Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 15)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  следваща> последна>>
 Постановление № 265 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 266 на МС от 3.12.1998 г. за приемане на тарифи за таксите, които се внасят в бюджета на Министерството на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 266 от 12.11.2007 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на земеделието и продоволствието по Закона за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Постановление № 269 на МС от 26.11.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи риба и други водни организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 269 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития Фонд "Тютюн"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Постановление № 269 на МС от 2.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 270 на МС от 15.12.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите, за преобразуване и закриване на звена към Националния център за аграрни науки (Загл. изм. - ДВ, б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Постановление № 270 на МС от 5.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и с държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 272 на МС от 3.12.2001 г. за приемане на Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 273 на МС от 6.10.2006 г. за за приемане на Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Постановление № 275 на МС от 28.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 279 на МС от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Постановление № 281 на МС от 28.11.1996 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, и на Тарифа за таксите при искания за разглеждане на предложения от Комисията за земеделските земи за из
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 282 на МС от 15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Постановление № 283 на МС от 27.12.2000 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, и на Наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Постановление № 285 на МС от 28.12.2000 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 286 на МС от 10.07.1997 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 286 на МС от 27.12.2005 г. за приемане на Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 288 на МС от 15.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 290 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 291 на МС от 12.12.2003 г. за разпределение през 2004 г. на тарифни квоти за внос на селскостопански стоки с произход от Полша, Словашката Република, Словения, Унгария и Чешката Република, произтичащи от задълженията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-22

 Постановление № 298 на МС от 28.12.2005 г. за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Постановление № 298 на МС от 19.09.2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 300 на МС от 17.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Постановление № 301 на МС от 6.11.2006 г. за приемане на Наредба за статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството, говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдството и в производството на месо, мляко и млечни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-17

 Постановление № 302 на МС от 17.12.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 305 на МС от 20.12.2010 г. за преминаване на Института за защита на растенията от Националната служба за растителна защита към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 307 на МС от 27.12.2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-07

 Постановление № 307 на МС от 27.12.2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-13

 Постановление № 307 на МС от 21.12.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 307 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 310 на МС от 17.11.2004 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 311 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 312 на МС от 15.12.2007 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 313 на МС от 20.12.2002 г. за създаване на Институт по тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 315 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 316 на МС от 24.11.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 316 на МС от 12.12.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 322 от 5.12.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 323 на МС от 6.12.2006 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 325 на МС от 30.12.1994 г. за заличаване на организациите в ликвидация по § 12 ЗСПЗЗ в регистрите на съответните окръжни съдилища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 325 на МС от 28.12.2010 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството по Закона за животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 332 на МС от 20.12.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Постановление № 336 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Постановление № 337 на МС от 15.12.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 339 на МС от 14.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Постановление № 339 на МС от 30.12.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Постановление № 340 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 343 на МС от 30.12.2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 345 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 352 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 352 на МС от 21.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г. за подпомагане на земеделски производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 353 на МС от 19.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максимални размер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 355 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за доставка на ваксина срещу болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 356 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 362 на МС от 6.11.2014 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 365 на МС от 17.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максимални размер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 367 на МС от 29.10.2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 369 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 370 на МС от 23.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Постановление № 372 на МС от 13.10.1997 г. за приемане на Правилник за работата на Държавната сортова комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 372 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 383 на МС от 4.12.2014 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 390 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 391 на МС от 30.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-08

 Постановление № 409 на МС от 4.11.1997 г. за разрешаване целеви износ на пшенично брашно и трици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 273 на МС от 28.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 434 на МС от 10.12.2021 г. за приемане на Наредба за хранителните добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Постановление № 447 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Правилник за единната национална система от колекции за култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Правилник за организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Правилник за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към Национално управление по горите, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-05

 Правилник за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Правилник за организацията на дейността на Националния съвет по храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Правилник за организацията на работата и дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Правилник за организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Правилник за прилагане на Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за прилагане на Закона за опазване на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за приложение на Закона за защита на растенията от болести и неприятели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за приложение на Закона за посевния и посадъчния материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за производство, контрол и пласмент на овощен и черничев посадъчен материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 15)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 1441 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА