Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 16)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>
 Наредба № 3 от 6.02.2007 г. за реда за предоставяне на обезпечения в областта на земеделието (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 3 от 18.09.2007 г. за технически правила и нормативи за контрол и приемане на електромонтажните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № 3 от 16.01.2008 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане и за плащане при преструктуриране и конверсия на винени лозя (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-06

 Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Наредба № 3 от 25.02.2009 г. за специалните изисквания за участие в одобрените схеми за национални доплащания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 3 от 17.06.2009 г. за създаване и поддържане на публичен регистър на сградите в режим на етажна собственост (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-29

 Наредба № 3 от 19.06.2009 г. за условията и реда за осигуряване на безплатно обучение по български език, както и на обучение по майчин език и култура, на учениците в задължителна училищна възраст - деца на граждани на държави - членки на Европейския съюз,
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Наредба № 3 от 16.07.2009 г. за условията и реда за изпълнение на платежни операции и за използване на платежни инструменти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба № 3 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на Медицински стандарт "Кардиохирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-21

 Наредба № 3 от 19.02.2010 г. за специфичните изисквания и контрола, осъществяван от митническите органи върху средствата за измерване на акцизни стоки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-28

 Наредба № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17

 Наредба № 3 от 07.02.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Педиатрия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-18

 Наредба № 3 от 30.05.2014 г. за организиране на извънучилищната тренировъчна и състезателна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-15

 Наредба № 3 от 27.01.2015 г. за утвърждаване на общи медицински стандарти по хирургия, неврохирургия, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия и лицево-челюстна хирургия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-19

 Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15- до 18-годишна възраст (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Наредба № 4 от 2.04.1992 г. за условията и реда за изследване за заразеност с вируса на Синдрома на придобитата имунна недостатъчност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № 4 от 20.02.1995 г. за контрол и приемане на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 4 от 9.02.1996 г. за контрол на техниката за растителна защита и торене (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-09

 Наредба № 4 от 6.01.1998 г. за позициите на банките в чуждестранна валута (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-01-14

 Наредба № 4 от 7.07.1998 г. за оценка на въздействието върху околната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-03-18

 Наредба № 4 от 16.02.1999 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба № 4 от 5.04.1999 г. за защита от шум на територията на населените места (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-18

 Наредба № 4 от 10.02.2000 г. за ветеринарномедицинските изисквания за хуманно отношение към животните по време на транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Наредба № 4 от 18.09.2000 г. за предучилищно възпитание и подготовка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-17

 Наредба № 4 от 11.01.2001 г. за обращение на фуражните суровини (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-28

 Наредба № 4 от 15.01.2001 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-03-20

 Наредба № 4 от 29.03.2001 г. за условията и реда за настаняване в общежития от открит, полуоткрит и преходен тип и разпределението на лишените от свобода по затвори, поправителни домове и трудово-поправителни общежития (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 4 от 8.04.2002 г. за приемане на ученици в спортните училища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-31

 Наредба № 4 от 1.03.2002 г. за приемане на ученици в Националната гимназия за древни езици и култури "Константин-Кирил Философ" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 4 от 31.05.2002 г. за реда за инвестиране извън страната на активите на пенсионноосигурителни дружества и на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Наредба № 4 от 14.01.2003 г. за условията и реда за лицензиране на производството на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-20

 Наредба № 4 от 16.04.2003 г. за документите за системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-23

 Наредба № 4 от 14.08.2003 г. за проектиране, изграждане и експлоатация на електрически уредби в сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-18

 Наредба № 4 от 24.09.2003 г. за задължителното застрахованен (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-30

 Наредба № 4 от 25.11.2003 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Наредба № 4 от 10.05.2004 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Наредба № 4 от 9.06.2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Наредба № 4 от 9.01.2004 г. за признаване на организации за извършване на прегледи на кораби и корабопритежатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-27

 Наредба № 4 от 5.07.2004 г. за норми за озон и алармени прагове за нивата на озон в атмосферния въздух (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Наредба № 4 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Авиационен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Наредба № 4 от 7.03.2005 г. за реда за приемане на заявления, комплектоване на досиета и водене на регистър на досиетата на храни с традиционно специфичен характер (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-02

 Наредба № 4 от 10.05.2006 г. за употребата на определени епоксидни деривати при производството на материали и предмети, предназначени за контакт с храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-22

 Наредба № 4 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 4 от 19.02.2007 г. за условията и реда за извършване на инспекции на лечебните заведения от Изпълнителната агенция по трансплантация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба № 4 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на електронна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба № 4 от 19.02.2008 г. за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-07

 Наредба № 4 от 24.03.2008 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № 4 от 1.07.2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № 4 от 3.09.2011 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-09

 Наредба № 4 от 19.10.2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Наредба № 4 от 10.12.2013 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Урология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-31

 Наредба № 4 от 13.03.2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Нефрология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-05

 Наредба № 4 от 23.04.2014 г. за реда и начина за предоставяне и отчитане на средствата за финансиране на дейностите по техническата ликвидация, по техническата и биологичната рекултивация и изпълнението на свързаните с това дейности по водовземане, пречис
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-30

 Наредба № 4 от 25.07.2014 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-30

 Наредба № 4 от 15.07.2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-05-01

 Наредба № 5 за набиране и разходване на средствата по фонд "Жилищно строителство" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-23

 Наредба № 5 за хигиенните норми за пределно допустимите количества от химични и биологични замърсители в хранителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 5 за корабните документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-08

 Наредба № 5 от 29.12.1996 г. за условията за повишаване квалификацията на педагогическите кадри в системата на народната просвета и реда за придобиване на професионално-квалификационни степени (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-27

 Наредба № 5 от 14.05.1998 г. за обявяване на недвижимите паметници на културата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-12-11

 Наредба № 5 от 26.02.1999 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-29

 Наредба № 5 от 14.02.2000 г. за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-12

 Наредба № 5 от 10.07.2000 г. за възстановяване на данък върху добавената стойност и акциз на дипломатически представителства, консулства, представителства на междуправителствени организации и членовете на техния персонал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-10

 Наредба № 5 от 8.11.2000 г. за реда и начина за създаване на мрежите и за дейността на Националната система за мониторинг на водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-05

 Наредба № 5 от 25.01.2001 г. за горска селекция и семепроизводство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-24

 Наредба № 5 от 21.05.2001 г. за правила и нормативи за устройство на територията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-13

 Наредба № 5 от 14.05.2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 5 от 12.12.2002 г. за условията и реда за придобиване, изплащане и търговия с държавни ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-10-23

 Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия и за категоризиране безопасността на пътищата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-11-11

 Наредба № 5 от 16.01.2003 г. за условията и реда за регистрация на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-12

 Наредба № 5 от 15.05.2003 г. за оценяване и одобряване на учебници и учебни помагала (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-04

 Наредба № 5 от 30.05.2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Наредба № 5 от 15.10.2003 г. за извършване на дейност като застрахователен брокер и застрахователен агент (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-08-03

 Наредба № 5 от 5.02.2004 г. за производство и търговия на горски репродуктивни материали (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-27

 Наредба № 5 от 9.06.2004 г. за съдържанието, структурата, условията и реда за представяне на информация от предприятията, които осъществяват дейности по добив, преработка и търговия с горива, преобразуване, пренос, разпределение и търговия с енергия и при
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Наредба № 5 от 22.06.2004 г. за условията и реда за участие на лечебни заведения в международен обмен на тъкани и клетки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-05-16

 Наредба № 5 от 10.06.2005 г. за безмитната търговия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-07

 Наредба № 5 от 10.09.2005 г. за утвърждаване на образците на актовете за общинска собственост и на регистрите, предвидени в Закона за общинската собственост, и за определяне реда за съставянето, воденето и съхраняването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Наредба № 5 от 24.01.2006 г. за установяване на максимално допустими граници на остатъчни субстанции от ветеринарномедицински продукти в суровини и продукти от животински произход (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-17

 Наредба № 5 от 21.03.2006 г. за условията и реда за полагане на труд от лишени от свобода лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02

 Наредба № 5 от 25.05.2006 г. за хигиената на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-02-05

 Наредба № 5 от 23.04.2007 г. за мониторинг на водите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-29

 Наредба № 5 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по железопътна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Наредба № 5 от 10.03.2008 г. за здравните изисквания към говеда и свине при придвижването или транспортирането им между Република България и държавите - членки на Европейския съюз, и за определяне на здравния статус на районите и обектите, от които произх
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-03-23

 Наредба № 5 от 23.07.2009 г. за реда и начина за определяне на размера, разположението и специалния режим за упражняване на сервитутите на електронните съобщителни мрежи, съоръжения и свързаната с тях инфраструктура (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-21

 Наредба № 5 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Лаборант" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 5 от 10.03.2010 г. за условията за допустимост за подпомагане на земеделските парцели по схеми за плащане на площ и за общите и регионални критерии за постоянни пасища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-02-24

 Наредба № 5 от 4.04.2011 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 2.6. "Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура" на Приоритетна ос № 2 "Аквакултура, риболов във вътрешни водоеми, прер
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-05-11

 Наредба № 5 от 9.02.2015 г. за определяне на максимално допустимите количества на някои замърсители в храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-07-19

 Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за младежта (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-06-28

 Наредба № 5 от 12.08.2016 г. за условията, реда и начина за извършване на външни оценки за осигуряване качеството на одитната дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 5 от 3.11.2016 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Гръдна хирургия" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Наредба № 6 за правоспособността на водачите на мотокари и електрокари във вътрешния транспорт на предприятията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-05

 Наредба № 6 от 27.02.1987 г. за организацията и дейността на детските ясли (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-02

 Наредба № 6 от 7.08.1987 г. за извършване на транспортни услуги от граждани (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-19

 Наредба № 6 от 24.01.1995 г. за бутилиране на натурални минерални води
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-10

 Наредба № 6 от 8.05.1998 г. за хигиенно-физиологичните изисквания за изготвяне на седмичните разписания на учениците и реда за извършване на тяхната оценка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

Показани от 301 до 400 (стр. 4 от 16)
<<първа <предишна  1  2  3 4 5  6  7  8  9  следваща> последна>>

Общо: 1515 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА