Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 14)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>
 Постановление № 34 на МС от 12.02.2003 г. за финансиране на неотложни дейности, свързани със защитата на населението при бедствия и аварии.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Постановление № 36 на МС от 5.03.1996 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за движението по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 37 на МС от 24.03.2000 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изземване, съхраняване, унищожаване и предоставяне за научна дейност на наркотични вещества и растения и за вземане на представителни проби от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 37 на МС от 25.02.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за овладяване на кризисната ситуация, възникнала вследствие на засиления миграционен натиск към територи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 38 на MС от 11.03.2005 г. за изпълнение на Резолюция 1572 на Съвета за сигурност на ООН от 15 ноември 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Постановление № 38 на МС от 18.02.2013 г. за приемане на Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Постановление № 38 на МС от 22.02.2017 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 42 на МС от 26.12.1988 г. за подобряване безопасността на движението, дисциплината и качеството на превозите в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Постановление № 44 на МС от 21.02.2003 г. за приемане на Наредба за реда за извършване на проверките за осъществяване на пряк контрол по защита на класифицираната информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 45 на МС от 21.03.2005 г. за определяне района на действие и седалището на териториалните служби на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-29

 Постановление № 47 на МС от 4.03.2009 г. за преобразуване на Научно-приложния институт по пожарна безопасност и защита на населението в Научно-приложен институт по пожарна безопасност и спасяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-13

 Постановление № 48 на МС от 1.03.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздуш
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 49 на МС от 1.03.2004 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Националната комисия за борба с трафика на хора и на Правилник за приютите за временно настаняване и центровете за закрила и помощ на жертвите на трафика на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 50 на МС от 4.03.2003 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната комисия по сигурността на информацията и на нейната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Постановление № 50 на МС от 25.03.2005 г. за приемане на Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-05

 Постановление № 50 на МС от 1.03.2012 г. за определяне на Държавна агенция "Национална сигурност" за Национален координационен център по контрапролиферация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-08

 Постановление № 50 на МС от 6.03.2014 г. за определяне на второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-01

 Постановление № 51 на МС от 4.03.2003 г. за приемане на Наредба за общите изисквания за гарантиране на индустриалната сигурност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 51 на МС от 12.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-17

 Постановление № 52 на МС от 17.10.1978 г. за подобряване охраната и противопожарното състояние на обектите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 52 на МС от 4.03.2003 г. за приемане на Наредба за системата от мерки, способи и средства за физическата сигурност на класифицираната информация и за условията и реда за тяхното използване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 26.02.1998 г. за одобряване Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 53 на МС от 2.03.2001 г. за преобразуване на служба "Гражданска защита на Република България" в Държавна агенция "Гражданска защита" и за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция "Гражданска защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 54 на МС от 13.04.2023 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Бюрото по защита на застрашени лица при министъра на пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-21

 Постановление № 55 на МС от 12.03.2015 г. за реда и условията за възлагането и изграждането на временно възпрепятстващо съоръжение по българо-турската граница
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-20

 Постановление № 55 на МС от 23.03.2017 г. за приемане на Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Постановление № 57 на МС от 15.04.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-04-19

 Постановление № 58 на МС от 26.03.1999 г. за приемане на Наредба за планиране и готовност за действие при радиационна авария
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 59 на МС от 11.03.1998 г. за преобразуване на Научноизследователския институт по противопожарна охрана в Научно-приложен институт по пожарна и аварийна безопасност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-18

 Постановление № 59 на МС от 1.04.1999 г. за определяне на числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 59 на МС от 21.03.2008 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавната агенция за бежанците при Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-01

 Постановление № 60 на МС от 1.04.1999 г. за увеличаване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 61 на МС от 5.04.1991 г. за опазването на явната и поверителната документация, създавана в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 62 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Постановление № 63 на МС от 26.04.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Постановление № 64 на МС от 28.03.2008 г. за определяне на обекти от военновременната система за управление на държавните органи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Постановление № 65 на МС от 28.03.2016 г. за определяне възнаграждението за звание на офицерите и сержантите в Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Постановление № 66 на МС от 28.03.2016 г. за приемане на Правилник за прилагане на Закона за Държавна агенция "Разузнаване"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Постановление № 68 на МС от 19.03.2001 г. за дългосрочно командироване на служители на Министерството на вътрешните работи и на Агенция "Митници" към министъра на финансите като служители за връзка в Регионалния център за борба с трансграничната престъпно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 69 на МС от 19.03.2001 г. за приемане на Правилник за функциите, задачите и устройството на Националния център по наркомании
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 70 на МС от 27.03.1998 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Междуведомствения съвет по въпросите на граничните контролно-пропускателни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 70 на МС от 9.04.1999 г. за приемане на Наредба за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Постановление № 70 на МС от 27.03.2009 г. за приемане на Наредба за ранното предупреждение и оповестяването при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Постановление № 70 на МС от 21.03.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Националната служба за охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-03-29

 Постановление № 70 на МС от 6.04.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Постановление № 71 на МС от 5.04.2012 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Главна дирекция "Охрана" и Главна дирекция "Изпълнение н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-10

 Постановление № 72 на МС от 14 април 1999 г. за изменение на Правилника за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи, приет с Постановление № 212 на Министерския съвет от 1998 г. (ДВ, бр. 113 от 1998 г.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 72 на МС от 4.04.2008 г. за намаляване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-11

 Постановление № 74 на МС от 16.07.1990 г. за реда за продажба и отдаване под наем от Министерството на вътрешните работи на употребявани, ненужни и залежали технически средства, възли, детайли и елементи от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 74 на МС от 3.04.1996 г. за определяне вещевото доволствие на офицерите, сержантите и служителите от гражданската администрация и помощния персонал в Министерството на вътрешните работи и преходните запаси от облекла и материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Постановление № 79 на МС от 7.04.2006 г. за налагане на оръжейно ембарго на Узбекистан и ограничения върху пътуванията спрямо определени лица в изпълнение на Обща позиция 2005/792/CFSP на Съвета на Европейския съюз от 14 ноември 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-21

 Постановление № 80 на МС от 21.04.2008 г. за приемане на Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Държавна агенция "Национална сигурност", които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-29

 Постановление № 82 на МС от 6.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяван
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Постановление № 84 на МС от 8.04.1998 г. за определяне на основните задачи на Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Постановление № 84 на МС от 15.05.2000 г. за определяне на реда и начина на отчитане на дълготрайните материални активи и материалните запаси на Министерството на вътрешните работи и Националната разузнавателна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 84 на МС от 17.04.2007 г. за определяне на реда за управление и наблюдение на Инструмента за подобряване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Постановление № 86 на МС от 3.05.2010 г. за заплатите на военнослужещите и цивилните служители по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България и на държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение по Закона за Министерство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 87 на МС от 17.04.2014 г. за определяне на Държавна агенция "Национална сигурност" като точка за контакт по смисъла на Решение 1104/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. относно правилата за достъп до публично
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Постановление № 89 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-25

 Постановление № 89 на МС от 16.04.2015 г. за създаване на Междуведомствен координационен център за противодействие на контрабандата и контрол на движението на рискови стоки и товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Постановление № 90 на МС от 17.04.2014 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 92 на МС от 22.04.2003 г. за приемане на Наредба за условията и реда за отпечатване, съхраняване, полагане, анулиране, унищожаване и отчитане на стикери с българска виза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 92 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2015 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратява
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-13

 Постановление № 92 на МС от 21.04.2016 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Държавна агенция "Национална сигурн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-26

 Постановление № 93 на МС от 22.04.2003 г. за приемане на Наредба за дейността на Междуведомствения съвет за методическо ръководство на Единната информационна система за противодействие на престъпността и за реда и начина на взаимодействие на органите на с
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 94 от 8.04.2011 г. за приемане на Наредба за мястото и начина на нанасяне на уникалната идентификация на взривните вещества за граждански цели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-15

 Постановление № 95 на МС от 17.04.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи за 2015 г. по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството за 2015 г. за финансиране на ремонтно-възстановителни дейности на участъци от автомагистра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Постановление № 96 на МС от 18.05.1999 г. за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Постановление № 96 на МС от 2.05.2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението" на Национална служба "Пожарна безопасност и защита на населението" на Министерството на вътрешнит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Постановление № 96 на МС от 12.04.2011 г. за приемане на Наредба за условията и реда за осъществяване на дейностите, свързани с оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия, и контрола над тях в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Постановление № 96 на МС от 30.05.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Постановление № 97 на МС от 28.05.2012 г. за приемане на Правилник за устройството и дейността на Консултативния съвет за подпомагане на Министерския съвет при формиране на държавната политика в областта на защитата при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-23

 Постановление № 97 на МС от 25.04.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-04-29

 Постановление № 97 на МС от 21.05.2020 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2020 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-26

 Постановление № 98 на МС от 3.05.2007 г. за приемане на Наредба за организацията на дейността по използване на служители под прикритие в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-11

 Постановление № 99 на МС от 10.05.2003 г. за приемане на Наредба за задължителните общи условия за сигурност на автоматизираните информационни системи или мрежи, в които се създава, обработва, съхранява и пренася класифицирана информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Постановление № 101 на МС от 11.06.1992 г. за решаване проблемите на общините Стражица, Попово и Опака, възникнали от земетресението през декември 1986 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 101 на МС от 1.06.2005 г. за приемане на Устройствен правилник на Държавна агенция "Гражданска защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-10

 Постановление № 101 на МС от 14.07.2023 г. за създаване на Национален механизъм за определяне на политиките и за координация в сферата на мерките за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма - Съвет за координация и сътрудничество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-11

 Постановление № 104 на МС от 6.06.2000 г. за приемане на Наредба за контрол на прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 104 на МС от 20.05.2002 г. за приемане на Наредба за граничните контролно-пропускателни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Постановление № 106 на МС от 8.05.2007 г. за приемане на Правилник за организацията и дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Постановление № 108 на МС от 7.05.2013 г. за одобряване на допълнителни бюджетни кредити по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2013 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Постановление № 109 на МС от 11.05.2007 г. за определяне районите на действие и седалищата на областните дирекции "Полиция" на Национална служба "Полиция" на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Постановление № 111 на МС от 10.08.2023 г. за приемане на Наредба за администриране на нередности по Европейските фондове при споделено управление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-15

 Постановление № 114 на МС от 16.05.2013 г. за приемане на Наредба за отсрочване на запасни и техника-запас от повикване във въоръжените сили при мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-28

 Постановление № 116 на МС от 15.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел II, т. 4.1.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2014 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотврат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Постановление № 117 на МС от 12.05.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-19

 Постановление № 119 на МС от 28.05.2007 г. за предоставяне на допълнителни средства от републиканския бюджет за 2007 г. по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2007 г. за изпълнение на задачите, произтичащи от българското председателство на З
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-05

 Постановление № 120 на МС от 20.05.2014 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за изпълнение на дейности, свързани с инициативите за 2014 г. по Плана за изпълнение на допълнителни мерки за повишаване на готовността за реагиране при очакван зас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-12-23

 Постановление № 120 на МС от 14.05.2015 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-19

 Постановление № 125 на MС от 24.06.2005 г. за създаване на Държавно- обществена консултативна комисия по въпросите на превенцията на престъпността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-21

 Постановление № 125 на МС от 29.06.2018 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери от резерва по чл. 1, ал. 2, раздел ІІ, т. 5.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. за непредвидени и/или неотложни разходи за предотвратяв
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-06

 Постановление № 126 на МС от 2.06.2006 г. за приемане на правилник за прилагане на Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Постановление № 127 на МС от 28.03.1997 г. за одобряване на Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 127 на МС от 15.05.2001 г. за поетапно намаляване числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи и за увеличаване щатната численост на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Постановление № 128 на МС от 11.07.2000 г. за намаляване на числения състав на военнослужещите на наборна военна служба в Министерството на вътрешните работи и за увеличаване на щатната численост на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-19

 Постановление № 128 на МС от 1.04.2021 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи за 2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Постановление № 129 на МС от 29.06.2017 г. за одобряване на допълнителни разходи/трансфери за 2017 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-04

 Постановление № 130 на МС от 16.06.2022 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджетите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на отбраната за 2022 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

Показани от 601 до 700 (стр. 7 от 14)
<<първа <предишна  2  3  4  5  6 7 8  9  10  11  12  следваща> последна>>

Общо: 1307 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА