Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 26)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Наредба № РД-02-20-19 от 12.11.2012 г. за поддържане и текущ ремонт на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-04

 Наредба № РД-02-20-2 от 27.01.2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-20

 Наредба № РД-02-20-2 от 21.12.2015 г. за технически правила и норми за проектиране на пътни тунели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба № РД-02-20-2 от 8.06.2016 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолационни системи на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № РД-02-20-2 от 20.12.2017 г. за планиране и проектиране на комуникационно-транспортната система на урбанизираните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Наредба № РД-02-20-2 от 28.08.2018 г. за проектиране на пътища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-24

 Наредба № РД-02-20-2 от 28.09.2020 г. за условията и реда за проектиране, изграждане, въвеждане в експлоатация и контрол на станции за зареждане на автомобили, задвижвани с гориво водород
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-06

 Наредба № РД-02-20-2 от 26.01.2021 г. за определяне на изискванията за достъпност и универсален дизайн на елементите на достъпната среда в урбанизираната територия и на сградите и съоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-11

 Наредба № РД-02-20-25 от 3.12.2012 г. за условията и реда за издаване на удостоверение за вписване в регистъра на консултантите за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти и/или упражняване на строителен надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на сгради за обществено обслужване в областта на образованието и науката, здравеопазването, културата и изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № РД-02-20-3 от 29.09.2016 г. за структурата и съдържанието на идентификатора на недвижимия имот и на номера на зоната на ограничение в кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Наредба № РД-02-20-3 от 18.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на Единна информационна система за ВиК услугите и на регистър на асоциациите по ВиК и на ВиК операторите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-29

 Наредба № РД-02-20-3 от 2 декември 2020 г. за техническите изисквания за проектиране, монтаж, контрол, приемане и експлоатация на скелета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба № РД-02-20-3 от 1.02.2021 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-31

 Наредба № РД-02-20-6 от 24.04.2012 г. за издаване на удостоверения въз основа на регистъра на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-17

 Наредба № РД-02-20-6 от 19.12.2016 г. за техническите изисквания за физическа сигурност на строежите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № РД-02-20-8 от 11.05.2012 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сдруженията на собствениците в сгради в режим на етажна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Наредба № РД-02-20-8 от 17.05.2013 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на канализационни системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Наредба № РД-02-20-9 от 21.05.2012 г. за функциониране на Единната система за гражданска регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Наредба № РД-02-21-1 от 09.07.2015 г. за Държавната нивелачна мрежа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Наредба № РД-02-21-1 от 27.01.2022 г. за принудително изпълнение на заповеди за премахване на преместваеми обекти, поставени на територията на националните курорти, определени с решение на Министерския съвет за селищни образувания с национално значение, и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-04

 Наредба № РД-04-01 от 27.10.2017 г. за регистъра на лицата, които извършват дейности с дестилационни съоръжения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-25

 Наредба № РД-04-02 от 25.11.2016 г. за условията и реда за използването на информационна система за техническото състояние на язовирните стени и съоръженията към тях, предоставена от Държавната агенция за метрологичен и технически надзор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-02

 Наредба № РД-04-1 от 11.02.2021 г. за водене на публичен регистър на лицата, които ще извършват внос, въвеждане на територията на страната, производство, продажба, предоставяне или възстановяване/рециклиране на машини и/или съоръжения за производство на т
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Наредба № РД-04-2 от 16.07.2019 г. за реда и условията за водене на регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-01

 Наредба № РД-04-3 от 2.03.2018 г. за условията и реда за извършване на внос и износ, превозване, преработване, съхраняване, влагане и използване в производствения процес на смеси, предназначени за промишлеността, които съдържат наркотични вещества, вписан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Наредба № РД-04-3 от 26.04.2021 г. за осигуряване на прилагането на Регламент (ЕС) 2017/821 на Европейския парламент и на Съвета от 17.05.2017 г. за определяне на задължения за надлежна проверка на веригата на доставки за вносителите от Съюза на калай, та
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-11

 Наредба № РД-04-4 от 8.11.2019 г. за условията и реда за създаване и поддържане на информационна база данни на работодателите, които отговарят на изискванията за участие в партньорства за осъществяване на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-19

 Наредба № РД-06-3 от 23.02.2022 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в черната и цветната металургия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-08

 Наредба № РД-06-4 от 2.03.2021 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при леене на метали и метални сплави
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Наредба № РД-06-51 от 27.08.2021 г. за условията и реда за осигуряване на безвъзмездна преводаческа услуга на български жестов език
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-07

 Наредба № РД-06-53 от 17.09.2021 г. за реда и условията за определяне на целевите групи и насочване на помощта по Програмата за храни и основно материално подпомагане 2021 - 2027 г., съфинансирана от Европейския социален фонд плюс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № РД-07-1 от 2.02.2012 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-30

 Наредба № РД-07-2 от 25.05.2011 г. за определяне на изискванията към квалификацията на лицата по чл. 14, ал. 1, т. 4 - 7, чл. 36, ал. 1 и чл. 134, ал. 3 на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-07

 Наредба № РД-07-2 от 17.05.2012 г. за предоставяне на парични средства на служителите на Агенцията за социално подпомагане, назначени по трудов договор, за представително облекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Наредба № РД-07-3 от 18.07.2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Наредба № РД-07-3 от 03.11.2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-15

 Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни работнички и на работнички родилки или кърмачки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-23

 Наредба № РД-07-5 от 16.05.2008 г. за условията и реда за отпускане на целева помощ за отопление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни полета
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № РД-07-6 от 10.10.2012 г. за кариерно развитие на социалните работници в Агенцията за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № РД-07-6 от 20.06.2019 г. за реда за осъществяване на контрол върху изразходването на средствата от възстановени осигурителни вноски на работодатели, съответно органи по назначаване, специализирани предприятия и кооперации на хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № РД-07-7 от 5.10.2010 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистрите за пълно осиновяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-14

 Наредба № РД-07-7 от 28.06.2019 г. за включване в механизма лична помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Наредба № РД-07-8 от 27.10.2010 г. за реда за извършване на проверка по чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Наредба № РД-07-8 от 24.07.2019 г. за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне и ремонт на помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия за хората с увреждания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба № РД-07/2 от 19.03.2008 г. за реда за използване на събраните суми по наложени имуществени санкции и глоби от ИА "Главна инспекция по труда"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-23

 Наредба № РД-08-20 от 14.01.1999 г. за събиране на статистическа информация за гражданското въздухоплаване в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба № РД-16-1054 от 10.10.2008 г. за одобряване на типа на тахографи и тахографски карти и за изискванията, условията и реда за регистрация на лицата, които извършват монтаж, проверка или ремонт на тахографи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-09

 Наредба № РД-16-1117 от 1.10.2010 г. за условията и реда за предоставяне на финансови средства на сдруженията на потребителите от държавата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-28

 Наредба № РД-16-1117 от 14.10.2011 г. за условията и реда за издаване, прехвърляне, отмяна и признаване на гаранциите за произход на енергията от възобновяеми източници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № РД-16-130 от 24.02.2006 г. за реда за предоставяне на информация на потребителите и за означаване на цените при ремонт на битови уреди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-07

 Наредба № РД-16-267 от 19.03.2008 г. за определяне на количеството електрическа енергия, произведена от комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № РД-16-301 от 20.03.2009 г. за определяне на съдържанието, структурата, условията и реда за набиране и предоставяне на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-03

 Наредба № РД-16-317 от 27.02.2013 г. за реда за издаване на удостоверения и вписване в регистъра на лицата, които извършват монтиране, поддържане, ремонтиране и преустройване на съоръжения в енергийни обекти за производство на електрическа енергия от възо
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № РД-16-347 от 2.04.2009 г. за условията и реда за определяне размера и изплащане на планираните средства по договори с гарантиран резултат, водещи до енергийни спестявания в сгради - държавна и/или общинска собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Наредба № РД-16-558 от 8.05.2012 г. за набирането и предоставянето на информацията чрез Националната информационна система за потенциала, производството и потреблението на енергия от възобновяеми източници в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № РД-16-57 от 28.01.2008 г. за дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № РД-16-869 от 2.08.2011 г. за изчисляването на общия дял на енергията от възобновяеми източници в брутното крайно потребление на енергия и потреблението на биогорива и енергия от възобновяеми източници в транспорта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-19

 Наредба № РД-16-996 от 2007 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация за целите на енергийното прогнозиране и планиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № Т-РД-04-1 от 22.01.2021 г. за реда за предоставяне на безвъзмездни средства на лица, извършващи туроператорска и туристическа агентска дейност, за компенсиране на загуби в резултат на епидемичния взрив от COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 1 по опазването на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 за касовия план на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 за неприкосновените запаси на морските кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 по опазването на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 за ремонт на кораби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 за спасителната дейност в мините, химическите и металургичните заводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 за талон за вредности от моторните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 за организиране контрола над автомобилите и водачите им на контролно-пропускателния пункт на автостопанствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 за отличаване със златни медали и дипломи експонати, излагани на международния панаир в Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 09.05.1989 г. за обновяване на жилищата и жилищните структурни единици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 9.05.1989 г. за обновяване на жилищата и жилищните структурни единици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 31.03.1990 г. за стимулиране водачите на моторни превозни средства, сервизните работници, механизаторите в строителството и селското стопанство и други за икономия на горива, смазочни материали и гуми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 6.02.1991 г. за реда и начина за придобиване правоспособност от частни производители на семена и посадъчен материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 13.06.1991 г. за екологичните изисквания към териториалноустройственото планиране и инвестиционните проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 10.03.1993 г. за опазване на озеленените площи и декоративната растителност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 20.01.1994 г. за геозащитната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 21.04.1995 г. за реда за даване на съгласие за застраховане на имуществото на държавните промишлени предприятия (Загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 1997 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 12.01.1996 г. за автотехническите експертизи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 31.07.1996 г. за радиолюбителската служба в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 10.09.1996 г. за проектиране на плоско фундиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 6.01.1997 г. за въвеждане на европейски и международни стандарти в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 11.02.1997 г. за условията и реда за предоставяне на специална социална помощ на домакинства с ниски доходи и на социални заведения на бюджетна издръжка по програмата за спешна социална помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 20.11.1997 г. за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Затворно дело"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 13.02.1998 г. за условията и реда за утвърждаване на временни норми за емисии на вредни вещества, изпускани в атмосферния въздух от неподвижни действащи обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 6.03.1998 г. за набиране, разходване, управление, отчитане и контрол на средствата по фонд "Защита на растенията и растителните ресурси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 27.01.1999 г. за провеждане на задължителна карантина при внос на животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 19.02.1999 г. за прилагане на глава пета от Закона за българското гражданство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-04

 Наредба № 1 от 26.02.1999 г. за набиране и разходване на средствата по фонд "Национална съобщителна система" към Комитета по пощи и далекосъобщения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 1 от 27.01.2000 г. за техническите дейности при възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 17.01.2001 г. за организиране на движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-08

 Наредба № 1 от 20.02.2002 г. за реда за акредитация на САПАРД агенция по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 26)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА