Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 16)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>
 Наредба № 31 от 6.07.2001 г. за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Наредба № 31 от 24.07.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на мляно месо и месни заготовки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 31 от 3.07.2003 г. за сетълмент на държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 31 от 11.08.2003 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 31 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Офис секретар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба № 31 от 23.03.2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Наредба № 32 от 17.12.1998 г. за оценка на гори и на земите в горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба № 32 от 5.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Наредба № 32 от 9.07.2001 г. за контрол на растения и растителни продукти, торове и хранителни среди и за изпитване, регистрация и контрол на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Наредба № 32 от 29.07.2002 г. за профилактика и борба с класическата чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Наредба № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователна група (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 32 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Икономист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Наредба № 33 от 15.08.2002 г. за профилактика и борба с болестта син език по преживните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 33 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Наредба № 33 от 30.07.2004 г. за видовете сечи и методите за тяхното провеждане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Наредба № 31 от 22.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Полиграфист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-01

 Наредба № 33 от 1.07.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Строителен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Наредба № 33 от 2.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Наредба № 33 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Наредба № 34 от 22.08.2002 г. за профилактика и борба с някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Наредба № 34 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Наредба № 34 от 3.08.2004 г. за изискванията към информацията върху опаковките и в листовките на ветеринарно-медицинските продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 34 от 29.12.2006 г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Наредба № 34 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по Операт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Наредба № 34 от 3.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 34 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис секретар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-04

 Наредба № 35 от 1.09.1995 г. за хигиенните изисквания към битовите химични препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-28

 Наредба № 35 от 30.08.2001 г. за биологичното отглеждане на животни и биологично производство на животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 35 от 13.09.2002 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 35 от 17.10.2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Наредба № 35 от 22.08.2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от Изпълнителната агенция по лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 35 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Наредба № 35 от 8.07.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Наредба № 35 от 6.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-14

 Наредба № 36 от 19.09.2002 г. за профилактика и борба с болестта шап по чифтокопитните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Наредба № 36 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник на компютърни системи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-14

 Наредба № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 36 от 28.11.2006 г. за правилата за инспекция на перона на въздухоплавателни средства от трети страни, излитащи и кацащи от летища на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Наредба № 36 от 21.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 "Техническа помощ" на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г. (от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Наредба № 36 от 6.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Наредба № 36 от 26.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Стругар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Наредба № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Наредба № 37 от 7.11.2001 г. за водене на регистрите на разрешителните за стопански риболов, билетите за любителски риболов и на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Наредба № 37 от 26.09.2002 г. за биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита и одобряване на физически и юридически лица за неговото извършване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Наредба № 37 от 27.08.2004 г. за условията за издаване на разрешително за употреба на ветеринарномедицински продукти и изискванията към досието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Наредба № 37 от 31.03.2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 37 от 29.11.2006 г. за признаването на приетите пазарни практики (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 37 от 5.10.2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неврохирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Наредба № 37 от 26.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Шлосер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-13

 Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 38 от 8.11.2001 г. за борба срещу листозавивачките по карамфила (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-24

 Наредба № 38 от 4.10.2002 г. за изискванията за Добра производствена практика при производството на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Наредба № 38 от 27.08.2004 г. за условията и реда за издаване на разрешително за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 38 от 16.11.2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Наредба № 38 от 28.09.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор в дървообработването и производството на мебели" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-09

 Наредба № 38 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Електротехник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-03

 Наредба № 39 от 29.12.1998 г. за прилагането на чл. 20а, ал. 3 и § 19 от Закона за изпълнение на наказанията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 39 от 8.11.2001 г. за борба срещу картофените цистообразуващи нематоди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № 39 от 4.10.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Наредба № 39 от 21.12.2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Наредба № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № 39 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба № 39 от 28.09.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Наредба № 39 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Електромонтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 40 от 27.10.1995 г. за дозиметричния контрол на индивидуалното външно облъчване на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Наредба № 40 от 4.10.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на яйчни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 40 от 15.09.2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 40 от 30.09.2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от овощни видове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Наредба № 40 от 27.02.2008 г. за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 40 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 41 от 4.10.2002 г. за медикаментозните фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 41 от 24.09.2003 г. за ветеринарномедицинските изисквания при профилактика и борба със заразните и паразитни болести по свинете, отглеждани при пасищни условия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-06

 Наредба № 41 от 21.12.2005 г. за утвърждаване на "Медицински стандарти по обща медицинска практика" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Наредба № 41 от 20.04.2006 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Наредба № 41 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 42 от 24.10.2003 г. за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 42 от 3.11.2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба № 42 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-оператор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Наредба № 43 от 26.11.2001 г. за реда за водене на риболовен дневник и реда за съставяне и предаване на декларация за произход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Наредба № 43 от 4.10.2002 г. за профилактика и борба с болестта африканска чума по конете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 44 от 7.10.2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 43 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от зеленчукови култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 43 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-22

 Наредба № 43 от 27.07.2011 г. за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-02

 Наредба № 44 от 26.11.2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 44 от 9.12.2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 44 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Хлебар-сладкар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Наредба № 45 за норми за допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 45 от 1.12.1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 45 от 26.11.2001 г. за условията и реда за издаване на билети за любителски риболов (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 16)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 1542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА