Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1401 до 1500 (стр. 15 от 16)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 16  следваща> последна>>
 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на газовите уреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-14

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на домашни електрически хладилници, замразители, уреди за съхраняване на замразени хранителни продукти и комбинации между тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на електрически съоръжения, предназначени за използване в определени граници на напрежението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на котли за гореща вода, предназначени за работа с течни или газообразни горива, по отношение на коефициента на полезно действие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на пиротехническите изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-03

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръженията под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на плавателните съдове за отдих (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на баласти за луминесцентни лампи по отношение на изискванията за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на плавателните съдове за отдих (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-15

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на средствата за измерване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на транспортируеми съоръжения под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-07

 Наредба за съществените изисквания към въжените линии за превоз на хора и оценяване на съответствието на техните предпазни устройства и подсистеми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-29

 Наредба за специфичните изисквания към мазнините за мазане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба за специфичните изисквания към наименованията и етикетирането на мляко и млечни продукти, предлагани на пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-26

 Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-09

 Наредба за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за третиране на биоотпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба за търговете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Наредба за търгово предлагане за закупуване и замяна на акции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-16

 Наредба за търговската дейност с отпадъци от черни и цветни метали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Наредба за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на Националната оперативна програма за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за управлението, наблюдението, оценката, контрола за ефективното изпълнение и информационното осигуряване на регионалните планове за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба за условията и реда за водене на Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба за условията и реда за воденето, поддържането и ползването на Административния регистър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба за условията и реда за възлагане на обществени поръчки, свързани с отбраната и сигурността на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-14

 Наредба за условията и реда за възмездяване и остойностяване на разходите по вземане, диагностика и преработка на кръв и кръвни съставки и за реда и цените за заплащане на кръвта и кръвните съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по информиране и наемане на работа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-27

 Наредба за условията и реда за изграждане на Система за бързо предупреждение за храни и фуражи в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за условията и реда за издаване на визи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-09

 Наредба за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-19

 Наредба за условията и реда за издаване на дипломатически и служебни паспорти от Министерството на външните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-18

 Наредба за условията и реда за издаване на комплексни разрешителни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензи на консултанти за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-28

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешения и лицензии за извършване на дейностите в енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-22

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за изграждане и експлоатация на нови и експлоатация на действащи предприятия и съоръжения, в които се въвежда система за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества или за ограничаване на посл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи и отглеждащи риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Наредба за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за вземане на представителни проби от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Наредба за условията и реда за класифициране на лозарските терени по категории и тяхното кадастрално очертаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-28

 Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Наредба за условията и реда за намаляване на замърсяването с отпадъци от моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Наредба за условията и реда за определяне на външни експерти за проверка на технически спецификации при възлагане на обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-26

 Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за екологични щети, причинени от минали действия или бездействия, при приватизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Наредба за условията и реда за определяне на отговорността на държавата за екологични щети, причинени от минали действия или бездействия, при приватизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-11

 Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Наредба за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за условията и реда за предаване на радиоактивни отпадъци на Държавно предприятие "Радиоактивни отпадъци" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-27

 Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищно мляко" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба за условията и реда за прилагане на схема за предоставяне на плодове и зеленчуци в учебните заведения - схема "Училищен плод" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба за условията и реда за приемане, финансиране и изпълнение на стратегиите, плановете и програмата за регионално развитие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-12

 Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствата към Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-30

 Наредба за условията и реда за работа на Комисията по цените на лекарствeните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Наредба за условията и реда за разпределяне и разходване на средствата от Фонда за покриване на разходите за приватизация към Агенцията за приватизация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-08

 Наредба за условията и реда за разпределяне на средствата от глобите, събирани по реда на чл. 97 от закона за авторското право и сродните му права, постъпващи в бюджета на министерството на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за покриване на разходите, свързани с епизоотичните рискове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-05

 Наредба за условията и реда за разходване на средствата за финансиране на одобрени проекти на юридически лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, за дейности за социално отговорно поведение по чл. 10а от Закона за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-06

 Наредба за условията и реда за регистриране, лицензиране, заличаване от регистъра и отнемане на лицензиите, данните, подлежащи на вписване, начина на водене на дневниците, съдържанието и формата на декларациите на реколтата и стоковата наличност и контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумение за интеграция на чужденци с предоставено убежище или международна закрила (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба за условията и реда за сключване на задължителна застраховка, покриваща отговорност на туроператора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за условията и реда за събиране и предоставяне на информация и за водене на регистри за дейностите - предмет на гаранциите по Договора за неразпространение на ядреното оръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-03

 Наредба за условията и реда за събиране на винетни такси за платено ползване на определени републикански пътища за определен срок (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура по Закона за пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-28

 Наредба за условията и реда за събиране на таксите за ползване на пътната инфраструктура, за изминато разстояние, за ползване на отделни съоръжения по републиканските пътища и за специално ползване на републиканските пътища или на части от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Наредба за условията и реда за съставяне на списък на медицинските изделия по чл. 30а от Закона за медицинските изделия и за определяне на стойността, до която те се заплащат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-03

 Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности и проекти на национално и регионално ниво (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за простр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Наредба за условията, сроковете и реда за издаване и получаване на поименни компенсационни бонове, реда за тяхното прехвърляне и заплащанията с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-04

Показани от 1401 до 1500 (стр. 15 от 16)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 16  следваща> последна>>

Общо: 1509 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА