Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>
 Наредба № 8121з-617 от 26.09.2014 г. за изискванията към извънщатните сътрудници на Министерството на вътрешните работи, реда за вписването им, техните функции и ред за координация и ръководство на дейността им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-07

 Наредба № 8121з-648 от 01.10.2014 г. за реда за употреба на помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-25

 Наредба № 8121з-667 от 6.10.2014 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Наредба № 8121з-758 от 22.10.2014 г. за осъществяване на превантивна дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-31

 Наредба № 8121з-773 от 1.07.2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 8121з-792 от 29.10.2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Наредба № 8121з-84 от 28.01.2019 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2019/2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Наредба № 8121з-882 от 25.11.2014 г. за реда за осъществяване на държавен противопожарен контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-01

 Наредба № 8121з-902 от 22.08.2016 г. за условията и реда за извършване на лична охрана на физически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 8121з-941 от 27.07.2022 г. за условията и реда за установяване на употребата и злоупотребата с наркотични вещества или техните аналози в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-02

 Наредба за администриране на нередности по Европейските фондове при споделено управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-15

 Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-10

 Наредба № 8121з-906 от 30.07.2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-03

 Наредба № 8121з-908 от 2.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

 Наредба № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-22

 Наредба № 8121з-920 от 13.07.2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Наредба № 8121з-968 от 10.12.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Наредба № 8121з-995 от 13.12.2014 г. за условията и реда за предоставяне на порционни пари на служителите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-10

 Наредба за водноспасителната дейност и обезопасяването на водните площи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-05

 Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на съдебната власт, Министерството на вътрешните работи, Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Наредба за Единната информационна система за противодействие на престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-05

 Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Наредба за криптографската сигурност на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Наредба за критериите и реда за определяне наличието на основни интереси в случаите по чл. 13, ал. 1, т. 13, букви "а", "е" и "ж" и чл. 149, ал. 1, т. 2 от Закона за обществените поръчки, които трябва да бъдат защитени при сключване на договор за обществе
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-21

 Наредба за мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-09

 Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-11

 Наредба за определяне на реда за получаване на съдействие и организиране на прикриването на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-15

 Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-04

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и ограничаване на последствията от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба за разследване на аварийните случаи в корабоплаването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Наредба за реда за извършване и снемане на полицейска регистрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-13

 Наредба за реда за изграждане, поддържане и използване на колективните средства за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Наредба за реда за създаване на доброволни формирования на територията на населените места и общините за подпомагане органите на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Наредба за сигурността на спортните обекти и мерките срещу насилието и лошото поведение на зрители преди, по време и след провеждане на спортни прояви, организирани на стадиони и в спортни зали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-12

 Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба за специално ползване на пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-27

 Наредба за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Наредба за условията и реда за извършване на експертно изследване на иззети наркотични вещества и прекурсори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Наредба за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за вземане на представителни проби от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-02

 Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Наредба за условията и реда за определяне на мерките за защита на информационните и комуникационните системи на стратегическите обекти от значение за националната сигурност и за осъществяването на контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-15

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с взривните вещества, огнестрелните оръжия и боеприпасите, и контрола над тях в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-07

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Бюрото по защита на застрашени лица при министъра на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" към Министерството на правосъдието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и за контрола над тях в Държавната комисия по сигурността на информацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-06

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-02-25

 Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Наредба за условията и реда за постигане сигурността на корабите, пристанищата и пристанищните райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба за условията и реда за провеждане на евакуация и разсредоточаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-06

 Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Наредба за условията и реда за създаване на ведомствени военновременни запаси на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-22

 Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-29

 Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Наредба за условията, реда за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-08

 Наредба за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Общо споразумение за създаване на рамка за управлението и условията на Механизма за Турция в полза на бежанците и сертификат за принос на Република България с приложения към него график на плащанията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-31

 Определение № 2 на КС на РБ от 24.02.2022 г. по Конституционно дело № 15 от 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-04

 Определение № 6 на КС на РБ от 25.10.2016 г. по Конституционно дело № 11 от 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Постановление № 1 на МС от 6.01.2005 г. за разпределение на задачите по геодезия и картография с национално значение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 2 на МС от 11.01.2016 г. за приемане на Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Постановление № 3 на МС от 10.01.2009 г. за приемане на Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Постановление № 6 на МС от 14.01.2002 г. за определяне на мобилизационния резерв, предназначен за комплектуване на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Постановление № 10 на МС от 17.01.2001 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Националния съвет по наркотичните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 11 на МС от 30.01.2014 г. за закриване на Института по компютърни технологии при Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-04

 Постановление № 13 на МС от 31.01.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-07

 Постановление № 15 на МС от 21.01.2013 г. за приемане на Наредба за реда за разпореждане с жилища, ателиета и гаражи, предоставени за управление на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-29

 Постановление № 16 на MС от 23.01.2004 г. за увеличаване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 18 на МС от 23.01.1998 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и катастрофи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Постановление № 18 на МС от 4.02.2003 г. за създаване на Съвет за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-09-20

 Постановление № 18 на МС от 1.02.2011 г. за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерки за тяхната защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Постановление № 20 на МС от 14.02.2018 г. за приемане на Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Постановление № 21 на МС от 1.02.2019 г. за създаване на Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Постановление № 23 на МС от 29.01.1998 г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Постановление № 23 на МС от 11.02.2008 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Постановление № 25 на МС от 2.02.1998 г. за създаване на Институт по психология при Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 25 на МС от 13.02.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за участие на държавни служители от Държавна агенция "Национална сигурност" в операции и мисии извън територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Постановление № 28 от 14.02.2006 г. за приемане на Наредба за условията и реда за съхраняване и унищожаване на наркотични вещества, растения и прекурсори, както и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-28

 Постановление № 28 от 24.02.2020 г. за приемане на Наредба за сигурността на комуникационните и информационните системи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Постановление № 29 на МС от 12.03.2010 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност от оперативно-издирвателните и оперативно-техническите структурни звена на Държавна агенция "Национална сигурност" и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-19

 Постановление № 31 на МС от 17.03.2000 г. за намаляване числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи и за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  11  следваща> последна>>

Общо: 1307 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА