Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 15)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  следваща> последна>>
 Наредба № 2408 от 31.05.2005 г. за достъпа до пазара на въздушни превозвачи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-29

 Наредба № 2409 от 19.11.2004 г. за изискванията относно тарифите за редовни и чартърни въздушни превози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-27

 Наредба № 2727 от 16.11.2010 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Наредба № 8121з-36 от 7.01.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Наредба № 8121з-196 от 19.02.2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Наредба № 8121з-346 от 25.07.2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба № 8121з-407 от 11.08.2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02

 Наредба № 8121з-468 от 27.04.2015 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № 8121з-617 от 26.09.2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Наредба № 8121з-648 от 01.10.2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Наредба № 8121з-667 от 6.10.2014 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Наредба № 8121з-792 от 29.10.2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Наредба № 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 8121з-908 от 2.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

 Наредба № 8121з-995 от 13.12.2014 г. за условията и реда за предоставяне на порционни пари на служителите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Наредба № 8121з-1010 от 16.12.2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите ун
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Наредба № 8121з-1130 от 14.09.2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Наредба № 8121з-1174 от 21.10.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-29

 Наредба № 8121з-1353 от 15.12.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба за аварийно планиране и аварийна готовност при ядрена и радиационна авария (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-29

 Наредба за антидопинговата дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба за Eдинната информационна система за противодействие на престъпността (ЕИСПП) (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Архитектура" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "архитект" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-26

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Кинезитерапия" от професионално направление "Кинезитерапия" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за безопасност на запалките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба за безопасност при управление на радиоактивните отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-30

 Наредба за безплатното работно и униформено облекло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за водене на регистър на лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за военния отчет на техниката от националното стопанство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба за възлагане извършването на дейности, свързани с подготовката за приватизация или със следприватизационния контрол, включително процесуално представителство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Наредба за възлагане на малки обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба за възлагане на обществени поръчки под праговете, определени в чл. 7, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-27

 Наредба за условията и реда за възлагане на специални обществени поръчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба за гражданското състояние (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-18

 Наредба за граничния санитарен контрол на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-20

 Наредба за дейността на доставчиците на удостоверителни услуги, реда за нейното прекратяване и за изискванията при предоставяне на удостоверителни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Наредба за дейността на операторите на преносната и разпределителните мрежи и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за дейността по организирането и осъществяването на електронните комуникации и криптографската сигурност на служебната кореспонденция, обменяна по електронни комуникационни канали между организационните единици в Република България и задграничните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-06

 Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-09

 Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Наредба за допингов контрол при тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба за допинговия контрол при спортносъзтезателна и тренировъчна дейност в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Наредба за допълнителните мерки, свързани с прилагането на регламенти, приети съгласно чл. 15 от Директива 2005/32/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6.07.2005 г. за създаване на рамка за определяне на изискванията за екодизайн към енергоемките пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-20

 Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Наредба за дългосрочните нива, условията и реда за формиране на годишните целеви нива на показателите за качество на водоснабдителните и канализационните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба за държавните изисквания за организиране на дистанционна форма на обучение във висшите училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-12

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "бакалавър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Военно дело" на образователно-квалификационна степен "магистър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Ветеринарна медицина" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-02

 Наредба за държавните изисквания за приемане и обучение на докторантите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Наредба за държавното образователно изискване за едногодишната издръжка на деца и ученици в държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба за единни държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Здравни грижи" и професионална квалификация "ръководител на здравните грижи и преподавател по практика в медицински колеж" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-15

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите "Медицина", "Стоматология" и "Фармация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-25

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалностите от професионално направление "Обществено здраве" за образователно-квалификационна степен "Специалист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Ветеринарна медицина" на образователно-квалификационна степен "магистър" с професионална квалификация "ветеринарен лекар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Зъботехника" от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "специалист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" от професионално направление "Здравни грижи" за образователно-квалификационна степен "Специалист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование с професионална квалификация "учител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Наредба за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от висшите училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-27

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-11

 Наредба за експертизата на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Наредба за етикетиране на продукти от кристални стъкла (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба за етикетирането и наименованията на текстилните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-30

 Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за издаване на сертификати за произход на електрическа енергия, произведена от възобновяеми енергийни източници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за изискванията за етикетиране, обозначаване и оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване оценка на съответствието на съдържанието на катран, никотин и въглероден оксид в тютюневите изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-04

 Наредба за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-31

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на шума, излъчван от тях във въздуха (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-11

 Наредба за изискванията за етикетиране на нови леки автомобили по отношение на разхода на гориво и на емисиите на въглероден двуокис (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Наредба за изискванията за одобряване на типа и за реда за извършване на първоначални и периодични проверки на игрални съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-16

 Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба за изискванията за производство и пускане на пазара на батерии и акумулатори и за третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отпадъците от производството на титанов диоксид (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на отработени масла и отпадъчни нефтопродукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-11

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 15)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 1467 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА