Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 10)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  следваща> последна>>
 Наредба № 4 от 2.08.1995 г. за знаците и сигналите за безопасност на труда и противопожарна охрана (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 4 от 27.03.1997 г. за железопътните прелези
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 16.03.1999 г. за условията и реда за извършване на социални услуги
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 21.06.2000 г. за съобщаване, проучване и регистриране на взрив от хранително заболяване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 4 от 19.03.2001 г. за условията и реда за организиране, провеждане и участие в курсове за мотивация и квалификационни курсове на кадровите военнослужещи, подлежащи на освобождаване от кадрова военна служба, и уволнените от наборна военна служба
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-09-30

 Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-02

 Наредба № 4 от 14.10.2002 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на биологични агенти при работа
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Наредба № 4 от 7.02.2003 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Неонатология"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-02-18

 Наредба № 4 от 25.11.2003 г. за условията и реда за водене и съхраняване на регистъра на деца за пълно осиновяване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Наредба № 4 от 30.03.2004 г. за видовете професии или дейности, за които поради тяхното естество или условията, при които се осъществяват, полът е съществено и определящо професионално изискване по смисъла на чл. 7, ал. 1, т. 2 от Закона за защита срещу д
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-05-14

 Наредба № 4 от 10.05.2004 г. за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за пътуване по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-04-12

 Наредба № 4 от 9.06.2004 г. за техническа експлоатация на енергообзавеждането (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-07

 Наредба № 4 от 31.01.2005 г. за определяне на заболяванията, за чието лечение Министерството на здравеопазването финансира дейностите по вземане и присаждане на тъкани и клетки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 4 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Авиационен техник" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-03-09

 Наредба за реда за възстановяване на внесени осигурителни вноски от работодатели и специализираните предприятия, трудово-лечебни бази и кооперациите на хората с увреждания, членуващи в национално представителните организации на и за хора с увреждания (отм
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 4 от 6.02.2006 г. за служебния архив на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-06-28

 Наредба № 4 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-мениджър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 4 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на електронна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-06-23

 Наредба № 4 от 24.03.2008 г. за условията, реда и размерите на допълнителните възнаграждения за специфични условия на труд на служителите от Държавна агенция "Национална сигурност" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-23

 Наредба № 4 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник-озеленител"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 4 от 4.03.2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Наредба № 4 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Биотехнолог"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-13

 Наредба № 4 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по експлоатация на автомобилния транспорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-16

 Наредба № 5 за общественото диетично хранене
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 за предпътните медицински прегледи на водачите на автобуси, пътнически таксиметрови автомобили, тролейбуси, трамваи и други моторни превозни средства за превоз на хора
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 30.11.1988 г. за издаване разрешения за използуване на атомна енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-11-24

 Наредба № 5 от 14.05.2002 г. за нормите за задължителна преподавателска работа и нормативите за численост на персонала в системата на народната просвета (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-03-11

 Наредба № 5 от 29.12.2002 г. за съдържанието и реда за изпращане на уведомлението по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на труда
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-08

 Наредба № 5 от 30.05.2003 г. за условията и реда за отпускане на целеви помощи за отопление (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-05-27

 Наредба № 5 от 23.11.2004 г. за условията и реда за начисляване и разходване на средствата за развитие на материалната база, за повишаване на квалификацията и за стимулиране на служителите в Агенцията по кадастъра
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 5 от 21.03.2006 г. за условията и реда за полагане на труд от лишени от свобода лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-02

 Наредба № 5 от 20.04.2006 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-26

 Наредба № 5 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Сътрудник в малък и среден бизнес"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 5 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник по железопътна техника" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-07-27

 Наредба № 5 от 4 декември 2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Дивечовъд"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-13

 Наредба № 5 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Лаборант" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-02-19

 Наредба № 5 от 7.01.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Организатор по търговска експлоатация на железопътния транспорт"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-02-19

 Наредба № 5 от 11.06.2010 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на изкуствени оптични лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Наредба № 6 от 25.05.1989 г. за критериите и изискванията за обучението, квалификацията и правоспособността на кадрите, работещи в областта на атомната енергия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 14.08.1995 г. за реда, условията и изискванията за организиране провеждането на квалификационно и мотивационно обучение
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 12.12.1997 г. за извършване на превоз на трудноподвижни лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 6 от 21.06.2000 г. за условията и реда за откриване на дрогерия и начина на водене на публичен регистър (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Наредба № 6 от 26.01.2001 г. за реда за получаване на разрешения за съхранение и продажба на лекарствени продукти от лекари и фелдшери и за лекарствените продукти, които могат да се съхраняват от лекари, стоматолози, фелдшери и медицински сестри (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-15

 Наредба № 6 от 14.06.2001 г. за експлоатация на въздухоплавателни средства (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-11-02

 Наредба № 6 от 19.3.2003 г. за реда и местата за извършване на специализираните медицински и психологически изследвания и на периодичните здравни прегледи и методите за тяхното провеждане
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-04-16

 Наредба № 6 от 17.05.2003 г. за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала, зает в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-08-08

 Наредба № 6 от 20.06.2003 г. за условията и реда за финансиране на проекти и програми от фонд "Условия на труд" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-04

 Наредба № 6 от 25.07.2003 г. за компетентност на морските лица в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-04

 Наредба № 6 от 25.05.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при механично обработване на дървесина
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-06-22

 Наредба № 6 от 13.07.2004 г. за реда за инвестиране на активите на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване в чуждестранни ценни книжа, за видовете чуждестранни ценни книжа, изискванията към тях и регулираните пазари, на които те се търгуват
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-27

 Наредба № 6 от 10.02.2005 г. за утвърждаване на медицински стандарт "Ендокринология и болести на обмяната" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-11

 Наредба № 6 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Икономист-информатик" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-08-13

 Наредба № 6 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на шум
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 6 от 30.05.2006 г. за начина на изчисляване и плащане на лихвата върху паричните средства по специалните сметки на частните съдебни изпълнители
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-08-08

 Наредба № 6 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Механизатор на горска техника"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-02

 Наредба № 6 от 22.11.2007 г. за компетентност на морските лица в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-04-20

 Наредба № 6 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Работник в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 6 от 20.02.2008 г. за утвърждаване на образци на заповед за изпълнение, заявление за издаване на заповед за изпълнение и други книжа във връзка със заповедното производство (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-12

 Наредба № 6 от 19.06.2008 г. за реда за заплащане на сумите по чл. 37, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-11-09

 Наредба № 6 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Портиер-пиколо"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 6 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Плетач" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-10-24

 Наредба № 6 от 5.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Ресторантьор" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-03-27

 Наредба № 7 за определяне реда за снабдяване на фирми на граждани и лица, осъществяващи индивидуална и колективна стопанска дейност, със стоки за населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 1984 г. за хигиенните изисквания за устройството и експлоатацията на гъбарници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 7 от 7.01.1992 г. за събиране, съхраняване, преработване, складиране, превозване и погребване на радиоактивните отпадъци на територията на Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-08-17

 Наредба № 7 от 25.05.1992 г. за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-05-17

 Наредба № 7 от 16.06.1993 г. за вредните и тежките работи, забранени за извършване от жени (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-06-23

 Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-29

 Наредба № 7 от 22.06.2000 г. за задължителните данни върху опаковките и в листовките на лекарствените продукти и към указанията за употреба на медицинските изделия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба № 7 от 26.01.2001 г. за условията и реда за издаване на разрешителни за внос и износ на наркотични вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-04-19

 Наредба № 7 от 8.04.2002 г. за хигиенните изисквания към предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, и към условията за производство и търговия с качествени и безопасни храни (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-07

 Наредба № 7 от 11.10.2002 г. за условията и реда за придобиване и признаване на правоспособност по заваряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-02-03

 Наредба № 7 от 18.03.2003 г. за правилата за обезщетяване на пътници при отказ на въздушен превозвач да ги допусне на борда на въздухоплавателно средство по редовна въздушна линия (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-08-01

 Наредба № 7 от 30.07.2004 г. за реда и начина за определяне на индивидуалните месечни работни заплати на персонала в средното образование
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-03

 Наредба № 7 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Монтьор на енергийни съоръжения и инсталации" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-28

 Наредба № 7 от 15.08.2005 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с видеодисплеи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-08-26

 Наредба № 7 от 29.06.2006 г. за взаимодействието на регистър БУЛСТАТ с други регистри и информационни системи и за достъпа до данни
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-11

 Наредба № 7 от 4.12.2006 г. за придобиване на квалификация по професия "Сервитьор-барман" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-22

 Наредба № 7 от 4.12.2007 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в текстилното производство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-05

 Наредба № 7 от 1.07.2008 г. за правилата за разпределение и процедурите по първично и вторично предоставяне за ползване, резервиране и отнемане на номера, адреси и имена (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-17

 Наредба № 7 от 4.12.2008 г. за придобиване на квалификация по професията "Работник в горското стопанство"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-01-30

 Наредба № 7 от 1.09.2009 г. за придобиване на квалификация по професията "Шивач"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-09-29

 Наредба № 7 от 05.02.2010 г. за придобиване на квалификация по професията "Екскурзовод" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-03-15

 Наредба № 8 за обучението и повишаването на квалификацията по охрана на труда и противопожарната охрана
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 за микроклимата в подземните рудници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 28.10.1986 г. за хигиенните норми за лазерни лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-06-29

 Наредба № 8 от 24.04.1987 г. за безплатната предпазна храна на работниците, заети в производства, свързани с вредни за здравето последици (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-01-01

 Наредба № 8 от 22.06.1987 г. за определяне на работните места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена трудоспособност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-14

 Наредба № 8 от 6.08.1993 г. за физическа защита на ядрените съоръжения и ядрения материал
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 8 от 23.06.2000 г. за устройството, реда и организацията на работата на аптеките и номенклатурата на лекарствените продукти (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-12-23

 Наредба № 8 от 21.01.2003 г. за ветеринарно-санитарните изисквания при производството и предлагането на пазара на охлюви, жабешки бутчета и желатин, предназначен за човешка консумация (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-04-28

 Наредба № 8 от 10.02.2004 г. за условията и реда за придобиване и отнемане на правоспособност за работа със земеделска и горска техника (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-05-12

 Наредба № 8 от 9.06.2004 г. за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-19

 Наредба № 8 от 9.06.2004 г. за условията и реда, при които се осъществява дейността на операторите на електроенергийната система и на разпределителните мрежи, както и на оперативния дежурен персонал от електроенергийните обекти и електрическите уредби на
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-07-30

 Наредба № 8 от 23.09.2004 г. за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с въздушни компресорни инсталации и уредби
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-10-19

 Наредба № 8 от 14.02.2005 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор на компютър" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-24

Показани от 501 до 600 (стр. 6 от 10)
<<първа <предишна  1  2  3  4  5 6 7  8  9  10  следваща> последна>>

Общо: 978 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА