Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 16)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 5 от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 5 от 4.04.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, прер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Наредба № 5 от 9.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 5 от 12.08.2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 5 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гръдна хирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Наредба № 5 от 30.09.2020 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № 6 за правоспособността на водачите на мотокари и електрокари във вътрешния транспорт на предприятията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Наредба № 6 от 27.02.1987 г. за организацията и дейността на детските ясли (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Наредба № 6 от 7.08.1987 г. за извършване на транспортни услуги от граждани (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 6 от 24.01.1995 г. за бутилиране на натурални минерални води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-10

 Наредба № 6 от 8.05.1998 г. за хигиенно-физиологичните изисквания за изготвяне на седмичните разписания на учениците и реда за извършване на тяхната оценка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Наредба № 6 от 3.08.1999 г. за компетентност на морските лица в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-19

 Наредба № 6 от 21.06.2000 г. за условията и реда за откриване на дрогерия и начина на водене на публичен регистър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Наредба № 6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-15

 Наредба № 6 от 12.02.2001 г. за родословната книга и зоотехническия сертификат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-14

 Наредба № 6 от 22.05.2001 г. за разрешаване ползването на строежите в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-15

 Наредба № 6 от 28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 6 от 14.06.2001 г. за експлоатация на въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-02

 Наредба № 6 от 28.03.2002 г. за видовете храни, които могат да се обработват с йонизиращи лъчения, и условията и реда за обработването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Наредба № 6 от 25.07.2002 г. за реда за наблюдение и осигуряване на прозрачност на държавните помощи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Наредба № 6 от 19.08.2002 г. за обучението на деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-10

 Наредба № 6 от 16.01.2003 г. за идентификация на животните и регистрация на животновъдните обекти, в които те се отглеждат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 6 от 20.06.2003 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Наредба № 6 от 25.07.2003 г. за компетентност на морските лица в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-04

 Наредба № 6 от 22.10.2003 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-01

 Наредба № 6 от 20.11.2003 г. за изискванията за пощенската сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-15

 Наредба № 6 от 26.11.2003 г. за изграждане на достъпна среда в урбанизираните територии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-14

 Наредба № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-04

 Наредба № 6 от 28.07.2004 г. за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-16

 Наредба № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Наредба № 6 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-информатик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Наредба № 6 от 24.01.2006 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта класическа чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-09

 Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Наредба № 6 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в хранително-вкусовата промишленост" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № 6 от 12.03.2008 г. за условията и реда за подпомагане на производителите на ягоди и малини, предназначени за преработка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Наредба № 6 от 13.03.2008 г. за универсалната услуга по Закона за електронните съобщения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-31

 Наредба № 6 от 4.04.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Козметична (естетична) хирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-18

 Наредба № 6 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Портиер-пиколо" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № 6 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки" по приоритетна ос № 3 "Мерки от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Наредба № 6 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Плетач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 6 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Ресторантьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № 6 от 12.03.2010 г. за условията и реда за прилагане на специфична мярка за подпомагане на пазара в сектора на млечните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 6 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител-монтажник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 6 от 24.02.2014 г. за присъединяване на производители и клиенти на електрическа енергия към преносната или към разпределителните електрически мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Наредба № 6 от 28.08.2014 г. за условията и реда за прилагане на временни извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците и плодовете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Наредба № 6 от 24.08.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пластично-възстановителна и естетична хирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба № 6 от 30.11.2015 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Наредба № 6 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба № 6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-28

 Наредба № 7 от 7.01.1992 г. за събиране, съхраняване, преработване, складиране, превозване и погребване на радиоактивните отпадъци на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Наредба № 7 от 16.06.1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-23

 Наредба № 7 от 25.03.1996 г. за вземане и разпределение на очна роговична тъкан за трансплантация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № 7 от 15.03.1999 г. за условията и реда за предоставяне на държавни учреждения на отнети или изоставени в полза на държавата моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба № 7 от 22.06.2000 г. за задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти и към указанията за употреба на медицинските изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба № 7 от 6.12.2000 г. за използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от органите на Военна полиция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Наредба № 7 от 29.12.2000 г. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Наредба № 7 от 22.05.2001 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-15

 Наредба № 7 от 25.06.2001 г. за откриване, преобразуване, промени и закриване на частни детски градини и училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № 7 от 19.03.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към животните, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 7 от 8.04.2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-07

 Наредба № 7 от 18.03.2003 г. за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 7 от 5.11.2003 г. за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 7 от 2004 г. за енергийна ефективност на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-18

 Наредба № 7 от 6.02.2004 г. за профилактика и борба с болестта африканска чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 7 от 9.06.2004 г. за присъединяване към газопреносната и газоразпределителните мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 7 от 13.07.2004 г. за условията и реда за предоставяне на субсидии за вътрешноградските пътнически превози и за междуселищните пътнически превози в слабонаселените планински и гранични райони в страната през 2004 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Наредба № 7 oт 24.08.2004 г. за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-16

 Наредба № 7 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 7 от 14.06.2005 г. за условията и реда за определянето на източниците от горската семепроизводствена база, събирането и добива на репродуктивни материали, предназначени за лесовъдски цели, и тяхното окачествяване, включително и от внос (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Наредба № 7 от 12.04.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична и лабораторна имунология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба № 7 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Сервитьор-барман" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Наредба № 7 от 22.12.2006 г. за големите експозиции на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 7 от 13.03.2008 г. за условията и реда за упражняване на контрол върху дейността на развъдните организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 7 от 1.07.2008 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Наредба № 7 от 30.03.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 4.1. "Развитие на рибарските области" по Приоритетна ос № 4 "Устойчиво развитие на рибарските области" от Оперативната програма за развитие на сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-28

 Наредба № 7 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Шивач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Наредба № 7 от 05.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 7 от 23.03.2010 г. за условията и реда за регистрация на земеделска техника, горска техника и машини за земни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 7 от 23.06.2011 г. за условията и реда за прилагане на извънредни мерки за подпомагане на пазара в сектора на зеленчуците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 7 от 9.10.2020 г. за условията и реда за вземане на проби и лабораторно изпитване на храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № 8 от 28.10.1986 г. за хигиенните норми за лазерни лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 8 от 14.09.1987 г. за проучване на авариите в строителството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Наредба № 8 от 2.06.1992 г. за условията и реда за провеждане на дезинсекции и дератизации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-04

 Наредба № 8 от 15.07.1997 г. за капиталовата адекватност на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Наредба № 8 от 3.05.1999 г. за норми за озон в атмосферния въздух (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Наредба № 8 от 23.06.2000 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Наредба № 8 от 12.03.2001 г. за качество, класификация, съхранение и предлагане на пазара на месо и субпродукти от домашни птици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 8 от 27.12.2001 г. за приемане на ученици в училища с държавен прием и в непрофилирани паралелки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Наредба № 8 от 3.10.2002 г. за безмитна търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 8 от 16.04.2002 г. за изискванията към използване на добавки в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-13

 Наредба № 8 от 21.01.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на охлюви, жабешки бутчета и желатин, предназначен за човешка консумация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 8 от 16.05.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Алергология и клинична имунология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба № 8 от 12.11.2003 г. за Централния депозитар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Наредба № 8 от 10.02.2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 16)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1546 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА