Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 16)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Наредба № 12 от 3.02.2006 г. за условията и реда за прилагане на мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болести по двучерупчестите мекотели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № 12 от 20.12.2006 г. за медицинското обслужване на лишените от свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-23

 Наредба № 12 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Растениевъд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Наредба № 12 от 7.12.2007 г. за надзор на консолидирана основа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-13

 Наредба № 12 от 3.04.2008 г. за условията и реда за прилагане на мярка 214 "Агроекологични плащания" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 - 2013 г. (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Наредба № 12 от 22.04.2009 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 12 от 30.09.2009 г. за условията и реда за издаване и отнемане на разрешение за посредничество при международно осиновяване и за осъществяване и прекратяване дейността на акредитираните организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 12 от 1.03.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 12 от 22.12.2011 г. за условията и реда за заплащане на лечение на български граждани в чужбина по чл. 82, ал. 1, т. 8 от Закона за здравето (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 12 от 30.12.2015 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Спешна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба № 12 от 4.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Обща и клинична патология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-09

 Наредба № 13 от 13.06.1994 г. за условията и реда за работа на медицинските лаборатории (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 13 от 7.08.1998 г. за организацията на профилактиката и контрола на вътреболничните инфекции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-21

 Наредба № 13 от 6.11.1998 г. за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа за отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба № 13 от 9.05.2001 г. за контрол върху субстанции с тиреостатично, хормонално действие и бета-агонисти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-25

 Наредба № 13 от 25.04.2002 г. за минималните изисквания за хуманно отношение при отглеждане на кокошки носачки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Наредба № 13 от 2.07.2002 г. за определяне на далекосъобщителните дейности, подлежащи на индивидуално лицензиране, регистриране по обща лицензия и свободен режим (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-09

 Наредба № 13 от 31.03.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при търговия и внос на ембриони от говеда и биволи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Наредба № 13 от 30.07.2003 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-01

 Наредба № 13 от 27.08.2004 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба № 13 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Камериер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 13 от 7.04.2005 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 13 от 27.10.2005 г. за условията и реда за подаване на досиета и упражняване на контрол на съответствието на географски означения на земеделски и хранителни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № 13 от 3.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на граничен ветеринарномедицински контрол при внасяне, изнасяне и транзитно преминаване на животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 13 от 2.04.2007 г. за характеризиране на повърхностните води (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-05

 Наредба № 13 от 8.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.4. "Развитие на нови пазари и промоционални кампании" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Ри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 13 от 16.07.2009 г. за прилагането на международен номер на банкова сметка и за банковите кодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Наредба № 13 от 30.09.2009 г. за определяне на условията и реда за даване на съгласие за международно осиновяване и за воденето на регистрите на международните осиновявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-04

 Наредба № 13 от 5.05.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Заварчик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 14 от 12.04.1995 г. за държавните експерти по тютюна (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № 14 от 7.08.1998 г. за службите по трудова медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-12

 Наредба № 14 от 19.07.2000 г. за защита и хуманно отношение към селскостопанските животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба № 14 от 31.07.2000 г. за условията и реда за провеждане на клинични изпитвания на лекарства върху хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-17

 Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-07

 Наредба № 14 от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Наредба № 14 от 15.05.2003 г. за презграничните преводи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 14 от 7.10.2003 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Наредба № 14 от 8.04.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на емисиите на замърсители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 14 от 28.04.2004 г. за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 14 от 18.10.2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба във въоръжените сили, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-12

 Наредба № 14 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 14 от 30.11.2007 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Наредба № 14 от 2.07.2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 14 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и акваку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Наредба № 14 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Каменоделец" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-06

 Наредба № 15 от 6.11.1995 г. за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 15 от 29.07.1999 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и прахообразни вещества, изпускани в атмосферния въздух от нови големи горивни инсталации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-21

 Наредба № 15 от 28.08.2000 г. за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствените продукти по чл. 3, ал. 3 и 5 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Наредба № 15 от 25.04.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към птиците, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно птиче месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 15 от 12.12.2002 г. за контрол върху сделките с безналични държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 15 от 1.04.2003 г. за ветеринарномедицинските изисквания при внос на птици и яйца за люпене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Наредба № 15 от 13.08.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гръдна хирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Наредба № 15 от 2.09.2004 г. за условията и реда за осигуряване на универсалната далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Наредба № 15 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Готвач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 15 от 28.09.2004 г. за предаване и приемане на отпадъци - резултат от корабоплавателна дейност, и на остатъци от корабни товари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Наредба № 15 от 10.11.2005 г. за реда и условията за регистрация на земеделската и горската техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Наредба № 15 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Наредба № 15 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 15 от 3.08.2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба № 15 от 8.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 15 от 4.12.2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-10

 Наредба № 15 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба № 15 от 28.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба № 15 от 8.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Наредба № 16 от 26.04.1994 г. за организацията на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана при президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Наредба № 16 от 12.07.1994 г. за физиологичните норми за хранене на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-02

 Наредба № 16 от 2.03.1995 г. за плащанията с банкови карти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-21

 Наредба № 16 от 1.04.2003 г. за общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 16 от 13.05.2004 г. за условията и реда за даване на съгласието на някой от близките за вземане на органи, тъкани и клетки от човешки труп (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Наредба № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Наредба № 16 от 13.10.2004 г. за правилата за разпределение и процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Наредба № 16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 16 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-16

 Наредба № 16 от 25.04.2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 16 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 16 от 20.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Наредба № 16-1238 от 28.12.2007 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра и условията и реда за придобиване и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 16 - 28 от 22.01.2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продаде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 16 от 4.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Наредба № 16 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 16 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Треньор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 16 от 8.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Наредба № 17 за определяне границите и режима за използуване и опазване на недвижими паметници на културата извън населените места (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 17 от 13.07.1994 г. за ограничаване на въшливостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 17 от 14.12.1999 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба № 17 от 28.07.2000 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Наредба № 17 от 26.09.2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба № 17 от 19.04.2001 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за разрешаване за употреба на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Наредба № 17 от 10.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от животински произход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 17 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Хотелиер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Наредба № 17 от 4.10.2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 16)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1547 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА