Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 26)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 1 от 20.02.2002 г. за реда за акредитация на САПАРД агенция по Специалната предприсъединителна програма за развитие на земеделието и селските райони в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-14

 Наредба № 1 от 4.03.2002 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професии по управление на товароподемни кранове и подвижни работни площадки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 15.08.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност с нестопанска цел от чужденци в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за вписване в регистъра на корабите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-11

 Наредба № 1 от 10.01.2003 г. за здравните изисквания към животните при внос на говеда, овце, кози и свине и ветеринарно-санитарните изисквания при внос на продукти от животински произход за човешка консумация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-21

 Наредба № 1 от 16.01.2003 г. за свидетелствата за правоспособност на авиационния персонал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба № 1 от 30.01.2003 г. за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Наредба № 1 от 26.02.2003 г. за реда за създаване и поддържане на публичен регистър на експертите, извършващи екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда, и реда за кандидатстване на лицата за вписване в регистъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-13

 Наредба № 1 от 11.04.2003 г. за учебно-изпитните програми за държавните зрелостни изпити
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-09

 Наредба № 1 от 30.07.2003 г. за номенклатурата на видовете строежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Наредба № 1 от 30.10.2003 г. за реда за създаване и начините за нанасяне на номер за идентифициране на пътните превозни средства, произвеждани в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-11-18

 Наредба № 1 от 27.02.2004 г. за предоставяне на данни от органите на данъчната администрация на Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-06

 Наредба № 1 от 17.05.2004 г. за определяне на минимални цени в инженерното инвестиционно проектиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-08

 Наредба № 1 от 23.06.2004 г. за реда за водене на единен публичен регистър по глава четвърта от Закона за филмовата индустрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-20

 Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Наредба № 1 от 28.01.2005 г. за реда за извършване на оценка на декларирани движими паметници на културата, собственост на юридически и физически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-15

 Наредба № 1 от 27.06.2005 г. за норми за допустими емисии на вредни вещества (замърсители), изпускани в атмосферата от обекти и дейности с неподвижни източници на емисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-05

 Наредба № 1 от 28.06.2005 г. за реда за прилагане на мерки за временно физическо ограничаване при пациенти с установени психични разстройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-08

 Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Наредба № 1 от 10.04.2006 г. за придобиване или признаване на правоспособност за работа с електрокари и мотокари в предприятията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Наредба № 1 от 5.05.2006 г. за утвърждаване на Методика за определяне на допустимите загуби на вода във водоснабдителните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-26

 Наредба № 1 от 9.05.2006 г. за условията и реда за лицензиране на зоологическите градини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Наредба № 1 от 22.05.2006 г. за реда за водене и поддържане на регистрите по Закона за меценатството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-13

 Наредба № 1 от 10.10.2006 г. за реда и условията за регистриране, заличаване от регистъра на дестилерии, извършващи задължителна дестилация на вторичните продукти от винопроизводството, технологични дневници, начин за воденето им и контрола върху регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Наредба № 1 от 24.10.2006 г. за критериите, на които трябва да отговарят квалифицираните организации в Република България, които имат правен интерес да предявяват искове за защита на колективните интереси на потребителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-30

 Наредба № 1 от 7.11.2006 г. за условията и реда за издаване и пускане в употреба на пощенски марки, на пощенски продукти и на специални пощенски печати и за изваждане от употреба на пощенски марки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба № 1 от 11.01.2007 г. за условията и реда за провеждане на медицинските дейности, свързани с лечението на лицата с психични разстройства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-13

 Наредба № 1 от 19.01.2007 г. за условията и реда за провеждане на контрол на вноса и износа на разплодни животни и биологични продукти - сперма, яйцеклетки и ембриони, получени от разплодни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-21

 Наредба № 1 от 14.02.2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър и до регистъра на юридическите лица с нестопанска цел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-14

 Наредба № 1 от 4.04.2007 г. за минималните изисквания за безопасност в тунели по републиканските пътища, които съвпадат с трансевропейската пътна мрежа на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-01-30

 Наредба № 1 от 16.04.2007 г. за обследване на аварии в строителството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-19

 Наредба № 1 от 10.10.2007 г. за проучване, ползване и опазване на подземните води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-23

 Наредба № 1 от 8.01.2008 г. за автоматизираните информационни системи в съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-18

 Наредба № 1 от 9.01.2008 г. за изискванията за търговия с яйца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 1 от 12.02.2008 г. за условията и реда за включване на научноизследователски организации със седалище в Република България в националния списък на научноизследователските организации, които могат да приемат чужденци за разработване на научноизсл
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-27

 Наредба № 1 от 24.03.2008 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Наредба № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Наредба № 1 от 16.09.2008 г. за създаването и поддържането на специализираните карти и регистри на обектите по чл. 6, ал. 4 и 5 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-18

 Наредба № 1 от 29.10.2008 г. за вида на превантивните и оздравителните мерки в предвидените случаи от Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети и за минималния размер на разходите за тяхното изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-07

 Наредба № 1 от 19.12.2008 г. за условията и реда за осъществяване на достъп и/или взаимно свързване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-14

 Наредба № 1 от 22.12.2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 1 от 12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Наредба № 1 от 19.01.2009 г. за униформеното облекло на служителите в Център 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 1 от 26.01.2009 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2008/2009 - 2013/2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-27

 Наредба № 1 от 12.02.2010 г. за състава, задачите и дейността на педагогическия съвет към поправителния дом
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Наредба № 1 от 27.05.2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 1 от 22.07.2010 г. за правилата за ползване, разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номерационни ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 1 от 3.02.2011 г. за съдебните заседатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-15

 Наредба № 1 от 7.02.2011 г. за условията и реда за материално подпомагане в Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българската армия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-17

 Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти, зъботехниците и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Наредба № 1 от 10.03.2011 г. за реда и условията за водене, съхраняване и достъп до регистъра на доставчиците на удостоверителни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Наредба № 1 от 11.04.2011 г. за мониторинг на водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-15

 Наредба № 1 от 25.01.2012 г. за изискванията към рекламата на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-01

 Наредба № 1 от 30.01.2012 г. за контрола и опазването на горските територии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № 1 от 8.05.2013 г. за реда за водене на регистъра на нематериалното културно наследство на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-18

 Наредба № 1 от 1.08.2013 г. за условията и реда за съхраняване на запаси по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Наредба № 1 от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Наредба № 1 от 31.01.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Клинична лаборатория"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-17

 Наредба № 1 от 11.03.2014 г. за изискванията за производството и/или търговията с медикаментозни фуражи и/или с междинни продукти за производството им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-10

 Наредба № 1 от 4.06.2014 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-01

 Наредба № 1 от 28.07.2014 г. за проверките, извършвани от Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Наредба № 1 от 22.01.2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 1 от 28.01.2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Наредба № 1 от 09.02.2015 г. за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебните и здравните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Наредба № 1 от 4.03.2015 г. за определяне на реда и начина за разходване на приходите от продажбата на квоти за емисии от авиационни дейности чрез търг
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба № 1 от 29.04.2015 г. за изискванията към туристическите хижи, туристическите учебни центрове, туристическите спални и прилежащите към тях заведения за хранене и реда за определяне на категория, отказ, прекратяване и понижаване на определената им к
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-22

 Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба № 1 от 22.01.2016 г. за прилагане на подмярка 19.4 "Текущи разходи и популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 20
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба № 1 от 7.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Парамедик"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-19

 Наредба № 1 от 1.07.2016 г. за одобряване на Методика за прилагане на изключенията по чл. 156б - 156е от Закона за водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-19

 Наредба № 1 от 12.08.2016 г. за приемане и преместване на деца и ученици в училищата по култура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Наредба № 1 от 30.08.2016 г. за условията и реда за прием и специализирана подготовка на учениците в спортните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-15

 Наредба № 1 от 5.01.2017 г. за съхранение, транспортиране и износ на неодобрени активни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба № 1 от 16.01.2017 г. за условията и реда за възстановяване на транспортните разходи или на разходите за наем на педагогическите специалисти в институциите в системата на предучилищното и училищното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Наредба № 1 от 9.02.2017 г. за конкурсите за магистрати и за избор на административни ръководители в органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-27

 Наредба № 1 от 17.02.2017 г. за реда и начина за обучение и издаване на документи за правоспособност на лица, извършващи дейности с оборудване, съдържащо флуорсъдържащи парникови газове, както и за документирането и отчитането на емисиите на флуорсъдържащ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-20

 Наредба № 1 от 14.03.2017 г. за регулиране на цените на електрическата енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-06

 Наредба № 1 от 30.03.2017 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-20

 Наредба № 1 от 5.01.2018 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 1 от 10.01.2018 г. за формата и съдържанието на обособените баланси на управление "Емисионно", управление "Банково" и на консолидирания отчет за финансовото състояние на Българската народна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-08

 Наредба № 1 от 15.01.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Приложен програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба № 1 от 22.01.2018 г. за физиологичните норми за хранене на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 1 от 12.03.2018 г. за условията и реда за издаване на разрешение за отглеждане на растения от рода на конопа (канабис), предназначени за влакно, семена за фураж и храна и семена за посев, със съдържание под 0,2 тегловни процента на тетрахидрокан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Наредба № 1 от 18.07.2018 г. за реда за издаване на разрешения за извършване на търговска дейност с движими културни ценности и за водене на регистъра по чл. 116, ал. 1 от Закона за културното наследство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-03

 Наредба № 1 от 1.08.2018 г. за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета "Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности" от Закона за противодействие на корупц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Наредба № 1 от 24.01.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Администратор в хотелиерството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 1 от 26.03.2019 г. за условията и реда за извършване на проверки от Изпълнителна агенция "Медицински надзор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 1 от 3.04.2019 г. за осъществяване на пилотска дейност в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба № 1 от 8.05.2019 г. за реда за обявяване и публикуване на информацията по чл. 7а, ал. 3, 4 и 7 и по чл. 7б, ал. 1 и 2 от Закона за задължителното депозиране на печатни и други произведения и за обявяване на разпространителите и доставчиците на мед
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 1 от 12.09.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство по нуклеарна медицина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 26)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 2553 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА