Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 10)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>
 Наредба № 1 от 11.02.2005 г. за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-10

 Наредба № 1 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Електротехник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 1 от 6.02.2006 г. за условията и реда за провеждане на конкурс за частни съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-03-17

 Наредба № 1 от 23.03.2006 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-13

 Наредба № 1 от 27.07.2006 г. за административния регистър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-20

 Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-12-31

 Наредба № 1 от 21.03.2007 г. за условията и реда за производство, внос, продажба и поддържане на помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-10

 Наредба № 1 от 21.08.2007 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 1 от 14.11.2007 г. за униформеното облекло на работещите в Държавната агенция по горите, нейните структури, специализираните териториални звена, държавните дивечовъдни станции и учебно-опитните горски стопанства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 1 от 19.12.2007 г. относно реда и организацията по провеждане на конкурси за назначаване, повишаване в длъжност и преместване на съдия, прокурор и следовател (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-03

 Наредба № 1 от 17.07.2008 г. за условията и реда за атестиране на дипломатическите служители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-04

 Наредба № 1 от 22.12.2008 г. за реда и критериите за регистрация за упражняване на частна лесовъдска практика и за извършване на дейности в горския фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 1 от 19.01.2009 г. за униформеното облекло на служителите в Център 112
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 1 от 4.01.2010 г. за работните заплати на персонала в звената от системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-28

 Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-01

 Наредба № 1 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на транспортна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 1 от 9.04.2012 г. за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 1 от 30.01.2013 г. за минималното ниво на технически и организационни мерки и допустимия вид защита на личните данни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-25

 Наредба № 1 от 27.02.2013 г. за предоставяне на медико-статистическа информация и на информация за медицинската дейност на лечебните заведения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-12

 Наредба № 1 от 14.10.2013 г. за кариерното развитие на дипломатическите служители и ротацията на служителите в дипломатическата служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-10-22

 Наредба № 1 от 8.09.2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-15

 Наредба № 1 от 05.01.2016 г. за образованието, практическата подготовка и професионалната квалификация, необходими за придобиване на правоспособност за упражняване на професията "Eкскурзовод"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-11

 Наредба № 1 от 15.01.2018 г. за придобиване на квалификация по професията "Приложен програмист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-01-26

 Наредба № 1 от 1.08.2018 г. за специфичните изисквания за постъпване на държавна служба в дирекцията по глава девета "Противодействие на корупцията чрез разкриване на прояви на лица, заемащи висши публични длъжности" от Закона за противодействие на корупц
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-08-14

 Наредба № 1 от 24.01.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Администратор в хотелиерството"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Наредба № 1 от 1.02.2019 г. за придобиване на юридическа правоспособност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Наредба № 1 от 4.02.2019 г. за треньорските кадри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-10-23

 Наредба № 1 от 15.02.2019 г. за условията и реда за обучение на кандидатите за придобиване на правоспособност за работа със земеделска и горска техника и условията и реда за издаване на удостоверение за регистрация на учебни форми за тяхното обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-05

 Наредба № 1 от 19.02.2020 г. за организацията и провеждането на изпитите за придобиване на професионална квалификация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-28

 Наредба № 2 по безопасността на труда при производството и работата с хлор
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 30.01.1987 г. за продължаване действието на Единните правилници по безопасността на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 5.05.1987 г. за противопожарните строително-технически норми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-12-04

 Наредба № 2 от 01.02.1990 г. за условията и реда за изкуствено прекъсване на бременност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 21.04.1993 г. за набиране и разходване на средствата по фонд "Социално подпомагане" към Министерството на труда и социалните грижи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 24.01.1996 г. за организацията и дейността на клубове за пенсионерите и инвалидите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 6.11.1997 г. за условията и реда за предоставяне на спешна социална помощ на лица и семейства с ниски доходи и на социално-образователни заведения на бюджетна издръжка по Програма В7-5000 на Европейския съюз за спешно социално подпомагане н
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 19.05.1998 г. за управление на фонд "Условия на труд" към Министерството на труда и социалната политика (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Наредба № 2 от 10.07.1998 г. за материално подпомагане в Министерството на отбраната (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-11

 Наредба № 2 от 1.02.1999 г. за условията и реда за обезпечаване с технически помощни средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 7.07.1999 г. за материално стимулиране на обществените възпитатели
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 2 от 27.04.2000 г. за видовете имунизации в Република България и сроковете за извършването им (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-05-31

 Наредба № 2 от 10.07.2000 г. за проектиране на строежи, предназначени за производство и съхраняване на взривни вещества, огнестрелни оръжия и боеприпаси (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-31

 Наредба № 2 от 17.01.2001 г. за условията и реда за придобиване на правоспособност за упражняване на професия по обслужване на парни и водогрейни котли
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-12

 Наредба № 2 от 5.03.2002 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 2 от 15.03.2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси и леки автомобили
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-06-10

 Наредба № 2 от 10.09.2002 г. за условията и реда за издаване на разрешения за извършване на дейност на свободна практика от чужденци в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-26

 Наредба № 2 от 27.02.2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на шум при работа (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 2 от 5.03.2003 г. за реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда на националните, регионалните и областните планове и програми за развитие, устройствените планове и техните изменения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-02

 Наредба № 2 от 14.04.2003 г. за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-09-20

 Наредба № 2 от 18.04.2003 г. за приемане на ученици в средните училища по изкуствата (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-16

 Наредба № 2 от 20.01.2004 г. за правилата и изискванията за събиране на билки и генетичен материал от лечебни растения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-20

 Наредба № 2 от 6.02.2004 г. за определяне на списък на заразните и паразитните болести, които подлежат на задължително съобщаване, регистрация и отчет (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-29

 Наредба № 2 от 27.02.2004 г. за условията и реда за разпореждане с акцизни стоки, отнети в полза на държавата от данъчните органи по Закона за акцизите и Закона за тютюна и тютюневите изделия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-12

 Наредба № 2 от 5.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите от Агенцията по вписванията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-27

 Наредба № 2 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Тапицер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-15

 Наредба № 2 от 21.03.2005 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-18

 Наредба № 2 от 6.02.2006 г. за задължителното застраховане на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 2 от 31.03.2006 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба № 2 от 7.09.2006 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-08-28

 Наредба № 2 от 31.01.2007 г. за условията и реда за носене на униформено облекло от служителите на контролно-техническа инспекция
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-13

 Наредба № 2 от 15.03.2007 г. за условията и реда за одобряване на организациите, които обучават медиатори; за изискванията за обучение на медиатори; за реда за вписване, отписване и заличаване на медиатори от Единния регистър на медиаторите и за процедурн
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-21

 Наредба № 2 за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-07

 Наредба № 2 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на подемно-транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-04

 Наредба № 2 от 27.09.2012 г. за условията и реда за финансово подпомагане на младежки дейности (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-07-29

 Наредба № 2 от 7.03.2013 г. за здравословно хранене на децата на възраст от 0 до 3 години в детските заведения и детските кухни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-03-19

 Наредба № 2 от 13.11.2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-11-21

 Наредба № 2 от 29.06.2015 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-05

 Наредба № 2 от 8.09.2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-12-16

 Наредба № 2 от 25.03.2016 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-13

 Наредба № 2 от 14.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Сондажен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Наредба № 2 от 29.07.2016 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-17

 Наредба № 2 от 23.02.2017 г. за показателите, методиката и реда за атестиране на съдия, председател и заместник-председател на съд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Наредба № 2 от 27.03.2017 г. за професионалната правоспособност и квалификацията на спортно-педагогическите кадри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-12

 Наредба № 2 от 22.06.2018 г. за документите за професионално обучение на лица, навършили 16 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-22

 Наредба № 2 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник на енергийни съоръжения и инсталации"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-15

 Наредба № 2 от 28.02.2019 г. за реда за подаване и разглеждане на заявления за отпускане на парични помощи на децата на медалисти, чието право за получаване на пожизнени месечни премии по Закона за физическото възпитание и спорта е прекратено поради смърт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-12

 Наредба № 2 от 10.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Ресторантьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № 3 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Монтьор на железопътна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 3 от 15.02.2012 г. за определяне на вида, отличителните знаци, условията и реда за получаване, сроковете за износване на униформеното представително и униформеното теренно облекло от служителите в Изпълнителна агенция по горите, нейните структур
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-13

 Наредба № 3 от 24.08.2012 г. за реда за предписване, отпускане и контрол на лекарствени продукти и дентална помощ на ветераните от войните
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-01-08

 Наредба № 3 от 30.11.2012 г. за вписването, квалификацията и възнагражденията на вещите лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-10-17

 Наредба № 3 от 8.05.2013 г. за утвърждаването на медицински стандарт по превенция и контрол на вътреболничните инфекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-05-14

 Наредба № 3 от 14.04.2016 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор на обредно-ритуални дейности"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-05-10

 Наредба № 3 от 23.02.2017 г. за показателите и методиката за атестиране и критериите за отчитане степента на натовареност на прокурори и следователи и на административни ръководители и техните заместници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-03-10

 Наредба № 3 от 20.03.2018 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-10-18

 Наредба № 3 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Посредник на трудовата борса"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 3 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Актьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-31

 Наредба № 3 от 20.11.2020 г. за реда за водене, съхраняване и достъп до регистрите на адвокатските колегии и единните адвокатски регистри
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Наредба № 4 от 21.12.2010 г. за изискванията към възнагражденията в банките
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-17

 Наредба № 4 от 11.03.2011 г. за реда и условията за провеждане на конкурси за полски инспектори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-07

 Наредба № 4 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабен монтьор"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 4 от 19.10.2012 г. за реда за получаване и заплащане на лекарствени продукти на военноинвалидите и военнопострадалите (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-08-05

 Наредба № 4 от 22.07.2016 г. за определяне на реда за съгласуване на проектите на документи по чл. 26, ал. 1 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-02

 Наредба № 4 от 2016 г. за заболяванията и отклоненията, при които не може да се заема длъжност на педагогически специалист
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-11-07

 Наредба № 4 от 16.03.2017 г. за воденето, съхраняването и достъпа до регистъра на актовете на съдилищата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-04-04

 Наредба № 4 от 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № 4 от 4.02.2019 г. за придобиване на квалификация по професията "Лаборант"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 4 от 11.03.2020 г. за придобиване на квалификация по професията "Оператор в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-04-03

 Наредба № 5 от 9.01.2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Строител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

Показани от 101 до 200 (стр. 2 от 10)
<<първа <предишна  1 2 3  4  5  6  7  следваща> последна>>

Общо: 978 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА