Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 15)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>
 Наредба № 36 от 6.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Наредба № 36 от 26.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Стругар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Наредба № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Наредба № 37 от 7.11.2001 г. за водене на регистрите на разрешителните за стопански риболов, билетите за любителски риболов и на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Наредба № 37 от 26.09.2002 г. за биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита и одобряване на физически и юридически лица за неговото извършване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Наредба № 37 от 27.08.2004 г. за условията за издаване на разрешително за употреба на ветеринарномедицински продукти и изискванията към досието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Наредба № 37 от 31.03.2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № 37 от 29.11.2006 г. за признаването на приетите пазарни практики (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 37 от 5.10.2007 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори за търговски въздушен превоз и контрола върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Наредба № 37 от 20.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неврохирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-18

 Наредба № 37 от 23.10.2014 г. за условията и реда за издаване на свидетелства на авиационните оператори и контрола върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 38 от 4.10.2002 г. за изискванията за Добра производствена практика при производството на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Наредба № 38 от 27.08.2004 г. за условията и реда за издаване на разрешително за търговия на едро с ветеринарномедицински продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 38 от 16.11.2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Наредба № 38 от 25.07.2007 г. за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Наредба № 39 от 29.12.1998 г. за прилагането на чл. 20а, ал. 3 и § 19 от Закона за изпълнение на наказанията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 39 от 8.11.2001 г. за борба срещу картофените цистообразуващи нематоди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-15

 Наредба № 39 от 4.10.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на живи двучерупчести мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Наредба № 39 от 21.12.2005 г. за обхвата и съдържанието на генералните планове за развитие на пристанищата за обществен транспорт с национално значение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-08

 Наредба № 39 от 10.04.2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № 39 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба № 39 от 28.09.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Наредба № 39 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Електромонтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-23

 Наредба № 40 от 27.10.1995 г. за дозиметричния контрол на индивидуалното външно облъчване на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Наредба № 40 от 4.10.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на яйчни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 40 от 15.09.2003 г. за реда на регистриране на търговците на зърно, водене и съхранение на регистъра и за осъществяване на контрол върху тяхната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 40 от 30.09.2004 г. за производство и търговия на посадъчен материал от овощни видове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Наредба № 40 от 27.02.2008 г. за допускането на ценни книжа до търговия на официален пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 40 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 41 от 4.10.2002 г. за медикаментозните фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 41 от 24.09.2003 г. за ветеринарномедицинските изисквания при профилактика и борба със заразните и паразитни болести по свинете, отглеждани при пасищни условия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-06

 Наредба № 41 от 21.12.2005 г. за утвърждаване на "Медицински стандарти по обща медицинска практика" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Наредба № 41 от 20.04.2006 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Наредба № 41 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-26

 Наредба № 42 от 24.10.2003 г. за условията и реда за изплащане на експортни субсидии при износ на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 42 от 3.11.2010 г. за изграждането и поддържането на информационна система за оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици по задължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба № 42 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-оператор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-20

 Наредба № 43 от 26.11.2001 г. за реда за водене на риболовен дневник и реда за съставяне и предаване на декларация за произход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Наредба № 43 от 4.10.2002 г. за профилактика и борба с болестта африканска чума по конете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 44 от 7.10.2002 г. за вземане на проби и методи за анализ при контрол на фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 43 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от зеленчукови култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 43 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Имунологична подготовка при трансплантация на органи, тъкани и клетки" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-22

 Наредба № 43 от 27.07.2011 г. за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-02

 Наредба № 44 от 26.11.2001 г. за търговия с комбинирани фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 44 от 9.12.2004 г. за условията и реда за пускане на пазара на биоцидни препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 44 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Хлебар-сладкар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Наредба № 45 за норми за допустимите стойности на вибрациите в жилищните сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-02

 Наредба № 45 от 1.12.1995 г. за хигиенните норми и изисквания за добавките в хранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 45 от 26.11.2001 г. за условията и реда за издаване на билети за любителски риболов (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба № 45 от 4.11.2002 г. за борба с някои болести по двучерупчестите мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-21

 Наредба № 45 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от зърнени култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 45 от 4.12.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-20

 Наредба № 45 от 26.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Наредба № 45 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-технолог по качеството на храни и напитки" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-01

 Наредба № 46 от 4.11.2002 г. за профилактика и борба с някои екзотични болести по животните и специфичните мерки срещу везикулозната болест по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 46 от 29.10.2003 г. за производство и търговия на семена от маслодайни и влакнодайни култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 47 от 3.12.2001 г. за профилактика и контрол на трихинелозата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 47 от 28.12.2001 г. за устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването в железопътния транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 47 от 4.11.2002 г. за профилактика и борба с инфлуенцата по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 47 от 28.12.2004 г. за изискванията към добавките към храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 47 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник-животновъд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-04

 Наредба № 48 от 4.11.2002 г. за задължителните данни върху опаковките и упътванията за употреба на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-01

 Наредба № 48 от 20.04.2006 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-21

 Наредба № 48 от 11.12.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нуклеарна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-08

 Наредба № 48 от 9.09.2010 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-01

 Наредба № 49 от 28.12.2001 г. за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 49 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез статично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез статично изпит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 50 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на спирачните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 50 от 17.11.2004 г. за ветеринарномедицинските изисквания към страничните продукти от животински произход, които не са предназначени за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 50 от 19.06.2015 г. за капиталовата адекватност, ликвидността на инвестиционните посредници и осъществяването на надзор за спазването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба № 51 от 3.01.2002 г. за изискванията за техническа експлоатация на железопътната инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 51 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на мерките срещу емисиите на замърсители от дизелови двигатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 51 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор интернет приложения" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Наредба № 52 от 26.11.2002 г. за условията и реда за издаване на лицензия за търговия на едро с ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Наредба № 52 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на работното пространство, достъпа до позицията за управление, вратите и прозорците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните заведения (отм).
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Наредба № 53 от 26.11.2002 г. за ветеринарномедицинските изисквания при придвижване и внос на еднокопитни животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 53 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на седалка на водача и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на седалката на водача (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 53 от 2.07.2004 г. за условията и реда за постигане на сигурността на корабите и пристанищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Наредба № 53 от 28.04.2006 г. за мерките за контрол върху остатъци от ветеринарномедицински продукти и замърсители от околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 53 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на спортни прояви и първенства" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-02

 Наредба № 54 от 28.11.2002 г. за условията и реда за организиране на наблюдение, диагностика, прогноза и сигнализация за борба с вредителите по земеделските култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба № 54 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на електрическо/електронно устройство и за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори по отношение на електромагнитната съвместимост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 54 от 12.07.2004 г. за техническите изисквания и оценяване съответствието на оборудването на морските кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 54 от 28.04.2006 г. за водене на регистрите по чл. 16 от Закона за рибарството и аквакултурите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № 54 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-инструктор по фитнес" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 55 от 11.11.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори по отношение на монтирането на устройствата за осветяване и светлинна сигнализация и за одобрение на типа като компонент на устройства за осветяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 55 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Помощник-треньор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 56 от 25.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Маникюрист-педикюрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 56 от 11.11.2003 г. за защита на горите от вредители, болести и други повреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-06

 Наредба № 57 от 8.02.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Авиационен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-09

 Наредба № 58 от 10.12.2003 г. за условията и реда за одобрение на типа на защитна конструкция при преобръщане чрез динамично изпитване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на защитната конструкция при преобръщане чрез динамично изп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 59 от 30.12.2003 г. за производство и търговия на посевен материал от фуражни култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 59 от 9.05.2006 г. за изискванията за ветеринарномедицинска практика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-06

 Наредба № 60 от 14.05.2003 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-29

 Наредба № 60 от 30.12.2003 г. за производство и търговия на посевен материал от цвекло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Наредба № 61 от 30.12.2003 г. за производство и търговия на посевен материал от картофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

Показани от 901 до 1000 (стр. 10 от 15)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 11  12  13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 1467 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА