Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1401 до 1417 (стр. 15 от 15)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 следваща> последна>>
 Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Наредба за условията, на които трябва да отговарят инвестиционните проекти, финансирани с държавни заеми, и проектите, кандидатстващи за финансиране с държавна гаранция, и за реда за тяхното разглеждане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба за условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по Позитивния лекарствен списък (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации и на операторите на въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-09

 Наредба за условията, реда и начина за изготвяне на докладите и за верификация на докладите на операторите на инсталации, участващи в схемата за търговия с квоти за емисии на парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на Националната концепция за пространствено развитие, регионалните схеми за пространствено развитие на районите от ниво 2 и регионалните схеми за простр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Наредба за условията, сроковете и реда за издаване и получаване на поименни компенсационни бонове, реда за тяхното прехвърляне и заплащанията с тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-04

 Наредба за установяване на мерки по прилагане на Регламент (ЕО) № 842/2006 относно някои флуорирани парникови газове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-20

 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните газопроводи, на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-02

 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за учебниците и учебните помагала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация по чл. 8, ал. 1 от Закона за финансовото управление и контрол в публичния сектор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-27

 Наредба за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Наредба за цените на кръвта и кръвните съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-09

 Наредба Н-17 от 16.07.2009 г. за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, които живеят при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-10

 Наредба по чл. 13, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за критериите и реда за определяне на основни национални интереси в областта на сигурността и отбраната по смисъла на чл. 346 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) и реда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

Показани от 1401 до 1417 (стр. 15 от 15)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 следваща> последна>>

Общо: 1417 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА