Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 15)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>
 Наредба № 20 от 30.09.2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 20 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен монтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 20 от 14.05.2004 г. за окачествяване на кланични трупове от овце по скалата (S)EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 20 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Програмист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 20 от 12.11.2004 г. за обстоятелствата и реда за вписване на лицата, извършващи сертифициране на сгради и обследване за енергийна ефективност, и получаване на информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-22

 Наредба № 20 от 2.02.2005 г. за формата и съдържанието на годишния финансов отчет на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Наредба № 20 от 17.06.2005 г. относно правилата за безопасност и стандартите за пътническите кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-20

 Наредба № 20 от 14.12.2005 г. за условията за производство, съхранение, отпускане, транспортиране, деконтаминация, детоксикация и унищожаване на медикаментозни фуражи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-21

 Наредба № 20 от 10.02.2006 г. за изискванията към дейностите, извършвани на всички етапи от събирането до обезвреждането на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, както и тяхната употреба, пускане на пазара и транзитно преминаване (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-03

 Наредба № 20 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Строител-монтажник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 20 от 23.06.2010 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия и лицево-челюстна хирургия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-10

 Наредба № 20 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Продавач-консултант" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-13

 Наредба № 21 за хигиенните изисквания за изграждане и поддържане на гробищни паркове (гробища) и погребване и пренасяне на покойници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-10

 Наредба № 21 от 19.02.1998 г. за задължителните минимални резерви, които банките поддържат при Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 21 от 20.04.1999 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Наредба № 21 от 4.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-19

 Наредба № 21 от 15.05.2002 г. за обявяване и регистриране на заразните и паразитните болести по животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 21 от 15.10.2002 г. за специфичните критерии и изисквания за чистота на добавките, предназначени за влагане в храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 21 от 3.06.2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-03

 Наредба № 21 от 14.05.2004 г. за окачествяване на кланични трупове от свине по скалата (S)EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-19

 Наредба № 21 от 28.06.2004 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-25

 Наредба № 21 от 12.11.2004 г. за обследване за енергийна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Наредба № 21 от 16.03.2005 г. за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-20

 Наредба № 21 от 10.02.2006 г. за максимално допустимите концентрации на нежелани субстанции и продукти във фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-17

 Наредба № 21 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в озеленяването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-30

 Наредба № 21 от 24.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Инфекциозни болести" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-19

 Наредба № 22 от 16.07.1998 г. за централен кредитен регистър на банките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 22 от 5.10.2000 г. относно здравните изисквания към аквакултури и продукти от тях при пласирането им на пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Наредба № 22 от 4.07.2001 г. за биологичното производство на растения, растителни продукти и храни от растителен произход и неговото означаване върху тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 22 от 3.06.2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на валовете за отвеждане на мощност и техните предпазни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 22 от 13.10.2003 г. за условията и реда за вземане на проби от храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 22 от 18.07.2005 г. за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствени продукти, предназначени за лечение на редки заболявания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 22 от 5.10.2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 22 от 10.02.2006 г. за условията и реда за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, и на специфичнорискови материали извън обектите, регистрирани в РВМС (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 22 от 22.12.2008 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-26

 Наредба № 22 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Озеленител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-15

 Наредба № 22 от 25.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Наредба № 22 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Търговски представител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба № 23 от 4.02.1999 г. за условията и реда за плащане на суми по влогове в банка с отнета лицензия до гарантирания размер (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба № 23 от 18.05.1994 г. за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Наредба № 23 от 5.11.1996 г. за извършване на оперативно лечение чрез лапароскопски хирургичен метод (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 23 от 17.05.2001 г. за условията и изискванията за представяне на хранителната информация при етикетирането на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Наредба № 23 от 5.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на тютюнопроизводители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-19

 Наредба № 23 от 3.06.2003 г. за одобрение на типа на нови колесни трактори по отношение на монтирането, местоположението, действието и идентификацията на командните органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 23 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в производството на облекло" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-14

 Наредба № 23 от 19.07.2005 г. за физиологичните норми за хранене на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 23 от 17.11.2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-04

 Наредба № 23 от 22.02.2006 г. за реда за водене на регистър на договорите за влог на зърно от регистрирани зърнохранилища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 23 от 7.09.2010 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.5 "Риболов във вътрешни водоеми" по Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, преработка и маркетинг на продукти от риболов и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-06

 Наредба № 24 за устройство и безопасна експлоатация на въжени линии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-15

 Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 24 от 31.08.1998 г. за условията и реда за регистриране на търговците на зърно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-09-24

 Наредба № 24 от 20.10.1999 г.за условията и реда за одобряване и регистриране на производители и търговци на храни за животните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба № 24 от 17.05.2001 г. за хигиенните изисквания към материалите и предметите, различни от пластмаси, предназначени за контакт с храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-26

 Наредба № 24 от 5.07.2001 г. за условията и реда за признаване на организации на производители на плодове и зеленчуци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-29

 Наредба № 24 от 17.05.2002 г. за условията и реда за определяне на зони за любителски и стопански риболов в държавните язовири и правилата за извършване на стопански, любителски риболов и рибовъдство в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-21

 Наредба № 24 от 5.06.2003 г. за максимално допустими концентрации на нежелани вещества и продукти във фуражите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-10

 Наредба № 24 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен оператор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Наредба № 24 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в хранително-вкусовата промишленост" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 24 от 28.02.2006 г. за реда за пускане на пазара на употребявана земеделска и горска техника и резервни части, осигуряващи нейната безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 24 от 8.03.2006 г. за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № 24 от 5.09.2006 г. за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания на учебните занятия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-01

 Наредба № 24 от 14.12.2007 г. за условията и реда за интервенционно изкупуване на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 24 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Химик-технолог" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-06

 Наредба № 24 от 28.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Вирусология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба № 25 от 26.10.1999 г. за условията, начините и реда за прилагане на растителнозащитни препарати и средства в горите на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 25 от 29.02.2000 г. за определяне на летателната годност и вписване на национални и регистрационни знаци на свръхлеки въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-24

 Наредба № 25 от 11.06.2002 г. за установяване на максимално допустими граници на остатъчни вещества от фармакологичноактивни субстанции от състава на ветеринарномедицински препарати в суровини и продукти от животински произход, предназначени за човешка ко
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба № 25 от 23.10.2003 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Наредба № 25 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Счетоводител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Наредба № 25 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 25 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на инвестиционните дружества и договорните фондове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба № 25 от 28.12.2007 г. за частно складиране на земеделски продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 25 от 29.06.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гастроентерология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-09

 Наредба № 26 от 6.12.1996 г. за организацията на консултативната медицинска помощ и взаимодействието между здравните заведения при лечението на хоспитализирани болни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Наредба № 26 от 19.11.1998 г. за регистрация на земеделската и горската техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-22

 Наредба № 26 от 9.12.1999 г. за сделките на финансовите къщи с чуждестранна валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-23

 Наредба № 26 от 21.11.2000 г. за здравословно хранене на учениците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-07

 Наредба № 26 от 23.05.2001 г. за изискванията към козметичните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-16

 Наредба № 26 от 5.07.2001 г. за профилактика и борба с туберкулозата по говедата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Наредба № 26 от 13.06.2002 г. за профилактика и борба с ензоотичната левкоза по говедата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Наредба № 26 от 17.12.2002 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-10-31

 Наредба № 26 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Електромонтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 26 от 7.06.2004 г. за изискванията и реда за работа във ветеринарномедицинска аптека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 26 от 11.08.2005 г. за изискванията към данните относно наблюдаваните нежелани лекарствени реакции, условията и реда, както и честотата на подаване на информация за проследяване и оценка на безопасността на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 26 от 22.03.2006 г. за изискванията към дейността на управляващите дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба № 26 от 12.09.2006 г. за временно упражняване на медицински дейности в Република България от граждани на държава-членка на Европейския съюз, и другите държави от Европейското икономическо пространство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 26 от 22.12.2006 г. за финансовите къщи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-15

 Наредба № 26 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Данъчен и митнически посредник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 27 от 13.12.1994 г. за съдебните заседатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 27 от 17.08.1995 г. за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Наредба № 27 от 9.12.1999 г. за регистрация в Българската народна банка на сделки между местни и чуждестранни лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-05

 Наредба № 27 от 20.11.2000 г. за профилактика и борба с бруцелозата по говедата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Наредба № 27 от 10.07.2002 г. за регистрация и идентификация на пчелните семейства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-14

 Наредба № 27 от 17.12.2002 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-23

 Наредба № 27 от 24.07.2003 г. за статистиката на платежния баланс (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-25

 Наредба № 27 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Офис мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 27 от 14.12.2005 г. за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои екзотични болести по животните и специфичните мерки срещу везикулозната болест по свинете (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Наредба № 27 от 28.02.2006 г. за мерките за профилактика, ограничаване и ликвидиране на някои особено опасни заразни болести по рибите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-18

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 15)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  11  12  13  следваща> последна>>

Общо: 1460 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА