Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 901 до 978 (стр. 10 от 10)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 следваща> последна>>
 Наредба за принципите, инспекцията и удостоверяването на добрата лабораторна практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-24

 Наредба за провеждане на конкурси за финансиране на проекти и програми от фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към МС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за провеждане на конкурсите за държавни служители (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-10

 Наредба за работа с генетично модифицирани организми в контролирани условия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-05

 Наредба за работата на лицата, ненавършили 15-годишна възраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за работното време, почивките и отпуските
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба за радиационна защита при дейности с източници на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-20

 Наредба за регистрите на информационните обекти и на електронните услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за реда за внасяне и разпределяне на задължителните осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите"(отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-09-04

 Наредба за реда за воденето и съдържанието на регистъра на дружествата, на които е издадена лицензия за доброволно здравно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за реда за предоставяне на посреднически услуги от Агенцията по заетостта на чуждестранни работодатели за наемане на работа на български граждани
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-09-17

 Наредба за реда за предписване и получаване на лекарства за скъпоструващо лечение, заплащани от републиканския бюджет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-29

 Наредба за реда за прикриване на служители на Министерството на вътрешните работи в държавни органи, организации и юридически лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-03

 Наредба за реда за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на професионалните болести (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-22

 Наредба за реда и методиката за образуване на застрахователните и здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за реда и начина за информиране на работниците и служителите и за отпускане и изплащане на гарантираните вземания при несъстоятелност на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-04-27

 Наредба за реда, условията и критериите за признаването на организациите на военноинвалидите и военнопострадалите за национално представителни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-11

 Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-09

 Наредба за служебното положение на държавните служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите и здравноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-04

 Наредба за специализирана закрила на деца на обществени места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Наредба за специфичните изисквания за пускане на пазара на детергентите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-03-21

 Наредба за структурата и организацията на работната заплата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-24

 Наредба за структурата на капитала и съотношението му с балансовите активи и пасиви на пенсионноосигурителните дружества, за условията за ползване на заеми от тях и за поддържането на минимални ликвидни средства от пенсионноосигурителните дружества и от д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на асансьорите и техните предпазни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на взривните вещества за граждански цели (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на личните предпазни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-16

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на машините (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-07-08

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на радиосъоръжения и крайни далекосъобщителни устройства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-04-22

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на строителните продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-27

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съдовете под налягане (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване на съответствието на съоръжения и системи за защита, предназначени за експлоатация в потенциално експлозивна атмосфера (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-25

 Наредба за съществените изисквания и оценяване съответствието на газовите уреди (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-09

 Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-03

 Наредба за трудовите и непосредствено свързани с тях отношения между членовете на екипажа и на обслужващия персонал на кораба и корабопритежателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за трудовите и осигурителните отношения на българските граждани, изпратени на работа в чужбина от български работодатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-27

 Наредба за трудовото възнаграждение на екипажите на риболовни кораби, които работят по договори с чуждестранни физически и юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за трудоустрояване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-02-28

 Наредба за удостоверенията за електронен подпис в администрациите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за управление, отдаване под наем и разпореждане с недвижими имоти - частна държавна собственост, включени във ведомствения жилищен фонд на Министерството на вътрешните работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-31

 Наредба за условията и реда за атестиране на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-12-02

 Наредба за условията и реда за водене на Регистър на административните структури и на актовете на органите на изпълнителната власт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба за условията и реда за договаряне на лекарствата, медицинските изделия и диетичните храни за специални медицински цели, стойността на които се заплаща напълно или частично от Националната здравноосигурителна каса
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-13

 Наредба за условията и реда за издаване на лицензии за дейности с наркотични вещества за медицински и ветеринарномедицински цели от приложения № 2 и 3 към чл. 3, ал. 2 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-12-30

 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-10

 Наредба за условията и реда за командироване на работници или служители от държавите членки или на работници или служители от трети страни в Република България в рамките на предоставяне на услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-06

 Наредба за дългосрочните командировки в чужбина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-31

 Наредба за условията и реда за извършване на посредническа дейност по наемане на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-11-12

 Наредба за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на разрешения за работа на чужденци в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-10-07

 Наредба за условията и реда за кандидатстване, подбор и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на деца в тях (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-12

 Наредба за условията и реда за ликвидация на лечебните заведения по чл. 5, ал. 1 от Закона за лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-29

 Наредба за условията и реда за оправомощаване на лица за осъществяване технически надзор на съоръжения с повищена опасност и реда за водене на регистър на съоръженията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-21

 Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба за условията и реда за осъществяване на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-11

 Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-13

 Наредба за условията и реда за поддържане на Списъка на регулираните професии в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба за условията и реда за придобиване на професионална квалификация и за реда за издаване на лицензии за специализирано обучение и на удостоверения за правоспособност за използване на ядрената енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-05

 Наредба за условията и реда за признаване на право за упражняване на регулирана професия, за която се изисква притежаването на общи търговски или общи професионални знания и умения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-06

 Наредба за условията и реда за признаване на правоспособност в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране на лица с професионална квалификация "архитект", съответно "инженер", придобита в държава - членка на Европейския съюз, на Ев
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - Схема "Училищен плод" и Схема "Училищно мляко"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-19

 Наредба за условията и реда за провеждане на мобилизация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-09-18

 Наредба за условията и реда за разкриване и осигуряване дейността на курсове по начална и/или специална военна подготовка във висшите училища и за подготовката на учениците от средните училища
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-07-12

 Наредба за условията и реда за създаване на гаранционен фонд на доброволен пенсионен фонд с инвестиционни бонове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда за финансиране на обучението за придобиване на професионална квалификация и мотивационното обучение, организирани от Агенцията по заетостта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за условията и реда, при които се допуска по изключение тютюнопушене в обособени зони на закритите обществени места и на закритите работни помещения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Наредба за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене в закрити обществени места и в сградите с обособени работни места
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-16

 Наредба за условията, правилата и реда за регулиране и регистриране на цените на лекарствените продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-06

 Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-04

 Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на строителни товаро-пътнически подемници и товарни платформени асансьори (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за устройството, експлоатацията и техническия надзор на ацетиленови уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за формата, съдържанието, реда и сроковете за представяне на информация от органите за инспектиране на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-07

 Наредба за функциите на Националния осигурителен институт по събиране и разпределяне на задължителните осигурителни вноски (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-18

 Наредба за целево подпомагане на домакинствата с ниски доходи и на социални заведения на бюджетна издръжка при ползване на електрическа енергия, топлинна енергия, горива и вода за битови нужди
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба относно реда за назначаване и приемане на почетни (нещатни) консулски длъжностни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-08-29

Показани от 901 до 978 (стр. 10 от 10)
<<първа <предишна  5  6  7  8  9 10 следваща> последна>>

Общо: 978 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА