Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 16)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>
 Наредба № 1 от 7.02.2013 г. за прилагане на правилата на биологично производство на растения, животни и аквакултури, растителни, животински продукти, продукти от аквакултури и храни, тяхното етикетиране и контрола върху производството и етикетирането (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-09-11

 Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за реда и начина за идентификация и регистрация на участниците, съхраняването на данни за организираните хазартни игри от разстояние на територията на Република България и за подаване на информация за хазартните игри към сървъ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-18

 Наредба № 1 от 18.03.2013 г. за регулиране на цените на електрическата енергия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-24

 Наредба № 1 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на спортни дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба № 1 от 23.05.2014 г. за условията и реда за възстановяване на част от транспортните разходи на педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-27

 Наредба № 1 от 26.01.2016 г. за хигиената на храните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-12-15

 Наредба № 2 за медицинското обслужване в местата за лишаване от свобода (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-16

 Наредба № 2 за определяне възнагражденията и стойността на движими паметници на културата, предоставени на музеите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-24

 Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 2 от 5.05.1987 г. за противопожарните строително-технически норми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Наредба № 2 от 10.08.1994 г. за проектиране на заведения за социални грижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-04-19

 Наредба № 2 от 24.01.1995 г. за правила и нормативи за териториалноустройствено планиране на Черноморското крайбрежие (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-21

 Наредба № 2 от 7.05.1996 г. за набиране, разходване, отчитане и контрол на средствата по извънбюджетната приходно-разходна сметка за усъвършенстване на контролната дейност към Главната инспекция по труда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-08

 Наредба № 2 от 24.04.1997 г. за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-01

 Наредба № 2 от 10.04.1998 г. за застрояване в земеделските земи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-11-06

 Наредба № 2 от 19.05.1998 г. за управление на фонд "Условия на труд" към Министерството на труда и социалната политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Наредба № 2 от 10.07.1998 г. за материално подпомагане в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Наредба № 2 от 20.01.1999 г. за проектиране на електрически уредби в сгради (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-29

 Наредба № 2 от 11.02.1999 г. за възстановяване на платен данък върху добавената стойност на чуждестранни физически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-12

 Наредба № 2 от 19.04.1999 г. за положението на обвиняемите и подсъдимите с мярка за неотклонение задържане под стража (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-01

 Наредба № 2 от 19.05.1999 г. за лицензиране на спортните организации в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-10-07

 Наредба № 2 от 7.01.2000 г. за лицензиите и разрешенията, издавани от Българската народна банка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-19

 Наредба № 2 от 27.04.2000 г. за видовете имунизации в Република България и сроковете за извършването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-08

 Наредба № 2 от 10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба № 2 от 16.10.2000 г. за опазване на водите от замърсяване с нитрати от земеделски източници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 2 от 10.01.2001 г. за условията и реда за лечение с неразрешени за употреба в Република България лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба № 2 от 7.03.2002 г. за условията и реда за отнемане на разрешенията за промишлена обработка на тютюн и за производство на тютюневи изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-29

 Наредба № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Наредба № 2 от 4.02.2003 г. за организация и провеждане на профилактични прегледи при лица от 0 до 18 години и диспансерно наблюдение на задължително здравноосигурени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-16

 Наредба № 2 от 27.02.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 2 от 5.03.2003 г. за реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Наредба № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Наредба № 2 от 17.09.2003 г. за проспектите при публично предлагане на ценни книжа и за разкриването на информация от публичните дружества и другите емитенти на ценни книжа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-11-19

 Наредба № 2 от 26.01.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на предно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови трактори с тясна колея по отношение на предно монтираната защитна конструкция при преобръщане (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 2 от 6.02.2004 г. за определяне на списък на заразните и паразитните болести, които подлежат на задължително съобщаване, регистрация и отчет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Наредба № 2 от 19.05.2004 г. за определени епоксидни производни, използвани за производство на материали и предмети, предназначени за контакт с храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-23

 Наредба № 2 от 28.05.2004 г. за топлоснабдяването (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-24

 Наредба № 2 от 29.06.2004 г. за планиране и проектиране на комуникационно- транспортните системи на урбанизираните територии (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Наредба № 2 от 14.07.2004 г. за провеждане на конкурсите за младши съдии, младши прокурори и младши следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-28

 Наредба № 2 от 11.01.2005 г. за условията и реда за възлагане изпълнението на дейностите по възпроизводство на горите в държавния горски фонд (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-06

 Наредба № 2 от 21.03.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Наредба № 2 от 7.07.2005 г. за категоризиране на туристическите хижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-06-30

 Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба № 2 от 28.06.2006 г. относно реда за провеждане на конкурси за съдии, прокурори и следователи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-01-08

 Наредба № 2 от 7.09.2006 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Наредба № 2 от 23.07.2007 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 2 от 17.12.2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба № 2 от 8.01.2008 г. за съдебните заседатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-15

 Наредба № 2 от 18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 2 от 6.10.2008 г. за проектиране, изпълнение, контрол и приемане на хидроизолации и хидроизолационни системи на сгради и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-06-21

 Наредба № 2 от 29.10.2008 г. за схема на Общността за управление по околна среда и одитиране (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Наредба № 2 от 2.02.2009 г. за залесяване и инвентаризация на горските култури (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-19

 Наредба № 2 от 18.05.2009 г. за усвояването на книжовния български език (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 2 от 25.01.2010 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Кардиология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-05-12

 Наредба № 2 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на подемно-транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № 6 от 5.04.2012 г. за компетентност на морските лица в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-06-29

 Наредба № 2 от 27.09.2012 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Наредба № 2 от 22.01.2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-06-13

 Наредба № 2 от 8.05.2014 г. за финансово подпомагане на строителството и ремонта на спортни обекти и съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 2 от 17.02.2015 г. за критериите за допустимост на земеделските площи за подпомагане по схеми и мерки за плащане на площ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-30

 Наредба № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-02-24

 Наредба № 2 от 29.01.2016 г. за условията и реда за сертифициране на "балнеолечебен (медикъл СПА) център", "СПА център", "уелнес център" и "таласотерапевтичен център" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-22

 Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания за производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалния им контрол (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2023-05-09

 Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Наредба № 2 от 06.10.2017 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ортопедия и травматология" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-19

 Наредба № 3 за обслужване на безекипажните кораби (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2022-05-13

 Наредба № 3 за хигиенните изисквания при производството и продажбата на детски играчки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-16

 Наредба № 3 от 1979 г. за норми относно допустимото съдържание на вредни вещества в почвата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-08-12

 Наредба № 3 от 30.08.1989 г. за запазване на сградните и благоустройствените фондове в населените места (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-13

 Наредба № 3 от 20.02.1995 г. за проектиране на системи за газоснабдяване в населените места и газови инсталации в сгради, работещи с природен газ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-07

 Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Наредба № 3 от 31.05.1996 г. за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в гражданските летища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Наредба № 3 от 11.02.1997 г. за профилактиката, лечението и контрола на местните паразитози (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-16

 Наредба № 3 от 9.03.1999 г. за приемане на деца и ученици в Националния учебен комплекс по култура с Лицей за изучаване на италиански език и култура с участието на Република Италия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-26

 Наредба № 3 от 7.04.1999 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 3 от 14.05.1999 г. за допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 3 от 27.07.2000 г. за реда за приемане на бежанци в държавните и общинските училища на република българия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-21

 Наредба № 3 от 11.01.2001 г. за фуражните добавки (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-03

 Наредба № 3 от 17.05.2001 г. за условията и реда за издаване, пускане и изваждане от употреба на пощенски марки, пощенски продукти и специални пощенски печати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-11-17

 Наредба № 3 от 27.06.2002 г. за безналичните плащания и националната платежна система (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-10-11

 Наредба № 3 от 18.09.2002 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 3 от 10.01.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания в млекодобивните стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата на оценяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Наредба № 3 от 15.05.2003 г. за Националната схема за екомаркировка (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-07-20

 Наредба № 3 от 3.09.2003 г. за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужденец на лице - български гражданин (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Наредба № 3 от 26.01.2004 г. за условията и реда за одобрение на типа на задно монтирана защитна конструкция при преобръщане и за одобрение на типа на нови колесни трактори с тясна колея по отношение на задно монтираната защитна конструкция при преобръщан
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-09

 Наредба № 3 от 26.03.2004 г. за приемане на ученици в начален и прогимназиален етап на образование в училищата по изкуствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Наредба № 3 от 1.04.2004 г. за класификация на отпадъците (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-08

 Наредба № 3 от 17.05.2004 г. за организацията и провеждането на държавните зрелостни изпити (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Наредба № 3 от 29.10.2004 г. за водене и съхраняване на регистрите от адвокатските съвети (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-03-23

 Наредба № 3 от 24.01.2005 г. за условията и реда за извършване на дезинфекции, дезинсекции и дератизации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-19

 Наредба № 3 от 18.02.2005 г. за условията и реда за одобряване на лаборатории за извършване на лабораторни анализи за посевни качества на семената и на лаборатории за определяне здравното състояние на семената и посадъчния материал (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-11-12

 Наредба № 3 от 4.04.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за субсидиране на превоза на пътниците по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба № 3 от 28.04.2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-13

 Наредба № 3 от 29.09.2005 г. за паричните преводи и платежните системи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-04

 Наредба № 3 от 3.01.2006 г. за метеорологичното обслужване на гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-27

Показани от 201 до 300 (стр. 3 от 16)
<<първа <предишна  1  2 3 4  5  6  7  8  следваща> последна>>

Общо: 1522 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА