Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 15)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  следваща> последна>>
 Постановление № 239 на МС от 26.09.2008 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Постановление № 239 на МС от 31.07.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Постановление № 240 на МС от 30.11.1992 г. за преструктуриране на ветеринарното дело в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 240 на МС от 24.09.1996 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 240 на МС от 1.10.2008 г. за възобновяване плащанията на средства към крайни бенефициенти по мерките "Инвестиции в земеделски стопанства", "Подобряване преработката и маркетинга на селскостопански и рибни продукти", "Развитие и разнообразя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-04

 Постановление № 244 на МС от 15.11.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Постановление № 245 на МС от 28.05.1997 г. за закриване на Комитета по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 246 на МС от 31.10.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда, по които се образуват и прилагат цените на тютюневите изделия на вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 247 на МС от 17.08.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2022 г. за осигуряване на ликвидност на земеделските стопани и за подкрепа на свиневъдите и птицевъдите за хуманно отношение към жи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-23

 Постановление № 248 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към диетичните храни за специални медицински цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 248 на МС от 15.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Постановление № 248 на МС от 3.09.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г. за предоставяне на финансов ресурс за подобряване на ликвидността на земеделски стопани - животновъди, отглеждащи едри и дре
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Постановление № 249 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните със специално предназначение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Постановление № 251 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 252 на МС от 6.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към храните за нискоенергийни диети за намаляване на телесното тегло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Постановление № 252 на МС от 6.11.2003 г. за приемане на Наредба за определяне на базисни цени, цени за изключените площи и учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 253 на МС от 22.08.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

 Постановление № 253 на МС от 9.10.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за обезпечаване изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Постановление № 255 на МС от 28.10.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Постановление № 256 на МС от 9.06.1997 г. за разрешаване на еднократен износ на слънчогледово олио от Главно управление "Държавен резерв и военновременни запаси"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 258 на МС от 9.11.2001 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 258 на МС от 25.09.2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Постановление № 259 на МС от 25.09.2006 г. за приемане на Наредба за разрешаване на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Постановление № 260 на МС от 27.11.1998 г. за индексиране на минималните изкупни цени на ориенталските тютюни - реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 260 на МС от 14.10.2019 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Постановление № 260 на МС от 29.07.2021 г. за приемане на Наредба за специфичните изисквания към млечните продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Постановление № 261 от МС от 17.10.1996 г. за приемане на Наредба за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 262 на МС от 6.12.2000 г. за приемане на Наредба за изискванията за опазване на почвите при употреба на утайки от пречистването на отпадъчни води за нуждите на земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 262 на МС от 27.09.2004 г. за изпълнение от 1 октомври 2004 г. на задълженията на Република България, произтичащи от новите търговски договорености със страните - членки на Европейския съюз, за преработени селскостопански стоки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-05

 Постановление № 265 на МС от 3.12.1998 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за ловното стопанство и по Закона за рибното стопанство, на Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на ловното стопанство и на Наредба за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 265 на МС от 12.11.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към екстрактите от кафе и цикория (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Постановление № 265 на МС от 10.11.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните и създаване на областни дирекции "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 266 на МС от 3.12.1998 г. за приемане на тарифи за таксите, които се внасят в бюджета на Министерството на земеделието и горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 266 от 12.11.2007 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на земеделието и продоволствието по Закона за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Постановление № 269 на МС от 26.11.2001 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за риболов и регистрация на лицата, развъждащи риба и други водни организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 269 на МС от 26.10.2012 г. за създаване на ликвидационна комисия за извършване ликвидацията на закрития Фонд "Тютюн"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-01

 Постановление № 269 на МС от 2.10.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по одобрени за подпомагане проекти на общини по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Постановление № 270 на МС от 15.12.2000 г. за приемане на Устройствен правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите, за преобразуване и закриване на звена към Националния център за аграрни науки (Загл. изм. - ДВ, б
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Постановление № 270 на МС от 5.12.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2018 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за възстановяване на средства по изпълнението на мерките, свързани с националните доплащания и с държавните помощи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-11

 Постановление № 272 на МС от 3.12.2001 г. за приемане на Наредба за размера на обезщетенията за причинени вреди на рибните ресурси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 273 на МС от 6.10.2006 г. за за приемане на Наредба за специфичните изисквания към храни, предназначени за употреба при интензивно мускулно натоварване, особено при спортисти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Постановление № 275 на МС от 28.10.2016 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2016 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност по завършени проекти на общини по Програмата за развитие на се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Постановление № 279 на МС от 13.08.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-17

 Постановление № 281 на МС от 28.11.1996 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи, и на Тарифа за таксите при искания за разглеждане на предложения от Комисията за земеделските земи за из
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 282 на МС от 15.10.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2020 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Постановление № 283 на МС от 27.12.2000 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча, и на Наредба за размера на обезщетенията за щетите, нанесени на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Постановление № 285 на МС от 28.12.2000 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 286 на МС от 10.07.1997 г. за одобряване на Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-19

 Постановление № 286 на МС от 27.12.2005 г. за приемане на Наредба за изискванията при етикетиране на говеждо месо и продукти от говеждо месо (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Постановление № 288 на МС от 15.11.2012 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджетите на общини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-23

 Постановление № 290 на МС от 20.11.2019 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2019 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Постановление № 291 на МС от 12.12.2003 г. за разпределение през 2004 г. на тарифни квоти за внос на селскостопански стоки с произход от Полша, Словашката Република, Словения, Унгария и Чешката Република, произтичащи от задълженията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-12-22

 Постановление № 298 на МС от 28.12.2005 г. за определяне цените на цигарите от местно производство и от внос на вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Постановление № 298 на МС от 19.09.2014 г. за одобряване на допълнителни средства от централния бюджет за 2014 г. по бюджета на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-26

 Постановление № 300 на МС от 17.09.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2021 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-21

 Постановление № 301 на МС от 6.11.2006 г. за приемане на Наредба за статистическите изследвания, провеждани в свиневъдството, говедовъдството, биволовъдството, овцевъдството, козевъдството и в производството на месо, мляко и млечни продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-17

 Постановление № 302 на МС от 17.12.2003 г. за приемане на Наредба за изискванията към някои млечни белтъци - казеини и казеинати, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 302 на МС от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от ЕФСУ, за програмен период 2021 - 2027 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-25

 Постановление № 305 на МС от 20.12.2010 г. за преминаване на Института за защита на растенията от Националната служба за растителна защита към Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 307 на МС от 27.12.2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-07

 Постановление № 307 на МС от 27.12.2001 г. за определяне на цени на тютюневите изделия от местно производство и от внос за вътрешния пазар (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-13

 Постановление № 307 на МС от 21.12.2013 г. за приемане на Наредба за условията и реда за издаване на лицензии и сертификати при внос и износ на земеделски и преработени земеделски продукти и контрола върху вноса и износа на земеделски и преработени земеде
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Постановление № 307 на МС от 17.11.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 310 на МС от 17.11.2004 г. за утвърждаване на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Постановление № 311 на МС от 5.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за предприемане на допълнителни мерки и действия по отношение на предотвратяване разпространението н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Постановление № 312 на МС от 15.12.2007 г. за приемане на Наредба за изискванията към състава, характеристиките и наименованията на храните за кърмачета и преходните храни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-21

 Постановление № 313 на МС от 20.12.2002 г. за създаване на Институт по тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 315 на МС от 20.12.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-22

 Постановление № 316 на МС от 24.11.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Постановление № 316 на МС от 12.12.2012 г. за предоставяне на допълнителни средства от Държавен фонд "Земеделие" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2012 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-14

 Постановление № 322 от 5.12.2006 г. за приемане на Наредба за изискванията към складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 323 на МС от 6.12.2006 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Постановление № 325 на МС от 30.12.1994 г. за заличаване на организациите в ликвидация по § 12 ЗСПЗЗ в регистрите на съответните окръжни съдилища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Постановление № 325 на МС от 28.12.2010 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството по Закона за животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Постановление № 332 на МС от 20.12.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на публичните складове за съхранение на зърно и неговите функции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-09

 Постановление № 336 на МС от 28.12.2007 г. за приемане на Наредба за условията и реда за пускане на пазара на биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Постановление № 337 на МС от 15.12.2006 г. за приемане на Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-22

 Постановление № 339 на МС от 14.12.2004 г. за приемане на Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Постановление № 339 на МС от 30.12.2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Постановление № 340 на МС от 3.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Постановление № 343 на МС от 30.12.2008 г. за реда за продължаване на дейността на взаимоспомагателните кредитни кооперации на частни земеделски стопани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Постановление № 345 на МС от 8.12.2016 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по бюджетна програма "Администрация" по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2016 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-13

 Постановление № 352 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 352 на МС от 21.10.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2021 г. за подпомагане на земеделски производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-26

 Постановление № 353 на МС от 19.12.2019 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2019 г., и максимални размер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 353 на МС от 2.11.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2022 г. по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за финансиране на разходи за данък върху добавената стойност на общини по одобрени за подпомагане проекти по Програмата за р
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-04

 Постановление № 355 на МС от 19.12.2019 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2019 г. за доставка на ваксина срещу болестта заразен нодуларен дерматит по едрите преживни животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-27

 Постановление № 356 на МС от 28.10.2021 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 362 на МС от 6.11.2014 Г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г. за изплащане на стипендии по Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-14

 Постановление № 365 на МС от 17.12.2020 г. за извършване на промени на утвърдените със Закона за държавния бюджет на Република България за 2020 г. максимални размери на ангажиментите за разходи, които могат да бъдат поети през 2020 г., и максимални размер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 367 на МС от 29.10.2021 г. за приемане на Наредба за изискванията към какаото и шоколадовите продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-02

 Постановление № 369 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 370 на МС от 23.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-30

 Постановление № 372 на МС от 13.10.1997 г. за приемане на Правилник за работата на Държавната сортова комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 372 на МС от 17.12.2020 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Постановление № 383 на МС от 4.12.2014 г. за приемане на Наредба за изискванията за етикетирането и представянето на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 390 на МС от 11.12.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Постановление № 391 на МС от 30.12.2015 г. за одобряване на вътрешнокомпенсирани промени на утвърдените разходи по области на политики/бюджетни програми по бюджета на Държавен фонд "Земеделие" за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-08

 Постановление № 409 на МС от 4.11.1997 г. за разрешаване целеви износ на пшенично брашно и трици
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 273 на МС от 28.11.2002 г. за приемане на Наредба за изискванията към бързо замразените храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

Показани от 1101 до 1200 (стр. 12 от 15)
<<първа <предишна  7  8  9  10  11 12 13  14  15  следваща> последна>>

Общо: 1486 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА