Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 15)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>
 Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-19

 Наредба № 27 от 28.11.2008 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-11

 Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 28 от 20.03.1995 г. за функциите на служителите в помощните звена и канцелариите на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Наредба № 28 от 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Наредба № 28 от 6.07.2001 г. за профилактика и борба с Нюкясълската болест (псевдочумата) по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Наредба № 28 от 8.07.2003 г. за условията и реда за намеса на пазарите на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 28 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 28 от 25.11.2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Наредба № 28 от 16.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните и условията и реда за прилагането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 28 от 1.03.2006 г. за здравните изисквания към водни животни и продукти от тях при пускането им на пазара и транспортирането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Наредба № 28 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в социални дейности" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 29 за устройство и безопасна експлоатация на парните и водогрейните котли с ниско налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба № 29 от 9.12.1999 г. за условията и реда за представяне на отчетите и декларациите за задълженията на местни лица към чуждестранни лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Наредба № 29 от 20.11.2000 г. за общите изисквания за ветеринарните проверки при внос и транзит на животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Наредба № 29 от 14.12.2000 г. за условията и реда за издаване на разрешения за продажба на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 29 от 6.07.2001 г. за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на чистопородните говеда и биволи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-14

 Наредба № 29 от 15.07.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на свине (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Наредба № 29 от 12.12.2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Наредба № 29 от 16.12.2005 г. за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници - държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Наредба № 29 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Социален асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба № 29 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 29 от 19.11.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Наредба № 30 от 29.12.1996 г. за провеждане на профилактични медицински прегледи на лица, включени в спортни занимания, и активно спортуващи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-01

 Наредба № 30 от 2.12.1998 г. за ползване на дървесината от горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 30 от 29.11.1999 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Наредба № 30 от 9.12.1999 г. за износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали и скъпоценни камъни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Наредба № 30 от 20.11.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Наредба № 30 от 6.07.2001 г. за контрол на продуктите, предназначени за хранене на животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба № 30 от 24.07.2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Наредба № 30 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Финансист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-09

 Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-19

 Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт "Медицинска онкология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Наредба № 30 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Касиер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 31 от 28.08.1995 г. за преливане на кръв и кръвни съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 31 от 27.12.1996 г. за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-25

 Наредба № 31 от 30.12.1996 г. за медицинското осигуряване на спортни, физкултурни и туристически състезания и прояви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 31 от 29.11.1999 г. за общите ветеринарномедицински мерки за профилактика и борба със зоонозите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба № 31 от 28.06.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Наредба № 31 от 6.07.2001 г. за изискванията за предлагане на пазара на кокоши яйца за консумация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Наредба № 31 от 24.07.2002 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на мляно месо и месни заготовки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 31 от 3.07.2003 г. за сетълмент на държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 31 от 11.08.2003 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 31 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Офис секретар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 31 от 29.12.2003 г. за норми за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 31 от 29.07.2004 г. за максимално допустимите количества замърсители в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба № 31 от 23.03.2006 г. за условията и реда за признаване на междубраншови организации на производители, търговци и преработватели на плодове и зеленчуци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Наредба № 32 от 17.12.1998 г. за оценка на гори и на земите в горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба № 32 от 5.08.1999 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Наредба № 32 от 9.07.2001 г. за контрол на растения и растителни продукти, торове и хранителни среди и за изпитване, регистрация и контрол на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Наредба № 32 от 29.07.2002 г. за профилактика и борба с класическата чума по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-02

 Наредба № 32 от 13.09.2006 г. за изискванията към организацията и дейността на службата за вътрешен контрол на застрахователя и на лицата, включени в застрахователна група (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 32 от 30.12.2008 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Акушерство и гинекология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 32 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Икономист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-16

 Наредба № 33 от 15.08.2002 г. за профилактика и борба с болестта син език по преживните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 33 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Наредба № 33 от 30.07.2004 г. за видовете сечи и методите за тяхното провеждане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-19

 Наредба № 31 от 22.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Полиграфист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-01

 Наредба № 33 от 1.07.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Строителен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Наредба № 33 от 2.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нервни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-21

 Наредба № 33 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Наредба № 34 от 22.08.2002 г. за профилактика и борба с някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Наредба № 34 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Наредба № 34 от 3.08.2004 г. за изискванията към информацията върху опаковките и в листовките на ветеринарно-медицинските продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 34 от 29.12.2006 г.за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-27

 Наредба № 34 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 1.3 "Инвестиции на борда на риболовните кораби и селективност" по приоритетна ос № 1 "Мерки за приспособяване на българския риболовен флот" по Операт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Наредба № 34 от 3.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 34 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Офис секретар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-04

 Наредба № 35 от 1.09.1995 г. за хигиенните изисквания към битовите химични препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-28

 Наредба № 35 от 30.08.2001 г. за биологичното отглеждане на животни и биологично производство на животински продукти и храни от животински произход и неговото означаване върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 35 от 13.09.2002 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на свине (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 35 от 17.10.2006 г. за капиталовата адекватност и ликвидността на инвестиционните посредници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Наредба № 35 от 22.08.2007 г. за условията, реда и изискванията към документацията за издаване на сертификат за освобождаване на партида лекарствен продукт от Изпълнителната агенция по лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 35 от 8.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.1. "Производствени инвестиции в аквакултурата" по приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Наредба № 35 от 8.07.2009 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ушно-носно-гърлени болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Наредба № 35 от 6.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-14

 Наредба № 36 от 19.09.2002 г. за профилактика и борба с болестта шап по чифтокопитните животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Наредба № 36 от 18.08.2004 г. за условията и реда за биологично изпитване, регистрация, използване и контрол на торове, подобрители на почвата, биологично активни вещества и хранителни субстрати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Наредба № 36 от 30.11.2005 г. за изискванията към козметичните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-15

 Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 36 от 28.11.2006 г. за правилата за инспекция на перона на въздухоплавателни средства от трети страни, излитащи и кацащи от летища на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-11

 Наредба № 36 от 21.10.2008 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на дейностите по Приоритетна ос № 5 "Техническа помощ" на Оперативната програма за развитие на сектор "Рибарство" за периода 2007 - 2013 г. (от
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-21

 Наредба № 36 от 6.08.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Очни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-27

 Наредба № 36 от 26.08.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Стругар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-13

 Наредба № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Наредба № 37 от 7.11.2001 г. за водене на регистрите на разрешителните за стопански риболов, билетите за любителски риболов и на лицата, които развъждат и отглеждат риба и други водни организми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Наредба № 37 от 26.09.2002 г. за биологично изпитване за ефикасност и остатъчни количества на продукти за растителна защита и одобряване на физически и юридически лица за неговото извършване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-24

 Наредба № 37 от 27.08.2004 г. за условията за издаване на разрешително за употреба на ветеринарномедицински продукти и изискванията към досието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-20

 Наредба № 37 от 31.03.2006 г. за здравните изисквания към животните, от които се добиват суровини и храни за консумация от хора (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 15)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 1460 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА