Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1401 до 1500 (стр. 15 от 16)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 16  следваща> последна>>
 Наредба за реда за участие в приватизацията на притежателите на държавни дългосрочни облигации, емитирани по реда на Закона за уреждане на необслужваните кредити, договорени до 31 декември 1990 г., и на Постановление № 244 на Министерския съвет от 1991 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-11

 Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Наредба за реда и начина за включване на лабораториите в списъка по чл. 22, ал. 1, т. 8 от Закона за хазарта, за изискванията за изпитване на игрално оборудване и игрален софтуер и за реда за извършване на проверки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба за реда и начина за внасянето, изнасянето и транзита на отпадъците и за случаите, в които се изисква банкова гаранция или застраховка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-08

 Наредба за реда и начина за внос на азбест и азбестосъдържащи материали на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-28

 Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и за осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации и операторите на въздухоплавателни средства, участващи в схемата за търговия с квоти за емиси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Наредба за реда и начина за издаване и преразглеждане на разрешителни за емисии на парникови газове и осъществяване на мониторинг от операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Наредба за реда и начина за изчисляване размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-18

 Наредба за реда и начина за нанасяне на специфичната маркировка за идентификация на радиосъоръжнията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба за реда и начина за нотифициране на нови химични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-12

 Наредба за реда и начина за определяне в Патентното ведомство на марка като общественоизвестна и марка, ползваща се с известност на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за реда и начина за организиране на националните инвентаризации на вредни вещества и парникови газове в атмосферата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Наредба за реда и начина за оценка на риска за човека и околната среда от нотифицирани химични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба за реда и начина на внос и износ на опасни химични вещества и препарати на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба за реда и начина на класифициране, опаковане и етикетиране на химични вещества и смеси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Наредба за реда и начина на функциониране на Националния регистър за отчитане на издаването, притежаването, предаването, прехвърлянето и отмяната на квоти за емисии на парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Наредба за резерви от енергийни горива (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за секретните патенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-11

 Наредба за случаите, за които се изисква разрешение за въвеждане, изнасяне и транзит на отпадъци, и за условията и реда за неговото издаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Наредба за специалните изисквания за състав, опаковане, етикетиране, методи за взeмане на проби и анализ на торове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-03

 Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите и на повърхностноактивните вещества, предназначени за детергенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба за специфичните изисквания за управление на минните отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието за електромагнитна съвместимост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-17

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на везни с неавтоматично действие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-14

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Наредба за специфичните изисквания към мазнините за мазане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-09

 Наредба за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за третиране на биоотпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба за търговете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Наредба за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-16

 Наредба за търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Наредба за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Националната оперативна програма за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба за условията и реда за водене на Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Наредба за условията и реда за етикетиране на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-27

 Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за условията и реда за издаване на визи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Наредба за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-22

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на посл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Наредба за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за вземане на представителни проби от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Наредба за условията и реда за класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално очертаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за екологични щети, причинени от минали действия или бездействия, при приватизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за екологични щети, причинени от минали действия или бездействия, при приватизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-11

 Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

Показани от 1401 до 1500 (стр. 15 от 16)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 16  следваща> последна>>

Общо: 1545 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА