Наредби

ТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА


Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 10)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  следваща> последна>>
 Наредба № 31 от 10.12.1996 г. за представителите по интелектуална собственост
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 31 от 26.07.1999 г. за изискванията, условията и реда за придобиване на правоспособност за управление на моторно превозно средство
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-07-13

 Наредба № 31 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Офис секретар" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-02-21

 Наредба № 31 от 2.08.2006 г. за условията и реда за провеждане на изпит и за признаване на правоспособност на отговорен актюер, за признаване на правоспособност, придобита извън Република България, за формата на актюерската заверка, формата и съдържанието
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Наредба № 31 от 12.08.2007 г. за определяне на правилата за Добра клинична практика
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-04-06

 Наредба № 32 от 7.11.2005 г. за условията и реда за извършване на индивидуален дозиметричен контрол на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-22

 Наредба № 33 от 3.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-07

 Наредба № 33 от 23.10.2003 г. за възнаграждението на синдика в банка в несъстоятелност
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-11-10

 Наредба № 33 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в хранително-вкусовата промишленост"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

 Наредба № 33 от 19.09.2006 г. за индивидуалните заявления за участие във фонд за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за възобновяване на осигуряването в универсален пенсионен фонд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 34 от 6.12.1999 г. за таксиметров превоз на пътници
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-02

 Наредба № 34 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Инструктор за обучение на водачи на моторни превозни средства" (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-10-30

 Наредба № 34 от 4.10.2006 г. за условията за сключване на сделки за намаляване на инвестиционния риск, свързан с активите на фонд за допълнително пенсионно осигуряване и за изискванията и ограниченията към тези сделки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-09-15

 Наредба № 35 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в дървообработването"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-16

 Наредба № 35 от 29.12.2006 г. за условията и реда за предоставяне на месечна добавка за диетично хранене и лекарствени продукти на лица с трайни увреждания със 71 и над 71 на сто намалена работоспособност и на деца с намалена възможност за социална адапта
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-12

 Наредба № 36 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Техник на компютърни системи"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-19

 Наредба № 36 от 15.11.2006 г. за техническите резерви към фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване по професионални схеми (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-21

 Наредба № 37 от 16.10.1995 г. за хигиенните изисквания към устройството и експлоатацията на обществените перални (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-11-27

 Наредба № 37 от 24.11.2003 г. за придобиване на квалификация по професия "Оператор в производството на обувни и кожено-галантерийни изделия"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-19

 Наредба № 38 от 4.10.2002 г. за изискванията за Добра производствена практика при производството на ветеринарномедицински препарати (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-16

 Наредба № 38 от 16.11.2004 г. за определяне на списъка на заболяванията, за чието домашно лечение Националната здравноосигурителна каса заплаща лекарства, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели напълно или частично (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-05-13

 Наредба № 39 от 29.01.2004 г. за изискванията към водачите на моторни превозни средства от различните категории и подкатегории
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-03-02

 Наредба № 39 от 16.11.2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-11-22

 Наредба № 39 от 26.01.2009 г. за условията и реда за издаване на свидетелства за правоспособност на пилоти, свидетелства за авиационни учебни центрове, обучаващи пилоти, и свидетелства за медицинска годност на авиационен персонал - пилоти, в съответствие
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-05-08

 Наредба № 40 от 27.10.1995 г. за дозиметричния контрол на индивидуалното външно облъчване на лицата, работещи с източници на йонизиращи лъчения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-15

 Наредба № 40 от 24.11.2004 г. за определяне на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-12-15

 Наредба № 42 от 6.07.2001 г. за лицензиране на железопътни предприятия за превоз на пътници и/или товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-09-03

 Наредба № 43 от 13.11.1995 г. за профилактика и контрол на вирусните хепатити в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 46 от 1976 г. за транспорт на радиоактивни вещества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 46 от 30.11.2001 г. за железопътен превоз на опасни товари
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-12

 Наредба № 47 от 28.12.2001 г. за устройствата и системите на осигурителната техника, съобщенията, електроснабдяването и електрозахранването в железопътния транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 48 от 28.12.2001 г. за железопътен превоз на специфични товари, на товари без опаковка и на товари, изискващи особена опаковка
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-07-25

 Наредба № 49 от 28.12.2001 г. за определяне правилата за движение на влаковете, маневрената работа и подаваните сигнали в железопътния транспорт (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-09-05

 Наредба № 50 от 28.12.2001 г. за работното време на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-12-08

 Наредба № 52 от 18.02.2002 г. за железопътен превоз на военни товари, техника и войски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-03-01

 Наредба № 53 за медицинските прегледи на постъпващите и работещите в хранителните, комуналните обекти и здравните заведения (отм).
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-07-14

 Наредба № 54 за условията и реда, при които учащите се могат да работят през свободното от учение време, и начина на заплащане на техния труд
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 54 от 2.06.2003 г. за медицинските и психологическите изисквания към персонала, който осъществява железопътни превози на пътници и товари и съпътстващите ги дейности, и за провеждане на предпътните (предсменни) медицински прегледи
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-10-02

 Наредба № 63 за прилагане на Указ № 1074 за ограничаване заемането на отчетнически, материално отговорни и други длъжности от осъдени лица (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-07-10

 Наредба № 67 от 16.05.2006 г. за униформеното облекло и служебната карта на контролните органи на Национална служба за растителна защита
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-09

 Наредба № 97 за профилакториумите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 108 от 1974 г. за работа с радиоактивни вещества в заведенията на Министерството на народното здраве (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-06-02

 Наредба № 283 за реда за предлагане и одобряване на нови модели лични предпазни средства и специални работни облекла и обувки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба № 5190 относно реда за издаване на разрешения от Държавната санитарна инспекция за производство и търговия със стоки, имащи значение за здравето на населението
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-07-20

 Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-09-17

 Наредба за безплатното работно и униформено облекло (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-28

 Наредба за водене на Регистъра за обществени поръчки
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за възнагражденията на резервистите от мобилизационния резерв, взели участие в учебно-мобилизационни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-10-13

 Наредба за договаряне на работната заплата
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-01-26

 Наредба за достъпа на здравноосигурените лица до лечебните заведения за извънболнична и болнична помощ (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-06-02

 Наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността "Фармация" за образователно-квалификационна степен "Магистър"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-04-07

 Наредба за експертизата на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-06-07

 Наредба за електронните административни услуги (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-02-23

 Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука"
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-03-02

 Наредба за заплащане превозни разноски на работниците и служителите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за заплащането на правната помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-04

 Наредба за изискванията за пускане на пазара на луминесцентни и други лампи, съдържащи живак, и за третиране и транспортиране на излезли от употреба луминесцентни и други лампи, съдържащи живак (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-05-02

 Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и на опасни отпадъци (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2021-01-08

 Наредба за изискванията към единната среда за обмен на електронни документи (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-01-17

 Наредба за изискванията към някои частично или напълно дехидратирани млека, предназначени за консумация от човека
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-06-13

 Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туропе- раторска или туристическа агентс
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2014-01-07

 Наредба за изискванията към храните със специално предназначение (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-02-23

 Наредба за изплащане на компенсационни суми на кадровите военнослужещи, които ползват жилища при условията на свободно договаряне (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2008-02-15

 Наредба за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от държавното обществено осигуряване (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2015-07-28

 Наредба за инвентаризацията и проучванията на площи със замърсена почва, необходимите възстановителни мерки, както и поддържането на реализираните възстановителни мероприятия
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-02-16

 Наредба за категоризиране на труда при пенсиониране
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2013-02-15

 Наредба за командировките в страната
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-01-07

 Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-05-07

 Наредба за лечение на чужденците в Република България (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-07-12

 Наредба за медицинската експертиза (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-06-27

 Наредба за медицинската експертиза на работоспособността (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-05-14

 Наредба за набиране, разходване и отчитане на средствата по фонд "Рехабилитация и социална интеграция" към МС
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за намаленото работно време (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-12-23

 Наредба за начина и реда за оценка на активите на пенсионните фондове и на пенсионноосигурителните дружества
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие в капитала през 2006 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2006-02-14

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2002 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие през 2004 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-11-08

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно или общинско участие през 2005 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-09-30

 Наредба за образуване на средствата за работна заплата в търговските дружества с над 50 на сто държавно участие през 2003 г.
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2004-04-20

 Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-11

 Наредба за общите изисквания за оперативна съвместимост и информационна сигурност (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-07-26

 Наредба за общите условия, минималната застрахователна сума, минималната застрахователна премия и реда за сключване на задължителната медицинска застраховка на чужденците, които пребивават краткосрочно в Република България или преминават транзитно през ст
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2011-07-05

 Наредба за опасните химични вещества и препарати, подлежащи на забрана или ограничения при търговия и употреба (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2010-08-31

 Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-02-18

 Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2009-08-21

 Наредба за определяне на позитивен лекарствен списък в Република България
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-12-27

 Наредба за определяне на реда за установяване наличието на критериите за представителност на организациите на работниците и служителите и на работодателите
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2016-01-29

 Наредба за определяне размера на възнаграждението за извънреден труд на кадровите военнослужеши
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2003-01-01

 Наредба за организация на работното време на лицата, които извършват транспортни дейности в автомобилния транспорт
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2017-02-28

 Наредба за организацията и сроковете на доставка на лекарствени продукти при търговията на едро (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2007-09-25

 Наредба за осигурителните каси
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2019-04-23

 Наредба за осигуряване безопасността при управление на отработено ядрено гориво
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2018-05-04

 Наредба за основните норми за радиационна защита (отм.)
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2012-10-05

 Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-12-18

 Наредба за отпускане и изплащане на паричните обезщетения за безработица
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-18

 Наредба за пенсиите и осигурителния стаж
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2020-08-21

 Наредба за попечителските съвети на фондовете за допълнително задължително пенсионно осигуряване и за консултативните съвети на фондовете за допълнително доброволно пенсионно осигуряване
Тип на документа: нормативен акт
Обнародван/Публикуван на: 2005-03-01

Показани от 801 до 900 (стр. 9 от 10)
<<първа <предишна  4  5  6  7  8 9 10  следваща> последна>>

Общо: 984 елемента в списъкаТЪРСЕНЕ В ТЕКУЩАТА ПАПКА