Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 10)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 15 от 16.08.1996 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обекти за временно настаняване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 15 от 28.08.2000 г. за условията и реда за разрешаване за употреба на лекарствените продукти по чл. 3, ал. 3 и 5 от Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 15 от 20.04.2004 г. за условията и реда за използване на животински органи, тъкани и клетки за трансплантация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 15 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Готвач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-22

 Наредба № 15 от 13.12.2005 г. за установяване на владеенето на български език и професионалната терминология на български език от чужденците за упражняване на медицинска професия в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-20

 Наредба № 15 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 15 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабостроителен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-09

 Наредба № 16 от 9.06.1995 г. за начина и реда на регистриране на цените на лекарствените средства
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 16 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Лесовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Наредба № 16 от 13.05.2004 г. за условията и реда за даване на съгласието на някой от близките за вземане на органи, тъкани и клетки от човешки труп (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-04-20

 Наредба № 16 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Мебелист"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-23

 Наредба № 16 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-16

 Наредба № 16 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Текстилен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Наредба № 16 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в заведенията за хранене и развлечения"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-26

 Наредба № 16 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабоводител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-09

 Наредба № 16-116 от 8.02.2008 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-09

 Наредба № 17 от 14.12.1999 г. за условията и реда за постигане на сигурността в гражданското въздухоплаване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба № 17 от 26.09.2000 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарства на ветераните от войните (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-08-31

 Наредба № 17 от 19.04.2001 г. за изискванията към данните, които съдържа документацията за разрешаване за употреба на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-03

 Наредба № 17 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Хотелиер" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-10-19

 Наредба № 17 от 7.07.2004 г. за документите, които са необходими за издаване на разрешение за преобразуване на пенсионноосигурително дружество и на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията към плановете по чл. 327, ал. 1, т. 3 и чл. 33
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 17 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Дограмаджия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-11-26

 Наредба № 17 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на железопътна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 17 от 11.07.2006 г. за платените услуги, извършвани от националните центрове по проблемите на общественото здраве, поискани от физически или юридически лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-23

 Наредба № 17 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Десенатор на текстил"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-06

 Наредба № 18 от 09.08.1991 г. за организацията и дейността на лабораториите за контрол на лекарствени средства към хигиенно-епидемиологичните инспекции
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 18 от 4.03.1999 г. за безопасен превоз на опасни товари по въздуха
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-31

 Наредба № 18 от 25.04.2003 г. за униформеното и работното облекло на работещите в националното управление по горите, неговите структури и специализирани териториални звена и държавните дивечовъдни станции (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-27

 Наредба № 18 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор по комуникационни системи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-23

 Наредба № 18 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Геодезист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-27

 Наредба № 18 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Корабен монтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 18 от 22.10.2007 г. за условията и реда за разпределяне на храни от интервенционни запаси за най-нуждаещи се лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-12

 Наредба № 19 от 07.12.1992 г. за профилактика на заболяванията на работилите в предприятията на уранодобива
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 19 от 3.10.2000 г. за експертизата на инвалидността при децата до 16-годишна възраст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 19 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Администратор в хотел" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-05

 Наредба № 19 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтажник на ВиК мрежи" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-03

 Наредба № 19 от 8.12.2004 г. за реда за създаване на пенсионни резерви от пенсионноосигурителните дружества, които управляват универсален пенсионен фонд и/или фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-27

 Наредба № 19 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Шивач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 19 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на подемно-транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 19 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Техник по железопътна техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Наредба № 20 от 7.04.1999 г. за удостоверяване годността за експлоатация на летища и летателни площадки и за лицензиране на летищни предприятия и оператори на летищна дейност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-15

 Наредба № 20 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен монтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-12

 Наредба № 20 от 24.09.2004 г. за придобиване на квалификация по професия "Програмист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 20 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник в лозаро-винарството "
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-17

 Наредба № 20 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Строител-монтажник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-31

 Наредба № 20 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Корабен техник"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Наредба № 21 от 20.04.1999 г. за правилата за освидетелстване при определяне на медицинската годност за летателна работа и други видове авиационни дейности в гражданската авиация на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-05-18

 Наредба № 21 от 12.10.2000 г. за изискванията към документацията и отчетността при извършване на дейности с наркотични вещества и лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-09-27

 Наредба № 21 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на компютърни системи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-01-27

 Наредба № 21 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на селскостопанска техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 21 от 12.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Корабоводител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-03-09

 Наредба № 21 от 11.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в озеленяването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-30

 Наредба № 22 от 9.12.1997 г. за условията и реда за заплащане на медицинската помощ по избор на пациента
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 22 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Моделиер - технолог на облекло"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Наредба № 22 от 5.10.2005 г. за техническите изисквания към корабите, плаващи по вътрешните водни пътища (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 22 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник на селскостопанска техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-20

 Наредба № 22 от 8.05.2006 г. за изпитване на електрозащитни средства в експлоатация
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 23 от 18.05.1994 г. за съдебномедицинските, съдебнопсихиатричните и съдебнопсихологичните експертизи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-11-18

 Наредба № 23 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в производството на облекло"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-06

 Наредба № 23 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по очна оптика"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-24

 Наредба № 24 от 2000 г. за издаване свидетелства на авиационните оператори, извършващи специализирани авиационни работи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-04

 Наредба № 24 от 31.10.2000 г. за условията и реда за осъществяване на субституиращи и поддържащи програми за намаляване на здравните щети за лица, зависими от наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-06-29

 Наредба № 24 от 6.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Машинен оператор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-18

 Наредба № 25 от 4.11.1999 г. за оказване на спешна медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-03-04

 Наредба № 25 от 23.10.2003 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение националната здравноосигурителна каса напълно или частично заплаща (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-03

 Наредба № 25 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Счетоводител" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-17

 Наредба № 25 от 15.12.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-технолог в дървообработването" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-26

 Наредба № 25 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в стъкларското производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-24

 Наредба № 26 за изплащане на месечни помощи за децата на семействата на учащите се
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 26 от 6.12.1996 г. за организацията на консултативната медицинска помощ и взаимодействието между здравните заведения при лечението на хоспитализирани болни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-29

 Наредба № 26 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Електромонтьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

 Наредба № 26 от 11.08.2005 г. за изискванията към данните относно наблюдаваните нежелани лекарствени реакции, условията и реда, както и честотата на подаване на информация за проследяване и оценка на безопасността на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 26 от 12.09.2006 г. за временно упражняване на медицински дейности в Република България от граждани на държава-членка на Европейския съюз, и другите държави от Европейското икономическо пространство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 26 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в керамичното производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-24

 Наредба № 27 от 17.08.1995 г. за вноса на стоки, имащи значение за здравето на населението (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-26

 Наредба № 27 от 31.03.2000 г. за авиационните учебни центрове
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-06-26

 Наредба № 27 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Офис мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 27 от 16.08.2005 г. за здравните изисквания към дрехите втора употреба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-11

 Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и на здравноосигурителните резерви (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-19

 Наредба № 27 от 28.11.2008 г. за признаване на организациите за защита правата на пациентите за представителни организации (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-24

 Наредба № 27 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в полимерните производства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-24

 Наредба № 28 от 17.08.1995 г. за реда за набиране и разходване на средствата по фонд "Приоритетно снабдяване и регистрация на лекарствени средства"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 28 от 31.05.2001 г. за условията и реда, при които лечебни заведения, в които няма аптека, могат да закупуват, съхраняват и отпускат лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества, необходими за спешна помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 28 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на транспортна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-01-27

 Наредба № 28 от 25.11.2003 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-21

 Наредба № 28 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Сътрудник в социални дейности" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-10

 Наредба № 29 от 23.11.1999 г. за основните изисквания, на които трябва да отговарят устройството, дейността и вътрешният ред на лечебните заведения за болнична помощ, диспансерите и домовете за медико-социални грижи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-10-22

 Наредба № 29 от 14.12.2000 г. за условията и реда за издаване на разрешения за продажба на лекарствени продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 29 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Фермер"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-02-17

 Наредба № 29 от 12.12.2003 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-12-23

 Наредба № 29 от 16.09.2005 г. за здравни норми и изисквания при работа в среда на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-02

 Наредба № 29 от 12.07.2006 г. за минималното ниво на кредитните рейтинги на банките и за определяне на държавите, международните финансови организации, пазарите и индексите на тези пазари съгласно чл. 176, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Наредба № 29 от 4.10.2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "Психология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-17

 Наредба № 29 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Социален асистент" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-03

 Наредба № 30 от 20.11.2000 г. за ветеринарно-санитарните и хигиенните изисквания при добива на сурово мляко, изграждане и експлоатация на млекопреработвателни предприятия, производството и търговията с топлинно обработено мляко и млечни продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 30 от 20.12.2000 г. за реда за участие в долечебни и рехабилитационни програми на лица, които са били зависими или са злоупотребявали с наркотични вещества (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-09-27

 Наредба № 30 от 11.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Финансист" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 30 от 14.06.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Аниматор в туризма"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-24

Показани от 701 до 800 (стр. 8 от 10)
<<първа <предишна  3  4  5  6  7 8 9  10  следваща> последна>>

Общо: 984 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА