Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 16)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  16  следваща> последна>>
 Наредба за критериите за определяне на районите за целенасочено въздействие и териториалния им обхват (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-23

 Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба за критериите, условията и правилата за включване на лекарствени продукти в позитивния лекарствен списък в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Наредба за лечение на чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-12

 Наредба за лицензиране и контрол на публичните складове за зърно и зърнохранилищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-26

 Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Наредба за лицензиране на туроператорската и туристическата агентска дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Наредба за маркировката за съответствие със съществените технически изисквания към продуктите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-23

 Наредба за медицинската експертиза (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Наредба за медицинската експертиза на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-14

 Наредба за методиките за определянето на националната цел за енергийна ефективност и за определянето на общата кумулативна цел, въвеждането на схема за задължения за енергийни спестявания и разпределянето на индивидуалните цели за енергийни спестявания ме
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-26

 Наредба за методиките за определяне на националните индикативни цели, реда за разпределяне на тези цели като индивидуални цели за енергийни спестявания между лицата по чл. 10, ал. 1 от Закона за енергийната ефективност, допустимите мерки по енергийна ефек
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба за намаленото работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Наредба за начина и реда за въвеждане на бандероли за бутилираните спиртни напитки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-04

 Наредба за начина на определяне на собствените средства, границата на платежоспособност и начина на изчисляването й от застрахователя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-28

 Наредба за Националната схема за управление по околна среда и одитиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-04

 Наредба за необходимите документи за издаване на разрешения по Закона за хазарта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на природния газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-25

 Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Наредба за образуване и прилагане на цените и тарифите на топлинната енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-25

 Наредба за означаване на вида на материалите, използвани в основните части на обувките (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба за окончателната оценка на риска за човека и околната среда от нови химични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-17

 Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба за определенията на видовете спиртни напитки, правилата за тяхното производство, разрешени добавки и условията за използването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-22

 Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-16

 Наредба за определяне на показателите за обособяване на видовете райони за целенасочено въздействие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-07

 Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Наредба за определяне на правила за образуване и прилагане на цените на услугите, включени в универсалната пощенска услуга, извършвана от основния пощенски оператор (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-16

 Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-15

 Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Наредба за организацията за осъществяване на граничен паспортен, митнически, здравен, ветеринарномедицински и фитосанитарен контрол, както и контрол на транспортните средства в пристанищата на Република България, обслужващи кораби от международно плаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба за организацията и сроковете на доставка на лекарствени продукти при търговията на едро (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба за организацията на Единната система за туристическа информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Наредба за реда за организирането, обработването, експертизата, съхраняването и използването на документите в учрежденските архиви на държавните и общинските институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-02

 Наредба за осигуряване безопасността на ядрените централи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-30

 Наредба за осигуряване на физическата защита на ядрените съоръжения, ядрения материал и радиоактивните вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Наредба за основните норми за радиационна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Наредба за основните норми за радиационна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05

 Наредба за осъществяване на контрол и управление на веществата, които нарушават озоновия слой (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Наредба за осъществяване на предварителен контрол върху процедури за обществени поръчки, финансирани напълно или частично със средства от европейските фондове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба за отдаване под наем и за разпореждане с имоти от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-24

 Наредба за отсрочване от повикване във Въоръжените сили при мобилизация на резервисти и техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-28

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за патенти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-20

 Наредба за оформяне, подаване и експертиза на заявки за регистрация на марки и географски означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба за планиране на граждански ресурси за отбрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Наредба за поддържане и осъвременяване на картата на възстановената собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-19

 Наредба за поддържане и функциониране на регистър БУЛСТАТ и за взаимоотношенията му с други регистри и информационни системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-12

 Наредба за ползването на повърхностните води (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба за ползването на повърхностните води (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Наредба за ползване на студентските общежития и столове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-03

 Наредба за правата и задълженията на попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

 Наредба за правилата, начините, техническите способи и изискванията за измерване на отстоянието на игрална зала и казино от основно или средно училище или казарма по Закона за хазарта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба за пределните цени на разрешените за употреба лекарствени продукти при продажбата им на дребно (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-05

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05

 Наредба за представителите по индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Наредба за представителите по индустриална собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-05

 Наредба за прилагане на Единния класификатор на длъжностите в администрацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба за прилагане на чл. 4 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба за приобщаващото образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба за присъединяване към преносната и разпределителните електрически мрежи на производители и потребители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Наредба за провеждане на конкурси и търгове за предоставяне на разрешения за търсене и/или проучване и на концесии за добив на подземни богатства по Закона за подземните богатства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-21

 Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за процедурата за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-07-18

 Наредба за първенствата и турнирите по футбол в системата на БФС за сезон 2017/2018 година (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Наредба за разглеждане на спорове по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба за разделно събиране на биоотпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от ведомствения жилищен фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи от жилищния фонд на Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Наредба за разрешенията за извършване на дейност като фондова борса, организатор на неофициален пазар на ценни книжа, инвестиционен посредник, инвестиционно дружество и управляващо дружество (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-16

 Наредба за разрешенията, издавани от Държавната комисия по стоковите борси и тържищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-27

 Наредба за разследване на аварийните случаи в корабоплаването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Наредба за регулиране на цените на водоснабдителните и канализационните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-22

 Наредба за регулиране на цените на електрическата енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Наредба за регулиране на цените на природния газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-23

 Наредба за регулиране на цените на топлинната енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-26

 Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"(отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Наредба за реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-24

 Наредба за реда за лицензиране на спортните организации в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба за реда за определяне и налагане на санкции при увреждане или замърсяване на околната среда над допустимите норми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Наредба за реда за оформяне, подаване и разглеждане на опозиции по Закона за марките и географските означения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-12

 Наредба за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Наредба за реда за създаване на доброволни формирования на територията на населените места и общините за подпомагане органите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

Показани от 1301 до 1400 (стр. 14 от 16)
<<първа <предишна  9  10  11  12  13 14 15  16  следваща> последна>>

Общо: 1542 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА