти от икономически важни вредители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба № 14 от 9.12.2021 г. за хигиената на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 15)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1489 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА