Вътрешен ред

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 1 от 18.04.2008 г. за контрол на прекурсорите на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-17

 Наредба № 1 от 21.04.2011 г. за условията и реда за организиране и осъществяване охраната на съдии, прокурори и следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Наредба № 1 от 19.07.2017 г. за реда за установяване концентрацията на алкохол в кръвта и/или употребата на наркотични вещества или техни аналози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-26

 Наредба № 1 от 1.08.2018 г. за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета "Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности" от Закона за противодействие на корупц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Наредба № 2 от 12.09.1990 г. за защита от аварии при дейности с опасни химически вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-01

 Наредба № 2 от 15.08.2018 г. за условията и реда за осъществяване на оперативно-издирвателната дейност чрез гласни и негласни методи и средства от органите по чл. 16, ал. 2 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба № 3 от 14.07.1988 г. за контролните пунктове за извършване прегледи на моторните превозни средства и на водачите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 10.01.2001 г. за унищожаване на законно произведени, придобити и съхранявани наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, станали негодни за употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 3 от 16.02.2001 г. за водене и съхраняване на регистъра на лицата, правоспособни да извършват дейности по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № 3 от 9.01.2008 г. за вида на информацията и реда за предоставянето й от Министерството на вътрешните работи на Министерството на правосъдието за нуждите на Главна дирекция "Охрана" при изпълнение на функциите й
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-20

 Наредба № 3 от 24.03.2008 г. за условията и реда за изграждане, експлоатиране, контрол и закриване на информационните фондове на Държавна агенция "Национална сигурност"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-29

 Наредба № 4 от 20.02.1995 г. за контрол и приемане на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Наредба № 4 от 22.12.2010 г. за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Наредба № 4 от 19.10.2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Наредба № 4 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-11-17

 Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Наредба № 6 от 12.07.1993 г. за организиране сътрудничество с граждани за осъществяване функциите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 7 от 8.06.1998 г. за системите за физическа защита на строежите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-03

 Наредба № 7 от 6.12.2000 г. за използване на физическа сила, помощни средства и оръжие от органите на Военна полиция (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-25

 Наредба № 8 от 6.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 10.02.2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Наредба № 8 от 11.05.2012 г. за условията и реда за защита на горските територии от пожари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № 9 от 14.03.1991 г. за пределно допустими нива на електромагнитни полета в населени територии и определяне на хигиенно-защитни зони около излъчващи обекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 9 от 15.02.2001 г. за реда за разрешаване на дейностите по чл. 73 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-05-09

 Наредба № 9 от 23.07.2008 г. за условията и реда, при които се признават на територията на Република България свидетелствата за управление на моторни превозни средства и регистрационните номера на моторните превозни средства на съюзнически и чужди въоръже
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Наредба № 10 от 2.04.1993 г. за реда за набиране, разходване и отчитане на средствата по Национален фонд "Борба с престъпността"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 11 от 3.07.2001 г. за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-13

 Наредба № 12 от 26.03.2001 г. за утвърждаване на добрата производствена практика на лекарства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-22

 Наредба № 12 от 11.09.2020 г. за системата за търсене и спасяване при авиационно произшествие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-29

 Наредба № 13 от 27.01.1999 г. за разследване на авиационни произшествия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-14

 Наредба № 14 от 15.11.2010 г. за реда и начина за изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-27

 Наредба № 15 за използуване и контрол на тахографите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 16 от 26.04.1994 г. за организацията на взаимодействието между Министерството на вътрешните работи и Националната служба за охрана при президента на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Наредба № 16 от 23.07.2001 г. за временната организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-21

 Наредба № 17 от 23.07.2001 г. за регулиране на движението по пътищата със светлинни сигнали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-15

 Наредба № 18 oт 23.07.2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-14

 Наредба № 18 от 14.03.1996 г. за обмяна на повредени български банкноти и монети в обращение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-04

 Наредба № 20 от 10.05.2001 г. за условията и реда, при които лекарствените продукти, съдържащи наркотични вещества, могат да бъдат освободени от някои мерки за контрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-10

 Наредба № 20 от 30.09.2003 г. за нормата за максимално допустимо количество на ерукова киселина в маслата и мазнините, предназначени за консумация от човека (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 21 от 12.10.2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-06-13

 Наредба № 23 от 17.11.2005 г. за разследване на произшествия в морските пространства и вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-04

 Наредба № 24 от 2.12.2002 г. за условията и реда за обучение за оказване на първа долекарска помощ от водачи на моторни превозни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Наредба № 24 от 7.09.2010 г. за изискванията и условията за производство, преработване, съхранение, търговия, внос и износ на наркотични вещества за ветеринарномедицински цели от Списък II към чл. 3, ал. 2, т. 2 и Списък III към чл. 3, ал. 2, т. 3 от Зако
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 30 от 27.06.2001 г. за реда за установяване употребата на алкохол или друго упойващо вещество от водачите на моторни превозни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-28

 Наредба № 30 от 31.07.2003 г. за условията и реда за извършване на противопожарни мероприятия в горския фонд и опазване на горите от пожари (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-18

 Наредба № 31 от 26.07.1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Наредба № 37 от 2.08.2002 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство и условията и реда за издаване на разрешение за тяхното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 39 от 29.01.2004 г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

 Наредба № 40 от 7.01.2008 г. за категориите данни и реда, по който се съхраняват и предоставят от предприятията, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, за нуждите на националната сигурност и за разкриване на престъпления
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-19

 Наредба № 43 от 27.07.2011 г. за изискванията към възнагражденията в застрахователите, в презастрахователите и в здравноосигурителните дружества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-02

 Наредба № 71 от 9.08.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Спасител при бедствия, аварии и катастрофи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-24

 Наредба № 83 от 8.01.2004 г. за одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение на отоплителните системи и за одобряване типа на отоплител (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-06

 Наредба № 8121з-1006 от 24.08.2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-03-20

 Наредба № 8121з-1010 от 16.12.2014 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите ун
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-09

 Наредба № 8121з-1010 от 24.08.2015 г. за униформеното облекло и работното облекло за служебно ползване в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-09-15

 Наредба № 8121з-105 от 26.01.2023 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен харак
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-03

 Наредба № 8121з-109 от 31.01.2018 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2018/2019 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Наредба № 8121з-1100 от 9.09.2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Наредба № 8121з-1130 от 14.09.2015 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от органите на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Наредба № 8121з-1175 от 29.09.2015 г. за условията и реда за осигуряване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи на работно и униформено облекло, друго вещево имущество и снаряжение и ежегодно парична сума за облекло на неносещите ун
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Наредба № 8121з-1225 от 27.09.2017 г. за видовете обекти по чл. 23, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват и прилагат мерки за противодействие на тероризма, минималните изисквания към тези мерки и реда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба № 8121з-1226 от 27.09.2017 г. за взаимодействие, упражняването на контрол, съхранението и унищожаването на преписките по прилагането на превантивните мерки по чл. 25, ал. 1 от Закона за противодействие на тероризма
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 8121з-1277 от 31.10.2019 г. за условията и реда за предоставяне на данни от регистъра по чл. 95а, ал. 2 от Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-08

 Наредба № 8121з-1353 от 15.12.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките за държавните служител
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-01

 Наредба № 8121з-1537 от 25.09.2023 г. за условията и реда за определяне на психологичната пригодност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-10-06

 Наредба № 8121з-182 от 15.02.2021 г. за условията и реда за осигуряване и осъществяване на охрана на лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-17

 Наредба № 8121з-194 от 21.02.2019 г. за определяне на реда за взаимодействие по обмен на информация, анализиране на пътнотранспортните произшествия с участие на деца и набелязване на мерки за тяхното ограничаване и намаляване на последствията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 8121з-196 от 19.02.2015 г. за реда за осъществяване на превантивен контрол от органите за пожарна безопасност и защита на населението на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-06

 Наредба № 8121з-238 от 6.03.2018 г. за условията и реда за достъп на хората със слухови или говорни увреждания до единния европейски номер за спешни повиквания 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-20

 Наредба № 8121з-239 от 2.03.2021 г. за реда за създаване, поддържане и водене на регистъра на доброволните формирования
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-16

 Наредба № 8121з-244 от 22.03.2016 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2016/2017 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба № 8121з-247 от 28.02.2020 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2020/2021 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Наредба № 8121з-254 от 13.02.2017 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Наредба № 8121з-310 от 17.07.2014 г. за преназначаване на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-20

 Наредба № 8121з-311 от 17.07.2014 г. за реда за прекратяване на служебното правоотношение на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-01-03

 Наредба № 8121з-344 от 25.07.2014 г. за назначаване на държавна служба в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-05-31

 Наредба № 8121з-345 от 25.07.2014 г. за определяне на медицинските изисквания за работа в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-06-28

 Наредба № 8121з-346 от 25.07.2014 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба № 8121з-347 от 25.07.2014 г. за условията и реда за награждаване на служителите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-03

 Наредба № 8121з-36 от 7.01.2020 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители в
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-30

 Наредба № 8121з-406 от 14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-31

 Наредба № 8121з-407 от 11.08.2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02

 Наредба № 8121з-408 от 14.04.2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Наредба № 8121з-411 от 14.04.2015 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на Министерството на вътрешните работи за учебната 2015/2016 година
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Наредба № 8121з-413 от 29.03.2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-04-09

 Наредба № 8121з-418 от 14.03.2017 г. за реда за употреба на физическа сила и помощни средства от служителите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-23

 Наредба № 8121з-422 от 16.04.2015 г. за организацията и дейността на звената "Общинска полиция"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-28

 Наредба № 8121з-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-08-08

 Наредба № 8121з-465 от 26.08.2014 г. за организацията и функционирането на Националната Шенгенска информационна система на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-03-22

 Наредба № 8121з-468 от 27.04.2015 г. за условията и реда за формиране на допълнително възнаграждение за постигнати резултати в служебната дейност на служителите в Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба № 8121з-531 от 09.09.2014 г. за реда и условията за осъществяване на дейности по осигуряване на пожарна безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от търговци и контрола въ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба № 8121з-532 от 12.05.2015 г. за условията и реда за използване на автоматизирани технически средства и системи за контрол на правилата за движение по пътищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба № 8121з-534 от 3.04.2017 г. за приемане на курсанти, студенти и докторанти в Академията на МВР за учебната 2017/2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-18

 Наредба № 8121з-572 от 30.05.2018 г. за реда за получаване на допълнително възнаграждение от лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Наредба № 8121з-573 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане ежегодно на парична сума за облекло на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № 8121з-610 от 11.06.2018 г. за реда, по който лицата удостоверяват, че отговарят на изискванията на Закона за частната охранителна дейност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-08

 Наредба № 8121з-611 от 11.06.2018 г. за условията и реда за организация и извършване на видовете частна охранителна дейност по чл. 5, ал. 1 от Закона за частната охранителна дейност и за определяне на примерна типова класификация на обектите, на които се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-03-10

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 14)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 1307 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА