Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1501 до 1546 (стр. 16 от 16)
<<първа <предишна  11  12  13  14  15 16 следваща> последна>>
 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищно мляко" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-30

 Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствeните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Наредба за условията и реда за разпределяне на средствата от глобите, събирани по реда на чл. 97 от закона за авторското право и сродните му права, постъпващи в бюджета на министерството на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Наредба за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за условията и реда за събиране и предоставяне на информация и за водене на регистри за дейностите - предмет на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба за условията и реда за участие в приватизацията чрез държавни облигации по външния дълг на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-11

 Наредба за условията и реда за участие на държавата в заплащането на цената на услугата "водоподаване" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за простр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Наредба за условията, сроковете и реда за издаване и получаване на поименни компенсационни бонове, реда за тяхното прехвърляне и заплащанията с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-04

 Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за учебниците и учебните помагала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Наредба за цените на кръвта и кръвните съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Наредба Н-17 от 16.07.2009 г. за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

Показани от 1501 до 1546 (стр. 16 от 16)
<<първа <предишна  11  12  13  14  15 16 следваща> последна>>

Общо: 1546 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА