Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 10)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 8121з-406 от 14.04.2015 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за преминаване в по-висока по вид длъжност на държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-12

 Наредба № 8121з-407 от 11.08.2014 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-02

 Наредба № 8121з-408 от 14.04.2015 г. за оценка на изпълнението на длъжността от държавните служители в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-11

 Наредба № 8121з-433 от 16.03.2017 г. за професионалното обучение на служителите от Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-01-04

 Наредба № 8121з-572 от 30.05.2018 г. за реда за получаване на допълнително възнаграждение от лицата, работещи по трудово правоотношение, при условията на чл. 259 от Кодекса на труда и в случаите, когато изпълняват част от служебните задължения на отсъства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Наредба № 8121з-573 от 30.05.2018 г. за условията и реда за изплащане ежегодно на парична сума за облекло на лицата, работещи по трудово правоотношение в Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-12

 Наредба № 8121з-592 от 25.05.2015 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-07-29

 Наредба № 8121з-667 от 6.10.2014 г. за условията и реда за изпращане на държавни служители от Министерството на вътрешните работи за изпълнение на длъжност в институции или в структури на Европейския съюз и в международни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Наредба № 8121з-773 от 1.07.2015 г. за условията и реда за осигуряване на храна или левовата й равностойност на служителите на Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба № 8121з-776 от 29.07.2016 г. за реда за организацията и разпределянето на работното време, за неговото отчитане, за компенсирането на работата извън редовното работно време, режима на дежурство, времето за отдих и почивките на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-10

 Наредба № 8121з-792 от 29.10.2014 г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна за държавните служители на Министерството на вътрешните работи, извършващи дейности, свързани със специфичен характер на труда, и на ободряващи напитк
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-08-14

 Наредба № 8121з-862 от 24.07.2018 г. за условията и реда за подпомагане с парични средства на служителите и членовете на семействата на загиналите при изпълнение на служебните си задължения държавни служители в Министерството на вътрешните работи, изпадна
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-29

 Наредба за определяне на условията и реда за осигуряване на левовата равностойност на полагащата се безплатна храна на служителите на Министерството на вътрешните работи за извършване на дейности, свързани със специфичен характер на труда, и осигуряване н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Наредба № 8121з-908 от 2.08.2018 г. за условията и реда за изплащане на допълнителни възнаграждения на държавните служители в Министерството на вътрешните работи за научна степен, за полагане на труд през нощта от 22,00 до 6,00 ч., за полагане на труд на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-04

 Наредба № 8121з-919 от 13.07.2017 г. за размера на основните месечни възнаграждения на държавните служители по чл. 142, ал. 1, т. 1 и ал. 3 от Закона за Министерството на вътрешните работи и размера на началните и максималните заплати за длъжност на лицат
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Наредба № 8121з-920 от 13.07.2017 г. за условията и реда за изплащане на обезщетенията по глава единадесета от Закона за Министерството на вътрешните работи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Наредба за Административния регистър
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба за администриране на нередности по Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-30

 Наредба за безплатното работно и униформено облекло
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Наредба за вида и изискванията за създаването и съхраняването на електронни документи в трудовото досие на работника или служителя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за документите за заемане на държавна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-26

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "бакалавър" в професионално направление "Военно дело" по специалностите от регулираната професия "офицер за тактическо ниво на управление"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на висше образование на образователно-квалификационна степен "магистър" в професионално направление "Военно дело" по специалностите от регулираните професии "офицер за оперативно ниво на управление" и "офице
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за държавните изисквания за придобиване на професионална квалификация "учител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-05

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Право" и професионална квалификация "юрист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-02

 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба за заплатите на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за изискванията за предотвратяване на аварии при търсене и проучване или проучване, или добив на подземни богатства - нефт и природен газ, в териториалното море, континенталния шелф и в изключителната икономическа зона на Република България в Черн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-27

 Наредба за изискванията и критериите за ВиК операторите и за квалификацията на персонала им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за критериите и реда за избор на лечебни заведения за болнична помощ, с които Националната здравноосигурителна каса сключва договори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба за медицинската експертиза
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-08

 Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-14

 Наредба за определяне на реда за изплащане от държавата на присъдена издръжка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-16

 Наредба за определяне на условията, реда и механизма за функциониране на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН) и за провеждане на производства пред управляващите органи п
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-30

 Наредба за основните норми за радиационна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Наредба за паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-14

 Наредба за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестицион
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-19

 Наредба за прехвърляне на пенсионни права от и към пенсионните схеми на Европейския съюз, на Европейската централна банка и на Европейската инвестиционна банка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-26

 Наредба за прилагане на Класификатора на длъжностите в администрацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-01-31

 Наредба за процедурата за определяне на състава и дейността на одитните комитети в организациите от публичния сектор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-13

 Наредба за процедурите за обмен на информация и сътрудничество между държавните органи, участващи в защитата на лицата, работещи по трудово правоотношение, подали съобщения за нарушения, свързани с пазарни злоупотреби с финансови инструменти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-28

 Наредба за радиационна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба за радиационна защита при дейности с материали с повишено съдържание на естествени радионуклиди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-29

 Наредба за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти, условията, правилата и критериите за включване, промени и/или изключване на лекарствени продукти от Позитивния лекарствен списък и условията и реда за работа на Комисията по цени и
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-30

 Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-24

 Наредба за реда за избор на осигуряване, внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски, вноските за Фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и за обмен на информация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-22

 Наредба за реда за представяне в Националния осигурителен институт на данните от издадените болнични листове и решенията по обжалването им
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-25

 Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-24

 Наредба за реда за установяването и означаването на европейски критични инфраструктури в Република България и мерките за тяхната защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Наредба за реда, начина и компетентните органи за установяване на критичните инфраструктури и обектите им и оценка на риска за тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-05

 Наредба за стандартите за заплащане на труда на служителите, осъществяващи дейности по предоставяне на социални услуги, които се финансират от държавния бюджет
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за стипендиантската програма в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за структурата и минималната численост на инспекторатите, реда и начина за осъществяване на дейността им и взаимодействието със специализираните контролни органи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-08

 Наредба за студентските стажове в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на личните предпазни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба за условията и реда за издаване на европейска професионална карта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-24

 Наредба за условията и реда за издаване на удостоверения, свързани с придобита професионална квалификация на територията на Република България, необходими за достъп или за упражняване на регулирана професия на територията на друга държава членка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-05

 Наредба за условията и реда за изплащане на компенсационни суми на държавните служители от Министерството на вътрешните работи, които ползват жилище при условията на свободно договаряне
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-09-19

 Наредба за условията и реда за командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-22

 Наредба за условията и реда за осигуряване на заплащането на разходите за обучение на студенти със сключени договори с работодател
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-26

 Наредба за условията и реда за осъществяване и контрол на дейностите по предоставяне на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания и медицински изделия, посочени в списъците по чл. 35г, ал. 1 от Закона за интеграция на хората с у
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-08-02

 Наредба № 2 от 17.12.2007 г. за длъжностните характеристики на държавните служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба № 2 от 8.01.2008 г. за съдебните заседатели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-02-15

 Наредба № 2 от 18.02.2008 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-15

 Наредба № 2 от 21.01.2009 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, включително за информационно и технологично осигуряване, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Центра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 2 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по промишлен риболов и аквакултури"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-05

 Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на работниците
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Наредба № 3 от 14.07.1988 г. за контролните пунктове за извършване прегледи на моторните превозни средства и на водачите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 11.05.1993 г. за реда и изискванията за определяне правото на допълнителен платен годишен отпуск за работа във вредни за здравето условия или за работа при специфични условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.02.1996 г. за организацията на извънболничната медицинска помощ на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 14.05.1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-01-05

 Наредба № 3 от 31.05.1996 г. за аварийно-спасителното осигуряване на полетите в гражданските летища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-12

 Наредба № 3 от 16.06.1997 г. за пожарната безопасност на обектите в експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-22

 Наредба № 3 от 10.03.1999 г. за материално подпомагане в Строителните войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 16.03.1999 г. за устройството и дейността на инспектората към Националната служба за социално подпомагане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 14.05.1999 г. за допълнително трудово възнаграждение на персонала, зает в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 3 от 18.06.1999 г. за статута на лицата, участващи в тренировъчната и спортно-състезателната дейност, и за трансфер на състезателните права
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 27.04.2000 г. за здравните кабинети в детските заведения и училищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 3 от 19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-04-18

 Наредба № 3 от 18.09.2002 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 3 от 10.01.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания в млекодобивните стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 3 от 3.09.2003 г. за условията и реда за даване на съгласие за осиновяване от чужденец на лице - български гражданин (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-09

 Наредба № 3 от 24.09.2003 г. за реда и начина за промяна на участие и за прехвърляне на натрупаните средства на осигурено лице от един фонд за допълнително пенсионно осигуряване в друг съответен фонд, управляван от друго пенсионноосигурително дружество
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-13

 Наредба № 3 от 23.03.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично (студено) обработване на метали
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-16

 Наредба № 3 от 26.03.2004 г. за приемане на ученици в начален и прогимназиален етап на образование в училищата по изкуствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Наредба № 3 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Моделиер-технолог на обувни и кожено-галантерийни изделия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-18

 Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-03

 Наредба № 3 от 3.01.2006 г. за признаване на право за упражняване на професията "ветеринарен лекар" в Република България на граждани и лица, придобили ветеринарномедицинско образование и/или правоспособност в държави-членки на европейското икономическо пр
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-19

 Наредба № 3 от 2006 г. за отчетите на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 3 от 18.02.2008 г. за нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Наредба № 3 от 07.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на пристанищата и флота"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-09

 Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-10

 Наредба № 4 за работите, които са забранени за лица от 15- до 18-годишна възраст (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-08

 Наредба № 4 от 2.04.1992 г. за условията и реда за изследване за заразеност с вируса на Синдрома на придобитата имунна недостатъчност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-29

 Наредба № 4 от 11.05.1993 г. за документите, които са необходими за сключване на трудов договор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-12-12

Показани от 401 до 500 (стр. 5 от 10)
<<първа <предишна  1  2  3  4 5 6  7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 978 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА