Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 16)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  16  следваща> последна>>
 Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба за гражданското състояние (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-18

 Наредба за граничния санитарен контрол на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-20

 Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Наредба за дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-06

 Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба за допинговия контрол при спортносъзтезателна и тренировъчна дейност в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Ветеринарна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Наредба за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Здравни грижи" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина", "Стоматология" и "Фармация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-25

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Обществено здраве" за образователно-квалификационна степен "Специалист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Ветеринарна медицина" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "ветеринарен лекар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Зъботехника" от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "специалист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "Специалист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация "учител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Наредба за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Наредба за експертизата на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Наредба за изискванията за етикетиране на нови леки автомобили по отношение на разхода на гориво и на емисиите на въглероден двуокис (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Наредба за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов диоксид (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Наредба за изискванията за третиране на отпадъците от моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-25

 Наредба за изискванията към алгоритмите за създаване и проверка на квалифициран електронен подпис (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за изискванията към алгоритмите за усъвършенстван електронен подпис (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-13

 Наредба за изискванията към бързо замразените храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за изискванията към дейността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-10

 Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Наредба за изискванията към захарите, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-10

 Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Наредба за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения и за реда за определяне на категория, отказ, понижаване, спиране на действието и прекратяване на категорията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-27

 Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туропе- раторска или туристическа агентс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за изискванията към пчелния мед, предназначен за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за изискванията към соковете от плодове и някои сходни продукти, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба за изискванията към стоките, имитиращи храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба за изискванията към храните на зърнена основа и към детските храни, предназначени за кърмачета и малки деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба за изискванията към храните със специално предназначение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба за изискванията, на които трябва да отговарят физическите лица, които по договор непосредствено извършват сделки с ценни книжа и инвестиционни консултации относно ценни книжа, както и реда за придобиване и отнемане на правото да упражняват такава
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-19

 Наредба за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилища при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба за изплащане от държавата на присъдена издръжка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба за категоризиране на ски пистите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба за категоризиране на средствата за подслон, местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-25

 Наредба за категоризиране на туристическите обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-07

 Наредба за категоризиране на туристическите хижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-19

 Наредба за конкурсите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-26

 Наредба за контрол на прекурсорите на наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-04

Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 16)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  16  следваща> последна>>

Общо: 1542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА