Селско и горско стопанство. Хранително-вкусова промишленост

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 1401 до 1489 (стр. 15 от 15)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 следваща> последна>>
 Споразумение между Република България и Комисията на Европейските общности от името на Европейската общност, изменящо Годишното финансово споразумение за 2004 г. по програма САПАРД (Специалната присъединителна програма за развитие на земеделието и селскит
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-17

 Споразумение между Република България и Организацията на Обединените нации по прехрана и земеделие (ФАО) за изграждане на Субрегионално техническо звено в гр. Бургас за оказване на съдействие на операциите по Проект "BlackSea4Fish", сключено чрез размяна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-30

 Споразумение под формата на размяна на писма, изменящо приложението към споразумението между Европейската общност и Република България за взаимна защита и контрол на наименованията на вината
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Съглашение между правителството на Народна република България и правителството на Италианската Република в областта на растителната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2014 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-11

 Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по Държавната профилактична програма и по програмите за надзор и ликвидиране на болести по животните за 2015 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-13

 Тарифа за определяне на цените, които се заплащат за изпълнението на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-12-12

 Тарифа за таксите за изпитване на земеделска и горска техника и резервни части, които се събират от акредитираните лаборатории към Министерството на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-21

 Тарифа за таксите за предоставени ловни площи от държавния горски фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от държавния горски фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от държавния горски фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-03

 Тарифа за таксите по чл. 16, ал. 1 от Закона за опазване на селскостопанското имущество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Изпълнителната агенция по горите по Закона за горите и по Закона за държавните такси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството по Закона за животновъдството
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС) по Закона за посевния и посадъчния материал и по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-02

 Тарифа за таксите, събирани по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Тарифа за таксите, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-08

 Тарифа за таксите, които се събират в системата на Държавната агенция по горите по Закона за горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-01

 Тарифа за таксите, които се събират за обучение за придобиване на правоспособност за класификатор на кланични трупове по скалата EUROP (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-26

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по лозата и виното (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-08-05

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Тарифа за таксите, които се събират от Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол по Закона за закрила на новите сортове растения и породи животни и по Закона за посевния и посадъчния материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-24

 Тарифа за таксите, които се събират от Министерството на земеделието и продоволствието по Закона за генетично модифицирани организми
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-20

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветеринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-22

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната ветринарномедицинска служба по Закона за ветеринарномедицинската дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-21

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба за растителна защита при Министерството на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-03

 Тарифа за таксите, които се събират от Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лова и опазване на дивеча
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-31

 Тарифа за таксите, събирани от Националната лозаро-винарска камара и регионалните лозаро-винарски камари по Закона за виното и спиртните напитки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Тарифа за таксите, събирани от органите по поземлена собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-04

 Тарифа за таксите, събирани по Закона за рибарството и аквакултурите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Указ № 25 от 1.02.2018 г. за връщане за ново обсъждане в Народното събрание на разпоредби от Закона за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал, приет от 44-то Народно събрание на 24 януари 2018 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-06

 Указ № 77 на Президиума на НС от 6.03.1954 г. за отменяване на глава V от отдел IV на Закона за трудовата поземлена собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Указ № 9399 на Президиума на ВНС от 9.06.1948 г. за борба с беса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-01

 Указ на Президиума на НС за задължителното пререгистриране на непокритите земеделски имоти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-01

 Устройствен правилник на Национална научноизследователска станция по ловно стопанство, биология и болести на дивеча, гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Устройствен правилник нa Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-14

 Устройствен правилник на Българската агенция по безопасност на храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-26

 Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Горска семеконтролна станция гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-12-16

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Устройствен правилник на Държавен фонд "Земеделие" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-03

 Устройствен правилник на Държавната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-23

 Устройствен правилник на Изпълнителна агенция "Сертификационен одит на средствата от европейските земеделски фондове"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция "Борба с градушките"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-26

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-23

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-28

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по лозата и виното
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-03

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по почвените ресурси към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-25

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по селекция и репродукция в животновъдството към министъра на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-27

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-04-21

 Устройствен правилник на Изпълнителната агенция по хидромелиорации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-01

 Устройствен правилник на Института по розата и етеричномаслените култури
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-19

 Устройствен правилник на Института по тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-09

 Устройствен правилник на Контролно-техническата инспекция към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Варна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. Пловдив
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-18

 Устройствен правилник на Лесозащитна станция гр. София
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-21

 Устройствен правилник на лесозащитните станции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-10-12

 Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-11-13

 Устройствен правилник на Министерството на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-13

 Устройствен правилник на Министерството на земеделието и храните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-30

 Устройствен правилник на Министерството на земеделието, храните и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-18

 Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Устройствен правилник на Националната ветеринарномедицинска служба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-26

 Устройствен правилник на Националната служба за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-11

 Устройствен правилник на Националната служба по зърното и фуражите към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-12

 Устройствен правилник на Националния институт за изследване на вино и спиртни напитки - София (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-07

 Устройствен правилник на Националния център за аграрни науки към министъра на земеделието и горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-23

 Устройствен правилник на Националното управление по горите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Устройствен правилник на областните дирекции "Земеделие"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2024-01-09

 Устройствен правилник на Опитна станция за бързорастящи горскодървесни видове, гр. Свищов
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Устройствен правилник на Опитна станция по дъбовите гори, гр. Бургас
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-12-17

 Устройствен правилник на регионалните дирекции по горите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-21

 Устройствен правилник на Селскостопанската академия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-24

 Устройствен правилник на Селскостопанската академия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-31

 Устройствен правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Пловдив (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Устройствен правилник на Центъра за изпитване на земеделска, горска техника и резервни части - Русе (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-10-25

 Устройствен правилник на Центъра за оценка на риска по хранителната верига
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-10

Показани от 1401 до 1489 (стр. 15 от 15)
<<първа <предишна  10  11  12  13  14 15 следваща> последна>>

Общо: 1489 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА