Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 14)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Инструкция № 1 от 1.09.1995 г. за "Отличителен знак", ползван в изпълнение функциите на Националната служба за охрана при президента на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Инструкция № 1 от 16.07.2007 г. за реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-01

 Инструкция № 1 от 15.04.2018 г. за реда за осъществяване на оперативно-издирвателна дейност чрез специфични способи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (секрет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Инструкция № 1 от 20.12.2018 г. за взаимодействието на структурите на Министерството на вътрешните работи и Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" при изпълнение на електронното наблюдение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-12-29

 Инструкция № 1 от 22.03.2019 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност от служителите на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-02

 Инструкция № 1 от 8.04.2020 г. за условията, реда и сроковете за осъществяване на взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество, Прокуратурата на Република България, Министерството на фина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-05

 Инструкция № 2 от 31.01.1996 г. за прилагане на Тарифата за таксите, които се събират по чл. 7, ал. 2 от Закона за движението по пътищата, одобрена с ПМС № 234 от 1995 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Инструкция № 2 от 18.06.1997 г. за съдържанието на аптечките на моторните превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Инструкция № 2 от 2.07.2001 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството за прилагане на раздел I от Тарифа № 14 за таксите, които се събират в системата на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-15

 Инструкция № 2 от 23.09.2004 г. за условията и реда, при които специализираните служби по наркотичните вещества към Министерството на вътрешните работи оказват съдействие на Националната служба по наркотичните вещества към Министерството на здравеопазване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Инструкция № 2 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване от Главна дирекция "Национална служба "Гражданска защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Инструкция № 2 от 23.04.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Служба "Военна полиция" към министъра на отбраната за изпълнение на дейностите по глава девета от органит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-29

 Инструкция № 03-04-357 от 26.03.2015 г. за мерките и средствата за защита на личните данни, получавани, обработвани, предоставяни и съхранявани в Министерството на регионалното развитие и благоустройството чрез Главна дирекция "Гражданска регистрация и ад
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-11

 Инструкция № 3 от 17.11.2000 г. за взаимодействие между органите на Министерство на вътрешните работи и Данъчната администрация при Министерство на финансите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-20

 Инструкция № 3 от 24.08.2004 г. за реда за водене на регистър на научната дейност в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Инструкция № 3 от 18.07.2007 г. за реда за осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Инструкция № 3 от 16.09.2020 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Разузнаване" (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-09

 Инструкция № 4 от 17.12.2007 г. за водене на регистрите на доброволните формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на доброволци в Министерството на държавната политика при бедствия и аварии
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-20

 Инструкция № 4 от 15.05.2019 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Национална сигурност" за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Инструкция № 5 от 9.01.2009 г. за радиационна, химична и биологична защита при инциденти и аварии, свързани с опасни вещества и материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-30

 Инструкция № 5 от 5.06.2019 г. за взаимодействие между Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество и Държавна агенция "Технически операции" за изпълнение на дейностите по глава девета от органите по чл. 16,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-06

 Инструкция № 6 от 11.05.2009 г. за реда за осъществяване обучение на населението за защита при бедствия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-26

 Инструкция № 282 за благоустройство и охрана на вилните зонит, приета с Постановление № 186 на Министерския съвет от 1998 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Инструкция № 1400 от 12.06.2017 г. за взаимодействието между Националната служба за охрана и Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-20

 Инструкция № 1635 от 6.03.2009 г. за издаването, ползването, съхраняването, воденето на отчет, сдаването и унищожаването на удостоверителните документи в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-01

 Инструкция № 1747 от 30.03.2010 г. за военната служба в Националната служба за охрана при Президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-01

 Инструкция № 3261 от 21.12.2011 г. за достъпа на Държавна агенция "Национална сигурност" до информационни фондове на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-16

 Инструкция № 8121з-1008 от 16.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане на малолетни и непълнолетни лица от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-17

 Инструкция № 8121з-1008 от 24.08.2015 г. за условията, реда за получаване и размера на стипендии на курсантите в Академията на Министерството на вътрешните работи редовна форма на обучение и за условията и реда за получаване на полагащото им се униформено
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-19

 Инструкция № 8121з-1122 от 12.09.2015 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Инструкция № 8121з-1161 от 5.09.2017 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-09-14

 Инструкция № 8121з-1276 от 11.10.2018 г. за реда и организацията за издаване на документи и удостоверения по Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-1280 от 7.10.2021 г. за реда за обработване на лични данни в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-19

 Инструкция № 8121з-1289 от 30.09.2022 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Инструкция № 8121з-1302 от 19.10.2017 г. за условията и реда за провеждане на тестове за установяване на изпълнението на служебните задължения от държавни служители на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Инструкция № 8121з-1415 от 20.11.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на дейността по охрана на обекти по чл. 14, ал. 2, т. 4 от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-19

 Инструкция № 8121з-1492 от 4.11.2022 г. за реда и организацията за извършване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-26

 Инструкция № 8121з-282 от 15.03.2018 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-20

 Инструкция № 8121з-33 от 10.01.2019 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-04

 Инструкция № 8121з-418 от 5.04.2021 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи, оперативна защита при наводнения и операции по издирване и спасяване и химическа, биологическа и радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-464 от 26.08.2014 г. за реда и условията за извършване на проверки по чл. 81, ал. 1 и 2 и чл. 83, ал. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи от полицейските органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-05

 Инструкция № 8121з-470 от 27.04.2015 г. за организацията на дейността по установяване на дисциплинарни нарушения и налагане на дисциплинарни наказания, събирането и обработката на информация за състоянието на дисциплината и дисциплинарната практика в Мини
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-07-16

 Инструкция № 8121з-514 от 04.09.2014 г. за организацията, реда и условията за използването на въздухоплавателните средства на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № 8121з-532 от 9.09.2014 г. за съставяне, водене, съхраняване и ползване на личните кадрови дела на служителите от Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-25

 Инструкция № 8121з-533 от 12.05.2015 г. за условията и реда за носене на служебно оръжие от служителите по чл. 142, ал. 1 и 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-16

 Инструкция № 8121з-582 от 19.09.2014 г. за определяне вида, условията и реда за издаване, ползване, подмяна, отчет, съхранение и унищожаване на служебните карти, други карти и пропуски в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-21

 Инструкция № 8121з-748 от 20.10.2014 г. за определяне на срокове за съхранение на лични данни, обработвани в Министерството на вътрешните работи във връзка с провеждане на наказателно производство по реда на Наказателно-процесуалния кодекс и на проверки з
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-21

 Инструкция № 8121з-749 от 20.10.2014 г. за реда и организацията за осъществяване на дейностите по контрол на пътното движение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-07

 Инструкция № 8121з-78 от 24.01.2015 г. за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Инструкция № 8121з-782 от 2.07.2015 г. за определяне вида, условията и реда за издаване и ползване на служебните карти в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-23

 Инструкция № 8121з-794 от 29.10.2014 г. за организацията и реда за осъществяване на конвойната дейност в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-09-15

 Инструкция № 8121з-799 от 23.06.2022 г. за реда за организиране и провеждане на съвместни действия от служители на Министерството на вътрешните работи и Комисията за енергийно и водно регулиране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-12

 Инструкция № 8121з-813 от 9.07.2015 г. за реда и организацията за осъществяване на граничните проверки на граничните контролно-пропускателни пунктове (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-15

 Инструкция № 8121з-823 от 5.11.2014 г. за организация на дейността в Министерството на вътрешните работи по териториалното обслужване на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-10-07

 Инструкция № 8121з-877 от 06.07.2021 г. за дисциплината и дисциплинарната практика в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-27

 Инструкция № 8121з-891 от 26.11.2014 г. за наблюдението на държавната граница на Република България, специфичната охранителна дейност за участие в мерките за постигане на летищна сигурност в обществените зони и периметъра на летищата и прилагане на компен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-27

 Инструкция № 8121з-91 от 13.01.2017 г. за реда и организацията за осъществяване на превантивна дейност от полицейските органи на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-14

 Инструкция № 8121з-914 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на неотложни аварийно-възстановителни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-915 от 1.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на оперативна защита при наводнения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-929 от 02.12.2014 г. за патрулно-постова дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-23

 Инструкция № 8121з-953 от 8.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на химическа, биологическа и радиационна защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-955 от 8.12.2014 г. за условията и реда за осъществяване на операции по издирване и спасяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-09

 Инструкция № 8121з-976 от 27.06.2023 г. за условията и реда за осъществяване на водолазна дейност от полицейските органи и органите за пожарна безопасност и защита на населението в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-07-04

 Инструкция № 8121з-986 от 12.12.2014 г. за организацията и реда за съпровождане на лица, спрямо които е наложена мярка за административна принуда или е издадена заповед за краткосрочно настаняване, или на чужденци, търсещи международна закрила, по отношен
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Инструкция № 8121з-988 от 12.12.2014 г. за осигуряване на обществения ред при провеждане на мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-03

 Инструкция № 8121з-988 от 17.08.2015 г. за вида на личния знак, за условията и реда за ползването му и реда за носене на индивидуален идентификационен номер от служителите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-12

 Инструкция РЕГ. № RB 212001-001-04-03-173 от 24.11.2021 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Министерството на вътрешните работи при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-16

 Инструкция РЕГ. № RB 212001-001-04-03-171 от 24.11.2021 г. за взаимодействие между Министерството на правосъдието и Държавна агенция "Разузнаване" при осъществяване дейността на Бюрото по защита на застрашени лица (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-16

 Инструкция Рег. № RB 102101-001-04/11-2844 от 6.02.2023 г. за условията и реда за достъп на Държавна агенция "Разузнаване" до информационните фондове на Министерството на вътрешните работи (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-04-04

 Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-22 от 20.07.2022 г. за оперативния отчет в Министерството на вътрешните работи (секретно)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-24 от 20.07.2022 г. за дейността на оперативно-издирвателните органи на Министерството на вътрешните работи с доброволни сътрудници (секретно)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Инструкция рег. № RB202000-001-10/8-Iз-26 от 20.07.2022 г. за планиране, разходване, отчитане и контрол на паричните средства за особени разходи по бюджета на Министерството на вътрешните работи (поверително)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-09

 Кодекс за поведението на длъжностните лица по поддържането на правовия ред
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за борба с незаконното завладяване на самолети
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за борба с подкупването на чужди длъжностни лица в международните търговски сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за маркиране на пластичните взривни вещества с цел тяхното откриване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за полицейско сътрудничество в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Конвенция за преследване на незаконните актове, насочени против безопасността на гражданската авиация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за преследване на незаконните действия, насочени срещу сигурността на морското корабоплаване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Конвенция за психотропните вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция за фискалния режим на чуждестранните моторни коли
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Конвенция за Центъра за правоприлагане в Югоизточна Европа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-21

 Конвенция на ООН срещу транснационалната организирана престъпност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-06

 Конвенция на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Конвенция на Съвета на Европа за борба с трафика на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-11-25

 Конвенция на Съвета на Европа за предотвратяване на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Конвенция относно изпиране, издирване, изземване и конфискация на облагите от престъпление
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за борба с бомбения тероризъм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за борба срещу вземането на заложници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за борба срещу финансирането на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за премахване и преследване фабрикуването на фалшиви парични знаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция за преследване разпространението и търговията с безнравствени издания
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Международна конвенция на Евроконтрол за сътрудничество за безопасност на въздухоплаването от 13.12.1960 г., изменена с протокол от 12 февруари 1981 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между Европейската общност и Република България относно участието на Република България в "Механизъм на Общността за подпомагане на засиленото сътрудничество в областта на гражданската защита"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Департамента за гражданска защита към Председателството на Министерския съвет на Италианската република
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-17

 Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Департамента по енергетика на Съединените американски щати за сътрудничество в предотвратяването на незаконния трафик на ядрени и други радиоактивни материали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-24

 Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Италианската република за засилване на сигурността в туристическите райони
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-15

 Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Обединените арабски емирства относно взаимното признаване и подмяната на свидетелства за управление на МПС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-17

 Меморандум за разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Министерството на вътрешните работи на Република Литва
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-08

 Меморандум за Разбирателство между Министерството на вътрешните работи на Република България и Федералния департамент на правосъдието и полицията на Конфедерация Швейцария за полицейско сътрудничество в борбата срещу престъпността
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-21

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 14)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 1306 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА