Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 15)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  следваща> последна>>
 Постановление № 434 на МС от 10.12.2021 г. за приемане на Наредба за хранителните добавки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Постановление № 447 на МС от 22.12.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-24

 Правила за определяне на размера на подлежащата на възстановяване безвъзмездна финансова помощ при установени нарушения по чл. 27, ал. 6 и 7 от Закона за подпомагане на земеделските производители по мерките от Програмата за развитие на селските райони 200
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-01

 Правилник за единната национална система от колекции за култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и дейността на държавните предприятия към Селскостопанската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Правилник за организацията и дейността на Експертния съвет по биоциди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-14

 Правилник за организацията и дейността на Комисията за издаване или отказ за издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност от развъдните организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Правилник за организацията и дейността на Комисията за признаване на развъдни организации, одобряване на развъдни програми и за издаване или отказ от издаване на разрешение за извършване на развъдна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Правилник за организацията и дейността на Координационния съвет по водите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за организацията и дейността на Ловния съвет към Национално управление по горите, съветите по лова към регионалните управления на горите и комисиите по ловно стопанство към държавните лесничейства и държавните дивечовъдни станции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по безопасност на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-30

 Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по генетични ресурси в животновъдството (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-15

 Правилник за организацията и дейността на постоянните комисии по общини за осъществяване на профилактика на заболяванията и опазване на пчелните семейства от отравяния
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-05

 Правилник за организацията и дейността на съвет по чл. 21, ал. 1 от Закона за администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по животновъдство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-17

 Правилник за организацията и дейността на Съвета по продуктите за растителна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-11

 Правилник за организацията на дейността на Националния съвет по храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-15

 Правилник за организацията на дейността на Помирителната комисия по Закона за храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Правилник за организацията на работата и дейността на Центъра за насърчаване на сътрудничеството в областта на селското стопанство между Китай и страните от Централна и Източна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Правилник за организацията, дейността и финансирането на Съвета по животновъдство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-20

 Правилник за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-02

 Правилник за прилагане на Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Правилник за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Правилник за прилагане на Закона за горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-21

 Правилник за прилагане на Закона за лова и опазване на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Правилник за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за прилагане на Закона за опазване на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за прилагане на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-20

 Правилник за прилагане на Закона за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Правилник за приложение на Закона за защита на растенията от болести и неприятели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за приложение на Закона за посевния и посадъчния материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за производство, контрол и пласмент на овощен и черничев посадъчен материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-15

 Правилник за работа на Експертния съвет по оценката на риска в областта на безопасността на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-18

 Правилник за работата на Държавната сортова комисия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за работата на Националния съвет по безопасност на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Правилник за работата на полските пазачи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за работата на Съвета за координация на контрола към Националния съвет по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-15

 Правилник за разпространението на генетически изменени висши растения, създадени чрез рекомбинантна ДНК технология
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Правилник за условията и реда за управлението, възлагането на дейностите по поддържане и възстановяване, възлагането на туристически дейности, охраната и контрола в горите, земите и водните площи в защитените територии - изключителна държавна собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-18

 Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Правилник за устройството и дейността на дегустационните комисии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-22

 Правилник за устройството и дейността на дирекциите на националните паркове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-16

 Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните горски стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на държавните ловни стопанства - държавни предприятия към Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на Държавно предприятие "Кабиюк"-Шумен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-29

 Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-01

 Правилник за устройството и дейността на Националната служба за съвети в земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-29

 Правилник за устройството и дейността на регионалните дирекции по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството и дейността на регионалните дирекции по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-03

 Правилник за устройството, функциите и задачите на Контролно-техническата инспекция за селскостопанска техника към Министерството на земеделието и хранителната промишленост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-05

 Приложение № 1 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 1 за 2006 г. към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Приложение № 1 за 2005 г. към Споразумението между правителството на Република България и правителството на Конфедерация Швейцария за техническо сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Приложение № 2 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 3 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 4 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 5 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 6 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 7 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 8 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 9 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 10 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 11 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 12 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 13 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 14 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 15 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 16 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 17 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Приложение № 18 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Приложение № 19 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Приложение № 20 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Приложение № 21 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Приложение № 22 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Приложение № 23 към Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите в България 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Програма за сътрудничество за периода 2005 - 2007 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия относно изпълнението на Договора за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-02-11

 Програма за сътрудничество за периода 2007 - 2008 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Програма за сътрудничество за периода 2009 - 2011 г. между правителството на Република България и правителството на Фландрия в изпълнение на Споразумението за сътрудничество между правителството на Република България и правителството на Фландрия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-08

 Протокол Б относно дефиницията на понятието "стоки с произход" и методите за административно сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Протокол за сътрудничество в областта на селското и горското стопанство между Министерството на земеделието и храните на Република България и Министерството на земеделието на Палестинската власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-20

 Протоколно определение на ВАС от 2.10.2019 г. по административно дело № 13469 от 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Разпореждане № 11 на Бюрото на МС от 29.05.1986 г. за преобразуване и образуване на стопански обединения и комбинати в областта на селското и горското стопанство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 36 на МС от 21.10.1986 г. за създаване на държавен фитосанитарен контрол и контрол на растителната продукция и почвата от замърсяване с химични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 393 на МС от 1.06.1963 г. за осигуряване на правилен и пълен отчет на земята в НРБ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 640 на МС от 11.06.1957 г. за разрешаване на спортен риболов в язовирите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Разпореждане № 1502 на МС от 12.12.1957 г. за подобряване работата по изпитване на конете (извлечение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 1/2005 на Смесения комитет България - Израел за изменение на Протокол Б към Споразумението за свободна търговия между правителството на Република България и правителството на Държавата Израел
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Решение № 71 на МС от 23.04.1981 г. за по-ефективно оползотворяване на дивечовите кожи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 153 на МС от 28.03.2000 г. за разходване на средства от фонд "Тютюн" към Министерството на земеделието и горите с цел подпомагане изкупуването на тютюна - реколта 1999 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 167 на МС от 29.04.1994 г. за спиране на административните производства за промяна на землищните граници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 244 на МС от 15.04.1999 г. за утвърждаване на размера, условията и реда за премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн - реколта 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 308 на МС от 28.04.2006 г. за разпределяне по периоди на изпълнение на тарифни квоти за внос в България на земеделски продукти с произход от Европейската общност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-19

 Решение № 320 на МС от 3.05.2016 г. за одобряване на Национална програма за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болестите по животните и зоонозите за периода 2016 - 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-14

 Решение № 555 на МС от 6.07.2001 г. за предоставяне право на ползване на 23 дка гори от държавния горски фонд в отдел 122, подотдели "и" и "з" на територията на Дирекция "Национален парк "Централен Балкан", област Ловеч, община Троян
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Решение № 556 на МС от 17.06.2005 г. за разпределяне на тарифни квоти за внос в България на селскостопански продукти с произход от Европейската общност по периоди на изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Решение № 782 на МС от 30.09.2005 г. за обявяване на 16 януари за професионален празник на растителнозащитника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Решение № 792 на МС от 6.12.2001 г. за утвърждаване на размера, условията и реда за премиране на тютюнопроизводителите за произведен и изкупен тютюн тип "Виржиния" - реколта 2001 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 1201 до 1300 (стр. 13 от 15)
<<първа <предишна  8  9  10  11  12 13 14  15  следваща> последна>>

Общо: 1486 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА