Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 16)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>
 Наредба № 24 от 20.10.1999 г.за условията и реда за одобряване и регистриране на производители и търговци на храни за животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба № 24 от 17.05.2001 г. за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-26

 Наредба № 24 от 5.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Наредба № 24 от 17.05.2002 г. за условията и реда за определяне на зони за любителски и стопански риболов в държавните язовири и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и рибовъдство в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-21

 Наредба № 24 от 5.06.2003 г. за максимално допустими концентрации на нежелани вещества и продукти във фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-10

 Наредба № 24 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен оператор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Наредба № 24 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 24 от 28.02.2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части, осигуряващи нейната безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № 24 от 5.09.2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Наредба № 24 от 14.12.2007 г. за условията и реда за интервенционно изкупуване на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 24 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-технолог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 24 от 28.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба № 25 от 26.10.1999 г. за условията, начините и реда за прилагане на растителнозащитни препарати и средства в горите на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 25 от 29.02.2000 г. за определяне на летателната годност и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Наредба № 25 от 11.06.2002 г. за установяване на максимално допустими граници на остатъчни вещества от фармакологичноактивни субстанции от състава на ветеринарномедицински препарати в суровини и продукти от животински произход, предназначени за човешка ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба № 25 от 23.10.2003 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Наредба № 25 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Счетоводител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Наредба № 25 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба № 25 от 28.12.2007 г. за частно складиране на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 25 от 29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гастроентерология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-09

 Наредба № 26 от 6.12.1996 г. за организацията на консултативната медицинска помощ и взаимодействието между здравните заведения при лечението на хоспитализирани болни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Наредба № 26 от 19.11.1998 г. за регистрация на земеделската и горската техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-22

 Наредба № 26 от 9.12.1999 г. за сделките на финансовите къщи с чуждестранна валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Наредба № 26 от 21.11.2000 г. за здравословно хранене на учениците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Наредба № 26 от 23.05.2001 г. за изискванията към козметичните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-16

 Наредба № 26 от 5.07.2001 г. за профилактика и борба с туберкулозата по говедата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Наредба № 26 от 13.06.2002 г. за профилактика и борба с ензоотичната левкоза по говедата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Наредба № 26 от 17.12.2002 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-31

 Наредба № 26 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Електромонтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 26 от 7.06.2004 г. за изискванията и реда за работа във ветеринарномедицинска аптека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 26 от 11.08.2005 г. за изискванията към данните относно наблюдаваните нежелани лекарствени реакции, условията и реда, както и честотата на подаване на информация за проследяване и оценка на безопасността на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба № 26 от 12.09.2006 г. за временно упражняване на медицински дейности в Република България от граждани на държава-членка на Европейския съюз, и другите държави от Европейското икономическо пространство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 26 от 22.12.2006 г. за финансовите къщи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Наредба № 26 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 27 от 13.12.1994 г. за съдебните заседатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 27 от 17.08.1995 г. за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Наредба № 27 от 9.12.1999 г. за регистрация в Българската народна банка на сделки между местни и чуждестранни лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Наредба № 27 от 20.11.2000 г. за профилактика и борба с бруцелозата по говедата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Наредба № 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Наредба № 27 от 17.12.2002 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-23

 Наредба № 27 от 24.07.2003 г. за статистиката на платежния баланс (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Наредба № 27 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Офис мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 27 от 14.12.2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и специфичните мерки срещу везикулозната болест по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Наредба № 27 от 28.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести по рибите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-19

 Наредба № 27 от 28.11.2008 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Наредба № 27 от 30.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Образна диагностика" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-02

 Наредба № 27 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Оперативен счетоводител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-14

 Наредба № 28 за информацията, събирана от банките при извършването на презгранични преводи и плащания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-11

 Наредба № 28 за устройство и безопасна експлоатация на съдове, работещи под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 28 от 20.03.1995 г. за функциите на служителите в помощните звена и канцелариите на районните, окръжните, военните и апелативните съдилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-26

 Наредба № 28 от 14.12.2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Наредба № 28 от 6.07.2001 г. за профилактика и борба с Нюкясълската болест (псевдочумата) по птиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-07

 Наредба № 28 от 8.07.2003 г. за условията и реда за намеса на пазарите на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-04

 Наредба № 28 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 28 от 25.11.2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Наредба № 28 от 16.12.2005 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии по животните и условията и реда за прилагането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 28 от 1.03.2006 г. за здравните изисквания към водни животни и продукти от тях при пускането им на пазара и транспортирането им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 28 от 20.06.2007 г. за дейности по асистирана репродукция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Наредба № 28 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в социални дейности" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 29 за устройство и безопасна експлоатация на парните и водогрейните котли с ниско налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба № 29 от 9.12.1999 г. за условията и реда за представяне на отчетите и декларациите за задълженията на местни лица към чуждестранни лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Наредба № 29 от 20.11.2000 г. за общите изисквания за ветеринарните проверки при внос и транзит на животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Наредба № 29 от 14.12.2000 г. за условията и реда за издаване на разрешения за продажба на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 29 от 6.07.2001 г. за контрол на продуктивните качества и определяне на развъдната стойност на чистопородните говеда и биволи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-14

 Наредба № 29 от 15.07.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания към животновъдните обекти за отглеждане на свине (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Наредба № 29 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Фермер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-28

 Наредба № 29 от 12.12.2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Наредба № 29 от 16.12.2005 г. за условията и реда за производство на фиданки за залесяване в горските разсадници - държавна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 29 от 2007 г. за възстановяване на разходите и за относителния дял на средствата за труд за дейности по трансплантация, финансирани от Министерството на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Наредба № 29 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Социален асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба № 29 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ревматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 29 от 19.11.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 3.3 "Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и покрити лодкостоянки" от Приоритетна ос № 3 "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-03

 Наредба № 30 от 29.12.1996 г. за провеждане на профилактични медицински прегледи на лица, включени в спортни занимания, и активно спортуващи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-01

 Наредба № 30 от 2.12.1998 г. за ползване на дървесината от горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

 Наредба № 30 от 29.11.1999 г. за минималните изисквания за защита и хуманно отношение при отглеждане на телета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-24

 Наредба № 30 от 9.12.1999 г. за износ и внос на левове и чуждестранна валута в наличност, благородни метали и скъпоценни камъни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Наредба № 30 от 20.11.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Наредба № 30 от 6.07.2001 г. за контрол на продуктите, предназначени за хранене на животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба № 30 от 24.07.2002 г. за профилактика и борба с някои заразни болести по пчелите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Наредба № 30 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Финансист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № 30 от 31.10.2005 г. за условията и реда за осигуряване защита на лицата при медицинско облъчване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-09

 Наредба № 30 от 29.12.2005 г. за одобрение на типа на нови колесни и верижни трактори, техните ремаркета и сменяема прикачна техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 30 от 19.07.2006 г. за изискванията към счетоводството, формата и съдържанието на финансовите отчети, справките, докладите и приложенията на застрахователите и на здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-19

 Наредба № 30 от 15.07.2010 г. за утвърждаване на медицинския стандарт "Медицинска онкология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Наредба № 30 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Касиер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-10

 Наредба № 31 от 28.08.1995 г. за преливане на кръв и кръвни съставки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-24

 Наредба № 31 от 27.12.1996 г. за изискванията към устройството и безопасната експлоатация на повдигателните съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-25

 Наредба № 31 от 30.12.1996 г. за медицинското осигуряване на спортни, физкултурни и туристически състезания и прояви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 31 от 29.11.1999 г. за общите ветеринарномедицински мерки за профилактика и борба със зоонозите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба № 31 от 28.06.2001 г. за следдипломно обучение в системата на здравеопазването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 16)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  11  12  13  14  следваща> последна>>

Общо: 1542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА