Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 15)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Наредба № 14 от 31.07.2000 г. за условията и реда за провеждане на клинични изпитвания на лекарства върху хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-17

 Наредба № 14 от 29.09.2000 г. за летищата и летищното осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-07

 Наредба № 14 от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-13

 Наредба № 14 от 15.05.2003 г. за презграничните преводи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 14 от 7.10.2003 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-06

 Наредба № 14 от 8.04.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на двигатели с компресионно запалване и за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на емисиите на замърсители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 14 от 28.04.2004 г. за реда и начина за лицензиране на актюери на пенсионноосигурителни дружества и на управляваните от тях фондове за допълнително пенсионно осигуряване устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 14 от 18.10.2005 г. за дейностите при изпълнение на кадрова военна служба във въоръжените сили, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-12

 Наредба № 14 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 14 от 30.11.2007 г. за условията и реда за сертифициране на летателната годност на военните въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-02

 Наредба № 14 от 2.07.2008 г. за реда за издаване на здравен сертификат за износ на продукти и стоки със значение за здравето на човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-20

 Наредба № 14 от 20.04.2010 г. за условията и реда за извършване на проверки на лечебните заведения от Изпълнителна агенция "Медицински одит" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 14 от 21.05.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.2. "Акваекологични мерки" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и акваку
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-12

 Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Наредба № 15 от 6.11.1995 г. за устройство и технически надзор на тръбопроводи за водна пара и гореща вода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 15 от 29.07.1999 г. за норми за допустими емисии (концентрации в отпадъчни газове) на серен диоксид, азотни оксиди и прахообразни вещества, изпускани в атмосферния въздух от нови големи горивни инсталации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-21

 Наредба № 15 от 28.08.2000 г. за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствените продукти по чл. 3, ал. 3 и 5 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 15 от 23.07.2001 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимите имоти в кадастъра (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Наредба № 15 от 25.04.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към птиците, предназначени за клане, и при производството и предлагането на пазара на прясно птиче месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 15 от 12.12.2002 г. за контрол върху сделките с безналични държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 15 от 1.04.2003 г. за ветеринарномедицинските изисквания при внос на птици и яйца за люпене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Наредба № 15 от 13.08.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гръдна хирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № 15 от 8.04.2004 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Наредба № 15 от 2.09.2004 г. за условията и реда за осигуряване на универсалната далекосъобщителна услуга и качеството, на което тя отговаря (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Наредба № 15 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Готвач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 15 от 10.11.2005 г. за реда и условията за регистрация на земеделската и горската техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-09

 Наредба № 15 от 3.02.2006 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение към опитните животни и изискванията към обектите за използването, отглеждането и/или доставката им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Наредба № 15 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 15 от 3.08.2007 г. за условията и реда за интегрирано производство на растения и растителни продукти и тяхното означаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба № 15 от 8.05.2009 г. за окачествяване и класификация на кланични трупове от говеда, свине и овце по скалата на Общността EUROP, докладване на цените и проверка в кланиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Наредба № 15 от 4.12.2009 г. за електронно наблюдение върху поведението на осъдени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-10

 Наредба № 15 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба № 15 от 28.07.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба № 15 от 8.12.2016 г. за инспектирането на детските градини и училищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-16

 Наредба № 16 от 26.04.1994 г. за организацията на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана при президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Наредба № 16 от 12.07.1994 г. за физиологичните норми за хранене на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-02

 Наредба № 16 от 2.03.1995 г. за плащанията с банкови карти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-21

 Наредба № 16 от 1.04.2003 г. за общите изисквания към ветеринарните проверки при въвеждане на продукти на митническата територия на страната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 16 от 13.05.2004 г. за условията и реда за даване на съгласието на някой от близките за вземане на органи, тъкани и клетки от човешки труп (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Наредба № 16 от 7.07.2004 г. за условията и реда за извършване на маржин покупки, къси продажби и заем на финансови инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Наредба № 16 от 13.10.2004 г. за правилата за разпределение и процедурите по предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Наредба № 16 от 29.09.2005 г. за електронните платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 16 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-16

 Наредба № 16 от 25.04.2007 г. за условията и реда за издаване на разрешение на лечебните заведения за извършване на дейности по асистирана репродукция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 16 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 16 от 20.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.1. "Колективни дейности" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република Българ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 16 от 16.07.2009 г. за лицензиране на платежните институции, дружествата за електронни пари и операторите на платежни системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-13

 Наредба № 16-1238 от 28.12.2007 г. за обстоятелствата, подлежащи на вписване в регистъра на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, реда за получаване на информация от регистъра и условията и реда за придобиване и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Наредба № 16-1594 от 13.11.2013 г. за обследване за енергийна ефективност, сертифициране и оценка на енергийните спестявания на сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 16 - 28 от 22.01.2008 г. за съдържанието, условията, реда и начина за предоставяне на информация за произведените, изкупените и продадени количества енергия от възобновяеми и алтернативни енергийни източници и произведените, изкупените и продаде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Наредба № 16-334 от 6.04.2007 г. за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 16 от 4.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Пневмология и фтизиатрия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Наредба № 16 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Наредба № 16 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Треньор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-18

 Наредба № 16 от 8.12.2016 г. за управлението на качеството в институциите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-15

 Наредба № 17 за определяне границите и режима за използуване и опазване на недвижими паметници на културата извън населените места (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 17 от 13.07.1994 г. за ограничаване на въшливостта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 17 от 14.12.1999 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба № 17 от 28.07.2000 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-24

 Наредба № 17 от 26.09.2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба № 17 от 19.04.2001 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за разрешаване за употреба на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Наредба № 17 от 10.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месни продукти и други продукти от животински произход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 17 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Хотелиер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Наредба № 17 от 4.10.2004 г. за лицензиране на превозвачи за извършване на превози на товари по вътрешни водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-05

 Наредба № 17 от 3.06.2005 г. за правилата за изграждане на кабелни далекосъобщителни мрежи и съоръженията към тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 17 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на железопътна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 17 от 14.09.2007 г. за условията и реда за получаване на разрешения за лица, които предлагат на пазара семена, предназначени за научни цели или селекционна дейност, или семена от сортове, за които е подадена заявка за вписване, но все още не са
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-09

 Наредба № 17 от 21.05.2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.5. "Пилотни проекти" по приоритетна ос № 3 "Мерки от общ интерес" от Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" на Република България,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 17 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по адаптирана физическа активност и спорт за хора с увреждания" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Наредба № 18 от 3.05.1994 г. за технически надзор на асансьори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-11

 Наредба № 18 от 14.03.1996 г. за обмяна на повредени български банкноти и монети в обращение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Наредба № 18 от 5.10.1999 г. за нормативи за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 18 от 15.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на месо от зайци и месо от дивеч, отглеждан във ферми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 18 от 6.08.2002 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична патология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Наредба № 18 от 25.04.2003 г. за униформеното и работното облекло на работещите в националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена и държавните дивечовъдни станции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Наредба № 18 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Геодезист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 18 от 10.11.2004 г. за задължителното застраховане по чл. 77, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за застраховането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-24

 Наредба № 18 от 12.11.2004 г. за енергийните характеристики на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 18 от 3.06.2005 г. за съдържанието, условията и реда за създаване и поддържане на специализираните карти и регистри за изградената от оператори далекосъобщителна инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 18 от 20.06.2005 г. за критериите, показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Наредба № 18 от 20.10.2005 г. за контрол върху качеството на банкнотите и монетите в налично-паричното обращение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-11

 Наредба № 18 от 14.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта африканска чума по свинете и за условията и реда за прилагането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 18 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в производство на облекло" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-22

 Наредба № 18 от 10.02.2006 г. за здравните изисквания към животни компаньони при придвижването и транспортирането им с нетърговска цел (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 18 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Корабен монтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 18 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Инструктор по фитнес" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-28

 Наредба № 19 от 27.01.1999 г. за реда за въвеждане и правилата за работа на единната система за гражданско и военно управление на въздушното пространство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба № 19 от 5.10.1999 г. за строителство в горите и земите от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-09

 Наредба № 19 от 15.05.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към отстреляния дивеч и при производството и предлагането на пазара на месо от дивеч (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 19 от 8.08.2002 г. за вземане на проби и методи за анализ на консерванти за повърхностна обработка на цитрусови плодове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-20

 Наредба № 19 от 10.05.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при внос на някои животни, сперма, яйцеклетки и ембриони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба № 19 от 29.09.2003 г. за санитарно-хигиенни изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба № 19 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Администратор в хотел" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Наредба № 19 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтажник на ВиК мрежи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 19 от 12.11.2004 г. за сертифициране на сгради за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 19 от 10.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на болестта инфлуенца (грип) по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба № 19 от 21.07.2006 г. за условията и реда за издаване на телефонни указатели, включително работата с базите данни, тяхното прехвърляне и ползване, както и предоставяне на телефонни справочни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 19 от 2.08.2006 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-13

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 15)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1467 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА