Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 26)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Наредба № Н-16 от 12.10.2021 г. за реда за регистрация и отчета на пътните превозни средства от въоръжените сили на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-29

 Наредба № Н-17 от 13.12.2006 г. за прилагане на разпоредбите на Приложение № 37 и Приложение № 38 от Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията относно писмено деклариране чрез Единния административен документ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-27

 Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Наредба № Н-17 от 15.10.2021 г. за условията и реда за приемане на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № Н-18 от 13.12.2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изисквания към лицата, които извършват продажби чрез електронен магазин
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Наредба № Н-18 от 20.07.2009 г. за определяне условията и реда за изплащане на еднократно обезщетение при преместване на служба в друго населено място на военнослужещите и на членовете на техните семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-25

 Наредба № Н-18 от 19.12.2012 г. за реда за разпределяне на служебното време на военнослужещите, неговото отчитане извън нормалната му продължителност и определяне на допълнителното възнаграждение за изпълнение на възложени задължения над общата продължите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-18 от 8.08.2016 г. за определяне на методиката за изчисляване на определени разходи за целия жизнен цикъл на пътните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Наредба № Н-18 от 23.08.2016 г. за условията и реда за привличане за сътрудничество от служба "Военна информация" на български граждани или граждани на друга държава за изпълнение на разузнавателни задачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-09

 Наредба № Н-18 от 5.12.2019 г. за реда за регистрация на служебните моторни превозни средства на структура на НАТО и/или на изпращаща държава и на личните моторни превозни средства на военнослужещите и членовете на цивилния компонент от съюзнически или чу
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-18 от 20.10.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - киберсигурност и кибероперации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № Н-19 от 2.12.2008 г. за условията и реда за освобождаване от заплащане на винетни такси при ползване на платената пътна мрежа на лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Наредба № Н-19 от 25.05.2010 г. за условията и реда за разработването и планирането на курсове за придобиване, повишаване на квалификацията и преквалификацията, за кандидатстването на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-19 от 13.06.2011 г. за условията и реда за подбор на студенти и ученици за предоставяне на стипендия с цел придобиване на професионална квалификация за изпълнение на служба в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-30

 Наредба № Н-2 от 30.05.2007 г. за техническите и функционалните изисквания към автоматизираните системи за водене на материалната отчетност в търговските обекти за безмитна търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-08

 Наредба № Н-2 от 6.03.2009 г. за униформеното облекло на служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и в териториалните дирекции "Гражданска защита" на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Наредба № Н-2 от 6.04.2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Наредба № Н-2 от 12.01.2012 г. за определяне размера на възнаграждението на лицата, предали вещи по реда на чл. 93 от Закона за културното наследство или съобщили ценна информация за такива вещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Наредба № Н-2 от 3.05.2012 г. за разследване на авиационни произшествия с военни въздухоплавателни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № Н-2 от 2.07.2012 г. за реда за регистриране, подновяване на регистрацията и контрол по Схемата на Общността за управление по околна среда и одит (EMAS)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-31

 Наредба № Н-2 от 30.01.2014 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба № Н-2 от 30.06.2016 г. за реда и начина за осъществяване, координация и хармонизация на специфичните одитни дейности по фондове и програми на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-27

 Наредба № Н-2 от 10.06.2019 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Наредба № Н-2 от 18.02.2020 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба № Н-2 от 27.01.2021 г. за определяне на реда за ползване и заплащане на медицинските дейности в болниците за продължително лечение и рехабилитация в структурата на Военномедицинската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-2 от 26.05.2022 г. за условията и реда за провеждане на диагностика, профилактика и контрол на COVID-19
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-31

 Наредба № Н-20 от 29.12.2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от застрахователните предприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № Н-20 от 15.12.2008 г. за условията и реда за компенсиране на стойността на безплатните винетки, получени от лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност или вид и степен на увреждане и лица или семейства, отглеждащи деца с трайни увреждан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-22

 Наредба № Н-21 от 29.12.2006 г. за изискванията към формата, структурата и съдържанието на финансовите отчети, които се съставят от кредитни и финансови институции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № Н-22 от 16.07.2010 г. за ползване под наем на имоти от жилищния фонд на Министерството на отбраната и за изплащане на компенсационни суми на военнослужещите и цивилните служители, които живеят при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-22 от 18.09.2012 г. за установяване на употребата на алкохол или други упойващи вещества на членовете на корабните екипажи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба № Н-22 от 14.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на порционни пари в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-31

 Наредба № Н-22 от 30.12.2021 г. за придобиване на квалификация по професията "Сержант (Старшина за Военноморските сили) - командир"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-01-14

 Наредба № Н-23 от 21.10.2016 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на военнослужещите и цивилните служители от Служба "Военно разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Наредба № Н-24 от 17.08.2010 г. за условията, реда и размерите на стипендиите на децата на загинали при или по повод изпълнение на службата военнослужещи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-07

 Наредба № Н-28 от 5.11.2010 г. за критериите, условията и реда за атестиране на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-31

 Наредба № Н-29 от 12.11.2010 г. за условията и реда за адаптация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при освобождаване от военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Наредба № Н-3 от 27.05.2009 г. за специфичните изисквания за заемане на длъжностите "оператор" и "координатор" в центровете за приемане на спешни повиквания с единен европейски номер 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Наредба № Н-3 от 8.02.2011 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително възнаграждение за рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат отстранени, ограничени или намалени, за военнослужещите и цивилните служители от Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-30

 Наредба № Н-3 от 6.04.2011 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на лицата, които имат право да извършват дейности по консервация и реставрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба № Н-3 от 28.11.2011 г. за предоставяне на информация от ведомства и научни институти с бюджетно финансиране и водоползвателите, чиято дейност оказва значимо въздействие върху състоянието на водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Наредба № Н-3 от 26.01.2012 г. за създаването, съдържанието, поддържането, съхраняването и използването на Националния документален архив на Националния институт за недвижимото културно наследство и научния архив на музеите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Наредба № Н-3 от 15.02.2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-3 от 8.10.2013 г. за водене на Регистър на музеите и за обстоятелствата, подлежащи на вписване в него
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-09

 Наредба № Н-3 от 18.01.2017 г. за психологическо осигуряване и полифизиографски изследвания в служба "Военна информация"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Наредба № Н-3 от 22.05.2018 г. за определяне на правилата за плащания, за верификация и сертификация на разходите, за възстановяване и отписване на неправомерни разходи и за осчетоводяване, както и сроковете и правилата за приключване на счетоводната годи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № Н-3 от 3.02.2020 г. за психологичното осигуряване в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-3 от 31.07.2020 г. за воденето, съхраняването и достъпа до Централния регистър на особените залози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Наредба № Н-3 от 12.03.2021 г. за регистрация и контрол на обектите за производство, преработка и/или дистрибуция на храни в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Наредба № Н-32 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № Н-32 от 3.12.2010 г. за условията и редa за събиране, съхраняване, обработване и предоставяне на лични данни и за достъп до Регистъра на военнослужещите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-32 от 16.12.2011 г. за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на пътните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Наредба № Н-4 от 14.06.2007 г. за провеждане на конкурсите за директори на държавните културни институти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-23

 Наредба № Н-4 от 21.12.2007 г. за прилагане на система Интрастат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Наредба № Н-4 от 20.05.2008 г. за определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Наредба № Н-4 от 11.12.2009 г. за реда за водене на Регистъра на експерти по чл. 96, ал. 3 от Закона за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Наредба № Н-4 от 14.09.2012 г. за характеризиране на повърхностните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № Н-4 от 08.10.2013 г. за условията и реда за представяне на културните ценности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-28

 Наредба № Н-4 от 27.11.2020 г. за условията и реда за осъществяване на двустранната връзка и обмена на данни между кадастъра и имотния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба № Н-4 от 11.02.2021 г. за подлежащите на вписване обстоятелства, условията и реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за хазарта, както и предоставяните електронни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Наредба № Н-5 от 27.06.2007 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за предоставяне на средства от Национален фонд "Култура"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-05

 Наредба № Н-5 от 8.09.2008 г. за приемане на ученици в училищата по изкуствата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-25

 Наредба № Н-5 от 11.12.2009 г. за реда за създаване на научни групи към музеите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-17

 Наредба № Н-5 от 27.06.2012 г. за условията и реда за предотвратяване, контрол и установяване на годността за военна служба на военнослужещите от въоръжените сили на Република България при употреба на алкохол и злоупотреба и/или зависимост от наркотични в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Наредба № Н-5 от 2015 г. за условията, реда и нормите за осигуряване на безплатна храна и ободряващи напитки в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия в мирно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-05

 Наредба № Н-5 от 25.01.2018 г. за условията и реда за приемане на слушатели във Военна академия "Георги Стойков Раковски"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-6 от 29.06.2007 г. за организацията на творческата дейност в държавните културни институти, в държавните културни институти с национално значение и в българските културни институти в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-24

 Наредба № Н-6 от 11.12.2009 г. за формиране, управление и идентификация на музейните фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Наредба № Н-6 от 7.07.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на служба "Военна полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-12

 Наредба № Н-6 от 13.02.2018 г. за военномедицинска експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-22

 Наредба № Н-6 от 20.04.2021 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнително месечно възнаграждение на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № Н-7 от 17.04.2002 г. за първоначалния медицински преглед на наборниците в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Н-7 от 12.06.2008 г. за извършване на водолазна и друга подводна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-18

 Наредба № Н-7 от 17.05.2013 г. за условията и реда за изплащане на пътни пари на военнослужещите и цивилните служители от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия при отиване и връщане от п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № Н-7 от 19.09.2016 г. за определяне на ред, начин и формат за изпращане на данните от средствата за измерване и контрол по чл. 103а, ал. 1 от Закона за акцизите и данъчните складове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-12

 Наредба № Н-8 от 27.06.2008 г. за условията и реда за извършване на превоз на пътници и товари за собствена сметка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-08

 Наредба № Н-8 от 9.03.2011 г. за режима на корабоплаване в териториалното море, вътрешните води, пристанищата и рейдовете при осъществяване отбраната на страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-22

 Наредба № Н-8 от 20.05.2014 г. за мрежата от магнитни станции на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-25

 Наредба № Н-8 от 23.03.2016 г. за подбор на военнослужещи за назначаване на длъжности в Службата на военния аташе към задграничните представителства на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-08

 Наредба № Н-9 от 29.07.2003 г. за реда за използване на архивните документи, съхранявани в дирекция "Централен военен архив" - Велико Търново
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Наредба № Н-9 от 18.03.2011 г. за военно-почивното дело
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-9 от 27.04.2012 г. за реда за създаването и управлението на обществените колекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-22

 Наредба № Н-9 от 4.04.2018 г. за осигуряване с униформено облекло, лични предпазни средства, специално и работно облекло и друго вещево имущество и снаряжение в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Бълга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Наредба № Н-9 от 7.11.2018 г. за регистрите, водени от Агенция "Митници"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-31

 Наредба № Н-9 от 10.06.2019 г. за условията, реда и начина за организиране и провеждане на изпити за придобиване на сертификат "вътрешен одитор в публичния сектор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-14

 Наредба № Н-9 от 6.07.2020 г. за условията и реда за осъществяване на управлението на жизнения цикъл на отбранителните продукти в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-13

 Наредба № Н-9 от 7.08.2020 г. за условията и реда за вписване в регистъра на лицата, които по занятие предоставят услуги за обмяна между виртуални валути и признати валути без златно покритие, и на доставчиците на портфейли, които предлагат попечителски у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Наредба № РД 07-8 от 13.07.2015 г. за условията и реда за предоставяне, регистриране и отчитане на трудовите договори по чл. 114а, ал. 1 от Кодекса на труда пред инспекцията по труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № РД-001 от 18.01.1994 г. за условията и реда за отпускане на целеви кредити за отглеждане на племенни и местни (аборигенни) стада
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № РД-02-20-1 от 19.06.2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.02.2015 г. за условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Наредба № РД-02-20-1 от 19.01.2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба № РД-02-20-1 от 12.06.2018 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажни работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № РД-02-20-1 от 3.04.2019 г. за техническите изисквания към сградите за защита от радон
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-19

 Наредба № РД-02-20-1 от 5.03.2020 г. за условията и реда за определяне на размерите и разположението на сервитутните ивици и на специалния режим за упражняване на сервитутите на водоснабдителните и канализационните проводи (мрежи) и съоръжения извън насел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № РД-02-20-10 от 5.07.2012 г. за условията за изграждане или монтиране върху платното за движение на изкуствени неравности и на други средства за ограничаване на скоростта на движение и изискванията към тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-05

 Наредба № РД-02-20-14 от 29.09.2011 г. за обхвата и съдържанието на оценката на въздействието върху пътната безопасност и на одита за пътна безопасност, условията и реда за извършването им и за придобиване и признаване на професионална квалификация "одито
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Наредба № РД-02-20-16 от 5.08.2011 г. за планирането, изпълнението, контролирането и приемането на аерозаснемане и на резултатите от различни дистанционни методи за сканиране и интерпретиране на земната повърхност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-23

 Наредба № РД-02-20-19 от 29.12.2011 г. за проектиране на строителните конструкции на строежите чрез прилагане на европейската система за проектиране на строителни конструкции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-13

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 26)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 2543 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА