Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Меморандум за Разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Федералния департамент на правосъдието и полицията на Конфедерация Швейцария за полицейско сътрудничество в борбата срещу престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-21

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Ислямска република Иран за сътрудничество в борбата с незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия за обмен и взаимна защита на класифицираната информация в областта на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-06-07

 Меморандум за разбирателство между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати относно финансирана от Съединените американски щати техническа помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-04

 Меморандум за разбирателство относно сътрудничество в борбата с корупцията посредством Инициативата на Югоизточна Европа за борба с корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Меморандум между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Сърбия за сътрудничество в областта на вътрешноведомствения контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Меморандум между правителството на Република България и правителството на Република Сърбия за сътрудничество в борбата срещу тероризма, организираната престъпност, незаконния трафик на наркотични вещества и прекурсори, нелегалната миграция и други престъп
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наказателна конвенция относно корупцията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № I-11 от 19.01.2005 г. за охраната на морския участък от държавната граница на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-20

 Наредба № I-115 от 15.05.2003 г. за определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-15

 Наредба № I-117 от 15.05.2003 г. за осъществяване на държавен противопожарен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-04

 Наредба № I-127 от 29.05.2003 г. за определяне на реда за осъществяване на дейности по пожарна и аварийна безопасност от търговци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-14

 Наредба № I-13 от 12.02.2003 г. за условията и реда за издаване на разрешение за провеждане на допълнително обучение на водачите на моторни превозни средства за частично възстановяване на отнети контролни точки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Наредба № I-13 от 19.01.2005 г. за охраната на речния участък от държавната граница и вътрешните водни пътища на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-06

 Наредба № I-139 от 16.09.2002 г. за определяне на първоначалния максимален размер на контролните точки на водач на моторно превозно средство и нарушенията, за които се отнемат (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-15

 Наредба № I-141 от 18.09.2002 г. за условията и реда, при които се ползва специален режим на движение от моторните превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-06

 Наредба № I-153 от 23.07.1999 г. за опазване на земеделските обекти, зърнените храни и фуражите от пожари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба № I-157 от 1.10.2002 г. за условията и реда за издаване на свидетелство за управление на моторни превозни средства, отчета на водачите и тяхната дисциплина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-10

 Наредба № I-167 от 24.10.2002 г. за условията и реда за взаимодействие между контролните органи на Министерството на вътрешните работи, застрахователните компании и Агенцията за застрахователен надзор при настъпване на застрахователни събития, свързани с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-19

 Наредба № I-181 от 3.12.2002 г. за регистрацията и отчета на моторните превозни средства, собственост на чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-25

 Наредба № I-183 от 4.12.2002 г. за условията и реда за взаимодействието между контролните органи на Министерството на вътрешните работи и лечебните заведения при оказване на помощ на пострадали при пътнотранспортни произшествия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-24

 Наредба № I-199 от 2.09.2003 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-18

 Наредба № I-209 от 22.11.2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-18

 Наредба № I-213 от 17.09.2003 г. за организацията, задачите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба № I-221 от 13.10.2003 г. за реда за извършване на полицейска регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-10

 Наредба № I-261 от 2.12.2003 г. за реда за достъп до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № I-267 от 12.12.2003 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-10

 Наредба № I-4 от 22.10.2019 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, спиране от движение и пускане в движение, временно отнемане, прекратяване и възстановяване на регистрацията на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-07

 Наредба № I-51 от 12.03.2001 г. за условията и реда за предоставяне на полицейска закрила на детето
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-01

 Наредба № I-6 от 12.10.2012 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № I-69 от 19.05.2000 г. за условията и реда за установяването на психологичната пригодност за боравене с огнестрелно оръжие и боеприпаси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № I-7 от 13.07.2009 г. за реда за достъп до информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № Iв-393 от 10.06.1998 г. за реда за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Ред и сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № IЗ-1009 от 4.07.2006 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № IЗ-1011 от 4.07.2006 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № IЗ-1013 от 4.07.2006 г. за определяне на условията и реда за израстване в категория, степен на категория, заемане на длъжности и временно назначаване на държавните служители в МВР (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-04

 Наредба № Iз-1027 от 12.05.2010 г. за организацията и дейността на звената "Общинска полиция" в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Наредба № Iз-1031 от 15.04.2011 г. за условията и реда за обезопасяване от нежелателен достъп и сработване по предназначение на огнестрелни оръжия по чл. 6, ал. 3, т. 4 и 5 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-25

 Наредба № Iз-1053 от 19.04.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-19

 Наредба № Iз-1187 от 26.06.2007 г. за реда за извършване на полицейска регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-01

 Наредба № IЗ-1215 от 10.08.2006 г. за реда за достъп до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № Iз-1429 от 1.06.2011 г. за униформеното облекло, отличителните знаци и принадлежностите, свързани с изпълнението на служебните задължения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба № Iз-1457 от 28.08.2007 г. за условията и реда за привличане на граждани и неправителствени организации, които на доброволни начала да помагат за изпълнение на законово определените функции на Национална служба "Полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-01

 Наредба № Iз-1463 от 11.08.2009 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Наредба № Iз-1543 от 27.07.2012 г. за разрешителната и контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна ефективност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Наредба № Iз-1551 от 28.09.2007 г. за условията и реда за оценяване на служебните постижения на служителите от МВР и за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-07-17

 Наредба № Iз-1681 от 21.08.2012 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за служителите на МВР, работещи при специфични условия и рискове за живота и здравето, и на ободряващи напитки за служителите на МВР, които работят на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № Iз-169 от 3.02.2010 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-13

 Наредба № IЗ-1695 от 26.09.2006 г. за организацията, функциите и дейността на домовете за временно настаняване на пълнолетни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-25

 Наредба № Iз-1697 от 6.11.2007 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност по пожарна безопасност и защита на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-30

 Наредба № Iз-1809 от 3.09.2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-05

 Наредба № Iз-1919 от 21.07.2011 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-05

 Наредба № Iз-1935 от 25.10.2006 г. за организацията, функциите и дейността на заведенията за отрезвяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-24

 Наредба № Iз-1941 от 25.07.2011 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-01

 Наредба № Iз-1951 от 27.10.2006 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-25

 Наредба № Iз-2101 от 27.11.2006 г. за осъществяване на пожарогасителна и аварийно-спасителна дейност от Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-04-13

 Наредба № Iз-2205 от 26.10.2012 г. за условията и реда за извършване на контрол върху дейностите с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № Iз-2209 от 29.10.2012 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-28

 Наредба № Iз-2431 от 19.09.2011 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистрите на доброволните формирования и на преподавателите за обучение на доброволци, за определяне на уникалния код на доброволните формирования и на персоналния идентифика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба № Iз-2539 от 17.12.2012 г. за определяне максималния размер на контролните точки, условията и реда за отнемането и възстановяването им, списъка на нарушенията, при извършването на които от наличните контролни точки на водача, извършил нарушението,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-30

 Наредба № Iз-2815 от 7.11.2011 г. за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопасност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарната безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Наредба № Iз-2895 от 15.11.2011 г. за реда, по който търговци по чл. 2, ал. 2, т. 2 от Закона за частната охранителна дейност удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Наредба № Iз-29 от 8.01.2013 г. за предоставяне на информация от специализирана дирекция "Оперативни технически операции" на Министерството на вътрешните работи на другите структури на Министерството на вътрешните работи, държавните органи и организации (
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-02

 Наредба № Iз-3147 от 12.12.2011 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № Iз-325 от 7.02.2011 г. за реда за употреба на помощни средства от полицейските органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-10

 Наредба № Iз-441 от 21.03.2008 г. за определяне на категориите служители, осъществяващи правомощията си в униформено облекло, неговия вид и модел, реда за предоставянето му, както и другите принадлежности, свързани с изпълнението на служебните задължения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-26

 Наредба № Iз-489 от 28.03.2007 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-09

 Наредба № Iз-491 от 17.03.2010 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната дейност и аварийно-спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и спасяване на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-08-12

 Наредба № Iз-553 от 12.03.2013 г. за реда за организиране и осъществяване на превантивен контрол от органите на пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № Iз-575 от 2.03.2011 г. за условията и реда за провеждане на курсове за безопасно боравене с огнестрелно оръжие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Наредба № Iз-701 от 17.03.2011 г. за реда за извършване на полицейска регистрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-07

 Наредба № Iз-787 от 13.05.2009 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за резултати в служебната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-26

 Наредба № Iз-809 от 13.04.2010 г. за реда за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и спасяване на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Наредба № Iз-849 от 17.04.2014 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2014/2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Наредба № Iз-895 от 1.04.2011 г. за изскванията към устройството на обектите, предназначени за търговия с оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия, и условията за извършване на търговия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-13

 Наредба № Iз-9 от 9.01.2012 г. за условията и реда за постъпване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-25

 Наредба № V-12-299 от 16.09.2013 г. за условията и реда за изграждане и експлоатация на спортни обекти - открити спортни стрелбища, извън урбанизираните територии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-16

 Наредба № І-3 от 13.11.2015 г. за специфичните изисквания, условията и реда за постъпване на държавна служба в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Наредба № І-4 от 13.11.2015 г. за кариерното развитие в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-11

 Наредба № І-5 от 26.09.2018 г. за организацията на работата по постъпилите в Държавна агенция "Национална сигурност" предложения и сигнали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-27

 Наредба № Н-1 от 16.04.2007 г. за регистрация и отчет на моторните превозни средства в системата на Министерството на извънредните ситуации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-16

 Наредба № Н-1 от 14.01.2013 г. за реда и начина за изчисляване на разходите за издръжка, обучение, квалификация и/или преквалификация на военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и Българскат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-17

 Наредба № Н-11 от 04.09.2001 г. за разследване на авиационни произествия и инциденти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № Н-11 от 31.08.2012 г. за условията, размерите и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения за специфични условия при изпълнение на военната служба на военнослужещите от служба "Военна полиция" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-15

 Наредба № Н-17 от 22.12.2015 г. за условията и реда за приемане на сержанти (старшини) и войници (матроси) за обучение в професионалните сержантски (старшински) колежи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-02

 Наредба № Н-2 от 3.05.2007 г. за регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-04

 Наредба № Н-2 от 6.03.2009 г. за униформеното облекло на служителите в Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита" и в териториалните дирекции "Гражданска защита" на Министерството на извънредните ситуации
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Наредба № Н-2 от 10.06.2019 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-14

 Наредба № Н-3 от 27.05.2009 г. за специфичните изисквания за заемане на длъжностите "оператор" и "координатор" в центровете за приемане на спешни повиквания с единен европейски номер 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Наредба № Н-3 от 15.02.2013 г. за условията и реда за оценяване на изпълнението на функционалните задължения от военнослужещите от Министерството на отбраната, структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и от Българската армия при изпълнение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-28

 Наредба № Н-32 от 19.09.2007 г. за съгласуването на действията и обмяната на информация при разследване на железопътни произшествия и инциденти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № РД-02-20-1 от 19.06.2014 г. за условията и реда за вписване и поддържане на регистър на свлачищните райони на територията на Република България, на районите с абразионни и ерозионни процеси по Черноморското и Дунавското крайбрежие и мониторинга
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-12

 Наредба № РД-02-20-1 от 19.01.2017 г. за планиране и проектиране на строежи, предназначени за производство, съхранение и търговия на оръжия, боеприпаси, взривни вещества и пиротехнически изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба № 1 от 26.08.1994 г. за противопожарната охрана в обектите на банките и небанковите финансови институции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-17

 Наредба № 1 от 22.01.2001 г. за Регистъра на държавните служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-15

 Наредба № 1 от 30.01.2003 г. за структурата, организацията и дейността на охраната на органите на съдебната власт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-10

 Наредба № 1 от 24.03.2008 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № 1 от 24.03.2008 г. за реда за обработване на лични данни в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1307 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА