Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 7 от 13.07.2004 г. за условията и реда за предоставяне на субсидии за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабонаселените планински и гранични райони в страната през 2004 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Наредба № 7 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 7 от 14.06.2005 г. за условията и реда за определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително и от внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Наредба № 7 от 12.04.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична и лабораторна имунология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба № 7 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Сервитьор-барман" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Наредба № 7 от 22.12.2006 г. за големите експозиции на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 7 от 1.07.2008 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Наредба № 7 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Наредба № 7 от 05.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 7 от 23.03.2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 7 от 23.06.2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 8 от 28.10.1986 г. за хигиенните норми за лазерни лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 8 от 14.09.1987 г. за проучване на авариите в строителството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Наредба № 8 от 2.06.1992 г. за условията и реда за провеждане на дезинсекции и дератизации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Наредба № 8 от 15.07.1997 г. за капиталовата адекватност на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Наредба № 8 от 3.05.1999 г. за норми за озон в атмосферния въздух (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Наредба № 8 от 23.06.2000 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Наредба № 8 от 12.03.2001 г. за качество, класификация, съхранение и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 8 от 27.12.2001 г. за приемане на ученици в училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Наредба № 8 от 3.10.2002 г. за безмитна търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Наредба № 8 от 21.01.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на охлюви, жабешки бутчета и желатин, предназначен за човешка консумация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 8 от 16.05.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Алергология и клинична имунология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба № 8 от 10.02.2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Наредба № 8 от 9.06.2004 г. за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Наредба № 8 от 24.08.2004 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-13

 Наредба № 8 от 28.12.2004 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Наредба № 8 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор на компютър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 8 от 18.03.2005 г. за провеждане на задължителните начални, периодични и предсъстезателни медицински прегледи на лица, упражняващи физическо възпитание и спорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-03

 Наредба № 8 от 30.06.2006 г. за реда за изграждане, внедряване, използване и развитие на автоматизираните информационни системи в съдебната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 8 от 14.12.2006 г. за капиталовата адекватност на кредитните институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 8 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Сътрудник в бизнес услуги" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 8 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, пре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Наредба № 8 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Козметик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-14

 Наредба № 9 за хигиенните изисквания за устройство и експлоатация на дискотеки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-28

 Наредба № 9 от 28.10.1986 г. за санитарните правила при работа с лазери (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Наредба № 9 от 19.05.1987 г. за работата на социално-правните кабинети към здравните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-25

 Наредба № 9 от 14.09.1994 г. за ползване на водоснабдителните и канализационните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 9 от 11.04.1996 г. за организация и провеждане на профилактични прегледи и диспансерно наблюдение при деца от 0 до 18 години (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Наредба № 9 от 15.07.1997 г. за оценка на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за покриване на риска от загуби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-07

 Наредба № 9 от 3.05.1999 г. за норми за серен диоксид, азотен диоксид, фини прахови частици и олово в атмосферния въздух (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Наредба № 9 от 1.12.1999 г. за правила и норми за разполагане на кабелни разпределителни мрежи за радио- и телевизионни сигнали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-28

 Наредба № 9 от 21.07.2000 г. за определяне броя на учениците в паралелките и групите на средните училища по изкуствата и по културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-30

 Наредба № 9 от 23.05.2001 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-09

 Наредба № 9 от 29.06.2001 г. за атестиране на кадровите военнослужещи и за организация на дейността на комисиите за разглеждане на служебното им положение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-23

 Наредба № 9 от 19.12.2002 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за формиране на провизии за загуби от обезценка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 9 от 8.08.2003 г. за условията и реда за планиране, разпределение и разходване на средствата, отпускани целево от държавния бюджет за присъщата на висшите училища научна или художествено-творческа дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 9 от 11.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на безопасно стъкло и на механично теглително-прикачно устройство на нови колесни трактори и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на отделни компоненти и характери
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 10 от 24.02.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с вътрешно горене за извънпътна техника по отношение на емисиите на замърсители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 9 от 28.09.2004 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публичния регистър на издадените разрешения, регистрационните документи и на закритите обекти и дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Наредба № 9 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Заварчик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-25

 Наредба № 9 от 29.07.2005 г. за изискванията за експлоатационна годност на пристанищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-05

 Наредба № 9 от 28.01.2006 г. за мониторинг на зоонозите при профилактиката, ограничаването и ликвидирането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Наредба № 9 от 3.04.2008 г. за оценка и класификация на рисковите експозиции на банките и за установяване на специфични провизии за кредитен риск (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 9 от 31.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5. "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба № 9 от 16.09.2011 г. за специфичните изисквания към безопасността и качеството на храните, предлагани в детските заведения и училищата, както и към храни, предлагани при организирани мероприятия за деца и ученици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-14

 Наредба № 9 от 1.12.2015 г. за условията и реда за извършване на оценка на здравните технологии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 9 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Наредба № 10 от 26.05.1987 г. за организацията и дейността на психиатричните служби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 10 от 3.06.1993 г. за вътрешния контрол в банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-12

 Наредба № 10 от 6.11.1998 г. за реда за оформянето на документите относно отчета и информацията за управлението на дейностите по отпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Наредба № 10 от 4.05.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при производството и продажбата на рибни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 10 от 5.07.2000 г. за предоставянето на медико-статистическа информация и информацията за извършваната медицинска дейност от лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № 10 от 30.01.2001 г. за безопасност при извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Наредба № 10 от 3.07.2001 г. за издаване на разрешителни за заустване на отпадъчни води във водни обекти и определяне на индивидуалните емисионни ограничения на точкови източници на замърсяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-21

 Наредба № 10 от 26.11.2003 г. за вътрешния контрол в банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № 10 от 16.12.2003 г. за износа и вноса на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали, скъпоценни камъни и изделия със и от тях и за водене на митническите регистри по чл. 10а от Валутния закон (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 10 от 26.03.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Диализно лечение" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-20

 Наредба № 10 от 29.06.2004 г. за условията и реда за взаимно свързване на далекосъобщителни мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Наредба № 10 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Пътен строител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 10 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Строителен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 10 от 19.09.2005 г. за реда на контрол и отчетност на складовете за съхранение наизкупено при намеса на пазара зърно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 10 от 10.05.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-24

 Наредба № 10 от 7.05.2007 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 10 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Еколог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 10 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.6. "Пренасочване на риболовни кораби към дейности извън риболова" по Приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативната програма за развити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-30

 Наредба № 10 от 2.12.2015 г. за проучване на удовлетвореността на пациентите от медицинските дейности, закупувани от Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Наредба № 11 от 22.12.1997 г. за управлението и надзора върху ликвидността на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 11 от 6.11.1998 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на съоръжения и инсталации за обезвреждане за битови отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба № 11 от 23.12.1998 г. за реда за писмено деклариране на стоки пред митническите учреждения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Наредба № 11 от 20.05.1999 г. за условията и реда за разпореждане от митниците с изоставени и отнети в полза на държавата стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба № 11 от 4.05.2000 г. относно минималните хигиенни изисквания към рибните продукти, обработвани и съхранявани на борда на риболовните кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 11 от 11.07.2000 г. за нормите за максимално допустими количества на микотоксини в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 11 от 25.04.2002 г. за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на свине (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-06

 Наредба № 11 от 2.03.2004 г. за производство и търговия на лозов посадъчен материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 11 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Данъчен и митнически посредник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и в общински училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Наредба № 11 от 31.10.2011 г. за условията и реда за определяне на средствата за работна заплата в държавните предприятия по чл. 163 от Закона за горите и в техните териториални поделения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-18

 Наредба № 11 от 9.12.2015 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Наредба № 12 от 30.05.1987 г. за изкуственото оплождане на жените (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 12 от 3.05.1995 г. за медицинско освидетелстване и изследване на кръводарителите и контрол на взетата кръв и кръвни съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 12 от 11.06.1996 г. за организация и провеждане на диспансеризация при лица над 18 години (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Наредба № 12 от 6.11.1998 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба № 12 от 14.07.2000 г. за условията и реда за класификация на лекарствените продукти, които се отпускат със или без лекарско предписание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Наредба № 12 от 21.07.2000 г. за надзор на консолидирана основа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Наредба № 12 от 26.03.2001 г. за утвърждаване на добрата производствена практика на лекарства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-22

 Наредба № 12 от 24.04.2001 г. за условията и реда за семепроизводство, отглеждане, внос и износ на растения и семена от рода на конопа (канабис) със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидроканабинол и за внос и износ на семена от опиев мак (отм.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Наредба № 12 от 25.04.2002 г. за контрол на продуктивните качества и определяне развъдната стойност на овце и кози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-06

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1304 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА